Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG Dansk Byggeris

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG Dansk Byggeris"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG Dansk Byggeris
Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG Demo nr. 2 Oktober 2008 Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange

2 Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept består af: Kvalitetssikring Styring af arbejdsmiljøet Styring af kvalitet Styring af kvalitet og arbejdsmiljø

3 Kvalitetssikringskoncept
Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept I denne demo nr. 2 sættes fokus på: Kvalitetssikring Kvalitetssikrings-håndbog Modtagekontrol Proceskontrol Øvrige hjælpeskemaer

4 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er et værktøj, for dig som håndværker/ entreprenør, til at dokumentere at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af projektet. Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten i det færdige byggeri.

5 Kvalitetssikring består af to grundelementer: Kvalitetssikringshåndbog
Kvalitetssikrings-håndbogen kan hentes/downloades på

6 Kvalitetssikring består af to grundelementer:
Kvalitetssikringshåndbog og Kvalitetssikringsskemaer til dokumentation Alle kvalitetssikrings-skemaer kan hentes/downloades på

7 Kvalitetssikringsskemaer:
Denne demo nr. 2 omhandler udfyldelse og anvendelse af kvalitetssikringshåndbogen. Øvrige delelementer i kvalitetssikringen er dokumentationen, herunder: Modtagekontrol Proceskontrol Anvendelse af hjælpeskemaer Se forklarende anvendelse til Modtage- og proceskontrol samt anvendelse af øvrige hjælpeskemaer i hhv. demo nr. 3, nr. 4 og nr. 5.

8 Kvalitetssikringshåndbog:
En kvalitetssikringshåndbog indeholder: Basisinformationer om byggesagen Byggesagens organisering Virksomhedens og entreprisens organisering Fortegnelse over gældende projektmateriale Resultat af procesgranskning og projektgennemgangsmøder Redegørelse for hvordan kvalitetssikringen bliver gennemført, ved hjælp af: Kontrolplan Modtagekontrol Proceskontrol Slutkontrol

9 Kvalitetssikringshåndbog:
Du skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog for hver byggesag du udfører kvalitetssikring på.

10 Kvalitetssikringshåndbog:
VIGTIGT: - Teksterne i denne kvalitets-sikringshåndbog er et forslag fra Dansk Byggeri. - Det er derfor vigtigt at den enkelte virksomhed læser teksten grundigt igennem og forholder sig til den. - Teksten kan altid suppleres, omformuleres eller reduceres som den enkelte virksomhed selv ønsker og/eller har behov for. - En kvalitetssikringshåndbog vil, når den er godkendt, blive en del af entrepriseaftalen og er der med grundlaget for den efterfølgende kvalitetssikring på sagen.

11 Marker på ”Vis”, og rullegardin åbnes
Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind.

12 Eksempel Man kan her efter
rette så teksten afspejler fx: - firma - sag nr. - udgave nr. - dato. Når dialogboksen er vist, er sidehovedet åbent og man kan aktivt skrive i det Eksempel

13 3. Når det normale skrivefelt skal gøre aktivt igen, trykkes på ”Luk” i dialogboksen

14 Kvalitetssikringshåndbog:
I sidehovedet indsættes virksomhedens generelle tekst der efterfølgende når en sag oprettes suppleres med sagsnr. og dato. Den første udgave af en sags kvalitetssikringshåndbog er udgave nr. 1 og såfremt der sker revisioner, skal udgavenummeret også revideres.

15 Kvalitetssikringshåndbog:
På forsiden kan indsættes firmanavn evt. i sammenhæng med et logo. Det indsættes i virksomhedens master-udgave, der efterfølgende kan kopieres til de løbende sager. Når en sag oprettes, udfyldes forsiden med: Byggesagens navn Ordre/sags nr. Entreprise Udførelsesperiode

16 Kvalitetssikringshåndbog:
Sagsidentifikation Organisation Kvalitetssikring generelt Entrepriseaftalen Produktionsforberedelse Kvalitetssikring på sagen Kontrolplan

17 Kvalitetssikringshåndbog: Sagsidentifikation:
Under sagsidentifikation noteres byggesagens hovedaktører. Fx bygherren, de rådgivende parter der har projekteret samt dem der skal varetage bygherrens interesser under byggeprocessen. For hver enkelt noteres: Firmanavn Adresse Post nr. og bynavn Telefon og fax Firmaets adresse Kontaktperson + mobilnr. adresse 1.1 Byggesag 1.2 Byggesags-organisation Bygherre: Arkitekt: Rådgivende ingeniør: Byggeledelse: Sikkerhedskoordinator:

18 Kvalitetssikringshåndbog:
Virksomhedens organisation noteres på byggesagen Fx virksomhedslederen (mester eller direktør), sagsansarlig osv. 1.1 Virksomhedens navn Virksomhedsleder 1.2 Entreprise-organisation Sagsansvarlig: Konduktør: Formand: Virksomhedens sikkerhedsansvarlige Sikkerheds- repræsentant Ud over firmaets navn og adresse noteres for hver kontaktperson: Navn Kontaktperson Mobiltlf. nr. adresse

19 Kvalitetssikringshåndbog:
Virksomhedens organisation noteres på byggesagen herunder firmanavne m. for de underentreprenører som der er skrevet underentreprisekontrakt mv. For hver enkelt noteres: Firmanavn Adresse Post nr. og bynavn Telefon og fax Firmaets adresse Kontaktperson + mobilnr. adresse Enterprisedel

20 Kvalitetssikringshåndbog:
3. Kvalitetssikring generelt 3.1 Formål Formålet med kvalitetssikring er at sikre den byggetekniske kvalitet – enten som konkret fastlagt for entreprisen og ellers svarende til normal god håndværksmæssig udførelse. 3.2 Kvalitetssikring Kvalitetssikringen består af en række kontroller, der hver især skal dokumentere, at virksomheden opfylder de fastlagte krav til produktets eller serviceydelsens kvalitet. Omfanget af kontroller fremgår af sagens kontrolplan.

21 Kvalitetssikringshåndbog:
3. Kvalitetssikring generelt 3.3 Ansvar Virksomhedsledelsen har det overordnede ansvar for entreprisens tildeling af ressourcer. Den sagsansvarlige har ansvaret for entreprisens konditionsmæssige udførelse, herunder at kvaliteten dokumenteres som fastlagt.

22 Kvalitetssikringshåndbog:
Entrepriseaftalen: Under entrepriseaftalen kan noteres de aftalte og væsentlige dokumenter som hører til byggesagen fx Tilbud: Garantistillelse: Fællesbetingelser (FB): Tidsplan: Arbejdsbeskrivelse Tegningsfortegnelse Rettelsesblade Ref. fra projektgennem- gangsmødet Udbudskontrolplan Egen kontrolplan For hver enkelt noteres: Reference nr. Dato Evt. sideantal Evt. revision nr. og dato. Husk, skal indføjes efterfølgende

23 Kvalitetssikringshåndbog:
5. Produktionsforberedelse består af 2 elementer 5.1 Procesgranskning - Umiddelbart efter accept foretager virksomheden en procesgranskning af projektet. I sager med projekterings-ansvar foretages der også en projektgranskning. - Formålet med granskningen er at afdække uklarheder og/eller risiko-betonede arbejdsydelser samt miljø- og sikkerhedsmæssige problemer. - Ved sager, hvor virksomheden har aftaler med underentreprenører, sikrer virksomheden, at disse udfører en tilsvarende granskning.

24 Kvalitetssikringsskemaer: Spørgeskema til projekt-gennemgangsmødet.
er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende projekt. Forhold kan fx være tekniske uklarheder og/eller modstridende oplysninger på 2 tegninger. Det kan også være forhold som virksomheden har erfaring med kan give efterfølgende driftmæssige eller tekniske problemer.

25 Kvalitetssikringshåndbog:
5. Produktionsforberedelse består af 2 elementer 5.2 Kontrolplan - Procesgranskningen sammenholdt med en eventuel udbudskontrolplan danner grundlag for opstilling af sagens kontrolplan, som giver et samlet overblik over de kontroller og dokumentationen heraf, der er gældende for entreprisen. - Kontrolplanen fremlægges til bygherrens godkendelse ved et eventuelt projektgennemgangsmøde. - Hvis der ikke holdes projektgennem-gangsmøde fremsendes kontrolplanen tillige med resultatet af virksomhedens procesgranskning til bygherrens godkendelse. Der er altid mulighed for at rette eller tilføje i teksten.

26 Kvalitetssikringsskemaer:
Kontrolplanen er et skema der opsummerer den kontrolindsats som virksomheden planlægger at udføre ved modtagekontrol i forlængelse af udbudskontrolplanen. Kontrolplan I Dansk Byggeris kvalitetskoncept, er kontrolplanen (skema 200) en oversigt over hvilke: Materialer (skema 300) modtagekontrollen udføres på. Arbejdsydelser (skema 400) der udføres proceskontrol på Bygningsdele (skema 500) der udføres slutkontrol på

27 Kvalitetssikringshåndbog:
6. Kvalitetssikring på sagen indeholder 6 underpunkter 6.1 Styring af dokumenter 6.2 Information til medarbejdere 6.3 Modtagekontrol 6.4 Proceskontrol 6.5 Slutkontrol 6.6 Dokumentation

28 Kvalitetssikringshåndbog:
6. Kvalitetssikring på sagen indeholder 6 underpunkter 6.1 Styring af dokumenter Ændrede tegninger, byggemødereferater m.m. sendes til kontoradressen. Det forudsættes, at alle reviderede tegninger følges af en revideret tegningsoversigt, samt at revisioner på tegningerne er tydeligt markeret. Tegningerne fremsendes i eksemplarer til firmaets kontoradresse. Kvalitetssikringsdokumenter fremlægges på byggemøder. 6.1 Styring af dokumenter Ændrede tegninger, byggemødereferater m.m. sendes til kontoradressen. Det forudsættes, at alle reviderede tegninger følges af en revideret tegningsoversigt, samt at revisioner på tegningerne er tydeligt markeret. Tegningerne fremsendes i eksemplarer. Kvalitetssikringsdokumenter fremlægges på byggemøder. Der er altid mulighed for at rette eller tilføje i teksten. 3 4

29 Kvalitetssikringshåndbog:
6. Kvalitetssikring på sagen indeholder 6 underpunkter: 6.2 Information til medarbejdere Inden arbejdet påbegyndes informeres svende og evt. lærlinge generelt om det aktuelle arbejde og særligt om vanskelige arbejdsprocesser. Der informeres endvidere om sagens kvalitets-, sikkerheds- og miljøkrav.

30 Kvalitetssikringshåndbog:
6. Kvalitetssikring på sagen indeholder 6 underpunkter: 6.3 Modtagekontrol Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres det, at det leverede er i den rette mængde og kvalitet i henhold til kontrolplanen. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen, herunder byggepladsens indretning. Modtagekontrollen dokumenteres.

31 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol: Alle materialer kontrolleres ved modtagelsen om de er leveret i rette mængde og kvalitet. Enkelte, særlige materialer der enten er anført i udbuds-kontolplanen eller som er væsentlige for virksomheden, kontrolleres og dokumenteres yderligere for de kontrolpunkter der fremgår af kontrolskemaet, herunder: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer

32 Kvalitetssikringshåndbog:
6. Kvalitetssikring på sagen indeholder 6 underpunkter: 6.4 Proceskontrol Under arbejdet udføres den i kontrolplanen specificerede kontrol. Afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i proceskontrollen. Proceskontrollen dokumenteres.

33 Kvalitetssikringsskemaer:
Proceskontrol: Under udførelsen kontrolleres det, at arbejdet er korrekt og i den kvalitet som er beskrevet i udbudsmaterialet og de kontrolpunkter der er anført på proces-kontrolskemaet. I dokumentationen indgår: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Hvor kontrolleres Eventuelle afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale.

34 Kvalitetssikringshåndbog:
6. Kvalitetssikring på sagen indeholder 6 underpunkter: 6.5 Slutkontrol Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager den sagsansvarlige en slutkontrol af arbejdet. Denne slutkontrol er en intern aktivitet, men dokumentation heraf kan fremlægges.

35 Kvalitetssikringsskemaer: Slutkontrol
- er et hjælpeskema (Skema nr. 500) til kontrol af virksomhedens egen eller underentreprenørens færdiggjorte delarbejde(r), dvs. en overflade- og funktionskontrol, før afleveringsforretningen jf. Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.5.

36 Kvalitetssikringshåndbog:
6. Kvalitetssikring på sagen indeholder 6 underpunkter: 6.6 Dokumentation Kopi af dokumentationen for den udførte kvalitetssikring afleveres til bygherren eller dennes rådgivere efter nærmere aftale. Alle dokumenter inkl. dokumentation for den aftalte kvalitetssikring opbevares i den aktuelle ansvarsperiode.

37 Kvalitetssikringshåndbog:
Kontrolplan Her henvises til sagens kontrolplan nr. ……… fx: Der henvises til kontrolplan dateret Bilag 1. Kontrolplanen angiver de materialer og bygningsdele som H & J Huse ApS, i overensstemmelse med udbudskontrolplanen, vores egen vurdering samt pkt. 6.3 og 6.4 i denne Kvalitetssikrings-håndbog, særligt vil kontrollere.

38 Kvalitetssikringsskemaer:
Kontrolplanen er et skema der opsummerer den kontrolindsats som virksomheden planlægger at udføre ved modtagekontrol i forlængelse af udbudskontrolplanen. Kontrolplan I Dansk Byggeris kvalitetskoncept, er kontrolplanen (skema 200) en oversigt over hvilke: Materialer (skema 300) modtagekontrollen udføres på. Arbejdsydelser (skema 400) der udføres proceskontrol på Bygningsdele (skema 500) der udføres slutkontrol på

39 Kvalitetssikringsskemaer:
Der er 3 hovedskemaer der er grundlæggende for kvalitetssikringen: Kontrolplan Modtagekontrol Proceskontrol Se forklarende anvendelse i demo nr.: 3. Modtagekontrol 4. Proceskontrol

40 Kvalitetssikringsskemaer: Supplerende skemaer:
Spørgeskema til projektgennemgang Slutkontrol Afvigerapport Dagsrapport Fotodokumentationsskemaer for hhv. modtage- og proceskontrol Alle hjælpeskemaerne gennemgås i demo nr. 5.

41 Kvalitetssikringsskemaer: Nummerering:
Dansk Byggeri har, for at sikre et overblik for den enkelte virksomhed og for at adskille de enkelte fag, opstillet et forslag til nummerering af skemaer til kvalitetssikring og arbejdsmiljøstyring. Forslag til nummerering er placeret under faneblad nr. 1.

42 Indhold i mappestruktur på hjemmesiden Det illustrerede
1. Information Information, nummerering og illustrationer 2. Kvalitets- sikring Kvalitetssikrings- håndbog Indhold i mappestruktur på hjemmesiden Kvalitetssikrings- skemaer 3. Styring af kvalitet Håndbog for styring af kvalitet Procedure Det illustrerede Kvalitetssikrings- materiale er placeret i afsnit 2. 4. Styring af arbejdsmiljøet Styring af virksomhedens Arbejdsmiljø - let Skemaer til styring af virksomhedens arbejdsmiljø 5. Styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø 6. Eksempler fra de faglige sektioner Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer - murer Arbejdsmiljø, Basisinstruktioner Arbejdsmiljø, Basisinstruktioner Arbejdsmiljø Basisinstruktioner - murer

43 på tlf. 72 16 00 00 eller på www.danskbyggeri.dk/kvalitet
Vi håber at det nye kvalitetssikringskoncept på Dansk Byggeris hjemmeside kan hjælpe dig og din virksomhed i dit daglige arbejde med den løbende kvalitetssikring. Vi håber samtidig, at du finder en nytteeffekt på andre områder i forhold til styring af din virksomhed. Har du eller din virksomhed spørgsmål til det illustrerede i denne demo, er i velkommen til at kontakte: Dansk Byggeri, Erhvervsteknik på tlf eller på


Download ppt "Præsentation af KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG Dansk Byggeris"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google