Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SkyTEM kortlægning på Als – MC Ribe SkyTEM tema-dag den 31. marts 2009 - Hanne Nicolaysen Trap.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SkyTEM kortlægning på Als – MC Ribe SkyTEM tema-dag den 31. marts 2009 - Hanne Nicolaysen Trap."— Præsentationens transcript:

1 SkyTEM kortlægning på Als – MC Ribe SkyTEM tema-dag den 31. marts 2009 - Hanne Nicolaysen Trap

2 SkyTEM kortlægning på Als Baggrunden for at udføre en SkyTEM kortlægning på Als Oversigt over geologien på den centrale del af Als Grundvandspotentialet på den centrale del af Als De prioriterede formål med SkyTEM-kortlægningen Resultat af kortlægning

3 Indsamling af data på Als siden 2001 Indsamling af eksisterende data (Trin 1) -> udredning af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Als 1. Digital geologisk model (på baggrund af model fra 1986, nye boringer samt geofysiske kortlægninger) 2. Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande på baggrund af Als-model 2002 (Speciale projekt) 3. Grundvandskemisk kortlægning -> overordnet sårbarhedsvurdering 4. Arealanvendelse 5. Anbefalinger til detailkortlægning

4 Baggrundsdata 2001 - oversigt

5 Udførsel af forskellige detailkort- lægninger 2003-2006 Boringslokaliseringsrunde samt pejlerunde Geofysiske kortlægninger i datasvage områder Undersøgelsesboringer Opdatering af grundvandsmodel (Stationær Als-model 2005 og Dynamisk Als-model 2006) Yderligere geokemisk kortlægning (sårbarhed over for nitrat og pesticider) Anbefalinger til afsluttende kortlægning på Als 1. Usikkert modelgrundlag i et område på den centrale del af Als. Indhentning af yderligere geologisk information -> SkyTEM kortlægning 2. Yderligere undersøgelsesboringer 3. Opdatering af geologisk model og grundvandsmodel -> nye oplandsberegninger

6 Overordnet geologisk lagserie på den centrale del af Als – forventet modstand af aflejringer

7 Topografi

8 Konturkort for top af palæogen

9 Potentialeforhold

10 Formål med SkyTEM kortlægningen At kortlægge forløbet af overfladen af det fede tertiære ler, som udgør den absolutte bund for områdets grundvandsinteresser. At kortlægge forløbet af overfladen af glimmerler (Vejle Fjord Formationen). At finde årsagen til den store gradient i grundvands- potentialet.

11 Kortlægningsområde

12 Koten for den gode leder

13 Middelmodstand - 10 meter koteintervaller Kote 0 til -10 Kote 10 til 0 Kote -30 til -40 Kote -50 til -60

14 Sonderingsprofiler

15 Profil på tværs af område med stor gradient i grundvandspotentialet Sandlag ved Svenstrup og Stevning ses ikke. Tynde lag i stor dybde. Højtliggende god leder samt glimmerler umiddelbart syd for Svenstrup -> hydraulisk barriere

16 Konklusion Forløb af overflade af det fede tertiære ler er kortlagt. Ingen fund af tydelige begravede dalstrukturer. Forløb af overflade af glimmerler er til dels kortlagt. Mulig forklaring på stor gradient i potentialet. I nogle områder er sandlagene tynde og ligger i stor dybde. Disse kan ikke kortlægges. Kortlægning af udbredte sandlag. I enkelte afgrænsede områder ses meget lille lerdæklagstykkelse -> Verificeres ved undersøgelsesboringer

17


Download ppt "SkyTEM kortlægning på Als – MC Ribe SkyTEM tema-dag den 31. marts 2009 - Hanne Nicolaysen Trap."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google