Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop 1 ”Ny Nordisk Skole – sammenhæng mellem læringsarenaer”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop 1 ”Ny Nordisk Skole – sammenhæng mellem læringsarenaer”"— Præsentationens transcript:

1 Workshop 1 ”Ny Nordisk Skole – sammenhæng mellem læringsarenaer”
Dagpleje Workshop 1 ”Ny Nordisk Skole – sammenhæng mellem læringsarenaer” Børnehave Grundskole 10. klasse Ungdomsudd. Ole Ervolder Uddannelseschef Tech College Aalborg

2 Bud på helhed set fra en ungdomsuddannelse…….
Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen. Der arbejdes i dagpleje, i daginstitutioner og på skoler/ ungdomsuddannelser bevidst med opbygningen af inspirerende læringsmiljøer, der understøtter stimuleringen af børn og unges mangesidige intelligens, og de udfordringer nogle børn og unge har.

3 Program Tech College Aalborg – hvem er vi?
Behov for samarbejde om helhed Aalborg Kommunes Ungestrategi Ny Nordisk Skole, generelt og på TCAA Helhedsarbejde på Tech College Aalborg med grundskolen, i overgangen for de udfordrede elever, elevcoaches, valgfagsmodeller, grundskole – EUD - virksomhed, EUX, produktionsskoler, samarbejdet med ungdomsskolen, talentarbejde grundskoler, Sommerskoler, forældredansk og matematik, mellem medarbejdere- vejledning, lærer-lærer Fremtiden

4 Hvem er Tech College Aalborg
oms. og ansatte Elever Afdelinger Hvad Regionens største udbyder af erhvervsfaglige uddannelser Ca. 35 uddannelser 9 indgange på 9 colleger, samt HTX og afdelinger i Hadsund og Hobro Omsætning ca. 480 mio. og 650 ansatte Ca ÅE – 2600 elever på grundforløb/ året + hovedforløb og efteruddannelse

5 Fordeling af de 3100 årselever:
Skolepraktik + intro og brobygning HTX Hovedforløb Grundforløb Ca 1520 ÅE – ca elever starter om året, heraf ca. 850 under 18 år Ca. 775 ÅE fordelt på ca. 35 uddannelser 210 ÅE ÅE Ca. 725 ÅE – svarende til 725 startende om året

6 Den pædagogiske model på TCAA:
3 måder som start på EUD uddannelse: Praktikadgangsvej: Praktik – Grundforløb – praktik – hovedforløb som vekseluddannelse Skolevej: Grundforløb – hovedforløb som vekseluddannelse Ny mesterlære: Mesterlære år ”i stedet for” grundforløbet – derefter hovedforløb Grundforløb: Erhvervsklar Obligatorisk forløb EUX på en del uddannelser Mulighed for særlige tilbud i løbet af grundforløbet (Talent, Innovation mm.) Hovedforløb: Undervisning på højere niveauer Talentundervisning Erhvervsrettet påbygning (op til 4 uger) Studierettet påbygning (op til 60 uger)

7 Differentieret uddannelses-
De særlige EUD udfordringer.. EUD har flere udfordringer i forhold til helhed ….. Gymnasiet EUD 3 år – fast struktur og klasser Adgangskrav ved start Aftagerne ikke direkte involveret Kvoter til grundforløb, kvoter til skolepraktik, for få praktikpladser Aftagerne en betingelse for gennemførelse - de vil helst have de bedste Differentieret uddannelses- struktur – mange veje, valg og begrænsninger Du skal vide hvad du vil Alle skal kunne gå i gang Hyppige ændringer af hensyn til behov – svært at se helhed for elever og forældre…..

8 Behovet for helhed – fra EUD´s stol – der er nok at arbejde med:
Meget lav direkte rekruttering fra grundskolerne til EUD og til dels HTX - strukturelt og samfundsmæssigt problem. Kun ca. 35% vore grundforløbselever kommer direkte fra grundskolen. Uddannelses hierakiet - EUD uddannelserne har generelt lav prestige og et ”dårligt” image i uddannelsesbilledet og hos mange elever og forældre – hvilken kan gøre at flere forældre ”vælger gymnasiet for deres børn”…. eller børn fravælger pga. lave prestige. For en del elever i grundskolen giver undervisningen ikke mening - manglende motivation - højt fravær – En del elever starter med svage indgangsforudsætninger….15% forlader FS uden tilstrækkelige læsekundskaber, 17% uden tilstrækkelige matematik og 17% uden tilstrækkelige naturfagskundskaber... Læringskulturen der præger grundskolerne peger ofte frem mod en abstrakt og ikke anvendelsesorienteret læringskultur – tages der nok hensyn til de forskellige elevtyper? En del unge er ikke klar til arbejdsmarkedet - uvished om man kan gøre uddannelsen færdig, praktikpladsproblematikken, det hurtige krav til uddannelsesvalg. Manglen på sammenhæng og helhed i selve EUD systemet!!! En del elever er frafaldstruede før de starter – mangler netværk og hjemlig opbakning. LØSNINGERNE KRÆVER SAMARBEJDE!!

9 Heldigvis arbejder vi med helhed på mange fronter - flere er på vej...
Aalborg kommunes Ungestrategi Udbygget UU - samarbejde Samarbejde med alle aktører omkring de unge Ny Nordisk Skole Ny samarbejdsformer med netværksskoler Vi oplever åbne folkeskoler Ny folkeskolereform Aktivitetstimer, helhedsskole

10 Vi har en strategi for helhed - Aalborg Kommunes Ungestrategi
Unge-strategien er et udtryk for, at en række centrale aktører i Aalborg har indgået et partnerskab, som skal sikre, at flere unge får en uddannelse. Det er et partnerskab, der går på tværs af sektorer og indbefatter kommunale tilbud, uddannelsesstederne, særlige tilbud til unge og vejledningsinstitutionerne. Den forpligter aktører fra folkeskoler, jobcentre, UU, familie og socialafdelinger, produktionsskoler, ungdomsuddannelser m.fl. til at udvikle nye løsninger til de udfordringer vi er fælles om. (Uddannelsesparathed, gennemførelse, unge med særlige behov, aktivering, de gode overgange osv.).

11 Aalborg kommunes ungestrategi
Flere mål med ønsker og hensigter om at lave mere helhed…… Det overordnede mål er, at flest mulige får erhvervskompetence gennem en ordinær uddannelse. Det er vigtigt, at de unge ikke oplever at være kastebold mellem forskellige vejledere. Den unges uddannelsesplan bliver omdrejningspunktet for samarbejdet, uddannelsesparathed og uddannelsesmuligheder vil altid indgå i vejledningen. Brobygningen i 8. og 10. klasse fastholdes, og der arbejdes med at udvikle nye former for brobygning og håndholdte indsatser. Når man er ung, kan der pludselig ske noget, der gør, at den unge overvejer at droppe ud af den uddannelse, som han eller hun er i gang med. Ofte vil den unge med den rette hjælp på uddannelsesstedet kunne fortsætte. Vi vil derfor blive bedre til at hjælpe unge, mens de er i gang med uddannelsen.

12 Hvordan går det overordnet for de 15-17 årige

13 Hvordan går det overordnet for de 18-24 årige

14 Ny Nordisk Skole NNS er et forandringsprojekt for
Dagpleje, vuggestuer og børnehaver Grundskoler Ungdomsuddannelser Med udgangspunkt i Mål, Manifest og Dogmer definerer de involverede institutioner, kommuner osv. deres egne forandringsvej. 85% af medarbejderne skal være med til forandre sig og forbedre sig i NNS regi..

15

16 Løfte om at nå målene om at ville
Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Målene for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

17 Centrale pointer: Man skal være systematisk undersøgende og villig til at forandre praksis Man skal lægge praksis og undervisning frem "Vi kan selv og vi skal selv - handling frem for ord" Udvidelse af læringsbegrebet fra snævert til bredt Bredt faglighedsbegreb - faglige, personlige og faglige kompetencer Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv. Styrke anvendelsesorienteringen i undervisningen MANIFEST og DOGMER

18 NNS på Tech College Aalborg
Vi har dannet netværk med: Gl. Lindholm Skole Herning Vej Skole Kongerslev Skole Munkholmskolen, Randers Aalborg Kommune og UU Aalborg er samarbejdspartnere

19 Tech College Aalborg - NNS
Et internt forandringsprojekt på TCAA Fokus på kerneydelsen og læringskultur. Der etableres et Pædagogisk Xperimentarium, med afprøvning, koordinering, implementering og evaluering af pædagogiske tiltag. Netværk med grundskoler om: De gode overgange Praksisnær undervisning i grundskolen Valgfag / talentspor Teori og praksisintegration Eksperimentarium for interne forsøg, nye metoder og veje i pædagogik og didaktik, læringsteknologier og digitale løsninger. Afprøvning og sparring med inddragelse af netværkspartnere i NNS.

20 Hvordan arbejder vi og vil arbejde med helhed på Tech College Aalborg med udgangspunkt i :
NNS Ungestrategien

21 Det indre og ydre netværk omkring Tech college Aalborg
Studievalg Erhvervsskolen Tech College Aalborg Elever Kontaktlærer Faglærer Vejleder –Læsevejleder - psykolog Praktikpladskonsulent Elevcoach Psykologordning Produktionsskolerne Aalborg Kommunale Ungdomsskole / Ung Aalborg Uddannelsescenter - Uddannelsesløft Jobcentre UU - centre Aalborg Kommunes ungestrategi Folkeskoler Friskoler Efterskoler SSP Ungetilbud

22 Helhed med grundskolen er helt afgørende

23 De etablerede ordninger…intro og brobygning mange kender os, og der skabes ”oplevelser” for mange børn…… Aktiviteten i 2012 – antal elever Brobygning fra 9./10. á 1 uge 1 dages intro efter 8. 2 dages intro efter 8. 3 dages intro efter 8. Specialklasser TECH 40 – SUM Ca. 7000 + det løse – besøg - nogle efterskolehold mv.

24 Vi får for få elever under 18 år..

25 ..hvis vi skal forbedre gennemførelsen

26 Elever direkte fra grundskolen bliver fastholdt i højere grad end andre elever.
Vi skal blive endnu bedre til at lave helhed og gode overgange med eleverne i mellemtrin og overbygning…….

27 Overgange for de udfordrede elever
Overgange for de udfordrede elever Helhed i den understøttende indsats og i overgangene Erhvervsskolen Tech College Aalborg Elever Kontaktlærer Faglærer Vejleder –Læsevejleder - psykolog Praktikpladskonsulent Elevcoach Psykologordning Produktionsskolerne Aalborg Kommunale Ungdomsskole / Ung Aalborg Uddannelsescenter - Uddannelsesløft Jobcentre Studievalg Aalborg Kommunes ungestrategi UU - centre SSP Ungetilbud Folkeskoler Friskoler Efterskoler

28 Håndholdt vejledning” frem til en ”sikker start på EUD”.
Udvidet vejledersamarbejde mellem UU vejledere og TCAA vejledere og elevcoaches UU – vejleder der følger med til informationsmøder Besøg på TCAA af elever og forældre Trekantsamtaler mellem UU – elev og TCAA vejledere. Brobygning i april-maj måned for at elever der er ”usikre” kan afprøve EUD, og derved nå en erkendelse af egen parathed eller det modsatte Fast UU vejleder tilknyttet nogle af uddannelsesafdelingen - møder med frafaldstruede elever Forbedringspunkter: Udvidet samarbejde mellem elevcoachene og fritidslederne, når vi har kommende elever der kan samarbejdes om.

29 Fra tilmelding til skolestart
Uddannelsesplaner fra UU bearbejdes af vejledere på TCAA. Der tages udgangspunkt i hvad vi ved fra andre, samtaler med frafaldstruede og evt. UU vejledere. Søgning af SP – støtte, så det er klart når eleven starter hos os. Evt. igangsætning af anden støtte integreret i elevens uddannelsesforløb Vurdering af evt. elever der ikke er erklæret uddannelsesparat Egne indslusningssamtaler, egne screeninger i dansk og matematik på de fleste elever Introforløb med kompetenceafklaring af eleverne i starten af grundforløbene, med henblik på at give dem det bedste uddannelsestilbud efterfølgende. Elever der kommer udenom uddannelsesparathedsvurderingen.

30 Overgange for de udfordrede elever
Overgange for de udfordrede elever Elevcoachordning i samarbejde med Ungdomsskolen Erhvervsskolen Tech College Aalborg Elever Kontaktlærer Faglærer Vejleder –Læsevejleder - psykolog Praktikpladskonsulent Elevcoach Psykologordning Produktionsskolerne Aalborg Kommunale Ungdomsskole / Ung Aalborg Uddannelsescenter - Uddannelsesløft Jobcentre Studievalg Aalborg Kommunes ungestrategi UU - centre SSP Ungetilbud Folkeskoler Friskoler Efterskoler

31 Elevcoachordningen - samarbejde med Aalborg kommunes Ungdomsskole
Elevcoachordningen – bedre vejledning – færre uden omvalg, flere med omvalg. Vi forsøger at tage hele elevens livssituation alvorligt og arbejde med hvordan uddannelse kan finde sted i den konkrete situation. Samarbejde med psykolog fra PPR Aalborg og taleinstituttet. Vi prøver at finde den ”rette hylde til den enkelte elev”. Ca elever om året er i kontakt med elevcoachene. Elevcoachene arbejder bl.a. sammen med kommunens misbrugsrådgivning mv.

32 Hvilke barrierer har eleverne i forbindelse med gennemførelse af uddannelse

33

34 Valgfag i folkeskolen som samarbejde mellem folkeskole og erhvervsskole Helhed i undervisningsforløb og læringssyn Erhvervsskolen Tech College Aalborg Elever Kontaktlærer Faglærer Vejleder –Læsevejleder - psykolog Praktikpladskonsulent Elevcoach Psykologordning Produktionsskolerne Aalborg Kommunale Ungdomsskole / Ung Aalborg Uddannelsescenter - Uddannelsesløft Jobcentre Studievalg Aalborg Kommunes ungestrategi UU - centre SSP Ungetilbud Folkeskoler Friskoler Efterskoler

35 12 konkrete samarbejdsprojekter som del af et stort projekt: Unge i uddannelse – forløber for et bredere pædagogisk samarbejde med grundskolerne…..

36 Det der virkede: ”Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever”, UCN/CEPRA oktober 2011 Konkrete udviklingsprojekter, som havde til formål at lave undervisningsforløb i grundskolen med udgangspunkt i den praksisnære pædagogik og didaktik, som benyttes i erhvervsskolen – pæd. win win.. Alle elever fra 6. – 9. klasse, alle grundskolelærere har udvist stor begejstring for erhvervsskolernes undervisningsform. Den praksisnære deltageraktiverende undervisning, giver grundskoleeleverne en oplevelse af at have en friere og mere ligeværdig lærer-elevrelation, idet de gives større ansvar og mere frihed i arbejdet. Der er blevet dannet netværk mellem grundskolelærere og erhvervsskolelærere som følge af samarbejdet om udviklingsprojekterne.

37 Det vi vil lave mere af: Autovalgfag med Vestbjerg, Skansevejen og Arden Masterchef med Filstedvejen, Gl. Lindholm Lave valgfag for grundskolen på TCAA –den praktiske dimension i grundskolen skal opprioriteres. Fag der har et dybere pædagogisk sigte end blot et introbesøg på en indgang. Gennem etablering af valgfag sammen med grundskoler udnytter vi hinandens komparative fordele: Erhvervsskolerne har faglokaler og faglærere, grundskolerne har eleverne og lærere der gerne vil i dialog om deres undervisning. Grundskolerne har ofte svært ved at udbyde en bred fagrække og have de rigtige ”professionelle” rammer. Der skabes en pædagogisk winwin situation med lærerne i grundskolen. De får tilført noget til deres undervisning, og erhvervsskolerne præsenterer en praksistilgang til læring.

38 Vi har afprøvet gennemførelse af valgfag nogle gange
foreløbige erfaringer

39

40 Det rigtig stærke ved forløbene med valgfag, når vi taler helhed…..
Eleverne oplever andre måder at lære på - og at den måde de lærer på er accepteres som en ligeværdig læringsform i grundskolen. Grundskolen får vist andre tilgange til læring Alle elever er motiverede – det er ikke 3. prioritet. Eleverne får rollemodeller og får vejledning i praksis. Eleverne får vist nye sider af sig selv overfor forældre og lærere. De når at opleve integrationen af teori og praksis, og kan tage denne erfaring med hjem til de ”alm.” fag. Der skal være tale om en pædagogiske Win Win

41 Planlagte ting i regi af NNS
8. – 9.- KLASSE Mulighed for valg af værkstedsvalgfag på TCAA som del af valgfagstilbuddet på skolerne. Det kunne dreje sig om: Masterchef (Food) Auto og metal (Auto) Ole opfinder (Metal) Smuk og dejlig (Krop og stil) Robotnørd og tekniktalent (Technology) Eleverne oplever rigtige faglokaler, rigtige professioner og jævnaldrende rollemodeller. Lovgivningen om supplerende intro og brobyg. bruges I valgfag skabes kontakt til virksomheder der kan blive til:  Praktikplads i 9. klasse og aftale om læreplads efter folkeskoler = praktikadgangsvej 10. KLASSE - TECH 40 – Løvvangsskolen og Seminarieskolen – 10. klasse centret

42 Helhed - folkeskole - EUD – virksomhed, gennemskuelig start på en erhvervsuddannelse.
Hurtig og tidlig tilknytning til virksomhed der kan blive fremtidigt lærested, erhvervspraktik, besøg osv. - f.eks. via. valgfag Gæsteundervisere Career Days - innovation og iværksætteri i grundskolen og tilknytning af virksomheder. Mere forældrevejledning hvor virksomheder indgår - der skal skabes gode rollemodeller hvad vil det siges at være del af en arbejdsplads og være arbejdsmarkedsparat?

43 EUX – helhed mellem teori og praksis – tydelige karriereveje
En erhvervsuddannelse med ”En håndværksmæssig kompetence på faglært niveau samt en generel studiekompetence via en kombination af EUD og gymnasiale fag i en hensigtsmæssig helhed”. Etablering af synergi mellem EUD-fag & gymnasiale fag Sammenhænge mellem teori & praksis mellem teoretiske opstillinger & øvelser med den praksis, der udøves i de enkelte uddannelser Etablering af et tværfagligt miljø på tværs af fag i for eksempel byggesektoren Elevkvalifikationer: ‘Ben i næsen’ – selvstændighed & mod til at stå på egne ben Kan & vil samarbejde i grupper og på tværs af fag Kan kombinere og sammentænke praksis og teori & omvendt Kan & vil tænke ud af boksen

44

45 Helhed i Ungdomsskolen - TCAA
Erhvervsskolen Tech College Aalborg Elever Kontaktlærer Faglærer Vejleder –Læsevejleder - psykolog Praktikpladskonsulent Elevcoach Psykologordning Produktionsskolerne Aalborg Kommunale Ungdomsskole / Ung Aalborg Uddannelsescenter - Uddannelsesløft Jobcentre Studievalg Aalborg Kommunes ungestrategi UU - centre SSP Ungetilbud Folkeskoler Friskoler Efterskoler

46 Helhed Ungdomsskolen – erhvervsskoler, Uddannelsesløft
Projekt uddannelsesløft – proceskonsulenter fra Aalborg Kommunes Ungdomsskole arbejder sammen med 4 lærerteams på Tech College Aalborg. Der skabes bedre sammenhæng mellem elevens dagligsprog og det fagsprog der skal beherskes i forbindelse med EUD uddannelsen. Samarbejde med Ung Aalborg Uddannelsescenter, om brobygningsaktiviteter mv.

47 Talent i lyset af NNS Alle har talenter
Flere børn- og unge skal have muligheder for at blive så dygtige de kan Flere børn skal kunne udfolde deres talenter - det kræver forskellige rammer som lægger op til forskellige måder at lære på. Anerkende at forskellige børn har forskellige styrkesider……og at den ene form for læring ikke er finere end den anden.. Her kan EUD være med på forskellige måder…..

48 Talentarbejde i samarbejde med grundskoler
Talentpleje i overgange fra grundskole til erhvervsskole: Grundskolerne opleve at de sammen med EUD/ HTX kan arbejde med talent, faglig stolthed og det unikke håndværk. Et projekt omkring talentpleje skal arbejde med en fælles tilgang til pædagogik, læring og ambitioner i undervisningen fra f.eks. mellemtrinnet til EUD til svendeprøve og videreuddannelsesmuligheder. Tech College Aalborg er partner i et stort projekt ”Talentudvikling gennem transferspor”, som netop er blevet bevilget. I dette projekt handler en del om partnerskab mellem grundskole – erhvervsskole – virksomhed. Hvordan spottes talenter i grundskoler? Hvordan kan der arbejdes videre med disse elever, på grundskolen, på erhvervsskolen, i et samarbejde? Hvordan kommer virksomhederne på banen og bliver tydelige ”rollemodeller” for eleverne.

49 Konkrete planer i NNS regi
6. KLASSES BROBYGNING 3 DAGE VED JULETID: 3 dages brobygning TCAA – nogle af de colleger der ikke er med i talent i 7. klasse. De enkelte colleger finansierer det selv. Nr.Uttrup Skole, Løvvangsskolen, Skansevejens Skole, Gl. Lindholm Skole. 150 elever i alt heraf ca. halvdelen til os. Colleger TALENTUNDERVISNING MED ELEVER FRA 7. KLASSERNE: Alle 7. klasses elever fra de 4 Nr. Sundby Skoler deltager på 9 talenthold, i et omfang svarende til 20 uger á 2 lektioner. Organiseringen kan variere. Fra uge 43 – påske. I sæsonen 2013/2014 er følgende valgt: Nr. Sundby Gymnasium: 4 spor. HTX: 2 spor, design og Teknologi Food College: Gastronomi Auto: Mekanik, metal mm. Construction: Byggeri

50 Andre projekter der skaber helhed:
Sommerskoler Forældredansk og matematik: Gratis tilbud om dansk og matematikundervisning på skolen for forældre. I regi af Forberedende Voksenundervisning. Har kørt og kører på flere skoler. Hjælp til børnenes lektielæsning.

51 Tech College I uge 27 byder Tech College på spændende aktiviteter for dig, som elsker at eksperimentere og skabe produkter.    Uge 27: "Tekniknørd velkommen" (Ledige pladser) "Tekniknørd" velkommen! Elsker du forsøg, at få ting til at virke, at skille ting ad er dette her noget for dig! På Technology College Aalborg får du mulighed for at eksperimentere og arbejde med f.eks: Bygge og programmere LEGO robotter Lave elektroniske kuglespil. Arbejde med alternativ energi, mini vindmøller, solceller og brændselsceller Arbejde med styring af lys med din mobiltelefon Programmere dine egne spil…og meget andet sjovt. Kom og find din indre "Ole Opfinder".

52

53 Helhed mellem medarbejdere- vejledning, lærer-lærer
UU – informationsaktiviteter, vigtigt at ”klæde” hinanden på Generel pædagogisk og didaktisk samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler, med fokus på lærerudvikling. Grundskoler bliver indbudt til vores pædagogiske Xperimentarium Grundskolelærere på kurser, fast struktur fra alle 8. klasses lærere er på ugekursus og lærer alle ungdomsuddannelserne at kende.

54 Fremtiden? Ny indgangsstruktur på EUD Flex? Ny folkeskolereform
Aktivitetstimer Helhedsskolen Åbenhed overfor andre personalegrupper.

55 Fra fælles pædagogisk og didaktisk grundlag til Ny læringskultur på TCAA
Indsats 2- delt Kritiske antagelser Mål En læringskultur kendetegnet ved Udfordringer som NNS skal tage hånd om: Vi skal rumme elever med meget forskellige forudsætninger og stor aldersmæssig spredning. Vores afbrud på uddannelserne er stagneret på et for højt niveau. Vores rekruttering fra grundskolen til EUD og HTX er for lav, også i områder tæt på TCAA. Eleverne giver generelt udtryk for at undervisningen kan blive langt mere sammenhængende, spændende og relevant (undervisningsevalueringer ). Vedtagelse af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag – og dermed retning for pæd. udvikling på skolen Læring i praksisfællesskaber Faglighed og dannelse Variation i organisering og metoder Udvikling af evalueringsram-me og igangsætning af selvevaluering i teams ud fra NNS mål Alle teams udvikler deres praksis og brug af metoder som understøtter Ny læringskultur. Der etableres tid og rum til pædagogisk refleksion og diskussion i teams og på colleger Lærere og ledelse skaber motiverende, sammenhængende og relevant undervisning, med en progression der svarer til de enkelte elevers/ elevgruppers forudsætninger De enkelte teams identificerer god praksis og udviklingsbehov i forhold til NNS mål og pæd./dik. grundlag Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Etablering af pædagogisk Xperimentarium KICK OFF for det pæd. udviklingsarbejde og pæd. X Elever får succesoplevelser på TCAA uddannelser og får udfordringer i forhold til ønsker, interesser og forudsætninger Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Styrkelse af den pædagogiske ledelse på skolens afdelinger Alle teams arbejder med: Kollegial supervision. Interne udviklingsprojek-ter med pædX Eksterne udviklingsprojek-ter Sparring med pæd Xperimentarium Kompetence-forløb PædX indsamler den gode praksis og understøtter selvevalueringen. PædX udvikler kursusforløb og arbejder med pædagogiske forandringskonsulenter Eleverne giver udtryk for større motivation og tilfredshed med forløb på TCAA Elever gennemfører i højere grad Der etableres netværksarbejde med vore netværksinstitutioner – talent. synlighed Lærere og elever fra grundskolerne oplever den særlige erhvervspædagogiske læringskultur Styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. De enkelte lærerteams har høj tilfredshed og performance i forhold til forskellige forløb og elevgrupper Grundskoleelever opnår motivation og parathed i forhold til TCAA uddannelser Der etableres konkrete samarbejder om valgfag, lærer-lærer, talent, samarbejde mm. Flere grundskoleelever vælger udd. på TCAA NNS: Forandringsteori for TCAA


Download ppt "Workshop 1 ”Ny Nordisk Skole – sammenhæng mellem læringsarenaer”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google