Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klasselærer på Pedersborg Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klasselærer på Pedersborg Skole"— Præsentationens transcript:

1 Klasselærer på Pedersborg Skole

2

3 Kære kollegaer Klasselærere på Pedersborg Skole får 75 timer årligt og klasselærertillæg. At være klasselærer kræver dagligt lederskab og evne til at håndtere og koordinere mange arbejdsopgaver. Klasselæreren er initiativtager og koordinator, men skal ikke løse alle opgaverne selv. Klasselærerens kompetencer: Drage omsorg for børnene på Pedersborg Skole – vise, at man kan lide dem Have overblik og tage initiativ Inddrage teamet og sammen koordinere, hvordan opgaverne løses Bede om hjælp, når det brænder på (hos kollegaer, forældre, ledelse) Dette er en pjece med tjeklister over klasselærerens opgaver. Ikke alle opgaver kan få et flueben, men pjecen skal give klasselæreren en mulighed for i god tid at koordinere opgaver med samarbejdspartnere (elever, team, forældre, ledelse m.fl.) og skabe et overblik over arbejdsopgaverne – både for klasselærere og ikke-klasselærere. Hvis I i løbet af året støder på opgaver, som ikke er nævnt eller bør uddybes, må I gerne melde tilbage . Se følgende sites for yderligere information: Udarbejdet af TL og AP 2011 God fornøjelse – Pedersborg Skole

4 Indhold Klasselærerens rolle 5 Tjekliste skoleåret ender og begynder 6
Tjeklister dagligdagen De timeløse fag Egne noter Amen

5 Klasselærerens rolle Samfund Ledelse Klasselærer Forældre Kollegaer
Klasselæreren  samfundet ”Samfundet” er her andre partere i og uden for skolen (fx UU-vejleder, socialforvaltning, SSP, PPR, lokal-samfund, anderledes skoleforløb). Klasselæreren  ledelse Ledelsen og Specialcentret kan hjælpe med kontakt til de rigtige instanser. Ledelsen inddrages, når der er opgaven, man i teamet ikke kan se løsningen på. Samfund Ledelse Klasselærer Forældre Kollegaer Elev Klasselæreren  hjemmet tager initiativ til, at skole-hjemsamarbejdet fungerer som en støtte for elevens alsidige udvikling Klasselæreren  kollegaer/team tager initiativ til kollegiale samtaler, der skal danne baggrund for, at arbejdet og undervisningen i klassen kan finde sted. koordinerer hvem, der tager sig af opgaver indenfor fx: Forældrearrangementer/-samtaler Teammøder (lav en turnus) Hverdagen i klassen Lejrskole Klasselæreren  elev/klassen har den koordinerende opgave i relation til undervisningen for klassen og den enkelte elev. er den centrale person i arbejdet med at få klassen som et fællesskab til at fungere skal koordinere den samlede faglige og sociale udvikling for klassen og for den enkelte elev.

6 Tjekliste Skoleåret ender og begynder
I klassen: Oprydning, rengøring, med elever… ………………………………  Fejl og mangler meddeles kontoret ved skoleårets afslutning ….……………  Klassen gøres klar (borde, stole, skriveredskaber, ophæng, blomster) .……………………..  Valg af repræsentant til elevråd……………………………………………..…………………….  Dukseliste og –opgaver  Datoer indtastes i kalender: Faglærere orienterer sig selv i kalender vedr. samtaler, elevplaner m.v.) Samtaler ……………………………………………………………………………………………..  Forældrearrangementer..………………..………….………………………………………………  Klassearrangementer...………………………………….………………………………………….  Elevplaner – deadline ……………….……………………………………………………………… ………………………………… 

7 Tjekliste Dagligdagen
Klassen Oprydning, orden, opfyldning (inddrag elever/kollegaer)………..…………………..  Nye pladser (hvor ofte og hvordan?)…………………………………  Virker det elektroniske værktøj?  Ud af huset (orientering af elever, foæ, lærere, indhent tilladelser)………………..  Elevsamtaler……………………..……………………………………………  Klassens tid (indhold og mål)…………………………………………  Aftal i teamet, hvordan de timeløse fag tilgodeses (se s. 8)…………  Ny elev Udpeg 1-2 tutorer til den nye elev……………….…………………..  Deltage i møde med elev og forældre………….………………….  Orienter alle klassens lærere om den nye elev…………………  Bestil bord + stol hos pedellerne……………………………………..  Sørg for kasse til eleven……………………………………………………  Sørg for mappe, hæfter mv. til egne fag…………………………..  Bibliotek - få oprettet eleven, lån af taskebøger……………… 

8 Tidsplan udarbejdes ……………………………………………...…………………………… 
Forældrearrangementer/-møder (Inddrag forældrerådet, vedr. styring og dagsordenen)…………  Skole-hjem samtaler Give forældrene adgang til elevplaner på intra  Hvilke lærere, der sidder sammen?  Tidsplan udarbejdes ……………………………………………...……………………………  Indkaldelse sendes ud (hvem, hvor, hvornår, indgang)…......……….……  Lokaler bookes………………………………………………………………………………….  Pedel orienteres mht. til varme, opstilling af stole el.lign.……………………………  Styr på nøglebrik til at åbne og låse yderdøre med………………………...……………….  Noter aftaler i elevplaner (tag evt. pc med til samtalen)…………………………………….  Følg op på aftaler. Hver lærer følger op i eget fag……………………………………….....  UU-vejleder (aftaler med Marianne Hamborg)  Teammøder (Lav evt. turnus vedr. dagsorden, referat, forplejning)  Orienter om elever (praktik, skilsmisse, handleplaner, ny elev…)...………………  Indberetninger om elever til relevante myndigheder ………………….…………………………  Timeforbrug/byt (omlagte uger, trimdag, jul, fastelavn, sidste skoledag m.m. ..……………..  (Lav med teamet/MT en liste over disse timer)

9 De timeløse fag Livsvigtige undervisningsområder
Ud over fagene på skolens skema skal der jf. folkeskolelovens § 7 undervises i følgende obligatoriske emner: 1) Færdselslære      2) Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab             3) Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Koordiner i teamet, hvordan I tilgodeser undervisningen af disse emner. (Fx uge sex, klassens tid, uu- vejledning, møder med SSP-konsulent….) Færdselslære  Seksualundervisning  Førstehjælp  Misbrug og afhængighed  Fysisk sundhed  Psykisk sundhed  Social omgang  Parat til voksenlivet 

10 Egne noter

11 Egne noter

12 Det er væsentligt, at eleverne oplever, at “klassens tid” har
et indhold, som vedkommer dem, og som de oplever har perspektiv Klasselæreren skal ikke løse alt selv, men tage initiativer og følge op


Download ppt "Klasselærer på Pedersborg Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google