Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning"— Præsentationens transcript:

1 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning
Ved formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Det går godt med dansk sundhed. Danmark netop vundet guldmedaljen i patientrettigheder for andet år i træk, og vi har Europas næstbedste sundhedsvæsen. Det konkluderer en rapport fra den europæiske tænketank – Health Consumer Powerhouse - i sidste uge. Det flotte resultat skyldes ifølge forskerne bag rapporten ”en målrettet politiske ambition om at forbedre sundhedsydelserne og gennemsigtigheden i sundhedsvæsenet”. Det er rigtigt, at vi i regeringen har prioriteret at give patienter øgede rettigheder og flere valgmuligheder. Vi har ansat flere læger og sygeplejersker. Og vi har givet sundhedsvæsenet flere midler. Alt det kan I læse om i det fremlagte dokumentation.

2 Baggrund I – behov for styrket samarbejde
”Dansk Sundhedsforskning — Status og Perspektiver” fra april 2009 Rapporten indeholdt 15 konklusioner om dansk sundhedsforsknings muligheder og udfordringer for fremtiden: – blandt andet: Behov for at styrke samarbejdet mellem blandt andet sygehuse, regioner, universiteter, forskningsråd, faglige organisationer, Videnskabsministeriet og sundhedsmyndigheder. Det bliver det nye forums opgave at styrke dette samarbejde. ”Vi har jo lavet mange overbliks- og statusrapporter om sundhedsforskning. Men de er endt som rapporter på hylden, og så er der lavet en ny hvert fjerde-femte år” (Mogens Hørder).

3 Baggrund II – behov for handling
”Det er det forhåbentligt slut med nu. Med det her forum vil vi blive i stand til løbende at synliggøre, hvad er behovet og status inden for, for eksempel sundhedstjenesteforskning eller inden for forskning rettet mod de store kronikergrupper. Så kan der sættes en proces i gang både politisk og hos aktører, og så får vi et bedre overblik i forhold til, hvor og hvordan vi skal spille med.” (Mogens Hørder)

4 Baggrund III I ”Visioner for sundhedsforskningen i Danmark” sættes ord på de temaer, der i den kommende tid kan tages op i det nationale samarbejdsforum. Forummet skal se på hele sundhedsforskningen – både den kliniske forskning, sundhedstjenesteforskningen og forebyggelsesforskningen.

5 Fra statusrapporten fra 2009:
”En væsentlig betingelse for, at Danmark kan fastholde sin position i den internationale elite er, at samarbejdet mellem de mange private og offentlige aktører på sundhedsområdet forbedres i de kommende år. Det er et fælles nationalt ansvar at profilere dansk forskning i udlandet. Det er vigtigt at fremstå som en stærk og velkoordineret national enhed, hvis dansk sundhedsforskning fortsat skal klare sig godt i den globale videnskonkurrence og i konkurrencen om internationale forskningsmidler på sundhedsområdet. Det er endvidere en central udfordring at sikre relevans i forskningen, således at forskningsresultaterne udnyttes systematisk i den kliniske hverdag, i kommunerne og i erhvervslivet. Dette forudsætter, at rammerne for videndeling og implementering af forsknings-resultaterne er optimale”.

6 Opgaver for NSS Forummet skal se på hele sundhedsforskningen – både den kliniske forskning, sundhedstjenesteforskningen og forebyggelsesforskningen. Bredt kommissorium Kan nedsætte arbejdsgrupper med såvel interne som eksterne medlemmer etc. (Pt. er der nedsat en arbejdsgruppe om inddragelse af patienter i sundhedsforskningen Bor i Indenrigs og sundhedsministeriet

7 Bred ammensætning af NSS
Medlemmer udpeget af: Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, Det Strategiske Forskningsråd, Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden, Danmarks Forskningspolitiske Råd, Kommunernes Landsforening (KL), Syddansk Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Fag og Arbejde (FOA), Sundhedskartellet, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Danske Patienter, Danske Regioner (tre medlemmer der udpeges i samarbejde med regionerne) Endvidere udpeger indenrigs- og sundhedsministeren, videnskabsministeren og økonomi- og erhvervsministeren i fællesskab tre medlemmer fra erhvervslivet

8 Overordnede visioner 4 overordnede visioner:
Fremtidens sygehusstruktur skal understøtte forskningen Der skal skabes mere synlige og attraktive karriereveje for unge forskere Samspillet mellem forskning og klinik skal forbedres Rammerne for udførelse af kliniske forsøg skal forbedres

9 NSS har ind til videre sat fokus på: I
NSS har ind til videre behandlet temaer: 1. Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. 2. Forbedring af rammebetingelserne for at gennemføre kliniske forsøg i Danmark med fokus på patientrekruttering. 3. Hvordan etableringen af en ny sygehusstruktur og specialeplan med samling af den specialiserede behandling kan forbedre vilkårene for sundhedsforskningen? 4. Hvordan det sikres at nye forskningsresultater implementeres i praksis i klinikken?

10 NSS har ind til videre sat fokus på: II
5. Kortlægning af dansk lægemiddelforskning på tværs af videnskabelige hovedområder og på tværs af både den offentlige og private sektor. 6. Sundhedstjenesteforskning – et redskab til kvalitetsforbedring og prioritering 7. Kan sundhedsforskning betale sig?

11 Eksempler på anbefalinger fra NSS I
”Regionerne og hospitalerne skal sikre, at brugen af dele/kombinationsstillinger fremmes i det danske sundhedsvæsen. Eksempelvis kan der i løbet af 2010 opstilles målsætninger for udbredelsen af dele-/kombinationsstillinger og deres indhold” ”Der skal udvikles principper, målsætninger og rammer for forskningsbudgettering på institutionsniveau og regionsniveau, således at det indgår i budgetterne for Regionerne bør samarbejde om dette”

12 Eksempler på anbefalinger fra NSS II
” At de faglige selskaber, som er repræsenteret i NSS i løbet af 2010 tager initiativ til, at der etableres nationale forskernetværk inden for relevante speciale og specifikke behandlingsområder, som kan samarbejde om igangsættelse af forskningsprojekter, patientrekruttering mv.” ”At der i løbet af 2011 etableres landsdækkende it-platform til annoncering af kliniske forsøg i sundhed.dk, så befolkningen får let adgang til information om muligheden for at deltage i kliniske forsøg og grundlaget for patientrekrutteringen forbedres.

13 Eksempler på anbefalinger fra NSS III
” At regioner og sygehusledelser i forbindelse med implementeringen af regionernes nye sygehusplaner, herunder nybyggeri/væsentlige ombygninger af sygehuse, sikrer en bedre sammenhæng mellem behandling og klinisk forskning”. ”At Danske Regioner indsamler og videreformidler de enkelte regioners planer for forskningens placering i forbindelse med planlægningen af de igangværende sygehusbyggerier. Dette gælder både i forhold til integrationen mellem forskning og klinik, fællesfaciliteter mv. ”

14 Eksempler på anbefalinger fra NSS IV
” At der igangsættes et analysearbejde omfattende relevante aktører fra erhvervsliv samt spydspidsafdelinger på hospitaler med henblik på at afdække områder, der kan gøres til genstand for eksport af know-how”. ” At Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Danske Regioner og KL undersøger mulighederne for at igangsætte en evaluering af de store ændringer der gennemføres i sundhedsvæsenet i disse år med bl.a. den nye opgavefordeling der følger af kommunalreformen, den nye specialeplan og nye sygehusstruktur. ”

15 Sker der så noget???

16 Evaluering frem mod årsmødet den 5. maj 2011
Frem mod årsmødet er der gennemført en opfølgning på de anbefalinger, som NSS fremsatte i 2009/2010. Det korte svar er: JA der sker en helt masse – og det er dagen i dag og de syv temaer, som Region Hovedstaden har udvalgt jo også et levende bevis på. På nationalt plan har regeringen lanceret Sund Vækst – et initiativ, der bl.a. skal føre de initiativer fra NSS, der er rettet mod de statslige myndigheder ud i livet. Af de 8 initiativer er fx. udarbejdelse af en fælles vejledning for forberedelse af klinisk forskning, afdækning af muligheden for at etablere en fælles it-platform for anmeldelse af kliniske forsøg til myndighederne og etablering af fælles national portal annoncering af kliniske forsøg

17 Evaluering frem mod årsmødet den 5. maj 2011
På regionalt plan arbejdes der med implementering af anbefalingerne fra NSS: Det gælder fx forskningsledelse, hvor der i dag findes en formel forskningsleder på regionsniveau i alle regioner, ligesom regionerne arbejder med at formalisere forskningsledelse på hospitals- og afdelingsniveau. Nogle er dog kommet længere end andre. Et andet eksempel er forskningsbudgettering, der er ved at vinde indpas i alle regioner. Et tredje eksempel er udnyttelse af de forbedrede rammer for forskning i forbindelse med ny hospitalsstruktur og samling af specialer/funktioner. Her har bl.a. Region Syddanmark nogle spændende planer i forbindelse med Nyt OUH og Danske Regioner arbejder på forskellig vis med at sprede de enkelte regioners initiativer

18 Og stor overensstemmelse med de 7 temaer, som skal drøftes i dag
Styrkelse af forskningskompetencer og forskningsledelse. Styrkelse af forskningsmiljøerne. Flere og større strategiske forskningssatsninger. Øget fokus på synliggørelse af stærke forskningsmiljøer. Implementering af forskningsresultater. Styrke samspillet med erhvervslivet om forskning, udvikling og innovation. Styrke samspillet med uddannelsesinstitutionerne om uddannelser og efteruddannelser.

19 Så konklusionen er, at der sker en helt masse i regionen…
Så konklusionen er, at der sker en helt masse i regionen…..men at det bliver rigtigt interessant, når vi ser, hvordan forslagene på papiret føres ud i virkeligheden


Download ppt "Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google