Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger"— Præsentationens transcript:

1 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Ergoterapi på akut afdeling Hospitalsenheden Horsens Lene Lange Ledende terapeut

2 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Konteksten: “Jeg er ikke optaget af jeres faggruppe. Jeg er optaget af, hvordan væsenet virker.” “Det at gøre faggruppen synlig har ingen effekt, ingen gang på jord. Bevis at der er effekt af det, faggruppen laver, og det skal være en væsentlig økonomisk eller kvalitetsmæssig effekt!” Ole Thomsen, Regionsdirektør, Region Midtjylland

3 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Er der effekt af ergoterapi til akutte patienter? Fokusområder på Hospitalsenheden Horsens 2011: NIP Apopleksi Akut modtagelse Geriatri på ny

4 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Er der effekt af ergoterapi til akutte patienter? Situationen for ca. 10 år siden: Revision af Temaplanen om sundhedssamarbejde mellem kommuner og Vejle amt Bliver ældre medicinske patienter udskrevet med ringere funktionsevne end nødvendigt? Projekt ‘Screening af medcinske patienter’

5 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
BAGGRUND: Case-studie 2003 (3 måneder) på medicinsk afdeling A1, Brædstrup Sygehus. Afgangsprojekt på ”Universitetsdiplom i Offentlig Ledelse”, Syddansk Universitet.

6 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
Hypotese: Det er muligt at optimere rehabiliteringen af den ældre medicinske patient gennem øget samarbejde mellem sygeplejepersonale og ergoterapeut.

7 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
PROBLEMFORMULERING 1: Kan ergoterapeuten ved at fungere som ændringsagent være katalysator for en forandringsproces, der bevirker at medarbejderne arbejder konstruktivt med opgaveglidning forstået som ændringer i opgavedeling og opgaveløsning, for herigennem at forbedre patientens rehabilitering. Monitoreres vha. FIM og indlæggelsesvarighed.

8 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
PROBLEMFORMULERING 2: Hvordan er den hensigtsmæssige opgavedeling mellem sygeplejepersonale og ergoterapeut, hvis man vil udnytte de enkelte faggruppers kompetencer bedst muligt i forbindelse med rehabilitering af medicinske patienter.

9 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
PROBLEMFORMULERING 3: Kan ændringsagenten bidrage til, at sygeplejepersonalet – hvor det er relevant – øger fokus på træning i forbindelse med traditionelle sygeplejeopgaver?

10 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
PROCESSEN: Ansættelse af ændringsagent Interview med interessenter Intervention, 3 måneder Afsluttende interview Opgørelse af data og evaluering

11 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
Konklusioner 1: Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem sygeplejepersonale og ergoterapeut: Den basale sygepleje udføres bedst af sygeplejepersonale. Der er flere områder, hvor ergoterapeuten er begrænset i faglig kompetence.

12 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
Konklusioner 2: Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem sygeplejepersonale og ergoterapeut: Ergoterapeuten skal i begyndelsen af indlæggelsen udarbejde vurdering af patientens ADL-funktionsevne. Danner baggrund for en konkret handleplan, som følges op tværfagligt.

13 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
Konklusioner 3: Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem sygeplejepersonale og ergoterapeut: Patientens kognitive funktionsevne bør udredes af ergoterapeuten. Plejen tilrettelægges i forhold hertil, og der følges op på kognitive dysfunktioner i forbindelse med udskrivelsen mhp. at sikre bæredygtig situation i hjemmet.

14 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
Konklusioner 4: Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem sygeplejepersonale og ergoterapeut: Ved udskrivning sørger sygepleje-personalet for at tage hånd om den basale pleje, f.eks. medicingivning. Ergoterapeuten tager sig af områder som hjælpemidler, boligændringer tiltag efter udskrivelse og praktisk hjælp.

15 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
EFFEKT PÅ PATIENTENS REHABILITERING: Kontrolgruppe: FIM ind FIM ud 1 ekskluderet Konklusion: 7 af 8 patienter bevarer funktionsevne, 1 taber funktionsevne

16 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
EFFEKT PÅ PATIENTENS REHABILITERING: Interventionsgruppe: FIM ind FIM ud 8 Ekskluderes Konklusion: 6 bevarer, 7 forbedrer, ingen mister funktionsevne

17 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
INDLÆGGELSESVARIGHED Antal Ptt indl Døgn Indl.varighed Indl.varighed >1 døgn alle > 1 døgn Kontrolgruppe ,17 9,80 Interventionsgrp ,40 6,82 Gns. Gevinst 1,77 2,98 Sengedøgn

18 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
INDLÆGGELSESVARIGHED Antal Ptt indl Døgn Indl.varighed Indl.varighed >1 døgn alle > 1 døgn Kontrolgruppe ,17 9,80 Interventionsgrp ,40 6,82 Gns. Gevinst 1,77*) 2,98 Sengedøgn *) Årligbesparelse ved 566 patienter 1,77 døgn á kr = kr.

19 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
INDLÆGGELSESVARIGHED Antal Ptt indl Døgn Indl.varighed Indl.varighed >1 døgn alle > 1 døgn Kontrolgruppe ,17 9,80 Interventionsgrp ,40 6,82 Gns. Gevinst 1,77*) 2,98**) Sengedøgn *) Årligbesparelse ved 566 patienter 1,77 døgn á kr = kr. **) Årlig besparelse ved 566 patienter 2,98 døgn á kr = kr.

20 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
Organisatorisk læring: ”Det har fået os til at tænke mere over de enkelte patienters situation. Blandt andet så får de lov til at få den tid, de skal have, for selv at udføre tingene. Vi går ikke længere lige ind og tager over.” citat fra interview med sygeplejepersonale

21 Opgaveglidning på en medicinsk afdeling, - barrierer og muligheder
Organisatorisk læring: ”Jeg tænker nok lidt anderledes, for nu har jeg jo lært at kigge nogen andre steder og have fokus på nogen andre ting omkring patienten. De ting, som ergoterapeuten har været inde omkring, altså de daglige funktioner. Altså har jeg nok opdaget, at det er smartere at lade patienten selv, i stedet for bare at tage over, for det fjorde vi tit for at spare tid.” citat fra interview med sygeplejepersonale

22 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Hvad gør vi i dag? NIP Apopleksi: Vi har udvidet åbningstiden, ergo- og fysioterapeuter på arbejde i akut apopleksiafsnit 365 dage om året kl (fredag dog kun til 16) Følger undersøgelse og vurdering jf. NIP Fokus på otimeret indsats straks Sundhedsaftale; samarbejde med kommune Reducerer indlæggelsesvarighed!

23 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Hvad gør vi i dag? Akut modtagelse: Ergo- og fysioterapeuter dagligt (365 dage om året) på akutafdelingen. Ergoterapeuten er en del af tværfagligt team, som har geriatri som indsatsområde.

24 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Hvad gør ergoterapeuten på akutafd: Anamnese Monofaglig undersøgelse og vurdering af behov Tværfaglig plan for patientforløb Udskrives fra Akutafdeling Overflyttes til klinisk afdeling

25 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Ergoterapi ved udskrivning fra akutafd: Koordinering ifbm. udskrivelse, f.eks. ved behov for hjælpemidler eller træning. Vurdering af behov for assistance i hjemmet Vurdering af behov for opfølgning Yderligere undersøgelse / udredning Fra kommune Fra geriatrisk team

26 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Ergoterapi ved overflytning til klinisk afd: Forebygge funktionsevnetab ved træning under indlæggelse Tværsektoriel indsats for at sikre god udskrivelse Ændret behov for hjælp? Hjælpemidler / boligændringer? Opfølgning kommune / geriatrisk team? Udarbejdelse af GOP?

27 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Ergoterapeutisk undersøgelse retter sig imod: Ansigt, mund og svælg Funktionsevne og funktionsevnetab ift. Daglige aktiviteter og deltagelse Kognitiv funktionsevne Social / emotionel funktionsevne

28 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Ergoterapeutisk undersøgelses redskaber, som typisk anvendes: Barthel 100 ADL – taxonomi FOTT AMPS A-one

29 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Ergoterapeutisk behandling / træning retter sig imod: ADL-funktionsevne Restorativ Kompensatorisk Kognitiv funktionsevne Social / emotionel funktionsevne

30 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Resultater? Næsten 6 ud af 10 af de patienter, der indlægges på Akutafdelingen, udskrives direkte herfra til eget hjem efter 1-2 døgns behandling. Øvrige patienter flyttes videre til en anden afdeling på hospitalet, så snart den indledende udredning og behandling er iværksat.

31 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Perspektivering: Er der en sammenhæng mellem genoptræning under indlæggelse og genindlæggelses frekvens? Er der effekt af ergoterapi til akutte patienter? - gå I gang, - og bevis det!

32 Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger
Impossible is nothing!


Download ppt "Ergoterapi til patienter på hospitalets akutafdelinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google