Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DAGSORDEN • Velkomst v/ Udvalgsformand Jesper Mathiesen • Områdefornyelse og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter • Visioner for områdefornyelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DAGSORDEN • Velkomst v/ Udvalgsformand Jesper Mathiesen • Områdefornyelse og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter • Visioner for områdefornyelsen."— Præsentationens transcript:

1 DAGSORDEN • Velkomst v/ Udvalgsformand Jesper Mathiesen • Områdefornyelse og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter • Visioner for områdefornyelsen af Mørke v/ Kasper Urth • Ansøgningen og de udpegede indsatsområder • Borgerinddragelse og Byfornyelsesprogram • Økonomi og Tidsplan • Det videre forløb Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

2 MBBL afsætter årligt 60 mio. kr. til områdefornyelse. Områdefornyelse kan gennemføres i problemramte byområder med henblik på at sætte en positiv udvikling i gang. Med problemramte byområder forstås: • Nedslidte byområder i mindre byer • Nedslidte byområder i større byer • Nyere boligområder med store sociale problemer • Ældre erhvervs- og havneområder, som er udpeget som byomdannelsesområder efter § 11 i lov om planlægning. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

3 Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Desuden kan kommunerne få støtte til planlægning, udredning og organisering i forbindelse med omdannelse af ældre erhvervs- og havneområder. Der kan højst tildeles 10 mio. kr. i udgiftsrammen til den enkelte beslutning (det enkelte projekt) om områdefornyelse. Det forudsættes, at kommunerne bidrager med mindst det dobbelte. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

4 En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører. Det er alene kommunerne (kommunalbestyrelserne), der kan søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte til områdefornyelse. Områdefornyelse er beskrevet i lov om byfornyelse og udvikling af byer i kapitel 2. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

5 Distriktsrådet og Syddjurs Kommune udarbejdede i efteråret 2012 en ansøgning om reservation af midler med hjælp fra byfornyelses- konsulent Søren Garde. Mørke Distriktsråd havde allerede tidligere arbejdet med Mørke by på et visionsseminar, og havde derfor et godt kendskab til borgernes fremtidsønsker for byen. I ansøgningen skulle de aktuelle problemområder beskrives samt det byområde som områdefornyelsesprojektet skulle omfatte. Hovedgaden og stationsområdet er udpeget som det primære område, men i princippet er hele Mørke by en del af områdefornyelsen. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

6 Ansøgningen som pdf… Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

7 MÅLSÆTNINGER (fra ansøgningen) Det er byrådets mål at forbedre det fysiske miljø i den centrale del af Mørke, bl.a. med et mere indbydende stationsområde, forskønnelse af hovedgaden og forbedret tilgængelighed og bedre rammer for ophold og forsamlinger i byens rekreative områder. Det er målet at områdefornyelsen skal inspirere til mere liv i byen og styrke grundlaget for privat investering. Derved håber byrådet at kunne vende den pågående negative udvikling af bymidten, så Mørke kan blive attraktiv og velfungerende for bosætning. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

8 I ansøgningen er peget på følgende indsatsområder: Forskønnelse af hovedgadens vejareal og facader. Udviklingsprospekter for ejendomme langs hovedgaden. Forbedrede overgange og sammenhængende stier. Forskønnelse af stationsområdet. Mødesteder ude som inde. Pladser og torve. Byparken. Lokaler til kulturelle og sociale aktiviteter. Omdannelse af udtjente erhvervsområder. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

9 Ansøgningsfristen blev med lovændringen der trådte i kraft 1. januar 2013 ændret fra 7. januar til 8. april. Den 17. juni 2013 modtog Syddjurs Kommune tilsagn om reservation af 1,5 mio. kr. under forudsætning af, at der inden 1. april 2014 fremsendes et byfornyelsesprogram, godkendt af byrådet. Først herefter tager ministeriet stilling til et endeligt tilsagn om refusion af afholdte udgifter til gennemførelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i byfornyelsesprogrammet. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

10 Byfornyelsesprogrammet skal indeholde en beskrivelse af de væsentlige problemer, der karakteriser området, såsom bygningsmæssige og boligsociale problemer, manglende muligheder for kulturel udfoldelse og gode fælles opholdsarealer, trafikbelastet gademiljø m.v. samt en beskrivelse af, hvorledes de påtænkte foranstaltninger iværksættes og koordineres. Det skal ligeledes fremgå, hvorledes de lokale ressourcer inddrages med henblik på at skabe en positiv udvikling i området. Det skal pointeres, at byfornyelsesprogrammet skal indeholde foranstaltninger, der tilsammen udgør en helhedsorienteret indsats af fysisk, social og kulturel karakter i området. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

11 Af hensyn til senere opfølgning og evaluering af beslutningen skal der i byfornyelsesprogrammet defineres målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats. Derudover skal byfornyelsesprogrammet indeholde en handlings- og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger og en frist for afslutning af hele beslutningens gennemførelse, samt et budget for hvorledes udgifterne er fordelt. Endvidere skal byfornyelsesprogrammet indeholde en investerings- redegørelse for området. Investeringsredegørelsen er et aktivt redskab, der løbende kan illustrerer, hvilke private investerings- og udviklingspotentialer der findes i området. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

12 Det er et krav at borgerne inddrages i områdefornyelsesprojektet og i udformningen af byfornyelsesprogrammet gennem forpligtende samarbejde med de parter, der bliver berørt af beslutningen. Der er som udgangspunkt planlagt i alt tre temamøder, med hvert deres fokus, og med hver deres primære målgruppe. • Investormøde med fokus på private investeringsmuligheder. Ombygning, nybyggeri, bygningsforbedring m.v. • Bymiljø. Fornyelse af gader og veje, torve og pladser. • Kulturelle og sociale aktiviteter. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

13 Borgerne kan inddeles i følgende kategorier: • De unge • De ældre • Familier med børn • Enlige og voksne par • De foreningsaktive (Idræt, Spejder, Kunsthåndværk m.v.) • De erhvervsdrivende (Lokale håndværkere, butiksdrivende m.v.) • Investorer (Vidensparken, Fonde, Private ejere m.v.) • Foreninger og organisationer (Menighedsråd, Pensionsforening m.v.) • Institutioner (Idrætscenter, Private børnehaver, Ungdomsskole, Bibliotek m.v.) Som borger kan man tilhøre flere målgrupper samtidig, og kan derfor have interesse i at deltage i alle tre temamøder. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

14 Målet for temamøderne er at indhente idéer og forslag til de primære indsatsomåder; deres problemer og mulige løsninger. Målet er dernæst at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper, som vil følge projektet, deltage i arbejdsmøder og komme med input til programmet - og deltage i udviklingen af de konkrete projekter efterfølgende. Byfornyelsesprogrammet skal beskrive den køreplan, man forestiller sig at områdefornyelsen skal gennemløbe, herunder hvordan arbejdet organisereres og hvordan midlerne fordeles imellem de enkelte indsatsområder og projekter. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

15 Dernæst skal indsatsområderne beskrives i forhold til de problemstillinger, som ønskes løst, og succeskriterierne for hvert enkelt projekt. Den konkrete udformning af de enkelte aktiviteter vil være en del af den efterfølgende proces og skal ikke beskrives endeligt i byfornyelses- programmet. Det skal fremgå af byfornyelsesprogrammet, hvorledes de foranstaltninger, der indgår i byfornyelsesprogrammet, skal finansieres med henholdsvis private, kommunale og andre offentlige midler. Alle aktiviteter i områdefornyelsen skal være gennemført inden for en periode på 5 år fra beslutningen i byrådet. Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

16 Områdefornyelse2014201520162017 Stat1,5 mio. kr.0,50,50,5 Kommune 3,0 mio. kr.1,01,01,0 I alt 4,5 mio. kr. Bygningsforbedring Kommune1,0 mio. kr.1,0 Landsbypulje Stat2,6 mio. kr. Kommune1,7 mio. kr.1,7 I alt4,3 mio. kr. Forberedende byfornyelsesaktiviteter*0,15 Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

17 Den videre proces: Borgerinddragelseseptember – november 2013 Programskrivningdecember 2013 – januar 2014 Politisk godkendelse SKfebruar – marts 2014 Ansøgningsfrist1. april 2014 Sagsbehandling MBBLevt. juli 2014 Projektudarbejdelseseptember – december 2014 Realisering anlægFra 1. januar 2015 Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

18 Mere info : www.mørke.dk www. syddjurs.dk/Mørke Områdefornyelse Kontakt: Mørke Distriktsråd v/Kasper Urth Udviklingsafdelingen v/ Alette Lena Skov-Hansen Informationsmøde Torsdag den 12. september 2013

19


Download ppt "DAGSORDEN • Velkomst v/ Udvalgsformand Jesper Mathiesen • Områdefornyelse og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter • Visioner for områdefornyelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google