Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan har dagkirurgiske patienter det i den første uge efter udskrivelse - Masterprojekt Pia Mohr Christensen, Klinisk udviklings sygeplejerske,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan har dagkirurgiske patienter det i den første uge efter udskrivelse - Masterprojekt Pia Mohr Christensen, Klinisk udviklings sygeplejerske,"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan har dagkirurgiske patienter det i den første uge efter udskrivelse - Masterprojekt
Pia Mohr Christensen, Klinisk udviklings sygeplejerske, MKS Dagkirurgisk Afsnit, Herlev Hospital

2 Formål At afdække hvilke postoperative symptomer dagkirurgiske patienter oplever i den første uge efter udskrivelse, og i hvilken grad deres selvoplevede funktionsniveau påvirkes heraf. - Undersøgelsen skulle medvirke til at skabe evidens for, hvilke områder der er vigtige at spørge ind til i den postoperative telefonopfølgning, samt hvornår er det mest optimale tidspunkt for udførelse af den postoperative telefonopfølgning.

3 Metode Undersøgelsen er en selvrapporteret spørgeskemaundersøgelse af patienter opereret i dagkirurgisk regi Spørgeskemaundersøgelsen er udført i tre faser: Udvikling- og pilottest af spørgeskema Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse Analyse af data

4 1. Fase: Udvikling af spørgeskema
Variablerne i spørgeskemaet bygger i denne undersøgelse på resultaterne fra to systematiske litteratursøgninger- suppleret med et åbent spørgsmål: Systematisk litteratursøgning omhandlende hvilke postoperative symptomer dagkirurgiske patienter oplever i ugen efter udskrivelse (Smerte, kvalme, opkast, hovedpine, træthed, svimmelhed, blødning, bekymring, utryghed og angst) Systematisk litteratursøgning omhandlende, hvilket valideret redskab der kan måle dagkirurgiske patienters funktionsniveau / heldbredstilstand (EQ-5D*) *EQ-5D er et standardiseret spørgeskema til måling af heldbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne. Spørgeskemaet, der består af 15 udsagn fordelt på 5 områder, kan bruges til patienter med en bred vifte af sygdomsdiagnoser, og den danske udgave er valideret.

5 1. Fase: Pilottest af spørgeskema og patientinformation
Metode Test af Facevalidity (Overfladevaliditet) Personer uden tilknytning til Sundhedsvæsnet, patienter og kollegaer (n=10) Test af Content Validity (Indholdsvaliditet) Semistrukturerede telefoninterview af dagkirurgiske patienter ud fra en interviewguide (n=6)

6 Spørgeskema (besvares henholdsvis 1., 3., og 7. dagen efter operation)

7 Matrix

8 2. Fase: Gennemførelse af spørgeskema- undersøgelsen
Spørgeskemaerne kunne både besvares elektronisk og i papirudgave Alle patienter skulle udfylde tre spørgeskemaer hver (første, tredje- og syvende dag efter operation) Ifølge en styrkeberegning skulle 267 patienter inkluderes 400 patienter blev konsekutivt inkluderet ud fra definerede in- og eksklusionskriterier

9 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen
I alt deltog 309 patienter (77%) i undersøgelsen Aldersfordeling: Median 51 år (spredning år) Kønsforskel: Mand 58 (19%) kvinde 251 (81%) Specialefordeling:

10 Forekomst af postoperative symptomer (%) i svær eller moderat grad / ingen eller mild grad efter udskrivelse

11 Forekomst af de tre hyppigst forkomne symptomer i svær/moderat grad fordelt på specialer på 1., 3. – og 7. postoperative dag

12 Forekomst af de tre hyppigst forkomne symptomer i svær/moderat grad fordelt på specialer på 1., 3. – og 7. postoperative dag

13 Forekomst af de tre hyppigst forkomne symptomer i svær/moderat grad fordelt på specialer på 1., 3. – og 7. postoperative dag

14 Patientens egen beskrivelse af ”andre symptomer” end dem, der er operationaliseret i spørgeskemaet
Ca. 60 (20 %) patienter havde svaret ja til at de havde oplevet ”andre symptomer” (alle tre måletidspunkter) Seks kategorier: Mave/tarm gener, vandladnings gener, søvnproblemer, gener i halsregionen, gener efter lokal analgesi/ blokanlæggelse og feber Specielt symptomer på, eller obstipation synes at være et problem, som patienterne oplevede postoperativt (11 patienter rapporterede om obstipationsproblemer, og 7 patienter rapporterede om symptomer på obstipation)

15 Patientoplevet funktionsniveau

16 Patientoplevet funktionsniveau

17 Patientoplevet funktionsniveau

18 Opgørelse af graden* (Median) af den samlede påvirkning af dagligt funktionsniveau efter udskrivelse på 1., 3. – og 7. postoperative dag * Graden af daglig funktionsniveau (Bevægelighed, Personlig pleje og Sædvanlige aktiviteter) er angivet på en ordinal skala fra 1-3 Jeg har ingen problemer med at gå omkring / Jeg har ingen problemer med min personlige pleje / Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg har nogle problemer med at gå omkring / Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på / Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg er bundet til sengen / Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på / Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter

19 Sammenhæng mellem de tre mest rapporterede symptomer
Sammenhæng mellem de tre mest rapporterede symptomer* og påvirkning af funktionsniveau** Signifikansniveauet (p-værdi) er testet med Chi2- test * symptomerne er dikotomiseret i svær- eller moderat grad / mild eller ingen grad ** Funktionsniveau er dikotomiseret i problemer / ingen problemer

20 Samlet viser undersøgelsens resultater
Dagkirurgiske patienter oplever talrige postoperative symptomer i den første uge efter udskrivelse De tre hyppigst rapporterede symptomer i svær/moderat grad var træthed, smerter og blødning Patienterne oplever flest symptomer i svær/moderat grad den 1. postoperative dag Den kvalitative analyse viser samtidig, at forekomsten af patientoplevede symptomer efter ambulant kirurgi ikke er belyst komplet og at postoperativ obstipation kan være et overset problem Resultaterne indikerer at patientoplevede postoperative smerter, træthed og blødning opleves i en sådan grad, at de interfererer med patienternes funktionsniveau, og at det specielt er patientens normale aktiviteter (arbejde, studie, husarbejde, familie- eller fritidsaktiviteter), der påvirkes den 1.- og 3. postoperative dag

21 Konklusion Det konkluderes, at Intervention med fokus på forebyggelse samt tidlig reducering af specielt postoperative smerter efter udskrivelse er vigtig for at sikre et effektiv og succesfuldt dagkirurgisk patientforløb Præ-og postoperativ information og vejledning skal relateres til det enkelte indgreb i forhold til forventede postoperative symptomer og evt. behandling samt forventet rekonvalescensperiode Endvidere kan det konkluderes, at der er behov for postoperativ opfølgning efter ambulant kirurgi, og at det mest relevante tidspunkt for opfølgningen ifølge nærværende undersøgelse vil være dagen efter operation

22 Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "Hvordan har dagkirurgiske patienter det i den første uge efter udskrivelse - Masterprojekt Pia Mohr Christensen, Klinisk udviklings sygeplejerske,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google