Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan folder jeg mit emne ud? Hvordan bygger jeg min opgave op?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan folder jeg mit emne ud? Hvordan bygger jeg min opgave op?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan folder jeg mit emne ud? Hvordan bygger jeg min opgave op?
Dagens program Kom godt i gang med den gode opgave – fra indledning til aflevering Hvordan folder jeg mit emne ud? Hvordan bygger jeg min opgave op? Hvordan laver jeg en problemformulering? Hvordan argumenterer jeg? Hvad er en analyse Hvad er det, jeg lærer?

2 Pentagonmodel for de 5 styrende elementer i opgaven
1. Undersøgelsen opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 5.Undersøgelsesmetoden/fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? 4. Undersøgelsens redskaber: Teori, begreber, faglige metoder: Hvad spørger du med? 3. Undersøgelsens empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til? (Stray Jørgensen, Peter, Rienecker, Lotte, Skov, Signe Specielt om specialer)

3 Hvordan folder jeg mit emne ud?
Hvor starter jeg? Forskellige metoder til at komme i gang: Mindmapping Brainstorming Nonstop-skrivning Grafisk fremstilling Tænkeskrivning Brug Scribo

4 Hvordan folder jeg mit emne ud? At søge og finde materiale
Informationskompetence identificere informationsbehov og formulere spørgsmål på grundlag af behovet indse at relevant og dækkende information er basis for intelligent beslutningstagen identificere relevante hjælpemidler til informationssøgning, både traditionelle og elektroniske udvikle søgestrategier og søge systematisk undersøge og vurdere information kritisk organisere information til et bestemt formål tilegne sig nye erfaringer bruge information i kritisk tænkning og i problemløsning

5 Hvordan folder jeg mit emne ud? At søge og finde materiale
Hvad vil jeg gerne vide noget om? Hvad vil jeg gerne vide om det? Hvor kan jeg finde viden om det? Hvordan søger jeg efter det? Hvordan udvælger jeg de relevante artikler? Hvordan vurderer jeg kvaliteten? Hvad gør jeg ved resultatet? problemformulering Stramning af PF Valg af søge-”brønd” Søgeteknik Inddrage PF og nulhypotese Peer reviewed journal, resultater, argumentation Referencehåndtering

6 Hvordan folder jeg mit emne ud? At søge og finde materiale
Hvor kan jeg finde viden om mit emne? Indledningsvist: Google Scholar Biblioteks kataloger SDUB og bibliotek.dk Systematiske søgninger: Academic Search Premier Business Source Complete

7 Hvordan bygger jeg min opgave op? Skelet / skabelon
Eksempel på indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering Teori og metode Afsnit xx Kildekritik Redegørelse Analyse Afsnit xx - arbejdstitel Delkonklusion Analyse Afsnit xx Konklusion Perspektivering Litteraturliste

8

9

10 Hvordan bygger jeg min opgave op? Den hermeneutiske cirkel
I opnår nye erkendelser undervejs i processen, mens I forstår og fortolker = Opgaveskrivning er en hermeneutisk læreproces.

11 Pentagonmodel for de 5 styrende elementer i opgaven
1. Undersøgelsen opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 5.Undersøgelsesmetoden/fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? 4. Undersøgelsens redskaber: Teori, begreber, faglige metoder: Hvad spørger du med? 3. Undersøgelsens empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til?

12 Hvordan laver jeg en problemformulering?
Hjælp til at udarbejde en problemformulering: Scribo hjælper dig til at afklare din problemformulering, hvilken teori og metode du skal benytte, og hvilken litteratur og information du skal anvende Hvad skal der stå i min konklusion? Konklusionen svarer på de spørgsmål du stiller i såvel problemformuleringen og undervejs i din analyse! Omvendt opgaveskrivning, start med at skrive hvad du gerne vil konkludere, stil dernæst spørgsmålene til dine svar?!!

13 Problemformulering -trin for trin
Jeg har observeret at … … hvad der undrer mig fordi … Det vil jeg undersøge for at … Forklare Fortolke Argumentere for Opstille Vurdere osv Det vil jeg gøre med denne fremgangsmåde … Formidlingscentret, Københavns Universitet

14 En problemformulering med gode udgangspunkter for en undersøgende opgave bør:
Opstille et ægte problem - en grund til at nogen må foretage denne undersøgelse Lægge op til vidensbrug og selektiv udvælgelse af empiri, begreber, teorier og metoder Lægge op til opgaven som et argument (grund for bevis) Lægge op til at fagenes redskaber (begreber, teorier og metode) bruges på et analyse/diskussions-objekt

15 Eksempel Kina og OL: Hvordan kan man karakterisere den danske mediediskurs overfor Kina og de konsekvenser den har haft for vores forståelse af Kina? Anskueliggjort gennem dagbladene Ekstra Bladet og Politiken i perioden fra 2001 til 2008. Og hvad har, med fokus på betydningen af Kinas OL værtskab, påvirket konstitueringen af denne diskurs? Kilde: Thomas Skovgaard, IOB Konklusion Vi skriver en opgave, der viser, at mediediskursen er overvejende positiv! (den indledende påstand / hypotesen bliver bekræftet) Vi skriver en opgave, der viser, at mediediskursen er negativ! (Den indledende påstand bliver afkræftet / nulhypotesen bliver bekræftet)

16 Hvordan argumenterer jeg?
Først og fremmest: Hvad er argumentation? Argumentation er en del af feltet ”Retorik”, som defineres som læren om hensigtsmæssig fremstilling i tale og skrift. Retorisk argumentation er: ”…kommunikation hvor afsender søger at vinde modtagers tilslutning til et begrundet synspunkt” (Jørgensen og Onsberg 1999, p.10).

17 Hvordan argumenterer jeg?
Toulmins argumentationsmodel i faglige sammenhænge

18 Hvordan argumenterer jeg?
Påstand - Det standpunkt, afsenderen ønsker modtagerens tilslutning til. Belæg - Den specifikke grund, afsenderen giver for at modtageren bør tilslutte sig påstanden. Hjemmel - Den generelle regel, der gør, at modtageren bør acceptere påstanden på baggrund af belægget. Vær altid varsom med selvfølgeligheder – især i problemformuleringen ekspliciter hjemlen

19 Hvordan argumenterer jeg?
Eksempel: "newz.dk er et populært websted, da det har ca unikke besøgende om dagen." Påstanden er, at newz.dk er et populært websted. Belægget er, at det har ca unikke besøgende om dagen. Hjemlen (som er implicit) er, at når et websted har ca unikke besøgende om dagen, så er det populært.

20 Hvad er en analyse? At anvende teori til at forstå eller forklare et fænomen, herunder at kunne identificere og påvise årsagssammenhænge eller afgørende elementer for forståelse Teori Fænomen

21 Hvad er en analyse? Mulighederne i en analyse er endeløse.
Begrundelse og diskussion af valg og fravalg er afgørende Den bundne opgave og det givne pensum sætter rammer for problemformulering, rækkefølge, teorivalg og evt. empirivalg

22 Hvad er en analyse? Teorivalg og begrundelse
Hvilken teori vælger I og hvorfor? Begrundelsen bør ikke være negativ (de andre teorier virker ikke) Begrundelsen skal altså fokusere på: Hvad kan man opnå ved at anvende netop denne teori? Hvorfor er det interessant i denne sammenhæng?

23 Hvad er en analyse? Teoripræsentation
Her introduceres kort nøglebegreber, fokus og påståede sammenhænge Man skal ikke præsentere hele teorien: Kun de aspekter som er centrale for det, man vil analysere Vis overfor læseren hvad i teorien, som vil blive bragt i spil

24 Hvad er en analyse? Operationalisering: Kogebog for analysen
Hvilke elementer af jeres empiri er relevant at analysere? Hvilke teoretiske forklaringer/forståelser vil man forvente i den valgte empiri? Hvordan vil I fortolke resultaterne? Fremgangsmåde: En praktisk/metodisk plan, som er afledt af jeres operationalisering I hvilken rækkefølge vil vi afdække de forskellige dimensioner af operationaliseringen? Hvordan skal analysen opbygges?

25 Konklusion En systematisk opsamling af resultaterne af analysen med det formål at opnå en så effektiv besvarelse af problemformuleringen som muligt Konklusionen skal ikke indeholde nyt i betydningen ny empiri eller analyse Men den må gerne løfte analyseresultaterne op på et mere overordnet plan og diskutere resultaterne i forhold til det oprindelige spørgsmål

26 Hvad er det, jeg lærer? At lære en metode til at udarbejde en akademisk opgave er at lære at løse problemer Lær af processen!

27 Hvad er det, jeg lærer? mind map for overblik og frasortering
indsnævre problemet og finde kerneproblemet lokalisere de redskaber der skal til for at løse / analysere problemet løs / analyser problemet konkluder

28 Litteratur om at skrive opgave
Færdig til tiden – sådan planlægger og styrer du specialet. Annegrethe Jørgensen, (2004) Frederiksberg, samfundslitteratur. Tekster til tiden – undgå skriveblokeringer. Lotte Rienecker (1996) København, Dansk psykologisk Forlag. Stray Jørgensen, Peter (2007) Studielæsning på videregående uddannelser. Den gode opgave. Lotte Reinecker og Peter Stray Jørgensen. Specialebloggen.blogs.ku.dk. En blog hvor specialeskrivere over hele landet blogger om deres specialeskrivning. Praktisk argumentation. Jørgensen og Onsberg. Akademisk argumentation. Signe Hegelund. Redskaber til at støtte opgaveskrivning: Flere tutorials:


Download ppt "Hvordan folder jeg mit emne ud? Hvordan bygger jeg min opgave op?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google