Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diagnostisk samarbejdspartner - et uddannelsesperspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diagnostisk samarbejdspartner - et uddannelsesperspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Diagnostisk samarbejdspartner - et uddannelsesperspektiv
DBIO Underviserdag 2010 Uddannelsesleder Kathrine Eriksen UCSJ Bioanalytikeruddannelsen Næstved

2 Oversigt Diagnostisk samarbejdspartner – i et uddannelsesperspektiv
Uddannelse til fremtiden Diagnostisk samarbejdspartner: I uddannelsesesforløbet generelt Diagnostisk samarbejdspartner: Et særligt fokus – Modul 13 Afrunding

3 Uddannelse og praksis 02.04.2017 Uddannelsen NU Praksis NU
Praksis i Fremtiden

4 Fremtiden som pejlemærke
Uddannelsen NU uddanner til praksis i FREMTIDEN Uddannelsen og dens fokus spiller således en rolle i udviklingen af praksis og profession En uddannelse med ensidigt fokus på kompetencekrav og praksis nu og her vil være forældet – inden dimissionen Forestillinger om fremtidens praksis, kompetencekrav mm. bliver således en nødvendig del af uddannelsestænkningen

5 Krystalkugle eller forestillinger om fremtiden
Trends i praksis Samfundstendenser Udviklingen internationalt Fremtidssikrede kvalifikationer Fokus på kvalifikationer, der sætter den studerende i stand til at matche og påvirke krav i fremtidens praksis

6 Slutkvalifikationer for bioanalytiker-studerende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse, BEK nr. 652 af 29/06/2009 Ca. 2/5 viden-, 4/7 færdigheds- og 5/8 kompetence”pinde” kan siges at have et fremtidssigte, fx: … selvstændigt opsøge, tilegne sig og kritisk vurdere ny viden i relation til bioanalytikerprofessionen og tilgrænsende områder … anvende ny viden, dels i arbejdsmæssige sammenhænge,dels til aktiv deltagelse i forskning og udvikling, implementering og evaluering af nye laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser

7 Slutkvalifikationer for bioanalytiker-studerende
… identificere generelle og specifikke bioanalytikerfaglige problemstillinger og analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant teori og bidrage konstruktivt til udvikling af bioanalytikerprofessionen samt sundhedssystemets opbygning og organisation … videreudvikle egen viden, færdighed og kompetence samt identificere egne læringsbehov

8 Uddannelse med et fremtidssigte
Et af uddannelsens hovedformål bliver således at give de studerende kvalifikationer til at tegne fremtiden Begrebet diagnostisk samarbejdspartner er i den sammenhæng interessant som redskab til i undervisningen at arbejde med bl.a.: Bioanalytikerkompetencer og kompetencekrav, nu og fremtidigt Bioanalytikernes rolle i sundhedsvæsen og patientforløb Forskelle og muligheder i forhold til ovenstående på tværs af specialer og geografi (komparativt) Forestillinger om muligheder i forhold til ovenstående (innovativt)

9 Uddannelse med et fremtidssigte
Begrebet bringes i anvendelse didaktisk som katalysator for læringsprocesser relateret til fremtidssigtet jf. slutkvalifikationerne

10 Diagnostisk samarbejdspartner i kompetenceperspektiv
Samtidig begrebssættes i diagnostisk samarbejdspartner andre centrale kompetencer jf. slut-kvalifikationerne, herunder: … udvise ansvarlighed, professionalisme samt forståelse for etiske problemstillinger i forhold til patienten og dennes pårørende, i arbejdet omkring profylakse, diagnostik og behandling af sygdom, ved laboratoriemedicinske forsøg, og i forhold til det tværfaglige samarbejde med øvrige sundhedsgrupper. kombinere bioanalytiske færdigheder med viden og forståelse for faglige, etiske, arbejdsmiljømæssige, patientrelaterede og organisatoriske forhold i forbindelse med planlægning, udvikling, implementering, udførelse, dokumentation og kvalitetssikring og -kontrol af biomedicinske analyser

11 Diagnostisk samarbejdspartner jf. DBIO
I tråd med DBIOs operationalisering af ”diagnostisk samarbejdspartner” (www.dbio.dk). Et par klip: i en faglig dialog med andet sundhedspersonale .... viden om nye samarbejdsmuligheder … oplæringen af andet sundhedspersonale … kvalitetssikring af diagnostikken i det samlede patientforløb … faglig dialog om nye analyser … hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne … tænke diagnostik og analyse i det samlede patientforløb

12 Diagnostisk samarbejdspartner i didaktisk perspektiv
Med afsæt i DBIOs begreb om diagnostisk samarbejdspartner kan man således i uddannelsen arbejde med: Fremtidsrettede kompetencer Centrale slutkompetencer relateret til det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde og udvikling af sundhedsvæsenets ydelser generelt og det enkelte patientforløb specifikt UCSJ Bioanalytikeruddannelsen Næstved har derfor valgt at integrere begrebet i uddannelsen. Ikke som et specificeret mål, men som et didaktisk værktøj

13 Diagnostisk samarbejdspartner i uddannelsen generelt
Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Udvalgte læringsmål: At opnå kompetence til: at forholde sig til sin egen profession og dens placering i forhold til andre sundhedsfaglige professioner i en bioanalytikerfaglig sammenhæng at samarbejde med andre fagpersoner

14 Diagnostisk samarbejdspartner i uddannelsen generelt
Projektet præsenteres (posters mv.) Diskussion Fordele og ulemper Holdning – perspektiv Inddragelse af klinisk erfaring (fra modul 1 og sideløbende refleksioner over klinik i modul 4).

15 Diagnostisk samarbejdspartner et målrettet forløb – Valgmodul 13
”Valgfri periode” – valgmoduler på andet studium/sted – valgmodul hjemme UCSJ Campus Næstved (bioanalytiker-, ergo- og fysioterapeut- samt sygeplejerskeuddannelsen) udvikler tværfagligt valgmodul med fokus på innovation Støttet af Fonden for Entreprenørskab En særlig toning af dette valgmodul vil være et tilbud målrettet bioanalytikerstuderende: Diagnostisk samarbejdspartner som innovation Udbydes første gang efteråret 2011 Evalueres og udbydes jf. de nationale rammer for modul 13 Under udvikling

16 Diagnostisk samarbejdspartner et målrettet forløb – Valgmodul 13
Konkret tages udgangspunkt i eksisterende praksis – fx indretning af en afdeling, et analyseforløb, et patientforløb, et samarbejdsforløb etc. Vha. innovationsværktøjer arbejdes med udvikling af den valgte praksis Begrebet diagnostisk samarbejdspartner fungerer som mulig konceptualisering af bioanalytikerens rolle i den innoverede praksis I arbejdet med forståelse af nuværende og udvikling af ny praksis arbejdes med øvrige læringsmål for modulet

17 Det videre arbejde Cases fra DBIO projekt fase 1 bringes i anvendelse i uddannelsen generelt og i forhold til modul 13 Modul 13 – afvikling – erfaringer opsamles Samarbejde med DBIO på baggrund af modul 13 erfaringer og udviklede innoverede praksisser (de studerendes produkt) – indskrevet i projektfase 3

18 Fremtiden Begrebssætning er en måde at tegne fremtiden
Kommer til at afhænge af de fremtidige bioanalytikeres kvalifikationer Kvalifikationerne beskrevet i studieordningen matcher DBIOs foreløbige operationalisering af diagnostisk samarbejdspartner De studerende uddannes altså allerede til at kunne indgå som en sådan Påvirkning af praksis fremadrettet afhænger af kompetencer til at reflektere over, påvirke og forandre praksis Refleksive, innovative og kreative kompetencer er centrale

19 Reproduktion eller udvikling?
Giddens (1984) Blind eller reflekteret? Struktur Socialisering Reproduktion Agent

20 Reproduktion eller udvikling?
Socialisering af de studerende – i krydsild mellem forventninger? Den studerende Uddannelse Praksisfelt

21 Praksisfeltets perspektiv
Eet perspektiv eller flere? DBIO og diagnostisk samarbejdspartner – tingsliggørelse og deltagelse Interview med bioanalytikere som led i udviklingsprojekt under UC Sjællands videncenter for udvikling af praktik og professioner (CUPP), udført at Tina Elley (et gruppeinterview): Udtrykker en opfattelse af en ”god bioanalytiker” med fokus på analyse og dermed primært tingsliggørelseselementet I tråd med Rosendahl (2007), der identificerer et ”lokalt vi-rationale” hos analysebioanalytikerne med fokus på udførelse af analyserne og det lokale laboratorium (i modsætning til de studerendes ”globale-jeg-rationale”) Socialisering til hvad i praktikken og efterfølgende??

22 De studerendes perspektiv
Citater fra interview med studerende (fra adjunkt Tina Elley – masteropgave) Adspurgt om begrebet diagnostisk samarbejdspartner (ikke anvendt i undervisning med dette hold)

23 Studerendes perspektiv
Stud. 1: ”Vi får rigtigt meget viden gennem uddannelsen. Det er bare ikke os, der kan formidle det. Og det synes jeg er synd.” [noget strukturelt, der forhindrer] Stud. 2: ”Jeg mener, at det er sådan, det ser ud nu. Vi er på vej væk fra kældrene og op på sygehuset.”

24 Tak for jeres tid!

25 Referencer Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse, Bek. nr. 652 af 29. juni 2009 Anthony Giddens (1984): The Constitution of Society … Cambridge: Polity Press Solveig Rosendahl (2007): Nyuddannede bioanalytikeres kompetencer… Masterprojekt Københavns Universitet


Download ppt "Diagnostisk samarbejdspartner - et uddannelsesperspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google