Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort over regionerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort over regionerne."— Præsentationens transcript:

0 Speciallægeoverenskomsten og FAPS’ regler om praksiskøb
SAK 0-kursus på Sophienberg Slot den 20. november 2009 Chefkonsulent Mads Lythje Årsmøte og høstkursus Losby Gods,Lørenskog august 2010 Speciallæge i gynækologi Hans-Henrik Wagner

1 Kort over regionerne

2 DADL Privat sektor Offentlig sektor Private klinikker og sygehuse
Yngre læger FAYL FAS Almen medicin PLO FAPS OVL Sekundær sektor Primær sektor Privat sektor Offentlig sektor Private klinikker og sygehuse

3 Sundhedsloven Personkreds/ydelser:
gruppe 1-sikrede har ret til vederlagsfri speciallægehjælp (efter henvisning fra alment praktiserende læge) Limiteret henvisning 6 konsultationer eller ex.fertilitet - dysplasi 12 kroniker- 99 Hjem henvisningspligt til Hud ØNH Øjne

4 Sundhedsloven Personkreds/ydelser:
gruppe 2 patienter har ret til tilskud til speciallægehjælp beløb svarende til sygesikringsudgiften til gruppe 1 samme overenskomstmæssige begrænsninger som gruppe 1 Privat sundhedsforsikring til privat sektoren

5 Regionsloven (§ 37) Overenskomster forhandles af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), som består af 5 medlemmer efter indstilling af de 5 regionsråd, 2 medlemmer efter indstilling af Kommunernes Landsforening, 1 medlem efter indstilling af Sundhedsministeren, og 1 medlem udpeges af Finansministeren.

6 Speciallægelandssamarbejdsudvalg
Der nedsættes et speciallægelands-samarbejdsudvalg (SSU) til overenskomst-fortolkning 3 – 4 fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 3 – 4 fra FAS

7 Praksisplanlægning Regionen foretager samlet planlægning af den ambulante speciallægebetjening Sikrer en koordinering og samordning af den ambulante speciallægebetjening Praksisplan forelægges samarbejdsudvalget De lægelige medlemmer kan fremkomme med selvstændige bemærkninger Fremsendes til SSU til orientering

8 Overenskomsten - samarbejdsudvalg
3-4 fra regionen 3-4 praktiserende speciallæger (FAPS-gruppen i regionen) FAPS’ regionsbestyrelse, herunder regionsrepræsentanten, er medlem

9 Overenskomsten - tiltrædelse
Speciallægen har pligt til: at udføre speciallægegerning efter overenskomstfastsat betaling og følge øvrige bestemmelser holde sig orienteret om overenskomstens bestemmelser

10 Overenskomsten - tiltrædelse
Tiltrædelse er personlig Evt. anpartsselskab skal meddeles til amtet Vedtægter skal godkendes af FAS Mere end 50% af anparterne ejes af speciallægen Holding - 100% ejet af speciallægen

11 Overenskomsten - praksisformer
Fuldtidspraksis Delepraksis Deltidspraksis 3-timers praksis

12 Overenskomsten - praksisformer
Fuldtidspraksis: Beskæftigelseskrav Kan ikke samtidig have fuldtidsbeskæftigelse i andet regi Omsætningskrav Minimumsomsætning – svarer til ca. halvdelen af specialets gennemsnitsomsætning Knækgrænser

13 Ex. grundhonorarer og honorarer
Konsultation mv. §1,stk. 1 Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer Grundhonorar Honorar konsultation 0105 62,94 67,47 1. konsultation 0110 388,32 416,28 Senere konsultation 0130 158,52 169,93 Obstetrisk bistand efter 28 svangerskabsuge 0140 1053,04 1128,86 Telefonkonsultation 0201 62,52 67,02 Telefonisk rådgivning til praktiserende læge 0205 194,16 208,14 Tillæg for tolkebistand 2161 98,79 105,90 Tillæg til konsultation med tolk 2261 148,97 159,70

14 Grænser for ”knækmodellen”
Ex. på grænser i knækmodel pr. 1 april 2010 Speciale Knækgrænse 40% reduktion Børne- og ungdomspsykiatri kr. Gynækologi og obstetrik kr. Ortopædisk kirurgi kr.

15 Nedre omsætningsgrænse
Ex. på nedre grænser i pr. 1 april 2010 Speciale Nedre omsætningsgrænse Børne- og ungdomspsykiatri kr. Gynækologi og obstetrik kr. Ortopædisk kirurgi kr.

16 Praksisformer - delepraksis
En praksis, hvor to eller flere speciallæger sammen driver (og ejer) en fuldtidspraksis Det forudsættes, at mindst en af speciallægerne ikke har fuldtidsbeskæftigelse ved siden af Samme regler vedrørende knækgrænser som for ”almindelige” fuldtidspraksis Samarbejdsudvalget giver tilladelse til delepraksis

17 Praksisformer - delepraksis
Man har ikke noget retskrav på delepraksis En ansøgning skal indeholde en begrundelse for ønsket om delepraksis Samarbejdsudvalget meddeler tilladelse, hvis man har behov for aflastning på grund af: alder svagelighed eller anden årsag (herunder familiemæssige årsager) undervisningsopgaver fagpolitisk arbejde fastholdelse og rekruttering

18 Praksisformer - delepraksis
En delepraksis kan ikke opsplittes ved ophør FAS påser, at der er indgået aftale om, hvem der skal udtræde ved praksisophør Senest 1 år efter udtræden skal aftale med ny speciallæge være indgået - ellers bortfalder status som delepraksis

19 Overenskomsterne - praksisformer
Deltidspraksis og 3-timers praksis: Faste omsætningslofter Produktion fordeles over hele året Ved overskridelse ved afregning for november eller december kan overføres noget af næste års loft – dog ikke hvis overskridelse sker ved afregning for oktober eller før

20 Vikar Vikaransættelse kan ske ved: Midlertidigt fravær
Hvis over 2 uger i sammenhæng eller 1 uge om måneden i længere periode underrettes Regionen Hvis over 6 måneder skal der indgås § 3-aftale herom Vikaren skal være speciallæge

21 Fravær Ferie og andet fravær skal så vidt muligt koordineres med øvrige speciallæger inden for samme region og speciale, så alle ikke er fraværende samtidig Samarbejdsudvalget kan gøre spørgsmålet om det rimelige i omfanget af en speciallæges fravær til genstand for drøftelse

22 Assisterende speciallæge
Samarbejdsudvalget meddeler tilladelse hertil Mere end 50% af ydelserne skal udføres af yderen Navn og omfang af ansættelse skal meddeles Regionen Assistent skal være speciallæge Kræver begrundet ansøgning (som delepraksis) (generationsskifte = andre regler)

23 Generationsskifte Speciallægen har ret til at indgå aftale om generationsskifte: max. 6 måneders ansættelse som assisterende speciallæge (kræver ikke tilladelse) max. 24 måneders kompagniskab herefter skal den ”gamle” speciallæge” udtræde knækgrænser eller omsætningsloft hæves med 30% i generationsskifteperioden

24 Generationsskifte De lokale parter kan indgå aftale om:
forlængelse af generationsskifteperioden fravigelse af knækgrænser/omsætningsloft (Efter proceduren i § 3, stk. 1 - dvs. uden central godkendelse)

25 Egenbetaling Ikke overenskomstdækkede ydelser
Patienter uden henvisning men... Patienten skal orienteres om regler og rettigheder Patienten skal underskrive erklæring om egenbetaling

26 Gruppe 2 – afregninger Nettoafregning over for sygesikringen
Patientandel: Ingen regler i overenskomsterne Vejledning: speciallægeorganisationerne, tilskud fra Danmark, gruppe 1-pris.

27 Kontrolbestemmelser Sygesikringen udarbejder statistik
Forelægges samarbejdsudvalget Speciallægen kan anmodes om udtalelse Ny behandling i samarbejdsudvalget Samarbejdsudvalget kan tildele speciallægen advarsel/misbilligelse eller Fastsætte begrænsning i den årlige omsætning i praksis vedrørende en eller flere ydelser Speciallægen kan anke til SSU

28 Efteruddannelse Fonden for Faglig Udvikling af Speciallæge-praksis yder tilskud til speciallægers efter-uddannelse Tilskud pr. hele dag udgør 60% af gennem-snitlig sygesikringsudbetaling (+udbetalinger fra FAS’ fond) i det senest afsluttede regnskabsår Ret til tilskud til deltagelse i efteruddannelse i 8 dage årligt

29 Efteruddannelse Efteruddannelsesaktivitet skal være optaget på positivliste Tilskud ydes til aktiviteter, der falder i tidsrummet 8.00 til på hverdage Aktiviteter, der varer 4 timer eller derover, udløser tilskud svarende til en hel dag, medens aktiviteter, der varer under 4 timer, udløser en halv dag

30 Fremtiden: Kvalitetssikring Tvungen efteruddannelse v certificering
Kræft pakker Ventetids garanti Til faglig udvikling af speciallæge praksis Pt. klagenævn Indberetning af utilsigtede hændelser

31 Overdragelse Overdragelsesaftale FAS har udarbejdet standardaftale
Goodwill Apparatur, inventar mv. Lokaler Personale FAS har udarbejdet standardaftale Inddrag hver sin advokat

32 Overdragelse Køber udfylder div. papirer FAS ansøger om nyt ydernummer
FAS påser at køber har fornøden speciallægeanerkendelse at aftalt goodwill ikke overstiger maksimum at øvrige aktiver sælges for den reelle værdi – fra den 1. januar 2009 at aftalen i øvrigt er i overensstemmelse med speciallægeoverenskomsten

33 Overdragelse Sygesikringen godkender overdragelse – tildeler ydernummer Overdragelse af praksis – ikke ydernummer Opsigelse skal ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal

34 Goodwill Hvad er goodwill? FAS/FAPS repræsentantskab fastsætter max.
Max 150% af gennemsnitlig nettoomsætning (overskud) de seneste 3 år

35 Goodwill beregning Overskud/nettoomsætning for hvert af de tre år:
Minus driftsudgifter Særlige forhold FAS’ Fond Pristalsregulering Max.150% af gennemsnittet

36 Andet end goodwill Såfremt der i forbindelse med køb og salg af speciallægepraksis overdrages fast ejendom, inventar, instrumenter eller andre effekter

37 Andet end goodwill …må der ikke aftales en pris, som overstiger værdien i handel og vandel. Der skal til FAS indsendes dokumentation herfor. Regel trådte i kraft den 1. januar 2009.

38 Administration af ny regel – inventar m.m.
Der skal fremlægges en vurdering, som dokumenterer, at købesummen svarer til værdien i handel og vandel. Dog er der fastsat en ”bagatelgrænse” på kr

39 Administration af ny regel – fast ejendom
Den seneste meddelelse om den offentlige vurdering af ejendommen lægges til grund. Hvis der handles til en højere værdi, skal der fremsendes en uvildig vurdering foretaget af en af begge parter godkendt ejendoms-mægler.

40 Journalopbevaringspligt
Patientjournaler skal fortsat opbevares i mindst 10 år fra den seneste optegnelse Patientjournaler af betydning for en klage-, tilsyns- eller erstatningssag skal opbevares, så længe vedkommende sag verserer

41 Journalopbevaringspligt
Ved praksisophør skal patientjournalerne overdrages til embedslægeinstitutionen til fortsat opbevaring Ved praksisoverdragelse kan patientjour-nalerne overdrages til køberen af praksis

42 Journalopbevaringspligt
Sælgeren skal i den forbindelse, hvis det er praktisk muligt, oplyse patienterne om, at patientjournalerne er overdraget til køber, og at patienterne kan tilkendegive, at man ikke ønsker, at køberen af praksis overtager vedkommendes patientjournal. I sådanne tilfælde vil den købende speciallæge få pligt til at videregive patientens journal til embedslægeinstitutionen til fortsat opbevaring Sælgers ”oplysningspligt” kan opfyldes ved, at sælger retter skriftlig henvendelse til patienterne enkeltvis, eller ved at der indrykkes en annonce i en lokal avis eller lignende.


Download ppt "Kort over regionerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google