Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagslys i energioptimerede bygninger Thomas Nørgaard – arkitekt maa

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagslys i energioptimerede bygninger Thomas Nørgaard – arkitekt maa"— Præsentationens transcript:

1 Dagslys i energioptimerede bygninger Thomas Nørgaard – arkitekt maa

2 …. Fornemmelse for lys Formen og rummet

3 …. Fornemmelse for lys Materialitet og tekstur

4 …. Fornemmelse for lys farve

5 …. Fornemmelse for lys Rettet eller diffust

6 Energi og dagslys Loven og historien Bygningsreglement Stk. 1
Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der ikke er omfattet af , kan klassificeres som en lavenergibygning klasse 1, såfremt det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 50 kWh/m² pr. år tillagt 1100 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. ( , stk. 1) For lavenergibygninger klasse 1 er energirammen: ( /A) kWh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Bygningsreglement Stk. 1 Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum samt beboelsesrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås. (6.5.2, stk. 1) I arbejdsrum kan dagslyset i almindelighed anses for at være tilstrækkeligt, når rudearealet ved sidelys svarer til mindst 10 pct. af gulvarealet eller ved ovenlys mindst 7 pct. af gulvareal, forudsat at ruderne har en lystransmittans på mindst 0,75. De 10 pct. og 7 pct. er vejledende ved normal placering af bygningen samt normal udformning og indretning af lokalerne. Såfremt vinduestypen er ukendt på projekteringstidspunktet, kan omregning fra karmlysningsareal til rudeareal ske ved at multiplicere karmlysningsarealet med faktoren 0,7. Rudearealet skal forøges forholdsmæssigt ved reduceret lysgennemgang (fx solafskærmende ruder) eller formindsket lysadgang til vinduerne (fx ved tætliggende bygninger). Dagslyset kan ligeledes anses for at være tilstrækkeligt, når det ved beregning eller måling kan eftervises, at der er en dagslysfaktor på 2 pct. ved arbejdspladserne. Ved bestemmelse af dagslysfaktoren tages der hensyn til de faktiske forhold, herunder [udformningen af; slettet, red.] vinduesudformning, rudens lystransmittans samt rummets og omgivelsernes karakter. Der henvises til By og Byg Anvisning 203: Beregning af dagslys i bygninger samt SBi-anvisning 219: Dagslys i rum og bygninger, 2007. Energi og dagslys Loven og historien

7 Modsætninger eller synergi
Fordele ved dagslys Dagslys har en meget positiv effekt på vores humør og vores evne til at opleve tid, rum, former og farver. Dagslys er en faktor, der har stor indflydelse på vores koncentrationsevne. Dagslys bidrager til opvarmningen af boligen Dagslys minimere anvendelse af energi til kunstlys Ulemper ved dagslys Dagslys kan give overophedning af boligen, hvis der er for store vinduesarealer Dagslys kan genere ved at blænde. Dagslys reflekterer og kan blænde, specielt ved arbejde ved computerskærme, tv og lign Energi og dagslys Modsætninger eller synergi

8 cco SOLHUSET - ny daginstitution i Hørsholm med en helhedsbetragtning af klima, energi, indeklima og dagslys

9 OPP samarbejde VKR Holding og Hørsholm Kommune
- et Active House koncept

10 Breelte Trekanten

11 Integreret energidesign (IED)
Designprocessen Integreret energidesign (IED)

12 Rummenes udstrækning og organisation

13 Energi koncept - som helhedsbetragtning

14 Facader

15 Energi balance - Facade
- Mod syd, øst og vest tilstræbes bedst mulige Eref uden brug af krypton Mod nord tilstræbes lavest mulige Uw uden brug af krypton Bemærk at man mister op til 39% af lyset gennem en 3 lags termorude – samt at levetiden normalt er 20år mod 30år for 2 lags termo

16 Dagslysundersøgelser
Med Velux daylight visualizer

17 Luminans i fællesrum 21/3 kl 8.00 – 16.00

18 Illuminans i fællesrum
21/3 kl 8.00 – 16.00

19 Lysning tagvinduer

20 EL Varme geothermal (VP) varme EL VP
Samlet energibalance - overskud på 8kwh/m2/år EL Varme Over produktion Til tørreskabe vaskmaskiner mv. 50 m2 solfangere Buffertank Over produktion geothermal (VP) varme Apparater, køkken, PC etc. 250 m2 solceller Belysning 4w/m2 ventilation EL (VP) EL VP Varmt vand

21

22 Statements - Bygning overholder klasse 1 (51KWh/m2/år) uden anvendelse af VE Bygning har en overproduktion på 8KWh/m2/år m2 solfangere – 1000m2 jordvarmelager – ca. 250m2 solceller (34KW) dette dækker både bygningens drift, automatik og apparater samt energien til fremstilling af bygningsmaterialer og opførsel Bygningen har en gennemsnitlig dagslysprocent på 7% i opholdsrum og op til 4% i de inderste rum – og dette kun ved ca. 28% vinduesareal i procent af gulvarealet Alle rum modtager dagslys fra minimum 2 sider - Der anvendes jernfrit glas i facaderne – LT værdi op til 85% Der er indarbejdet anvendelse af ”lånt lys” - Der anvendes dagslysblanding mellem dagslyset og kunstlyset Der anvendes materialer der kan genanvendes herunder svanemærkede eller indeklimamærkede overflader, maling mv.

23

24 Green Lighthouse 24

25

26 26

27 …. TAK 27


Download ppt "Dagslys i energioptimerede bygninger Thomas Nørgaard – arkitekt maa"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google