Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunale Lægekonsulenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunale Lægekonsulenter"— Præsentationens transcript:

1 Kommunale Lægekonsulenter
Børnesager Lægekonsulent

2 Formål med undervisningen
Læger, som virker på børneområdet skal kunne: genkende og handle korrekt ved mistanke om omsorgssvigt og mistrivsel hos børn kende symptomer kende handlingsanvisninger kende principper i lovgivningen om hjælp til børn med særlige behov sikre bedst mulige oplysnings/vurderingsgrundlag beskrive relevant og tilstrækkeligt arbejde tværfagligt og vejlede andre faggrupper Lægekonsulent

3 Hvem er de truede børn? Direkte behov for hjælp for at skabe positive ændringer i barnets liv Belastninger der er så alvorlige at de ikke vil kunne overvindes uden særlig hjælp Belastninger som barnet risikerer ikke at kunne komme over uden hjælp Lægekonsulent

4 Direkte behov Serviceloven:
”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte og hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpen: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendig for at den pågældende kan udøve et erhverv.” Centrale begreber i lovgivningen: Betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Indgribende kronisk eller langvarig lidelse Det handler altså om funktionsniveau varighed diagnose/lidelse Lægekonsulent

5 Hvilke tilstande ”kvalificerer” til støtte i henhold til Serviceloven?
Direkte behov Hvilke tilstande ”kvalificerer” til støtte i henhold til Serviceloven? Psykiske lidelser Psykiske handicaps Somatiske lidelser Fysiske handicaps Tale-, syns- og hørehandicaps Psykiske lidelser: ADHD, obsessiv-compulsiv disorder (OCD), anorexia nervosa, depression, tilknytningsforstyrrelser m.fl. Psykiske handicaps: Infantil autisme, Asbergers syndrom, Mental retardering, Downs syndrom, retarderet psyko-motorisk udvikling (f.eks. følger efter fødselsskader), medfødte syndromer m.fl. Somatiske lidelser: Astma/allergi, kronisk nedsat lungefunktion, diabetes, kroniske tarmlidelser, medfødt hofteluxation, epilepsi, medfødt hjertesygdom m.fl. Fysiske handicaps: Cerebral parese, rygmarvsbrok, følger efter ulykker, medfødte syndromer, muskelsvind, sjældne handicaps m.fl. Tale-, syns- og hørehandicaps Lægekonsulent

6 Alvorlige belastninger
Som kræver hjælp for at komme igennem Familier med alkoholproblemer Stofmisbrugende forældre Svært syge eller handicappede forældre Psykisk syge forældre Flygtninge- eller på anden måde traumatiseret familie Økonomisk OG socialt marginaliserede familier Familier med vold og overgreb Lægekonsulent

7 Risikobelastning Som kan kræve hjælp at komme igennem hvis utilstrækkeligt netværk/ressourcer Dødsfald Voldsomme skilsmisser Svage/”sent udviklede” forældre Mobbede børn Adoption Lægekonsulent

8 Der sættes ofte ind relativt sent
De senest år har undersøgelser af arbejdet med udsatte børn problematiseret: Der sættes ofte ind relativt sent Undersøgelser mangler eller er mangelfulde Indsatsen er ikke tilstrækkelig målrettet – der mangler dokumentation der kan synliggøre indsatsen og understøtte en kvalificeret opfølgning og evaluering Lægekonsulent

9 Nøgleord Forebyggelse – forhindre at børn får problemer der gør at de får behov for en foranstaltning i forhold til serviceloven Opsporing – være opsøgende for at få afklaret risikomomenter for børn – særligt i samarbejde med specialiserede del af systemet som PPR og SSP Tidlig indsats – afhjælpe problemerne så tidligt som de er kendte og med mindst mulige indgribende indsats for barnet Lægekonsulent

10 Vi ved fra undersøgelser, at mindst:
juni 2009 Vi ved fra undersøgelser, at mindst: børn lever i familier med alkoholmisbrug børn lever i familier med psykisk sygdom 4.000 børn har en far eller mor i fængsel 2.000 børn har årligt ophold på krisecentre som følge af vold i familien 4.000 børn mister årligt en far eller mor ved dødsfald børn oplever hvert år, at en forælder rammes af livstruende sygdomme 1,5 % af alle nyfødte børn i var født af mødre med psykiske lidelser, der havde medført en indlæggelse enten 2 år før eller 2 år efter fødslen Mange flere børn oplever andre sygdomme og vanskeligheder hos forældrene, skilsmisser og konflikter, hvor de kun glimtvis eller slet ikke får forklaringer eller hjælp til at håndtere situationen Lægekonsulent 10

11 Case – Jesper 7 år Alle børn i 1.a skal til indkolingsundersøgelse.
De indkaldes til at møde med mindst én forælder Jesper møder op, sammen med August, som var her tidligere i dag, og viser vejen. Da Jespers mor ikke er med, spørger jeg til det (om hun måske havde glemt aftalen i dag?) Hertil svarer Jesper frejdigt at ”hun er stiv” Hvilke tanker fører det til? Hvad skal der ske? Lægekonsulent

12 Børnesynet ses i lovgivningen
Alle børn har ret til frit at udtrykke synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet (FN’s børnekonvention 1989). Alle børn skal inddrages i undersøgelser og iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter serviceloven (2003). Alle børn skal efter forældreansvarsloven inddrages i sager om forældremyndighed, medmindre de ikke selv ønsker det. Børn > 10 år kan bede statsforvaltningen om et møde (2007). I skolerne skal børn i stigende grad tage ansvar for egen læring inddrages i at udforme regelsæt og sanktioner. Lægekonsulent

13 Tilsyn Overordnet fører kommunen tilsyn med de forhold, der har betydning for børn og unges vilkår. Særligt er der en pligt til at føre tilsyn med de forhold hvorunder børn og unge lever. Udøves som oftest ved hjælp af personalet i dag-institutioner, skoler, SFO’er, Klubber, sundhedsplejersker, læger mv. Med dette tilsyn – hører underretningspligten. Lægekonsulent

14 Det er vigtigt at forholde sig til
Tavshedspligten Almindelig underretningspligt Skærpet underretningspligt Underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for selv at afhjælpe vanskelighederne. Tavshedspligten - Claus Lægekonsulent

15 Fagpersoners underretningspligt servicelovens § 153
1) 0ffentlig ansatte og andre med offentligt erhverv 2) Læger, der ikke er omfattet af nr. 1 … Skal underrette kommunen hvor de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en unge under 18 år har behov for særlig støtte Lægekonsulent

16 Underretningspligten foreligger når:
Barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold Der er behov for støtte pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Forholdene hos vordende forældre giver formodning for at barnet efter fødslen vil få vanskeligheder – eller vil leve under utilfredsstillende forhold Lægekonsulent

17 Case – Lonnie 22 år Lonnie og hendes kæreste er arbejdsløse og lever af kontanthjælp. De er for tiden indlagt med deres datter på 11 måneder som er i dårlig trivsel og som tidligere har været indlagt af samme grund. En mistanke rettes i mod om forældrene har et misbrug – og da den drøftes med dem giver de udtryk for at det ikke er mere end de selv kan styre. Der opstår tillige en mistanke om at den spinkle Lonnie er gravid. Lægekonsulent 17

18 Den der underretter, er ikke part i sagen
Den, der er underretter, bliver ikke part i barnets eller den unges sag, og underretteren vil derfor ikke kunne få oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte kommunen giver barnet eller den unge. Kommunen skal dog senest 6 hverdag efter modtagelsen af underretning sende en kvittering for modtagelsen. Lægekonsulent

19 Underretning fra fagpersoner:
Er altid skriftlig Rådgivning kan altid søges i fagafdelingen Er som udgangspunkt altid drøftet med familien og den unge – med mindre særlige forhold taler imod Lægekonsulent

20 Underretning Hvad bør en underretning indeholde? (1)
Beskrivelse af barnet: 1 Objektive fund, symptomer ved sygdom 2 Barnets adfærd/udtryksform (angst, særligt kontaktsøgende, særligt afvisende) 3 Vægt 4 Sundhedsniveau (tænder, relevant påklædning, renlighed) 5 Barnets relationer til forældrene, voksne på afdelingen, andre børn på afdelingen Omfang/hvor mange børn forventer Du at se/finde? Lægekonsulent

21 Underretning Hvad bør en underretning indeholde? (2)
Beskrivelse af forældrene: 1 Adfærd overfor personale 2 Adfærd overfor barnet, f. eks. manglende nærvær, manglende empati 3 Alkohol/misbrug, usammenhængende og/eller ustabil adfærd, psykisk sygdom, dårlig begavelse. Hvis du er i tvivl: søg støtte hos kolleger eller kontakt forvaltningen, som kan give råd. Lægekonsulent

22 Underretninger og § 50 - undersøgelsen
Forældrene skal inddrages i bekymringen…– f.eks. ved møde med deltagelse af fagpersoner der har underrettet Mulighederne for at foretage en undersøgelse afhænger af samtykke. Manglende samtykke - Der skal foretages en vurdering om en undersøgelse skal iværksættes – med eller uden den unge over 15 år og forældrenes samtykke. En undersøgelse planlægges og må ikke være mere omfattende en formålet tilsiger – den skal afsluttes hurtigst muligt og inden for maksimalt 4 måneder. Metodiske krav § 50: Afdække ressourcer og problemer for et barn som må antages at have behov for særlig støtte i forhold omkring: Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber andre relevante forhold Særlige forhold for over 15-årige Lægekonsulent

23 Børn med særlig behov for støtte
§ 50 undersøgelse: Skal afklare ”omsorgsrum” Barnets ressourcer og problemer Netværk På baggrund heraf samarbejdes med forældrene om mulighederne for iværksættelse af foranstaltninger Foranstaltninger – alle – frivillige: Praktisk, pædagogisk eller anden mere intensiv hjælp som fx familiebehandling - dagbehandling Familiebehandling under døgnophold for forældre og børn Aflastning Personlig rådgiver – kontaktperson Anbringelse Praktiktilbud Anden hjælp Lægekonsulent

24 Forældrepålæg med handleforpligtelser:
Når manglende samarbejde og barnets sundhed og udvikling er i fare – og der foreligger oplysninger om: Skolefravær, kriminalitet, alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer, ubehandlet sygdom Konkret pålæg om samarbejde og forældreansvar Sanktion – en betingelse for at modtage BFY Lægekonsulent

25 Case Kommunallægen ser Toni på 12 år som ”behovsbarn”. Toni er lille af vækst, mager med en tøndeformet brystkasse. Han har svær astma og ofte kan man høre hans vejrtrækning. Hans hyppige natlige anfald forstyrrer hans søvn, så han tit kommer træt i skole. Toni er sjældent med til idræt og han klarer sig dårligt i skolen. Han er vellidt blandt kammeraterne men stille og genert. Toni bor sammen med 3 søskende hos faderen. Faderen og en ældre bror ryger. Toni er sat i astma behandling af sygehusets børneafdelingen men hans far vil ikke samarbejde omkring kontroller her. Faderen er imod at drengen tager medicin undtagen ved anfald. Det er socialforvaltningen som betaler medicinen. Lægekonsulent 25

26 Tvangssager Anbringelse uden for hjemmet, servicelovens § 58 jf. 69 – afgørelser om undersøgelse og behandling under hensyn til formålet med anbringelsen Undlader undersøgelse eller behandling, servicelovens § 63 - Barn som blev nægtet at få blod i forbindelse med alvorlig operation - omskæring Undersøgelse, servicelovens § 51 – under ophold på en institution – eller indlæggelse på sygehus Lægekonsulent

27 Adoption Kommunen: Plejetilladelse Adoptionssamrådet
Socialarbejder/(embeds-)læge/jurist De voksnes helbred – på baggrund af GH + evt. supplement Job Bolig økonomi Lægekonsulent

28 Merudgiftsydelse Servicelovens § 41
Nødvendige merudgifter i forbindelse med forsørgelsen i hjemmet Forudsætning – merudgiften skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og kan ikke ydes efter anden bestemmelse Lægekonsulent

29 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, servicelovens § 42
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af barnet i hjemmet – betinget af : At det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne at barnet skal passes i hjemmet At det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far der passer det Brækkede ben o.lign. – anden lovgivning !!!! Kompensation efter sygedagpengeloven: Har man et alvorligt sygt barn under 14 år, kan man efter aftale med arbejdsgiveren og kommunen få en godtgørelse, hvis man går ned i tid eller helt undlader at gå på arbejde. Godtgørelsen svarer til de sygedagpenge, som man ville have fået i tilfælde af egen sygdom. Barnet skal være indlagt på sygehus og en lægeattest skal dokumentere, at barnet skønnes sygt i 25 dage eller mere. Vælger man selv at pleje barnet i hjemmet, gives der også en godtgørelse. Godtgørelsen skal søges i den kommune, hvor barnet bor. Enhver sag kræver en individuel afgørelse fra kommunen. Lægekonsulent

30 Særlig støtte og behandling:
Tværfagligt udredningsteam skal afklare behov for hjælp til børn og unge der pga. betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte: Undersøgelse af barn/den unges ressourcer og funktionsevne Forslag til særlig støtte og behandling Krav inddragelse forældre og barn Foranstaltninger: …Jf. tidligere nævnte & Servicelovens § 44 og 45: Personlig og praktisk hjælp jf. § 83 Vedligeholdelse af psykiske eller fysiske færdigheder, jf. § 86 Ledsagelse – tilbyde 15 timer ledsagelse for unge mellem 16 til 18 år Lægekonsulent

31 Visitation på baggrund af udredningsteams forslag:
Almene tilbud Hel eller delvis træning i hjemmet – krav: Træningsmetode dokumenterbar Imødekommelse af barnets behov Familiens samlede situation Forældrenes personlige ressourcer Opfølgning af træningsindsatsen – 4 x årligt To årlige tilsyn med barnets udvikling og trivsel Tilsynsrapport – indstilling fortsættelse eller ophør Lægekonsulent

32 Særlige hensyn Medicin i institution Skånehensyn Særlig hjælp
Dokumentation og forklaring for ”ukyndige” Lægekonsulent

33 Case Liva går i vuggestuen Snottehulen
Mor afleverer et brev til sagsbehandler i familieafdelingen hvor egen læge skriver at Liva har været syg i mere end 1/3 af tiden de seneste 3 måneder og mor er presset på sit arbejde pga de mange ”barns sygedag”. Derfor anbefaler han at Liva passes i dagpleje med max 2 andre børn Mor mener nu, det er en form sag at få denne dagpleje Hvad tænker Du? 1 Lægekonsulent

34 Dokumentation Andre muligheder? Diagnose Hyppighed ”Normalværdi”?
2 Snot, Snot O.M. Snot og Snot Lægekonsulent

35 Case En skoleleder ringer og spørger om læreren kan have Stesolid med på tur med 4. a Det drejer sig om en dreng som i sommer havde sit første krampeanfald og nu har mor afleveret Klysma Stesolid 10mg til skolen, til hvis han får det igen 1 Lægekonsulent

36 Mor ringes op: 1 anfald i sommer, intet siden
Undersøgt på børneafd + af neurolog i Tyrkiet Ny tid på Børneafdelingen om 1 måned Suppositorier og klysma Stesolid er udleveret 2 Lægekonsulent

37 Overlæge på børneafdelingen ringes op:
Ingen sikker forklaring på krampen, men muligvis infektion Normalt eeg Forsigtighedsregler afstemmes Cykle med hjelm Klysma OK Overvåges til svømning, ellers ikke Afstemmes med mor Afstemmes med mor 3 Lægekonsulent

38 Skriftlig vejledning til skolen om
Forsigtighedsregler Observation for krampe Medicingivning (hvordan og hvornår) Observation og 112 Aftale om tidsbegrænsning og revurdering 4 Lægekonsulent

39 Case En pige med cystisk fibrose går i almindelig folkeskole.
Mor ringer da hun har hørt at de har skimmelsvamp på skolen. Pigen er tidligere sensibiliseret, har haft lungeinfektion med svamp. Og var da hundesyg og indlagt i laaang tid Hvad gør man? Ekstra, hvis tiden tillader det Lægekonsulent

40 Skolebygninger/lokaler Institution Bolig Fritidsinteresser
Lægekonsulent


Download ppt "Kommunale Lægekonsulenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google