Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indholdsoversigt (pkt. 7-8) •Regnskab 2010 •Status 2011 •Tendenser i tiden – et skifte •Budget 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indholdsoversigt (pkt. 7-8) •Regnskab 2010 •Status 2011 •Tendenser i tiden – et skifte •Budget 2012."— Præsentationens transcript:

1

2 Indholdsoversigt (pkt. 7-8) •Regnskab 2010 •Status 2011 •Tendenser i tiden – et skifte •Budget 2012

3 Regnskab 2010

4 Indtægter t.kr.Resultat 10Budget 10Difference Gaver14.56515.250-685 Overskud genbrug 945920 Arv indkommet 2603.169-2.909 Abonnement /annoncer 1.5151.640 Husleje1.8711.232Netto i budget Offentlige tilskud1.6341.487 I øvrigt1.3100Bruttotal i regnskab Resultat22.10023.698-1.598

5 Udgifter – National Mission t.krResultat 10Budget 10Difference Forkynd. & Indsats team 2.7102.235-475 Tværkulturelt 961745-216 LMU - tilskud 569454-115 LM Kids1.6581.746+88 LM Musik 744494-250 OBS brutto LogosMedia - tilskud 0300+300 LM Genbrug 3055+25 I alt6.6726.029-643

6 Udgifter International Mission t.kr.Resultat 2010Budget Tanzania5.8065.528-278 Etiopien1.1231.070-53 Peru 651996+345 Cambodja2.1861.970-216 Tyrkiet 460-46 Uddannelse/TKM 4931.110+617 TIM - sekretariatet1.9041.545-359 I alt12.20912.219+10

7 Øvrige udgifter t.kr.Resultat 2010Budget 2010 Kommunikation2.0552.301 Generalsekr. / Ledelsesteam 2.1551.393GS & Øko er mixet.. Økonomi / IT1.8522.355 Ejendomme 6720Nettotal i budget Andet0-100 I alt6.7345.949-785

8 Parentes – antal årsværk

9 Balancen 31. dec. 2010 •Aktiver i alt: 31.038.476,- kr. –Grunde/bygninger 26,8 mio. kr.(86%) –Likvide beholdninger 1,3 mio. kr.(4%) –Tilgodehavender 2,5 mio. kr. (8%) –Øvrigt 0,4 mio. kr. (1%)

10 Balancen fortsat.. •Passiver i alt: 31.038.476,- kr. –Egenkapital26,9 mio. kr. (87%) –Gældsforpligtigelser 3,8 mio. kr. (12%) –Øvrigt 0,3 mio. kr. (1%)

11 Regnskab 2010 Efter tidligere opsætning •Indtægter i løbet af året 22,1 mio. kr. •Udgifter i løbet af året 25,6 mio. kr. •Overført fra bl.a. arvepuljen 3,1 mio. kr. •Resultat -392.711,- kr Efter ny opsætning •Indtægter i løbet af året 22,1 mio. kr. •Udgifter i løbet af året 25,6 mio. kr. Resultat – 3.515.453,- kr Overført fra bl.a. arvepuljen 3,1 mio. kr.

12 •Drøftelse •og godkendelse af regnskab 2010

13 Status 2011 Kommet pr. 30. sept. •Gaver 8,4 mio. kr. •Øvrige indtægter –4,9 mio. kr. •Udgifter 19,6 mio. kr. (76% af budgettet) •Status lige nu ?! •Brug for indtægt på 12, 3 mio. kr. (6,3 efter + 24%) Forventninger/udfordringer •Hvis budget holdes: –Gaver for 7,6 mio. kr. • (6,3 i 2010 og 7,6 i 2009) –Tilskud kommer + arv for 0,8 mio. kr. •Forventede udgifter resten af året: –287.000 under budget. •Forventet resultat uden extra gave: -1,7 mio. kr. (dvs. hentet 0,3 ift udmeldte 2,0)

14 Indsatser •NU –Info/indstik i Tro & Mission –Ringer rundt til kredse/frimenigheder Hvad kan vi gøre mere?! (kommer tilbage til det)

15 Meget har ændret sig… •Må konstatere et skifte… –Arveindtægter er faldende –Landskassen har ikke længere reserver •Vi har p.t. private lån på 4,0 mio. kr. –Forskydning i gaver fra landsplan til lokal plan –Underskud går ikke længere –Gavebreve er ikke det eneste..

16 Arvemidler og arvepulje Problemet er ikke arvepuljen Arvepuljen udjævner og ”slører” Problemet er at der ikke var penge på en særskilt konto De sidste mange år er der indkommet 5-8 bosager/år. Tallet er rimelig konstant. Det er den gennemsnitlige indtægt pr. arv der er faldet markant. Eller også var der bare nogle få store sager i fx 2006 og 2007.

17 Gaveudvikling Anden tendens er, at gaverne rykker fra landskassen til det lokale arbejde Oversigten viser både gavebreve og alm. gaver. Lokalt arbejde kan være afdelinger, frimenigheder, NOREA m.m. Formentlig byggeri og øget antal lokale ansættelser, der forklarer springet i lokale gaver.

18 Resultater 2006-2011 m/u arvepulje

19 Flere indtægter… •Vigtigt – men kræver ekstra indsats •Ikke nok med notits i Tro & Mission •Ikke bare hensigtserklæringer !! •Tænke segmenteret og differentieret •Planer om ansættelse, der bl.a. har fokus på fundraising (og HR)

20 SMS 1919 – vor tids kollekt

21 Budget 2012 •Ikke 100% sammenligneligt med tidligere •Rykket rundt på nogle poster •Formål: Ensrette regnskab og budget •Regner konsekvent med bruttotal

22 Budget 2012 •Udfordringen har været at det budget, som blev fremsendt ved sidste GF udviste et underskud på 1,5 mio. kr. •Det går ikke – så ØU og LS har i fællesskab udarbejdet nyt forslag

23 Selve budgettet I tkr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Indtægter23.97524.688+713 Udgifter: Nationalt6.0485.376+672 Internationalt12.80212.288+514 Øvrige6.0426.781-739 Ejendomme/finansi ering 776742+34 Resultat-1.693-499+1.194

24 Indtægtsbudget (bilag 1) I tkr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Gaver16.00016.500+500 Overskud fra genbrug1.4001.815+415 Arveindtægter900 0 Abonnementer/annon.1.5501.648+98 Andre indtægter2.3632.101-262 Lejeindtægter1.7621.724-38 I alt23.97524.688+713

25 Forklaringer store ændringer •Lagt ½ mio. kr. på i gaver – udtryk for at den økonomiske krise også har en løsning her – vil kræve ekstra indsats!! •Budgetteret med kendte arvemidler – ikke arvepuljen. •Genbrugsbutikker har selv budt ind •Leje: Udfordring flere steder. •Bladtilskud halveres •Gebyr lønadm. + egenbetaling volontører hæves

26 Udgifter – Nationalt (bilag 2) I t.kr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Forkynd. & Indsatsteam 2.1401.419+721 Tværkulturelt arb.857890-33 LMU tilskud636630+6 LM Kids1.2851.708-423 LM Musik550464+86 LogosMedia500175+325 Genbrug8090-10 I alt6.0485.376+672

27 Forklaringer store ændringer •Forkynd. & indsatsteam –Rykket Carstens løn + Birger stopper til sommer (40%) + Ejler 25% til SJ •LM-Kids – Ny ansættelse fra 2011/regnskab 10 var på 1658 t.kr. (altså lavt forbrug i 2011) •LogosMedia –Besluttet at tilskud fra LM reduceres

28 Udgifter internationalt (bilag 3) I t.kr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Tanzania5.2664.909+357 Etiopien9691.075-106 Peru6511.131-480 Cambodja2.0922.302-210 Tyrkiet275370-95 Uddannelse765831-66 TIM (sekretariat)2.7811.670+1.111 I alt12.80212.288+514

29 Forklaringer store ændringer •Tanzania –Lukning af Soma Biblia Center (netto 600 t.kr) •Peru –Unaturlig lav i ‘10 og ‘11. Tilbage på 2 enheder. •Sekretariatet –Stilling genbesættes ikke. Brians løn rykket. Merudgift i 2011 (regnskab 10 er på 1904)

30 Øvrige udgifter (bilag 4) I t.kr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Kommunikation2.3292.205+124 Ledelsesteam1.5732.114-541 Økonomiafd. :2.1402.267-127 Ejendomme676542+134 Finansieringsudg100200-100 I alt6.8187.523-705

31 Forklaringer store ændringer •Ledelsesteamet –Samlet alt løn her (LT) –Rykket fællesudgifter til øko-afd. (forsikr.) •Økonomiafd. –Samlet alle fællesudg. Her (forsikr., IT m.m.) –Er inklussiv ny stilling til HR/fundraising –Er lnklussiv rammebesparelse på 195 tkr. Begynder med tjek på forsikringer, telefoner og el-besparelser. •Ejendomme er på minimum

32 Vedtagelse af budget •Drøftelse – husk indtægtssiden og likviditetsudfordringen (afdrage lån) •Godkendelse af budget 2012 •Tallene for budget 2013 er til orientering/vejledende (se hovedoversigt).

33 Bed og arbejd for økonomien.


Download ppt "Indholdsoversigt (pkt. 7-8) •Regnskab 2010 •Status 2011 •Tendenser i tiden – et skifte •Budget 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google