Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Web 2.0 som læringsredskab – spændinger og muligheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Web 2.0 som læringsredskab – spændinger og muligheder"— Præsentationens transcript:

1 Web 2.0 som læringsredskab – spændinger og muligheder
Oplæg på FLUID-konference Organisering af Læring, 22/5/08 ved Nina Bonderup Dohn, Ph.D. Lektor i Humanistisk Informationsvidenskab Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet

2 Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/08 Nina Bonderup Dohn
Oversigt Hvad er Web 2.0? Et praksisperspektiv Web 2.0 til læring – eksempler på begrundelser Videns- og læringssyn i uddannelse og i Web 2.0 Spændinger ved brug af Web 2.0 som læringsredskab Eksempel på brug af Web 2.0 – spændinger og muligheder i praksis Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

3 Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/08 Nina Bonderup Dohn
Hvad er Web 2.0? Teknologi-synspunktet: “wikis, blogs, feeds, tags, social software…” Eksempler er Wikipedia Arto, MySpace, Facebook, LinkedIn YouTube Verygoodfood.dk Del.icio.us Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

4 Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/08 Nina Bonderup Dohn
Hvad er Web 2.0? Mit perspektiv er et ‘praksis-perspektiv’: “Web 2.0” er aktivitetsformer kendetegnet ved ‘bottom-up’ deltagelse og interaktiv flervejs-kommunikation samarbejde og/eller distribueret forfatterskab åbenhed, distribueret ejerskab stadig skabelse og om-skabelse (transformation) af materiale brug og genbrug af materiale på tværs af kontekster principiel uafsluttethed af materialesamling webmediering og/eller integreret brug af webmedierede ressourcer Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

5 Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/08 Nina Bonderup Dohn
Hvad er Web 2.0? Hvad giver praksisfokuset i læringssammenhæng? Web 2.0 ses ikke som et spørgsmål om bestemte teknologier Frihed til at anvende velkendte teknologier på en ny måde Brugen af f.eks. wiki-teknologi er ingen garanti for ’web 2.0-undervisning’ Centrering på didaktiske og læringsteoretiske spørgsmål Kan Web 2.0-forståelsen af viden og læring forenes med uddannelsestænkning? Teoretisk og praktisk? Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

6 Web 2.0 til læring – eksempler på begrundelser 1
Organisering af fleksibel læring Nedbrydning af ’murene’ (begge veje) mellem uddannelses- og erhvervspraksis mellem læringsaktiviteter og den lærendes andre praksisser Effektiv og fleksibel måde at transformere indhold og aktiviteter mellem praksisser Understøtter integrering af læringsaktiviteter på langs og tværs af livet Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

7 Web 2.0 til læring – eksempler på begrundelser 2
Kompetencemæssigt Web 2.0-kompetencer vil være vigtige i det fremtidige arbejdsliv: IT-navigering og -håndtering Web 2.0-kommunikation Kritisk vurdering af information Selv- og peer-evaluering ’Remix’/anvendelse af materiale i nye sammenhænge Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

8 Web 2.0 til læring – eksempler på begrundelser 3
De lærendes forudsætninger Brug af kendt kommunikationsform giver én ting mindre at lære for den lærende Brugergenerering af indhold øger relevans og autenticitet for den lærende De lærendes motivation Gruppebasering, deltageraktivitet og -ejerskab er motiverende ”Det er sjovt at være med på det nyeste nye” Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

9 Web 2.0 til læring – eksempler på begrundelser 4
Didaktik Web 2.0-aktiviteter giver mulighed for at lære ”mere og bedre” Individuel og kollaborativ videnskonstruktion Refleksion – sagfokus og/eller metarefleksion (f.eks. i blog) Læringsstil og ’dokumentationsstil’ – fordel med fleksibelt medievalg Troværdighed Uddannelsens og undervisernes fremtoning Underviserens motivation… Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

10 Web 2.0 til læring – eksempler på begrundelser 5
Holder begrundelserne? De lærende er ikke vant til at bruge Web 2.0 i uddannelse Er kompetencerne ønskværdige? Nye muligheder for læring – eller for snyd og for at ’køre på frihjul’? Disse problemer er udtryk for spændinger mellem uddannelsespraksis og Web 2.0-aktiviteter… … i forhold til formål og syn på viden og læring Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

11 Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/08 Nina Bonderup Dohn
Videns- og læringssyn 1 Implicit uddannelses- og Web 2.0-syn på: Aktiviteternes formål Uddannelse: praksis-eksternt mål: kvalificering til deltagelse i andre praksisser Web 2.0: praksis-interne mål: deltagelse, identitet, videnskonstruktion, vidensdeling Viden og kompetence Uddannelse: Individualistisk, objektivistisk Web 2.0, set som aktivitet: situeret handling, ’kompetence i at deltage’ Web 2.0, set som produkt: distributeret egenskab ved systemet Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

12 Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/08 Nina Bonderup Dohn
Videns- og læringssyn 2 Implicit uddannelses- og Web 2.0-syn på: Læring Uddannelse: Tilegnelse af viden og kompetencer Web 2.0: Deltagelse/ændring i deltagelsesformer Evaluering af viden og kompetence – som produkt Uddannelse: Individet Web 2.0: Det distribuerede system Evalueringskriterier Uddannelse: Uddannelsesmål Web 2.0: Deltagelsesrelaterede, praksisinterne (deltagelse, videnskonstruktion, vidensdeling) Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

13 Spændinger ved brug af Web 2.0 til læring 1
Inddragelse af Web 2.0-aktiviteter i uddannelse betyder At praksisinterne mål (deltagelse mv.) indordnes under praksiseksterne mål (kompetencetilegnelse) At søge individualistisk, objektivistisk viden gennem aktiviteter, der ser viden som dynamisk og distribueret At forstå ’læring som deltagelse’ som et middel til at opnå ’læring som tilegnelse’ Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

14 Spændinger ved brug af Web 2.0 til læring 2
Spændingen i praksis – nogle eksempler: ’Friløb’ versus ’åben adgang, distribueret ejerskab’ Opgaver som citations-patchwork Copy-paste uden referencer Formål med en kursuswiki – evaluering eller ’kollaborativ vidensdatabase’? Kvalitetsvurdering af wiki – deltagelses- eller tilegnelseskriterier? Hvem skal evaluere – ’bottom up’- eller ekspert-vurdering? Hvilken rolle har læreren i en wiki? Autenticitet versus anvendelighed Vil de lærende faktisk korrigere hinanden? Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

15 Konkret eksempel: wiki 1
Fag: Viden, erkendelse og IT 3. sem. BA Informationsvidenskab, lille hold 5 ECTS, upresset semester, høj motivation Wiki som led i undervisningsdeltagelse Wiki centreret om faget – blev ikke brugt til at ’nedbryde murene’ Underviserens rammekrav til indlæggene Indholdskrav Emnepræsentation – emner fra f2f-undervisningen Tekstpræsentation – vidensdeling om ikke-fælles tekster Kritiske indlæg om emner fra f2f-undervisningen Kommentarer til andres indlæg Interaktionskrav Kommentaropgaver (kritik/supplement) Mindst 5 links til andre indlæg Gruppearbejde om opgaver Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

16 Konkret eksempel: wiki 2
Underviser- og studenterroller Studenterstyring og -ejerskab Selvvalgte og selvafgrænsede emner (og tekster) inden for de overordnede rammer Personlig præsentation Langsigtet formål Underviserens rolle Facilitator, igangsætter Diskussionsdeltager Faglig ’minimums’-garant Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

17 Konkret eksempel: wiki 3
Spændinger i praksis De studerende er ikke vant til at bruge Web 2.0 i uddannelse Usikkerhed over for bottom-up indholdskonstruktion Ønske om mere underviserfeedback på ’rigtigheden’ af indlæg Dilemma: Lærerstyring versus deltagerbestemmelse Formål med kursuswiki: Eksamen eller fremtidig brug? Opgaveløsning versus bottom-up produktion af opslagsværk Konkret: Indsætning af Wikipedia-indlæg… Evalueringskriterier og -ansvar Kvalitetssikring af wikiindlæg – underviser- eller peer-opgave? Ingen revision af andres indlæg, kun diskussionskommentarer Læring som deltagelse versus læring som tilegnelse – produktion af mening versus kontrol af viden Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

18 Konkret eksempel: wiki 4
Positive erfaringer fra forløbet Studenterevaluering Godt med opslagsværk efter afsluttet fag Krævende opgaver Stort læringsudbytte, især ved formulering af indlæg Sjovt at prøve ny it-pædagogik Underviserevaluering Godt læringsredskab i integration med andre aktiviteter ’Isbjergstop’ og fokuspunkt for gruppediskussioner og f2f-undervisning Erfaringer støtter flere af de teoretiske grunde til at inddrage Web 2.0 Især de didaktiske og motivationsmæssige Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

19 Udfordringer og muligheder ud fra eksemplet
Udfordringer og muligheder for undervisere og for uddannelse ’Web 2.0’ fordrer stadig og øget materiale-aktivitet Integrering af flere web 2.0-aktiviteter Større gensidig integration mellem web 2.0-aktiviteter og f2f-undervisning – på tværs af fag Realisering af potentiale for fleksibel organisering af læring på tværs af praksisser Fokusskift væk fra faget – til hvad? Uddannelsen som helhed? (Projekt Webkommunikation, årgang 2007) De lærendes livsbrede læring? Didaktisk design må balancere mellem 2 krav: faglig integration og praksistransformation Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

20 Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/08 Nina Bonderup Dohn
Afrunding Indvending: ”Dine såkaldte Web 2.0-problemer er ikke nye!!” ’Frihjulsproblematik’, afskrift og spændinger mellem opgavers evaluerings- og autenticitetssigte er velkendte! Pointen i oplægget har været, at problemerne accentueres gennem brug af Web 2.0 i uddannelse: Centrale aspekter i Web 2.0-aktiviteter er: Dynamisk videnskonstruktion og -brug Afsigelse af forfatterskab Legitimitet af ’frihjulskørsel’ … dette er ikke tilfældet i samme grad med andre læringsaktiviteter … derfor er spændingerne i teori og praksis større for Web 2.0-læringsaktiviteter … Men det er mulighederne for at udfordre uddannelsessystemet vel også? Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn

21 Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/08 Nina Bonderup Dohn
Spørgsmål ”Vi indfører bare et nyt læringsmål, der beskriver krav til studerendes anvendelse af webmateriale!” Hvorfra hentes begrundelsen for dette læringsmål? Hvilke implicitte kompetencekrav stiller det til de lærende? Viser der sig lignende spændinger ved inddragelsen af Web 2.0-aktiviteter i læringssammenhænge med tættere forankring i arbejdslivet? Arbejdspladskurser, AMU-kurser, erhvervsfaglige-, professions- og masteruddannelser m.m. Web 2.0 som læringsredskab FLUID-konference 22/5/ Nina Bonderup Dohn


Download ppt "Web 2.0 som læringsredskab – spændinger og muligheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google