Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af opgaven i oplandet til Limfjorden Inddragelse af Vandrådet og arbejdsgruppernes input.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af opgaven i oplandet til Limfjorden Inddragelse af Vandrådet og arbejdsgruppernes input."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af opgaven i oplandet til Limfjorden Inddragelse af Vandrådet og arbejdsgruppernes input

2 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021
Samlet risikovurdering (smådyr, fisk og planter) Risikovurdering 2021 er en indledende grovsortering af, hvilke vandområder det evt. kan blive aktuelt at gennemføre indsatser overfor i den kommende planperiode.

3 Opgaven - Rammerne for arbejdet
7. april blev rammen for kommuner og vandrådenes arbejde udmeldt. Rammen for Limfjorden består af: Et antal km. Vandløb, der skal forbedres – 311 km, herunder 37 spærringer og 2 okkerindsatser Et prissat virkemiddelkatalog med – 16 virkemidler En foreløbig økonomisk ramme – kr. En tidsfrist for arbejdet – oktober 2014. Det skal oplyses hvor mange km. vandløb de konkrete indsatser for spærringer og okker forventes at kunne bringe i god tilstand.

4 Opgaven - Rammerne for arbejdet
Rammen er formuleret på et overordnet niveau, så konkrete afgørelser ikke foregribes. Kommunernes tilbagemelding skal tilsvarende være på et overordnet niveau, så konkrete afgørelser ikke foregribes. Kommunerne skal koordinere indholdet af risikostyringsplaner efter oversvømmelsesloven med forslag til indsatsprogrammer efter lov om vandplanlægning. Kommunerne har således mulighed for på den måde samtidig at sikre beskyttelse og forbedring af tilstanden i vandområder og hensigtsmæssig håndtering af vandet fra oversvømmelser. Foruden forslag til indsatsprogrammet skal kommunerne udarbejde bidrag til den miljørapport (SMV), som Naturstyrelsen skal fremlægge efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer .

5 Den økonomiske ramme i oplandet til Limfjorden
Den økonomiske ramme er 125,6 mio. kr. Kommunerne i hovedvandoplandet og Vandrådet vil på baggrund af virkemiddelkataloget og de deri angivne standardpriser for de enkelte virkemidler kunne foreslå indsatser til en sammenlagt værdi svarende til maksimalt den udmeldte økonomiske ramme. Der forventes en omkostningseffektiv tilgang til arbejdet i kommuner og Vandråd. Ved valg af vandløbsstrækninger og virkemidler skal sikres flest mulige km. vandløbsstrækning i god tilstand.

6 Opgaven - Rammerne for arbejdet
Kommunerne har mulighed for – ud over at foreslå indsatser svarende til den udmeldte økonomiske ramme for hovedvandoplandet – at foreslå yderligere indsatser til gennemførelse i anden planperiode. Kommuner og Vandråd kan bidrage med viden til kvalificering af grundlaget for NST’s udpegning af vandløb som kunstige eller stærkt modificerede samt anvendelsen af undtagelser. Miljømål og indsatsprogram for søer, kystvande og søer udmeldes sammen med forslag til vandområdeplaner den 22. december 2014.

7 Principper for indsatsplanlægning:
Det overvejes, hvordan flest km. vandløb kan forbedres for pengene. Forslagene omfatter det i rammerne udmeldte antal km. vandløbsstrækning. Der anvendes fælles datagrundlag. Der anvendes omkostningseffektive virkemidler, men der gås ikke på kompromis med resultatet – Indsatsen skal give målopfyldelse (hellere færre og gode, end mange og ringe målopfyldelse). Den lokale viden og faglighed bringes i spil med henblik på lokalt tilpassede løsninger.

8   Hvis den økonomiske ramme ikke holder i planlægningen:
Det sikres, at principperne for indsatsplanlægningen er holdt og at billigere løsninger i indsatsplanlægningen ikke er en option. Der udarbejdes en prioritering med henblik på identificering af projekter som hensigtsmæssigt kan udskydes til 3. generations vandplaner. Kommuner melder ind med begrundelse, hvis der er projekter, der af den ene eller den anden grund ønskes udskudt. Ved behov udvælges endvidere projekter som udskydes på baggrund af en samlet vurdering af: Dårlig omkostningseffektivitet. Manglende lodsejerparathed. Beliggenhed i forhold til Natura 2000 værdier (ingen naturgevinst). Beliggenhed i forhold til andre naturværdier (ingen naturgevinst). Ingen rekreative interesser.

9 Gis Værktøj GIS-baseret værktøj til indberetning af kommunernes forslag til indsatsprogrammer, der skal sikre en ensartet og brugervenlig platform: vandrammedirektiv2indsatser_indberetning Muligheden for at afgive yderligere forslag til indsatser ud over den økonomiske ramme angives med særskilt markering i værktøjet Disse vil indgå i regeringens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen.

10 Nyt koncept for vandplanlægning
Øget interessentinddragelse. Kommuner og vandråd kan herudover komme med forslag til det statslige indsatsprogram i øvrigt.

11 Indsatsprogrammet og lokale vandråd
Vandrådene skal bistå kommunerne med at udarbejde forslag til indsatsprogrammernes supplerende foranstaltninger for vandløbsområdet i det enkelte hovedopland. Opgaven for vandrådene består i at foreslå, hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser der skal anvendes. Vandrådene må gerne komme med forslag til det øvrige indsatsprogram. Arbejdsopgaverne kan udvides for tredje planperiode. Limfjordsrådets formandskab deltager i Sekretariatet for ”Vandråd Limfjorden” (mødeledelsen).

12 Vandråd for Limfjorden
Aulum Sportsfiskerforening Mogens Styhr Rasmussen Centralforeningen for Limfjorden Jens Lund Danmarks Naturfredningsforening Thorkild Kjeldsen Danmarks Sportsfiskerforening Per Michael Sonnesen Dansk Akvakultur Peter Holm Dansk Ornitologisk Forening Albert Steen-Hansen Dansk Skovforening Hans Kieldsen Danske Vandløb Michael Blach DANVA Bjarne Normann Fjordvenner.dk Sigvald Fihl Friluftsrådet Thyge Steffensen LandboNord Niels Vestergaard Salling Landbrug og Fødevarer Carl Chr. Pedersen Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Lars Larsen Lemvigegnens Landboforening Bent Graversen Løgstør Sportsfiskerforening Aage Grynderup Skalådalens Sportsfiskerforening Ole Randløv Talerøret for Skive-Karup Å Niels Barslund Økologisk Landsforening Jens Handrup Aalestrup Lystfiskerforening Jens Østrup Pedersen

13 Flow-diagram

14 Vandråd F Handling Dato Vandrådsmøde
Præsentation og orientering om vandrådsarbejdet nationalt og i oplandet til Limfjorden. Forventet tidsplan, beslutning om arbejdsform m.m. April 2. Vandrådsmøde Præsentation af det statslige udkast. Indledende diskussion af virkemidler og indsatser Drøftelse og prioritering af emner. 14. april 3. Vandrådsmøde Diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets foranstaltninger 23. Juni 4. Vandrådsmøde Diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogram. Udarbejdelse af udtalelse til forslaget og fremsendelse til Naturstyrelsen. Sept. / okt.

15 Arbejdsgrupper Tanken bag arbejdsgrupper er, at de lokale interessenter får mulighed for at vurdere og diskutere det kommunale indsatsprogram samt videregive relevant lokal viden inden indsatsprogrammet til vandområdeplan fremsendes til Naturstyrelsen. Målet er således, at rette indsats skal ske på rette sted. Arbejdsgrupperne giver interessenterne en mulighed for at påvirke, før beslutningerne træffes. Derved sikres bedre beslutninger og bedre lokal forankring.

16 Arbejdsgrupper – Det aftalte
Arbejdsgrupperne nedsættes under kommunerne og ikke under vandrådet. For vandløbssystemer, der ikke krydser kommunegrænsen, har den enkelte kommune den direkte kontakt til de lokale interessenter og sørger for lokal interessentinddragelse. Kommunerne etablerer i fællesskab teknisk/administrative arbejdsgrupper relateret til de vandløbssystemer, der går på tværs af kommunegrænser.

17 Arbejdsgrupper – Det aftalte
I kommunerne / arbejdsgrupperne arbejdes der med lokale spørgsmål herunder konkrete lokale indsatser (realiseringer, konkrete vandløbsindsatser i relation til fysisk udformning m.m.). Kommunerne / arbejdsgrupperne organiserer selv deres arbejde. Princippet med en lige fordeling mellem forskellige interesser fastholdes. Tilstræbes små og effektive arbejdsgrupper. Deltagere i grupperne arbejder på frivillig basis.

18 Arbejdsgrupper F Handling Dato Arbejdsmøde
1. Kommissorium for arbejdet 2. Andre Arbejdsgrupper (Vandråd, teknikergrupper m.v.) og deres rolle under indsatsplanlægningen 3. Præsentation og drøftelse af det statslige udspil - Miljømål og vandløb der skal forbedres - Virkemidler 4. Indkaldelse af yderligere idéer til indsatser (frist for input) ~9. april 2. Arbejdsmøde Præsentation af indkomne idéer Præsentation af kommunens forslag til indsatsprogram Umiddelbare bemærkninger og frist for indsendelse af bemærkninger. ~23. maj 3. Arbejdsmøde Præsentation af Kommunens opdaterede forslag til indsatsprogram 2. Umiddelbare bemærkninger. 3. Evaluering af processen. Ult. juni

19 Teknikergruppe F Handling Dato Møde
Fælles billede af opgaven, mål, indsatsområder, virkemidler, arbejdsplan m.v. 10. April 2. Møde Teknikerne er startet op med GIS-værktøjet og har identificeret, hvor problematiske strækninger kunne være. Fokus på mødet er på disse. Vurdering af hvordan Vandrådsønsker og idéer til indsatser fra arbejdsgrupper kan imødekommes. maj 3. Møde Færdiggørelse af udkast til forslag til indsatsprogram 3. juni 4. Møde Tilretning af forslag til indsatsprogram 26. juni

20 Tidsplan Tidsplanen for processen er stram, og den kan ses i fire dele: Organisere arbejdet og dannelse af vandråd i 1. kvartal Udarbejde forslag til indsatsprogram og høre vandråd i 2. kvartal Behandle forslag politisk og sende til Naturstyrelsen i 3. kvartal Lade vandråd udtale sig til forslag og orientere NST i oktober Vandrådet har kun mulighed for at mødes 3-4 gange inden den politiske behandling i kommunerne.

21 Embedsmand / Limfjordsråd Vandråd
Tekniker Arbejdsgrp. Embedsmand / Limfjordsråd Vandråd ~ ~ Ult. juni /


Download ppt "Præsentation af opgaven i oplandet til Limfjorden Inddragelse af Vandrådet og arbejdsgruppernes input."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google