Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontekstafklaring / forventningsafstemning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontekstafklaring / forventningsafstemning"— Præsentationens transcript:

1 Kontekstafklaring / forventningsafstemning
Præsentation og organisation Ca. ½ times oplæg af Karen – envejskommunikation, gerne afbrudt af spørgsmål Arbejdsmarkedsområdet i Vejle som frikommune Hvorfor frikommune? Aftale- handleplaner Samtalehyppighed RBS – Resultat Baseret Styring eller resultat skabende samtaler Mulighed for optimering af samarbejde Ansættelser i forskellige ordninger

2 Organisation

3 Forventningsafstemning

4 Hvorfor frikommune Fokus på: resultater frem for processer job/uddannelse frem for aktivitet Der vi ser, er det vi får

5 Hvorfor frikommune Kolde hænder til varme hænder En kontaktperson Vores indre liv og relevansen for vore borgere

6 Hvorfor frikommune Vores borgere er de klogeste på eget liv Vores borgere er agenter i eget liv Vi vil synliggøre relevante tilbud Vi inddrager og respekterer vores borgeres egne initiativer Vi stiller tilbud til rådighed, der understøtter målet Sandheden om vejen til job og uddannelse, ligger et sted mellem det udsyn vores borgere har og vores faglighed

7 Aftale - handleplaner Vi vil lave aftaler om handlinger med vores borgere og dokumenterer disse Hvilke handlinger foretager du – gør du selv og har måske hele tiden gjort Hvilke handlinger står til rådighed offentligt – åbne tilbud for alle Hvilket behov for tilbud stiller jeg til rådighed – aktivt tilbud Hvilke handlinger foretager jeg Hvornår snakker vi sammen og hvor tit

8 RBS – Resultatbaseret styring
RBS er et aktivt, struktureret samtaleforløb RBS måler progression RBS synliggør resultater

9 Optimering af samarbejde
Måske en ide at spørge Anden aktører? Beslut jeres målgruppe Beslut jeres mål Følg borgerne til målet Synliggør jeres resultater Synliggør jeres værdigrundlag Vær sikre i lovstoffet Kend myndighedsopgaven Byd ind på udbud Hold prisen lav

10 Jobrotation Ordningen går ud på, at virksomheden kan ansætte en eller flere vikarer i det antal timer, som ansatte medarbejdere uddanner sig. Ordningen kan derfor bruges til at uddanne og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Målgruppe: Jobrotationsordningen er for medarbejdere, der højst har en erhvervsuddannelse, og som vil efter- eller videreuddanne sig. Den retter sig også mod uddannede medarbejdere, der ikke har arbejdet med deres fag i de seneste fem år. Der flg. krav til vikaren der skal erstatte medarbejderen.: Vikaren skal være ledig på dagpenge, kontanthjælp eller introduktionsydelse. Vikaren skal forinden have været ledig i tre måneder. Vikaren skal ansættes på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Vikaren skal ansættes minimum 10 timer ugentlig i højst 12 måneder. I øvrigt gælder for jobrotation med jobrotationsydelse: At arbejdsgiver skal udbetale sin medarbejder løn under uddannelsen. At der ikke kan ydes løntilskud. At der ikke kan udbetales VEU-godtgørelse eller anden godtgørelse. At vikardækningen svarer til det antal timer, den ansatte deltager i uddannelse. At ansættelsen højst kan vare i 12 måneder. At vikaren ikke optjener ret til dagpenge under ansættelsen, da der er tale om støttet beskæftigelse. Satser og støtte til vikar og uddannelse Igennem jobrotationsordningen får virksomheden refunderet udgifter svarende til højeste dagpengesats + 60 procent = 170, 36 kr. time Ydelsen er en støtte til de udgifter som virksomheden har i forbindelse med jobrotationen. Det vil sige såvel udgifter til løn til vikaren som til betaling af uddannelse, herunder fx deltagerbetaling. Der kan ikke udbetales jobrotationsmidler, hvis der i forvejen udbetales andre former for støtte i forbindelse med medarbejderens uddannelse. Det er Jobcenteret der administrer jobrotationsordningen og som udbetaler midlerne.

11 Ordinær løntilskudsansættelse
Formålet med løntilskud? Typisk bruger man løntilskud til at oplære og genoptræne faglige, sociale eller sproglige kompetencer hos den ledige. For virksomheden er det en økonomisk-kompensation for den ekstra tid det tager at introducere og optræne den ledige. Løntilskud gives i en tidsafgrænset periode og kan kun sættes i værk med et jobcenter som ansvarlig. Løntilskud i privat virksomhed Når der er tale om ansættelse af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere, er det en betingelse for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, at personen skal have været ledig i 6 måneder. 6-månederskravet gælder ikke, hvis personen 1) ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau 2) er over 50 år eller 3) er enlig forsørger. Løntilskud i offentlig virksomhed Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Dog er der ved lov fastsat en højeste timeløn. 114,66 kr.pr. time + pension & div. sociale bidrag . Ved ansættelse i et løntilskudsjob i det offentlige, må indkomstniveau for den ledige ikke overstige det hidtidige dagpenge- eller kontanthjælpsniveau. For at det både kan lade sig gøre at udbetale overenskomstmæssig timeløn (dog højest den timeløn, der er fastsat ved lov) og undgå, at indkomstniveauet stiger, nedsættes arbejdstiden. Arbejdstiden fastsættes ved at dividere lønnen (= hjælpen) med den lovbestemte timeløn. Den offentlige virksomhed modtager 136,35 pr.time Krav om merbeskæftigelse: For at undgå konkurrence forvridning er ved ansættelse med løntilskud, er det et krav at ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af medarbejderstaben. Undtaget fra dette er personer i fleksjob og voksenlærlinge. Antal ansatte i løntilskud: Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af medarbejdere og personer i løntilskud (ikke fleksjob) og virksomhedspraktik. 1 for hver 5 ordinært ansat og hvis virksomheden har flere medarbejdere end 50, så kan der herudover kun være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud for hver 10 ordinært ansatte. Hvor kan der ikke ske ansættelse af ægtefælle eller samlever: Det er ikke muligt at ansætte ægtefælle, registrerede partner eller samlever med løntilskud. Dette gælder ikke for fleksjob. Der kan ligeledes heller ikke ske ansættelse med løntilskud i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud. Forsikring: Ansatte i løntilskudsjob er omfattet af arbejdsgivers sædvanlige forsikring.

12 Ordinær løntilskudsansættelse - fortsat
Lønforhold: Virksomheden udbetaler løn til den ansatte. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller hvad der svare til tilsvarende arbejde Virksomhed får 70,54 kr. time i tilskud til lønnen fra jobcenteret, som knap er 2/3 dele af dagpengesatsen. Sygdom under løntilskud Hvis en tilskudsansat er fraværende på grund af sygdom, skal den ansatte melde sig syg hos arbejdsgiveren. Ved hyppigt sygefravær og lignende skal arbejdsgiveren vurdere, om jobcenteret skal orienteres, således at jobcenterets medarbejder kan følge op på sagen. Hvis beskæftigelseskravet er opfyldt, har personen ret til sygedagpenge ved sygdom.

13 Den særlige løntilskudsordning for ledige over 55 år i private virksomheder
Ledige der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder eller dagpenge i sammenlagt mere end 12 måneder har ret til et højere løntilskud end ved den almindelige løntilskudsordning. Løntilskuddet svarer til højeste dagpengesats, 106,49 kr.pr. time og tilskuddet kan aftales i op til seks måneder og gælder kun ansættelse i private virksomheder. Ordningen er en såkaldt objektiv ordning. Det betyder, at når den ledige og virksomheden opfylder de fastsatte betingelser, har de ret til at aftale en ansættelse med løntilskud til højeste dagpengesats 106,49 kr.time. Jobcenterets rolle er at kontrollere, at betingelserne er opfyldt. Jobcenteret skal ikke fastsætte størrelsen af løntilskuddet eller varigheden af løntilskudsperioden, da det ligger helt fast bestemmelserne for ordningen.

14 Isbryderordningen – løntilskud til nyuddannede med handicap
Formål Nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder, som mangler erhvervserfaring inden for uddannelsens arbejdsområde Hvem kan anvende isbryderordningen Private og offentlige virksomheder kan bruge isbryderordningen, og der er ikke noget krav om, at medarbejderen skal have været ledig, for at virksomheden kan få støtte. Betingelser som skal være opfyldt for at den ledige kan omfattes af isbryderordningen: Den ledige skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som berettiger til medlemskab af A-kasse. Den handicappede skal starte i jobbet senest to år efter at uddannelsen er afsluttet Mangle erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til. Virksomheden skal opfyldes følgende betingelser: Løn og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige og der skal udarbejdes ansættelseskontrakt, som beskriver ansættelsens periode, arbejdsopgaver etc. Der skal være tale om en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads Ansættelsen, skal indebære en nettoudvidelse af medarbejderstaben, eller at stillingen er blevet ledig som følge af frivillig afgang, frivillig reduktion af arbejdstid eller ved afskedigelse pga. forseelse. Varighed og tilskudsstørrelse: Det er jobcentret, der bevilger løntilskuddet, som kan udbetales i max et år. Løntilskuddet er 136,35 kr.pr.time

15 Skånejob til førtidspensionister (indtil 31/12 2012)
Skånejobordningen er kun for personer, der har fået førtidspension fordi arbejdsevnen er varigt nedsat og ingen andre støtteordninger, herunder fleksjob, kan hjælpe personen i arbejde. Ordningen giver førtidspensionister mulighed for at arbejde et antal timer om ugen, og dermed kan de fastholde en tilknytning til arbejdslivet. Løn og arbejdsvilkår Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og førtidspensionisten i samarbejde med den faglige organisation. Løntilskuddet er varigt, forstået således, at det løber, så længe skånejobbet eksisterer. Dog ophører ordningen under alle omstændigheder ved folkepensionsalderen. Jobcentret bevilger ordningen Det er jobcenteret, der vurderer og bevilger ordningen Det er ligeledes jobcenteret, der bevilger tilskud og sørger for blanketter og udbetaling af tilskud. Jobcenteret kan også hjælpe med at finde et skånejob. Div. ordninger Hvis den ansatte medarbejder i skånejob har brug for en særlig introduktion, så kan der også fåes tilskud til at bruge en mentor, ligesom lovgivningen åbner mulighed for særlig arbejdspladsindretning m.v.

16 Voksenlærling En voksen lærling er en lærling, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år, og ikke har en erhvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse. Til personer med uddannelse gives der dog tilskud, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Der kan desuden ydes tilskud, selvom personen har afsluttet en erhvervsuddannelse, hvis personen: er forsikret ledig og været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år, eller.. har fået kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år. Hvor kan der gives voksenlærlingeløn Der kan gives tilskud til voksenlærlingens løn inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Arbejdsgiveren har ret til tilskuddet, hvis betingelserne er opfyldt. Beskæftigelsesregionerne offentliggør hvert halve år en oversigt over de uddannelser, der berettiger til tilskud. Løn og Varighed af tilskuddet Lærlingen aflønnes med fagets mindsteløn. Tilskuddet 30 kr.time kan gives i op til to år af uddannelsesperioden. Dog kan der gives tilskud i op til fire år af den aftalte uddannelse for ledige, der ved uddannelsens påbegyndelse er mellem 25 og 29 år. Dette er et forsøg, der løber fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013. Det er jobcenteret der administrer ordningen

17 Virksomhedspraktik Formål & indhold:
Formålet med virksomhedspraktik er at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Indholdet i Praktiktilbuddet skal så vidt muligt rette sig mod områder med mangel på arbejdskraft. Virksomhedspraktikkens indhold tilrettelægges med udgangspunkt i jobplanen, og praktikkens indhold skal derfor rette sig mod praktikanten og de behov, pågældende har for optræning m.v.. Korte virksomhedspraktikker på op til fire uger og tilbud om virksomhedspraktik, kræver ikke en jobplan, medmindre personen selv ønsker det. Målgruppe og varighed Match 1: Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der alene har ledighed som problem, kan få tilbud op til fire uger. Dog kan kontanthjælpsmodtagere, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, få tilbud på op til 13 uger og om nødvendigt forlænges yderligere. Match 2: Kontanthjælpsmodtagere, som har problemer ud over ledighed, revalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledigheds- eller særlig ydelse kan få tilbud i op til 13 uger. Her er der ligeledes mulighed for forlængelse. Arbejdsforhold: Selv om der er tale om en praktik, må personen gerne varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Dog er der forbud mod at praktikanten udfører kørselsopgaver på egen hånd jf. udtalelses fra færdselsstyrelsen (vedhæftet fil) Virksomhedspraktik er, som ordet siger, en praktik – ikke en ansættelse. Heraf følger, at praktikanten ikke er omfattet af overenskomster og regler for lønmodtagere i øvrigt. Dog er de omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Jobcenteret yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader samt for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbuddet.

18 Virksomhedspraktik fortsat
Ydelser Ledige og sygemeldte fortsætter med den ydelse, de i forvejen får. Selvforsørgende ledige har ikke ret til forsørgelsesydelser, men kan få tillægsydelser (se nedenfor). Under virksomhedspraktikken kan nogle ledige have ret til befordringsgodtgørelse. Hvor kan der etableres virksomhedspraktik En virksomhedspraktik kan ikke etableres i den virksomhed, personen senest har været ansat i, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dog gælder dette ikke for ledige sygedagpengemodtagere, der er ønsker at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, som de senest var ansat i. Hvis en virksomhedspraktik er på mere end 13 uger, skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og den ansatte. Krav til virksomheden Der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Der kan være 1 praktikant for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette. Etablering af virksomhedspraktik må ikke være konkurrenceforvridende. Virksomheder og eventuelle andre, som måtte mene, at en virksomhedspraktik er konkurrenceforvridende, kan klage til beskæftigelsesankenævnet. Tillægsydelser Der kan hvis det vurderes nødvendigt bevilliges tilskud til hjælpemidler, mentor og til personer med handicap evt. personlig assistance.

19 Fleksjob – ny og gammel ordning
Varighed af fleksjobbet Lovgivning frem til 31.december 2012 Ingen tidsbegrænsning på en bevilling af fleksjob - bort set fra folkepensionsalderen Lovgivning fra 1.januar 2013 Under 40-årige vil højst få tildelt fleksjob for fem år ad gangen. Over 40-årige kan efter det første femårige fleksjob få tilkendt et permanent fleksjob. Økonomi & løntilskud & timetal I dag skal fleksjobbere som tommelfingerregel kunne yde, hvad der svarer til godt 12 timers arbejde, for at økonomien hænger sammen for arbejdsgiveren. Timetallet udgør dog ikke altid den væsentligste økonomiske værdi for arbejdsgiveren. Der er ikke et økonomisk incitament for den fleksjobansatte i at øge sit timeantal. Økonomien kan også hænge sammen for arbejdsgiveren med et timetal under 12 timer, fordi arbejdsgiver alene skal betale for det arbejde, der bliver udført. Fleksjobberen har et økonomisk incitament til at øge sit timeantal. Ret & pligt - Ledighedsydelse og særlig ydelse Ledighedsydelsen udgør % af højeste dagpengesats. Der kan udbetales såkaldt ”særlig ydelse” til personer, der ikke har ret til ledighedsydelse. Ledigheds- og særlig ydelse udbetales uafhængigt af evt. ægtefælles indkomst og formueforhold. Ledighedsydelsen udgør 89 % af højeste dagpengesats. For forsørgere som kommer fra kontanthjælp udgør ledighedsydelsen 80 % af højeste dagpengesats. For ikke-forsørgere som kommer fra kontanthjælp udgør ledighedsydelsen 60 % af højeste dagpengesats. Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af evt. ægtefælles indkomst og formueforhold.

20 Fleksjob - fortsat Varighedsbegrænsning
Lovgivning frem til 31.december 2012 Har man modtaget ledighedsydelse i 12 måneder ud af 18 måneder, skal jobcentret genvurdere, om man stadig står til rådighed for et fleksjob Lovgivning fra 1.januar 2013 Ledighedsydelsen er ikke varighedsbegrænset Aktiv beskæftigelse – Kontaktsamtalerne Fleksjobvisiterede er omfattet af et individuelt kontaktforløb. Ved kontaktsamtalerne er der blandt andet fokus på, hvad den ledige selv og hvad jobcentret kan gøre for at finde et fleksjob. Ledige fleksjobvisiterede skal aktivt søge job. De skal have kontaktsamtaler hver 3. måned og have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Modtagere af ledighedsydelse får tre ugers karantæne ved selvforskyldt ledighed. Øvrigt Fleksjob på hidtidig arbejdsplads for at få et fleksjob på hidtidig arbejdsplads, skal mulighederne for arbejdsfastholdelse være afprøvet. De sociale kapitler i overenskomsten kan på nogle områder være til hjælp i indsatsen. I øvrigt gælder at revalideringsmuligheder skal være udtømt. Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel. Fleksjob til selvstændige Der er mulighed for fleksjob i egen virksomhed Lovgivning fra 1. januar 2013 Det vil forsat fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Tilskuddet udgør maksimalt kr. pr. år

21 If you want the world to be at better place, take a look at yourself
and make a change Citat: Michael Jackson


Download ppt "Kontekstafklaring / forventningsafstemning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google