Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3. praktik: den pædagogiske profession

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3. praktik: den pædagogiske profession"— Præsentationens transcript:

1 3. praktik: den pædagogiske profession
Praktikforberedelse 3. praktik: den pædagogiske profession

2 Dagens program: Indholdet af den kommende praktik
Blik for sammenhængen ml. praktik og specialisering læringsmål praktikdokumentet

3 Den pædagogiske profession Hovedoverskriften for denne praktik
I introduceres til de aktuelle tendenser af Pernille Riis den 24/1 -pædagogisk praksis ses og forstås i et samfundsmæssigt perspektiv - professionens vidensgrundlag, arbejdsopgaver og funktioner - udvikle faglig identitet og professionsbevidsthed

4 CKF`ere for praktikken fælles for alle praktikker – særligt for 3 praktik står med grønt
a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogisk praksis a) professionens arbejdsområde og opgavefelt b) pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder c) professionens vidensformer, faglige kernebegreber og teminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder

5 b) kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis d) sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling

6 c) praktikstedets målgruppe og dennes behov, livskvalitet, udvikling og læring f) den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver

7 d) etik, værdier og menneskesyn
e) professionsbevidsthed og – identitet

8 e) deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis

9 Specialisering og praktik
Alle CKF`ere fra ovenstående gælder for alle Jeres specialisering angiver HVORDAN Dvs: hvilken teori I skal tage udgangspunkt i, på hvilken måde etik er relevant i jeres praktik, hvad den pædagogiske opgave er, hvilke love og regler der er relevante.

10 specialisering Tilegner sig en særlig teoretisk og metodisk viden og indsigt i forhold til en bestemt målgruppe Generaliserbar viden, der kan anvendes i forhold til andre målgrupper Specialiseringsrapporten færdiggøres på 7.semester med udgangspunkt i jeres viden fra 5.semester og jeres iagttagelser og refleksioner fra praktikken

11 Faglige kompetencemål for specialiseringen (bilag 8)
Målet er, at den færdiguddannede kan anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen, opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde.

12 Sammenhæng ml. mål og CKF`er
Kompetencenmål for praktikken CKF`er for specialiseringen CKF`er for praktikken

13 Specialiseringen er et centralt element i 3
Specialiseringen er et centralt element i 3. Praktikperiode og skal ses som en videreførelse af dit arbejde med eksklusion/inklusion og liniefagene i 5. Semester. Et af de faglige kompetencemål er således, at du som studerende kan “redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt” (bkg. bilag 7). Du skal altså ikke se specialiseringen som et separat forløb ved siden af praktikkens øvrige mål, men som en integreret del af praktikken, hvor du fordyber dig i en bestemt målgruppe og spejler særlige aspekter ved det pædagogiske arbejde.

14 Faglige kompetencemål Bilag 7 stk.2
Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling af fornyelse af den pædagogiske profession

15 B) Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov

16 c) Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt

17 d) Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs) teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder

18 e) Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling

19 læringsmål Matrix for udarbejdelse af læringsmål for 3. praktik – BEMÆRK at: Sammenstillingen er bare en ud af flere mulige koblinger. Det er et forsøg på at give et overblik over, hvordan elementerne KAN hænge sammen Når man opstiller sine læringsmål skal man sørge for, at man i et eller andet omgang kommer omkring alle felterne. Det kan f.eks. være når man beskriver sin metode (hvordan vil jeg undersøge/ opnå viden om)

20 Generelle CKF`ere Særlige CKFère for 3. praktik kompetencemål 1) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis. Professionens arbejdsområder og opgavefelt. Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder. a) Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession 2) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis. Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling 3)Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver. b) Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov, 4) Etik, værdier og menneskesyn. Professionsbevidsthed og -identitet. e) Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling. 5) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder c) Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt d) Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder

21 Skriftlighed i praktikken
Ingen særskilt praktikopgave Praktikdokumentet skal dokumentere arbejdet med læringsmål og jeres refleksioner Endvidere fungere som empiri indsamling til specialiseringsrapporten

22 Udarbejdelsen af praktikdokumentet påbegyndes allerede i forbindelse med praktikforberedelsen på uddannelsesinstitutionen. Her reflekterer den studerende over sine egne forudsætninger og forventninger til sig selv, praktikstedet og det kommende praktikforløb – refleksioner, som den studerende kan tage udgangspunkt i og inddrage ved udarbejdelsen af læringsmålene for perioden.

23 Praktikdokumentet skal indeholde følgende elementer:
Den studerendes begrundede forventninger og eventuelle spørgsmål til praktikstedet (påbegyndes i dag –med udgangspunkt i den viden der er tilgængelig om praktikstedet) Den studerendes overvejelser om den kommende praktikperiode og dens sammenhæng med uddannelsen i øvrigt (påbegyndes i dag: kig i din studiejournal og dine hidtidige opgaver: hvilken viden du allerede har, der evt. kan bringes i spil i den kommende praktik) Den studerendes forberedelse til den kommende praktikuddannelse Notater om læsning af relevant litteratur (påbegyndes i dag: Hvad har du læst der er relevant for praktikken indtil nu + notater fra det du læser i forberedelsesperioden)

24 Undervejs i perioden anvendes praktikdokumentet til refleksion over og dokumentation af den studerendes arbejde med læringsmålene. Vedligeholdelsen af praktikdokumentet sker i samarbejde med praktikstedet elementer fra dokumentet kan bruges som afsæt for fælles drøftelser og refleksioner. Det indsamlede materiale kan danne grundlag for fælles refleksioner og overvejelser, hvor de konkrete oplevelser og erfaringer analyseres, evalueres og perspektiveres.

25 Dokumentation af arbejdet med læringsmålene
Erfaringer om pædagogiske problem- stillinger, processer og refleksioner. (disse punkter er det arbejde du skal lave med dokumentet under din praktik)

26 litteraturforslag "Professionalisering" af Per Fibæk Laursen, Lejf Moos, Henning Salling Olesen, og Kirsten Weber. Roskilde Universitetsforlag 2005 "Moderniseringen af den offentlige sektor" Katrin Hjort , Roskilde Univesitetsforlag 2001 Praktikpjecen, som findes på Portalen i bibliotek, under ”praktikpjecer og andre dokumenter” ”Praktik i pædagoguddannelsen – uddannelse, opgaver og ansvar” Undervisningsministeriet 2009 ”praktik i pædagoguddannelsen” red. Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen, Kroghs forlag 2007

27 De formelle dokumenter:
Portalen, studiezonen, bibliotek : Pjece for 3.praktik Uvm pjece om praktik i pædagoguddannelsen Skabelon til læringsmål + vejlederens udtalelse om indfrielse af læringsmål Forside > Generel studieinfo > Praktik > Pædagoguddannelsen praktikstedsbeskrivelserne

28 Vigtige datoer Godkendte læringsmål: Skal være din studielærer i hænde senest 3 uger efter praktikstart, dvs. den 21/2 Udtalelse om indfrielse af læringsmål: Jeres praktikvejleder udfylder og mailer til egen studielærer eller indsendes med post, senest 31/5 Endelig indstilling til godkendelse: Indsendes i underskrevet tilstand til Carlsbergvej med post eller fra institutionens mail senest 10/7 – men gerne tidligere hvis det er et problem i forhold til ferier.

29 studiedage 18. + 19. februar 22. , 23., 24., og 25. april
10., 11., 12 og 13. juni Der kommer program for dagene på Portalen

30 HUSK Kontakt egen studielærer hvis der er problemer
Tal med vejleder el. inst. leder, hvis der er forhold der ikke er tilfredsstillende Hold dig orienteret på Portalen Meld dig ind i PLS og kontakt dem, hvis der er problemer – den lokale tillidsrepræsentant kan også være behjælpelig


Download ppt "3. praktik: den pædagogiske profession"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google