Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ressourceregnskabet Uddannelsesbenchmark.dk april 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ressourceregnskabet Uddannelsesbenchmark.dk april 2010"— Præsentationens transcript:

1 Ressourceregnskabet Uddannelsesbenchmark.dk april 2010 Steen Enemark Kildesgaard

2 Hovedpointer Lang - og indimellem lidt tung proces Vokset ud af en særlig styringsfilosofi En del af et større styringskoncept Et værktøj der skaber overblik – men mangler detaljen Benchmarking? – måske .. Måske skal der – også – tages fat et andet sted Risikerer at blive overhalet – eller indoptaget..

3 Baggrunden for ressourceregnskabet
Udspringer af styringsanalyse 2005 Generel analyse af uddannelsesområdets styringssystem Vurdering af selvejet, taxameterfinansieringen og samspillet med uddannelsesregler og tilsyn Medførte vedtagelse af lovforslag (L 184) i 2006 Skal sikre Effektiv anvendelse af ressourcer Kontrol med kvaliteten af gymnasiernes ydelser Benchmarking mellem skolerne ”Analysens formål er at tilvejebringe et grundlag for, at der politisk kan træffes beslutning om hvordan det nuværende styringssystem kan moderniseres, herunder hvordan styringen inden for de nye institutionsområder kan tilrettelægges.” Styringsanalysen 2005

4 Tendenserne bag ressourceregnskabet
Udspringer af NPM-tendenser og kontraktstyring Principal-agent model Øget behov for information hos principalen (UVM) Flere kontrolmekanismer med decentralisering Krav om overblik over ressourceanvendelsen Benchmarking øget konkurrence Målstyring Fokus på output/outcomes/Impact Mindre fokus på input/proces ”Undervisningsministeriet skal skærpe overvågningen af resultaterne , og der skal være en højere grad af konsekvens og styrke i ministeriets reaktioner i forhold til god og dårlig kvalitet” Styringsanalysen 2005

5 Tidsplan – jvf. UVM Ressourceregnskab for 2009 (delvist)
Enighed om manual Styringsanalysen Tilrettet manual Ressourceregnskab for 2010 Ideudvikling Forberedelse It-udvikling/test Implementering 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. pilottest It-foranalyse 2. pilottest Nye it-systemer (fase n) 3. pilottest It-kravspecifikation Nye it-systemer (fase 1)

6 Proces – arbejdet med ressourceregnskabet
Arbejdsgruppe nedsat i med UVM og tre repræsentanter fra lederforeningerne Centrale drøftelser: Det sammenlignelige – forskellige institutioner og forskellige uddannelser Målgruppen – Folketinget, embedsværket, bestyrelserne Fokus – input, proces, output eller outcome Afbureakratisering ” Analysen skal omfatte vurdering af selvejet, taxameterfinansieringen og samspillet med uddannelsesregler og tilsyn ud fra en betragtning om, at disse fire styringsdimensioner tilsammen skal udgøre et hensigtsmæssigt og sammenhængende styringssystem.” Styringsanalysen 2005

7 3 ben i ressourceregnskabet
Det enkelte ressourceregnskab Bestyrelsen Benchmarking mv. Sektorregnskaber Folketinget UVM Sektorledelsesmøder Dybdeanalyser Læringsperspektiv

8 Indikatorerne er valgt ud fra at..
Bestyrelserne skal kunne bruge informationerne som ledelsesinformation Institutionerne skal have en rimelig mulighed for at kunne påvirke resultaterne – og have ansvar for dem Institutionerne skal kunne se sig selv i dem og relatere dem til skolens egen prioritering og indsats UVM skal kunne anvende information- erne direkte i deres styring og afrapporteringen

9 Indikatorer i ressourceregnskabet

10 Hvor kommer data fra? 8 indikatorer forudfyldes af UVM
1 indikator forventes trukket direkte eller indirekte fra de studieadministrative systemer. 11. Elevernes deltagelse og fravær 5 indikatorer med ny grundregistrering tastes direkte ind 2 indikatorer med manglende grundregistrering (ÅV-fordeling på udd., arbejdstidskat. og medarbejderkat.) kan kun estimeres og udfyldes af institutionerne selv 3. Elev/lærerratio og 4. Lærernes arbejdstid 1 indikator udvikles af lederforeningerne 2. Brugertilfredshed 1 indikator afventer fase 2 18. Medarbejdertrivsel (Personalestyrelsens nye Trivselmeter.dk forventes anvendt i tilrettet form jf. UVM) 1. Eksamensresultater 6. Optag 7. Gennemførelse og frafald (ej 2009) 15.Uddannelsesomkostninger 16. Finansielle nøgletal 17. Fordeling af omkostninger 19. Personaleomsætning 20. Sygefravær (ej 2009) 5. Lærerkompetencer 9. Opsøgende arbejde 10. Særlige indsatser for øget gennemførelse (verbal beskrivelse) 12. Kompetence-udvikling 14. Udviklingsprojekter

11

12 IT-understøttelsen Den frivillige indrapportering skal ske i Rambøll Results Skolerne har fået tilsendt link, brugernavn og password i marts 2010 Der sker en løbende udvikling af værktøjet Elev- og medarbejdertilfredshedsmålingerne skal ske i særskilt system

13 Eksempler på indikatorer
Indikator 2: Elevtrivsel Indikator 18: Medarbejdertrivsel

14 Elevtrivselsmålinger
Konceptet for spørgerammen er udviklet i samarbejde mellem lederforeningerne og konsulenter fra Aspekt Fokusgruppeinterview med elever fra 7 pilotskoler Pilottestet på 964 elever Afrapporteringskonceptet er udarbejdet i samarbejde med Ennova Lanceret på konferencer i Århus og Høje Taastrup d. 17. og 24. marts 2010

15 Elevtrivselsmålinger
Spørgeskemaet består af en obligatorisk del, der omfatter 36 spørgsmål 11 baggrundsspørgsmål 3 overordnede tilfredshedsspørgsmål 9 spørgsmål vedr. elevens egen indsats 20 spørgsmål vedrørende: Undervisningen Underviserne Planlægning og organisering Studiemiljø Fysisk miljø 3 spørgsmål hvor eleverne kan komme med kommentarer

16 Herudover indeholder konceptet en række valgfri moduler omfattende:
Elevtrivselsmåling Herudover indeholder konceptet en række valgfri moduler omfattende: Mobning Fysisk miljø Æstetisk miljø Anvendelse af PC og IT i undervisningen Elevens fremtidsplaner Skolevalg Erhvervsarbejde Modul for skoler med kostafdeling Modul for UU og studievejledning – reduceret udgave af UVM’s koncept

17 Medarbejdertrivselsmålinger
Personalestyrelsen har udviklet et værktøj som UVM forventer skal anvendes - ’Trivselsmeter’ Undersøger trivsel og psykisk arbejdsmiljø Indeholder et standardspørgeskema med 41 spørgsmål, og mere end 100 spørgsmål, der kan vælges blandt Kan også bruges til en del af APV Skal gennemføres mindst hvert tredje år Rammer nok ikke helt plet…

18 Udfordringer undervejs
Ledelsesfokus i UVM Mange dagsordner Mange nye høj-profilerede indsatser It-understøttelsen Udgangspunktet vidt forskelligt Handler i høj grad også om praksis Afbureaukratisering Frihedsbrevet der døde.. Mangler modet til at give slip Forskelligheden Er en realitet!

19 Hvad er der i øvrigt i horisonten?
Projekt ’Øget anvendelse af it’ (AIT) Selvejeanalysen – tværministerielt datavarehus It-strategi – it-governance Elever Studieadm. systemer LIS Ressourceregnskab Personale Bygninger mv. Løn Tværministerielt datavarehus Regnskab


Download ppt "Ressourceregnskabet Uddannelsesbenchmark.dk april 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google