Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort metodeoplæg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort metodeoplæg."— Præsentationens transcript:

1 Kort metodeoplæg

2 Visuel model af processen

3 Hvilken slags viden? Antagelse/Problemformulering:
Hvorfor anvender medarbejderne på X-skolen reelt ikke SkoleIntra, og hvordan kan skoleledelsen integrere SkoleIntra i lærernes daglige arbejde? Kalder på: Kvalitativ analyse af lærerne Kvalitativ analyse af SkoleIntras nuværende udformning og brug Kvalitativ analyse af organisationens behov Andres undersøgelser om digitale medier i pædagogiske organisationer Konklusion: kontekstafhængig viden om denne case

4 Hvilken slags viden? Antagelse/Problemformulering:
Hvordan er udbredelsen af brugen af intranet i danske organisationer og hvordan er sammenhængen mellem brug af intranet og medarbejdertilfredshed? Kalder på: Kvantitativ analyse af udbredelse Egne og andres undersøgelser om medarbejdertilfredshed Andres undersøgelser om digitale medier i organisationer Statistisk viden om sammenhænge Konklusion: Generaliserende, deskriptiv viden om intranet

5 Hvilken slags viden? Antagelse/Problemformulering:
Hvordan fremtræder begrebet Intranet og brugen heraf i litteraturen om digitale medier i organisationer, og hvordan kan Foucaults begreb om magt bidrage til forståelsen af brugen af Intranet? Kalder på: Litteraturstudie af litteraturen om digitale medier i organisationer med særligt henblik på brugen af Intranet Diskussion af Foucaults tanker Komparativ analyse af ovenstående Konklusion: Et teoretisk nyt blik på begrebet Intranet.

6 Definitioner Teori Begreber Faglige metoder Undersøgelsens metode
System af læresætninger (eller antagelser) inden for et fagområde som kan beskrive, forklare og forudsige fænomener, og som danner forståelses-ramme for et fagligt område Begreber Nøgleord fra teorien som man bruger til at analysere og organisere sine informationer med Faglige metoder Specifikke, faglige, ofte teoribaserede redskaber til konkrete opgaver (analyse, fortolkning, vurdering, handling) Undersøgelsens metode Den fremgangsmåde man bruger til sin undersøgelse af det faglige problem (eller antagelser) Empiri Materiale som er genstand for undersøgelse: iagttagelser, data, udsagn, tekster, kilder

7 Udvikling af antagelser
Hvilket felt har din særlige interesse? (lav en overskrift, en sætning eller nogle stikord) Hvad vil du gerne undersøge nærmere - og evt. hvordan? Hvorfor vil du gerne dykke ned i det emne? Hvad er dine antagelser i forhold til refleksionen? Hvad beror du dine antagelser på? Hvad har du brug for lige nu? Svar på disse spørgsmål for dig selv!

8 Udvikling af nøglebegreber
Hvordan håndterer du skelnen mellem praksisviden, professionsviden og videnskabelig viden? Hvad er et godt nøglebegreb? Hvad er god praksisrefleksion Vælg to nøglebegreber der passer til antagelsen – og til din praksisrefleksion

9 Hvad er god teori? Hvad er god teori? Hvad er analyse og fortolkning?
Hvordan håndterer du forholdet mellem analyse og fortolkning? De fortolkninger og forklaringer vi udvikler - blandt andet på grundlag af empiri - for at forstå og erkende fænomener Anvendes når vi - kategoriserer og karakteriserer - påviser sammenhænge mellem fænomener

10 Baggrund og emnevalg Præsentér dit emne, din personlige/faglige (ikke private) begrundelse for at beskæftige sig med det. Hvilke faglige perspektiver ser du i dit emne? Hvorfor er dette emne fagligt relevant? Er det aktuelt? Bygger emnet videre på noget I har viden om, fx noget medipædagogisk, noget fortællemæssigt udfordrende? Er emnet interessant for jer selv? Vil det være en kvalificering af jeres praksis at have beskæftiget sig med dette emne? Elementer i indledninger: emne, problemindkredsning, undersøgelsens formål, synsvinkel (ståsted), begrebs-definitioner, hypoteser/antagelser, afgrænsning, fremgangsmåde Skriv hvad du vil gøre, hvorfor og hvordan, - uden undskyldninger og beklagelser over det der ikke kom med. Begrundelser for metoder, teori og empiri

11 Empiri Empirien er det vi gør til genstand for vores undersøgelser
Tekster, observationer, data, kilder, cases Eksempler to forskellige computerspil, fortællinger af enhver slags, billedromaner, billedbøger, udvalgte episoder af dokumentarserie/reality shows, egne produktioner Kvalitativ og kvantitativ empiri Kvalitativ: de særlige kvaliteter og egenskaber ved det felt man studerer Kvantitativ: det der let kan erfares i tal, mængde- og størrelsesforhold Undersøgelsens argumentation er afgørende for udvalg af empiri Forbered altid indsamlingen grundigt! (spørgeguide, interviewmetodik, fokus i antagelser/problemformulering Du skal kunne svare på spørgsmål om din empiri er tilstrækkelig omfattende, sigende, repræsentativ, om den be- eller afkræfter din opgaves teori

12 Jeg har valgt at foretage en lærerfaglig plotanalyse af Pigen uden øjne for at indkredse de træk ved teksten, der er fantastiske og som har betydning for læseoplevelsen og litteraturforståelsen (se bilag 1). Til eksamen vil jeg gerne fremhæve centrale elementer fra analysen Jeg vil analysere, faktorer der knytter sig til de ovenstående antagelser. Analysen tager sit udgangspunkt i udvalgte teoretiske begreber, der skal fungere som fag- og almendidaktisk baggrund for en refleksion over formidlingen af ungdomsromanen på UCN. Konstruktionismens teori om identitetsdannelsen samt begreber som ”multiple identiteter” og mediekonvergens danner udgangspunkt for antagelse et. I antagelse to diskuterer jeg udvalgte dannelsesidealer i folkeskoleloven, ungdomsromanen som medie samt bibliotekets litteraturformidling, her indgår Bourdieus habitusbegreb. Afslutningsvis vil jeg formulere spørgsmål til videre refleksion over egen praksis En plotanalyse (Annemette Hejlsted 2007) for skabe klarhed over hvordan fortællingen i På jagt fungerer. Teorien ”sætter fokus på fortællingen fra læserens synsvinkel. Tilgangen hviler med andre ord på et læserorienteret grundlag, idet den spørger, hvordan fortællinger fungerer, og ikke hvad de siger.” Annemette Hejlsted, Fortællingen – teori og analyse s Annemette Hejlsted, Fortællingen – teori og analyse s For at skabe klarhed over billedernes betydning og samspillet mellem tekst og billeder, har vi lavet en analyse af romanens billeder inspireret af Maria Nikolajeva(2004) Maria Nikolajeva, Billedbogens puslespil s Når vi taler om reception og bruger begrebet ’tomme pladser’ er det med inspiration fra Wolfgang Iser(Annemette Hejlsted 2007) og Bo Steffensen(2010) Annemette Hejlsted, Fortællingen –teori og analyse s

13 Opgaven som et argument
Jeg hævder at…. (din opgaves hovedpåstand, det du ender med at konkludere) Jeg afgrænser den til… (hvor gælder din påstand?) Jeg har følgende dokumentation…(Hvilken?) Følgende princip…eller metode sammenbinder dokumentation og påstand Men hvad med..? Det kan jeg imødegå… For det første… Men hvad hvis…? Min pointe er gyldig så længe… Er der slet ingen problemer her? Jeg vil medgive at…

14 Analyse og fortolkning
Analyse er At se på fx en genstand/tekst ved at adskille, opdele, inddele og fordele At bruge sin faglige systematik: begreber, teorier, metoder At kigge på udvalgte elementer af genstanden/teksten ud fra de faglige systematikker Fortolkning er Analyseresultater som forklaring/fortolkning/helhedforståelse af analysens genstand Svar på (dele) af problemformulering/antagelser Vurdering af systematikkernes velegnethed(kunne man se noget vigtigt med dem? Havde de begrænsninger?)

15 Forskningsetik – 5 dyder!
at informanterne er ordentligt informerede om hvad de deltager i at deres anonymitet er sikret at man har deres samtykke til at bruge de oplysninger de giver at man giver mulighed for at informanterne senere kan læse hvad oplysningerne er brugt til at der er en vis videnskabelig standard i den gennemførte undersøgelse Brinkmann, 2010

16


Download ppt "Kort metodeoplæg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google