Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En opdatering om væsentlige søretlige konventioner, der er – eller snarest forventes at blive – ratificeret (CMI generalforsamling 24. juni 2013)  af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En opdatering om væsentlige søretlige konventioner, der er – eller snarest forventes at blive – ratificeret (CMI generalforsamling 24. juni 2013)  af."— Præsentationens transcript:

1 En opdatering om væsentlige søretlige konventioner, der er – eller snarest forventes at blive – ratificeret (CMI generalforsamling 24. juni 2013)  af   Birgit Sølling Olsen Vicedirektør, Søfartsstyrelsen

2 Ratificeret og gennemført

3 Athenkonventionen om transport af passagerer og deres bagage til søs (2002-protokollen)
Indhold International passagertransport Objektivt ansvar for shipping incidents Erstatningsgrænser på højt niveau – SDR/ SDR Krav om forsikring og certifikat Ikrafttræden 23. april 2014 (protokollen skal være ratificeret af mindst 10 lande) Danmark ratificerede 23. maj 2012. EU-retten Forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer (”Athen-forordningen”) Ikrafttræden 31. december 2012. Udvidet anvendelsesområde: Også passagerskibe i klasse A og B i national fart.

4 Athenkonventionen (fortsat)
Dansk ret Gennemført ved ændring af sølovens kapitel 15 (Lov nr. 249 af 21/3-12). Udvidet anvendelsesområde: Alle former for erhvervsmæssig passagertransport- også små fartøjer med færre end 12 passagerer. Ikke krav om certifikat for passagerskibe i klasse C og D, der kun sejler nationalt, eller for fartøjer med færre end 12 passagerer. Certifikaterne udstedes af Søfartsstyrelsen Globalbegrænsningskonventionens SDR gælder ikke Udenlandske skibe Forsikrings- og certifikatkravene gælder også udenlandske og grønlandske/færøske skibe, der anløber danske anløbssteder. Søfartsstyrelsen kan udstede certifikater til grønlandske/færøske skibe eller udenlandske skibe.

5 2. Træder i kraft for Danmark, men er ikke gennemført i dansk ret

6 Globalbegrænsningskonventionen
Den gældende konvention London-konventionen af 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav (LLMC - 54 ratifikationer). Begrænsningsbeløbene hævet ved protokol af 1996 (47 ratifikationer). Indhold Øvre grænse for søretlige krav i sager, der ikke angår olie (CLC), eller passageransvar (senere også HNS-skader). Tilladte forbehold Beløb kan hæves for vragfjernelse – 14 lande har taget forbeholdet. Lavere begrænsningsbeløb for skibe under 300 BT – 4 lande, herunder Danmark, har taget dette forbehold.

7 Globalbegrænsningskonventionen- forts.
Ændring fra april 2012 Begrænsningsbeløbene er hævet med 51% ved vedtagelse i IMO i april 2012 (Tacit amendment). Træder i kraft 8. juni 2015. Dansk ret Sølovens kapitel 9. Begrænsningsbeløb kan ændres ved bekendtgørelse. Bekendtgørelse om lavere ansvarsgrænser for skibe under 300 BT for krav, der ikke følger af personskader eller dødsfald (½ mio. SDR, dvs. ca. 4,5 mio. kr.)

8 Direktiv af 23/04 2009 om rederens forsikring for søretlige krav
I kraft 1. januar 2012 Dansk ret Sølovens kapitel 9 – lov nr. 251 af 30/ Indhold Generelt forsikringskrav for skibe på 300 BT og derover med sædvanlige undtagelser efter LLMC Skal dække søretlige krav dvs LLMC Forsikring kan være standard P&I

9 3. Den danske lovgivning på plads – ratifikationen udestår

10 SUA-protokollerne Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety og Maritime Navigation med tilhørende protocol om boreplatforme, 1988 1988-konventionen I kraft internationalt siden 01/ ratifikationer: Baggrund: ACHILLE LAURO, oktober 1985. Indhold: Sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme til søs – 160 ratifikationer. 2005-protokollerne I kraft internationalt siden 28/ ratifikationer. Baggrund: 11. september 2001. Indhold: Udvidelse af det strafbare gerningsindhold og udøvelse af myndighed over for fremmede skibe og personer om bord på fremmede skibe.

11 SUA-protokollerne – forts.
Dansk ret Mindre ændringer af: Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelse til tredjelande m.v. – Forbud mod transport af visse produkter og teknologi. Udleveringsloven. Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. (sømandsloven) – Udleveringsbestemmelse. Udeståender Justitsministeriet vil i hvert enkelt tilfælde skulle give tilladelse til fremmede landes myndighedsanvendelse på danske skibe – overvejelse af de statsretlige konsekvenser. Forventet dansk ratifikation 2013.

12 Den Internationale Nairobi-konvention af 2007 om fjernelse af vrag
Indhold Den registrerede ejer af et skib har objektivt ansvar for lokalisering, afmærkning og fjernelse af vrag. Bredere definition af vrag og skade Valgfrit på territorialfarvandet Krav om forsikring Krav om certifikat for skibe over 300 BT Begrænsningsbeløb LLMC 96 Ikrafttræden 12 måneder efter, at mindst 10 lande har tiltrådt (PT. kun 6).

13 Den Internationale Nairobi-konvention af 2007 om fjernelse af vrag – forts.
Dansk ret Gennemført i sølovens kapitel 8 a (Lov nr af 23/12-12). Lovens sættes i kraft, når konventionen træder i kraft internationalt. Forsikringskrav gælder skibe på 20 BT(særligt om bugsering) Gælder både EEZ og territorialfarvand Certifikatkrav til skibe på 300 BT og derover Ansvarsgrænser LLMC Udenlandske skibe De internationale forsikrings- og certifikatkravene gælder også ikke danske skibe, der anløber danske anløbssteder. Søfartsstyrelsen kan udstede certifikater til ikke danske skibe 2013.

14 Den Internationale Nairobi-konvention af 2007 om fjernelse af vrag – forts.
Forventet dansk ratifikation 2013

15 Rotterdam-reglerne Indhold
Modernisering af reglerne for stykgodstransport i forhold til Hamburg- og Haag-Visby-reglerne. Omfatter også mulimodale transporter, hvori der indgår et søled. Dør-til-dør-transporter, elektroniske transportdokumenter m.m. Act of God fjernes Ikrafttræden 1. dag i måneden efter udløbet af et år efter, at konventionen er ratificeret af mindst 20 lande. Dansk ret Nyt kapitel 13 i søloven på baggrund af omfattende arbejde af sølovsudvalget, bet. 1536/2012 (Lov nr. 618 af 12. juni 2013). Loven sættes i kraft, når konventionen træder i kraft for Danmark. Dansk ratifikation Uafklaret – vi ser på USA.

16 Konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer (HNS-konventionen) 1996-konventionen Ikke i kraft. Få ratifikationer, navnlig pga. bidragspligt for HNS-stykgods Træder i kraft 18 måneder efter ratifikation af mindst 12 lande, som hver har en registreret tonnage på mindst 2 mio. med en tonnage, og hvor virksomheder samlet set modtager mindst 40 mio. tons bidragpligtigt HNS-gods årligt. Indhold: Objektivt ansvar for forurenings og andre skader Kanalisering af ansvar til skibets ejer (som CLC). Forsikringspligt og certifikatpligt(som CLC). 2-strenget erstatningssystem med erstatningsfond (som CLC og IOPC). Bidragspligt til fonden for modtagere af en vis mængde HNS-stof, bortset fra LNG, hvor title owner er bidragspligtig. .

17 Konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer (HNS-konventionen) – forts. 2010-protokollen Ikke i kraft – endnu ingen ratifikationer. Stykgods undtages fra bidragspligt mod højere rederansvar For LNG bliver det også modtagerne (importører), der bliver bidragspligtige. Lande, der ikke indberetter importen af HNS-gods, kan ikke få erstatning fra fonden for tingskade. Dansk ret Konventionen er gennemført som kapitel 11 i søloven (Lov nr. 618 af 12. juni 2013). Udeståender Ved dansk ratifikation, skal der gives oplysning om mængden af modtaget HNS-gods. Oplysninger skal indsamles fra importørerne. Forventet dansk ratifikation 2015

18 4. Andre konventioner Den ”nye” arrest-konvention, 1999
Ratificeret af 10 lande. I kraft internationalt siden 14. september 2011. Danmark? Sølovsudvalget har arbejdet på sagen Søpanteret-konventionen, 1993 Ratificeret af 17 lande. I kraft siden 25. september 2004. Danmark?

19 ?


Download ppt "En opdatering om væsentlige søretlige konventioner, der er – eller snarest forventes at blive – ratificeret (CMI generalforsamling 24. juni 2013)  af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google