Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fleksibel Skole på Ubberud Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fleksibel Skole på Ubberud Skole"— Præsentationens transcript:

1 Fleksibel Skole på Ubberud Skole
Forudsætninger Hvad skal fremtidens skole kunne? Hvordan vil vi gøre det? Processen på Ubberud Skole Fastlagte rammer indtil nu

2 Forudsætninger Politiske udmeldinger om Fremtidens Skole med børne- og ungemiljøer – sept. 2008 Opfordring fra Skoleafdelingen, som mente, skolen havde rammer og baggrund – 2008/09 Skoleafdelingens udmelding om den forlængede skoledag fra klasse i august Til beslutning i Børne-Ungeudvalget Regeringens Folkeskolereform Byrådets budgetbeslutninger kræver nytænkning af skolelivet og opbygning af mere inkluderende skole

3 Lokalt arbejde for projektet
Skoleåret : forberedende arbejde i Indskolingens personalegruppe Skoleåret : fortsat arbejde i Indskolingens personalegruppe Fra august 2012: Fleksibel Indskoling 3 - årigt udviklingsprojekt med løbende intern evaluering og tilretning Ekstern evaluering efter 3 år

4 Hvad skal fremtidens skole kunne?
Ønske om: Fleksibel organisering af hverdagen Forbedring af mulighederne for inklusion Større samspil mellem lærer- og pædagogkompetencer

5 Hvad skal fremtidens skole kunne?
Forbedre muligheden for at tage udgangspunkt i den enkelte elev Både fagligt og socialt Give eleverne mere tid til fordybelse Lære eleverne at tage et medansvar for deres læring Udvikle elevernes personlige og sociale kompetencer i forhold til fremtidens arbejdsliv At kunne omstille sig til nye rammer At kunne samarbejde med nye kammerater At møde forskellige voksne

6 Hvad skal fremtidens skole kunne?
Give bedre mulighed for reel inklusion Ny Lovgivning på Specialundervisningsområdet (elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner skal støttes i alm. undervisning) F.eks. ved undervisningsdifferentiering, lærerordninger, holddeling, undervisningsassistenter, samt suppl. uv.

7 Hvad skal fremtidens skole kunne?
Forbedre elevernes faglige resultater (den globale verdens konkurrence) Med respekt for skolens værdigrundlag De glade børn – den enkelte elev skal lære og udvikle sig i fællesskabet – det meningsfulde og det værdige liv Det brede samarbejde omkring eleven Lærere/pædagoger, forældre, elever, eksterne samarbejdspartnere m.fl. (foreninger, klubber, lokalt erhvervsliv, brobygning o.lign.)

8 Hvordan skal vi gøre det?
Skabe nye og bedre rammer for elevernes læring Oprette vedkommende læringsrum for den enkelte elev Udfordre alle elever på tilpas niveau Iværksætte en tidlig indsats

9 Hvordan skal vi gøre det?
Værktøjer: Holddelinger Klare elevplaner for den enkelte med udgangspunkt i faktatal, test, kortlægninger, profiler m.m. – afstemt med forældrene Give mulighed for pædagogisk sparring i klasserummet M.m.

10 Hvordan skal vi gøre det?
Ved at danne elever Klasseledelse Relationsarbejde Udvikle elevmedansvar For sig selv og andre Resursespejder F.eks. kåringer – fejringer – alle er gode til noget Aldersintegration

11 Fleksibel Indskoling 2 klasselærere og 2 klassepædagoger
Kontaktlærer og kontaktpædagog til hver elev Fleksibel holddannelse i hjemklasser og på udehold

12

13 Fleksibel indskoling 4- års hjul i udegrupper og hjemklasser Fag
Timeløse fag Projekter og emner Sociale kompetencer F.eks klassemøder Vekslende samarbejdsformer Makkerordninger

14 Rullende skolestart Børnene starter den første hverdag i måneden efter, de er fyldt 6 år Møder ind i en aldersintegreret hjemklasse Hver hjemklasse har 2 lærere og 2 pædagoger tilknyttet

15 Brobygning Et besøg pr. kvartal på skolen med kommende skolestartsbørn og pædagoger 8/ for dem der har fødselsdag i januar, februar, marts og april Et fyraftensmøde for forældre til nye børn pr. kvartal 9/ for dem der har fødselsdag i januar, februar, marts og april Barn og forældre på besøg i skoletiden. De møder klassen og en kontaktperson 15/ fødselsdag i januar 12/2 – 2014 i februar 12/3 – 2014 i marts 23/4 – 2014 i april Barnet modtages i klassen første hverdag i måneden efter 6 års fødselsdag.Forældre er med 3/ for dem der har fødselsdag i januar Henholdsvis 3/3, 1/4 og 1/5 Der afholdes en evalueringssamtale mellem skole og forældre kort efter skolestart

16 Skolestart Børnenes 1. skoledag er altid hjemklassedag
Barn og forældre møder kl. 9 Barnet møder sin modtagemakker Den nye elev vises rundt på skolen

17 Forældresamarbejde Løbende, tæt forældrekontakt
Intra, ved aflevering/afhentning, telefon, forældresamtaler løbende … Klasselærer og klassepædagog tilbyder et møde 1-2 måneder efter skolestart, hvor starten evalueres Vi arbejder på at alle nye forældre modtages af trivselsambassadører Forældrekaffe hver anden måned

18 Kriterier for fordeling af elever i hjemklasser
Ligelig fordeling mellem drenge og piger Ligelig fordeling aldersmæssigt Der tages hensyn til det hele barn (relationer, socialt, fagligt…) Nye elever placeres på baggrund af balance i hjemgruppernes størrelse og sammensætning Ved søskende i samme afdeling tages kontakt til forældre

19 Kriterier for fordeling af elever i hjemklasser
Det tilstræbes at danne 4 hjemklasser, der er så ens som muligt i forhold til ovenstående Ledelsen placerer nye elever i hjemklasserne på baggrund af Hjemklassernes sammensætning Brobygning

20 Elevfordeling i udegrupper
Faglige, sociale, personlige kompetencer Udviklingsniveau Interesser Køn Andet

21 Besluttede rammer for det videre arbejde på hele skolen
Nuværende afdelingsopdeling fortsætter indtil videre Der rykkes op på mellemtrin som årgang Aldersintegration 6 klokketimer pr. uge

22 Indskrivning Digital indskrivning fra i dag til og med den 17/11
Indskrivning til Distriktsskolen Husk samtykkeerklæring ved delt forældremyndighed Ved problemer henvendelse til Borgerservice Tilmelding til UFO også digitalt Husk udmelding fra børnehusene senest 2 mdr. før

23 SPØRGSMÅL


Download ppt "Fleksibel Skole på Ubberud Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google