Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energibevidst projektering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energibevidst projektering"— Præsentationens transcript:

1 Energibevidst projektering
Energibevidst projektering v. Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Mobil:

2 Energibevidst projektering
Indhold i kursus: Byggesag Energibevidst projektering Energibevidst projektering. Kursus i energibesparelser, januar-marts 2008

3 Byggesag Nybyggeri Energirammeberegning foretages Kommunen kan forlange dele af energirammeberegningen udleveret sammen med ansøgning om byggetilladelse

4 Dok til kommunen

5 Nøgletal

6 Byggesag Nybyggeri Bygherren har ansvar for at opbevare energirammeberegningen til brug for energikonsulenten, der skal foretage den efterfølgende energimærkning

7 I byggetilladelsen kan der stilles krav om:
Byggesag I byggetilladelsen kan der stilles krav om: At der foretages målinger i den færdige bygning til dokumentation af, at de lydmæssige krav i Kap. 6 (indeklima), er opfyldt. Kravet kan ikke stilles for sommerhuse og enfamiliehuse. (Lydmålinger udføres i overensstemmelse med retningslinierne i SBI-anvisning 217, Udførelse af bygningsakustiske målinger) dokumentation af, at kravet om lufttæthed i Kap. 7 (energiforbrug) er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal i mindst 5% af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed.

8 Byggesag I byggetilladelsen kan der stilles krav om: At der stilles sikkerhed for, at byggemodningsarbejder omfattet af byggelovens § 4 udføres inden bebyggelsen tages i brug. At der foretages en måling eller anden form for dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser opfyldelse af kravet i Kap stk. 6 om kritisk fugtindhold i konstruktioner og materialer.

9 Byggesag Nybyggeri Energikonsulenten kan forlange dokumentation for detaljer i byggeriet (isolering, placering af dampspærre o.s.v.) – samt energirammeberegning Hvis energirammeberegningen er ”væk” skal der udarbejdes en ny! Energimærkningen foregår ved besigtigelse – samt ved beregning af forventet energiforbrug Når energimærkningen er foretaget kan byggeriet færdigmeldes

10 Byggesag Nybyggeri Stemmer energimærkningen ikke overens med energirammeberegningen, anføres dette i energimærket. Hvis byggeriet ikke overholder gældende energikrav kan kommunen kræve byggeriet lovliggjort Kommunen kan også vælge at lave en anmærkning i BBR-meddelelsen

11 Byggesag Nybyggeri Krav om dokumentation for tæthed skal meddeles bygherre – sammen med byggetilladelse. Hvis kravet er stillet og bygningen ikke kan dokumenteres tæt, gælder samme regler: Kommunen kan kræve byggeriet lovliggjort, eller anføre ”manglen” i BBR

12 Byggesag Nybyggeri Krav om dokumentation for lydisolering skal meddeles bygherre – sammen med byggetilladelse. Hvis kravet er stillet og lydisoleringen ikke kan dokumenteres overholdt, gælder samme regler: Kommunen kan kræve byggeriet lovliggjort, eller anføre ”manglen” i BBR

13 Byggesag Færdigmelding Kap. 1.6 Når et byggearbejde er afsluttet, skal der ske færdigmelding til kommunen. Byggearbejder, der kræver byggetilladelse må ikke tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbestyrelsen kan nægte tilladelse til ibrugtagning, hvis byggeriet ikke stemmer overens med byggetilladelsen. Der kan gives påbud om at berigtige forholdet jf. byggelovens § 17 Ibrugtagningstilladelse gælder ikke ”småhuse”.

14 Andre småting…. Ikrafttræden Kap. 1.17 Bestemmelserne i BR 08 træder i kraft den 1. februar 2008. Overgangsperiode (Kap – stk. 4). Til og med 1. august 2008 kan ejer vælge, at hidtidige bestemmelser (gældende indtil ½ - 08) skal anvendes, hvis: Kommunen – senest 1. august 2008 har modtaget en fyldestgørende ansøgning (eller anmeldese) om byggetilladelse Byggearbejdet er påbegyndt senest den 1. august 2008, for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse eller anmeldelse

15 Andre småting…. Straf Kap – stk. 1 Med bøde straffes den, der i strid med bestemmelserne i dette kapitel undlader at anmelde et byggearbejde, undlader at færdigmelde et byggearbejde eller undlader at søge om dispensation eller overtræder bestemmelserne i Kapitel 1 – 8.

16 Andre småting…. Straf Kap – stk. 2 I de bestemmelser, der udfærdiges af Økonomi- og Erhvervsministeren i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af vestemmelserne i forskrifterne.

17 Andre småting…. Straf Kap – stk. 3 Er et byggearbejde udført på ulovlig måde, påhviler strafansvar herfor den, der har forestået arbejdets Udførelse, eller den, der har udført det, efter omstændighederne dem begge. Den, der har ladet arbejdet udføre, drages kun til ansvar, når han ikke kan opgive nogen anden, mod hvem strafansvaret kan gøres gældende, eller når han har medvirket til overtrædelsen vidende eller med en bestemt formodning om forholdets ulovlighed. Strafansvar Kan da efter omstændighederne bortfalde for de i 1. punkt nævnte personer.

18 Andre småting…. Straf Kap – stk. 4 Med bøde straffes endvidere den, der til anvendelse i byggeri fremstiller eller sælger byggematerialer, som i henhold til gældende byggeforskrifter ikke lovligt kan benyttes i det pågældende byggeri. Straf Kap – stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for de i stk. 1 – 4 nævnte overtrædelser.

19 Energibevidst projektering
Udfordringen: Energirammen for nybyggeri indeholder en udfordring: Alle enkeltdele i byggeriet skal – når byggeriet står færdigt – tilsammen kunne overholde energirammen. Ikke én aktør – og ikke ét produkt – må ændre sig i forhold til den oprindelige plan – så snart det sker, er der risiko for at energirammen ”vælter”. (Medbyg er af samme årsag ikke nogen god idé!)

20 Energibevidst projektering
Udfordringen: Hver enkelt aktør har kun en bid af lagkagen (energirammen = energiforbruget) Der skal spilles sammen Der skal planlægges Der er ikke plads til ”sparerunder” (billigere vinduer, ringere kedel o.s.v.

21 Energibevidst projektering
…vil sige, at: der i forbindelse med projektering og renovering altid udarbejdes en energimæssig konsekvensberegning for den pågældende komponent, set over dens levetid. Der vælges de mest energieffektive løsninger Det gælder både ved tekniske installationer og ved bygningskonstruktioner …fordi: Energibevidst projektering skal sikre, at der altid skal tages stilling til, at der vælges de mest energieffektive løsninger

22 Energieffektiv projektering
….kræver: Holdningsændringer – både hos bygherrer, projekterende, leverandører og entreprenører. At der ses en sammenhæng imellem investering, anlæg og drift. At alle involverede parter skal inddrages så hurtigt som muligt i projektfasen. Alle involverede parter (bygherrer, arkitekter, ingeniører, leverandører og håndværkere) skal være med og arbejde efter konceptet.

23 Håndværkeren ..Bør forlange – og sikre, at der tænkes i: Specifikationer og nøjagtige anvisninger i tegningsmaterialet – f.eks.: Hvor skal dampspærren ligge – så tæthedskravet kan overholdes Hvilken type varmeanlæg skal der installeres (der skal være plads i energirammen) Hvor skal rørinstallationerne føres – plads til isolering og inddækning (tæthedskrav m.v.) Omtanke i forbindelse med placeringer / rørtab m.v. Isolering og tæthed imellem fundament og ydervæg M.m.m.

24 Byggemøder. Ingen ændringer – med mindre det er aftalt. Alle ændringer af aftaler skrives ned Der udpeges en ansvarlig person for energirammen – alle ændringer registreres i beregningen, så energirammen kan følges. Der bør holdes flere byggemøder, end traditionelt. Snak sammen om ”problemer” og ”udfordringer”, så detaljen er i orden – og intet bliver overset. Den tid, der bruges på samarbejde – også på tværs af brancher – kan spares hjem ved ”godt arbejde”.

25 Det kan godt lade sig gøre….
Det er ikke noget problem at bygge i lavenergiklasser Det er ikke noget problem at overholde tæthedskrav Udfordringerne kan sagtens løses ved solidt håndværk og valg af energieffektive anlæg, isoleringsgrader, gode materialer m.v. – Men det vigtigste er ”god planlægning og samarbejde” Et almindeligt parcelhusbyggeri angribes nu på samme måde som større renoveringsarbejder og byggearbejder…….

26 Om 2 år – og om 7 år De nye energibestemmelser – og energistrammeskruen (25% reduktion i energiforbruget I nybyggeri hvert 5. år) => Nye ideer / tanker og løsninger Nye arbejds”vaner” og samarbejdsrelationer Nødvendigt med ansvarlig byggeleder igennem hele projektet……


Download ppt "Energibevidst projektering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google