Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledernes talsmandsseminar 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledernes talsmandsseminar 2010"— Præsentationens transcript:

1 Ledernes talsmandsseminar 2010
Velkommen til Ledernes talsmandsseminar 2010 torsdag den 2. september 2010 Oplægsholder Jan Ternholm Velkommen til - og tak for indbydelsen. Jeg håber I får en god aften. Om mig selv: JTE, cand.jur.; Jur. konsulent i Medlemscentret, Speciale i efterløn, og selvstændige, Om aftenen : Efterløn en god investering udtryk for at få tænkt på flere facetter end man plejer om at tilrettelægge arbejde og økonomi fra 60 års alderen - husk at det gør man med størst fordel i god tid inden da. Der er jo tale om job-seniorordninger-terminslån-nedsparing, indefrysning af ejendomsskat -forsikringer-pensionsordninger etc. Jeg vil i aften snakke ud fra efterlønsvinklen og har materiale og historier nok til en hel del timer. Jeg har planlagt en rækkefølge - som I af gode grunde ikke kender - derfor spørg bare undervejs og jeg vil gøre mit bedste for at svare - evt. udskyde det lidt. Jeg ved at I har en bid brød på programmet bagefter, så jeg skal nok stoppe - ellers gør I det bare for mig! De plancher jeg kommer ind på, har i forhåbentlig fået omdelt. Jeg har også forskellige pjecer om. De ligger til fri afhentning her. Jeg har et godt indledningsråd: Vi har en hjemmeside, som andre a-kasser faktisk også bruger med vores oplysninger: Det er Der står mange gode oplysninger om efterløn.

2 Ledernes talsmandsseminar 2010
Denne workshop handler om helhedsrådgivning Særlig fokus på flg. emner : Opsigelse eller Fratrædelsesordning - muligheder - faldgruber Dagpenge Efterløn Ledernes Tillægsforsikring De udleverede slides er ment som en hjælp for jer til at få hurtigt overblik, derfor vil ikke alle slides blive gennemgået.

3 Fratrædelsesordninger
Et alternativ til en almindelig opsigelse kan være en gensidig aftale i form af en fratrædelsesordning. Dette kan ofte indebære fordele for begge parter, men en række forhold skal iagttages. I Danmark er der principielt aftalefrihed, men en række lovregler kan ikke fraviges og eksempelvis dagpenge- og efterlønsreglerne lægger nogen begrænsninger på aftalefriheden. Inden du indgår en fratrædelsesaftale bør du derfor altid kontakte Lederne, altså inden aftalen er underskrevet. Hvorvidt aftalen er god eller dårlig er afhængig af, hvilke forudsætninger parterne har ved indgåelse af aftalen

4 Fratrædelsesordninger
Følgende elementer er vigtige ved en fratrædelsesaftale: Opsigelsesvarsel (Funktionærlov, kontrakt, evt. OK) Fratrædelsesgodtgørelse - Funktionærlovens § 2 a - Lederaftalens § 12 Fritstilling, suspension eller arbejde? Ferie Feriefridage Loyalitetsforpligtelsen og evt. klausuler Årsag til opsigelsen (evt. mulighed for godtgørelse for usaglig ops.) Outplacementforløb Skat OBS! Hvis dagpenge eller efterløn kan opsigelsesvarsel og godtgørelse ikke konverteres!!! – kan betyde tab af dagpenge eller efterløn.

5 Fratrædelse - opsigelsesvarsler
Funktionærens varsel: 1 måned Arbejdsgiverens varsel: Afhænger af funktionærancienniteten på fratrædelsestidspunktet Opsigelse skal gives tidsnok til, at fratræden med det for ansættelsesperioden givne varsel kan ske, inden perioden udløber Varslet er mindst: 1 måned inden udløbet af 5 måneders ansættelse 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse 6 måneder herefter Opsigelse skal altid ske til fratræden ved udgangen af en måned, FuL §2

6 Krav til opsigelsen Følgende pkt. er vigtige ved en opsigelse:
Opsigelsen skal være skriftlig! (dokumentationskrav til virks.) Opsigelsen skal indeholde en saglig begrundelse Mulighed for godtgørelse hvis usaglig opsigelse (ansat > 1 år) Opsigelsesperioden? Arbejde, suspension, fritstilling Evt. klausuler

7 Fratrædelsesordninger
Fratrædelsesgodtgørelse: Hvis ansat i hhv. 12, 15 eller 18 år har funktionæren ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til hhv. 1, 2 eller 3 mdr.s løn i medfør af FuL § 2a Gælder dog ikke ved overgang til folkepension eller hvis kollektiv pens.ordning før 50. år Lederaftalens § 12 giver ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn, hvis virksomheden er organiseret, du har arbejdet som leder uafbrudt i mindst 10 år på virksomheden, du selv er medlem af Lederne og opsigelsen sker efter det fyldte 50. år. I medfør af Ligningsloven § 7u kan kr udbetales skattefrit, resten er til normal beskatning, dog mulighed for indskud på pensionsordning* Pr. 1. januar 2010 nye pensionsregler så beløb over kr. kun giver fradrag ved indskud på en livrente!

8 Fratrædelsesordninger
Hvad betyder det at blive fritstillet? fritaget for alle arbejdsforpligtelser mulighed for ansættelse i ikke-konkurrerende virksomhed uden modregning i de første 3 måneder af fritstillingsperiode, derefter modregning tabsbegrænsningspligt, altså pligt til aktiv jobsøgning ferie anses for afviklet i fritstillingsperioden, hvis ferielovens varsler er overholdt feriefridage og evt. afspadsering anses for afviklet fortsat loyalitetsforpligtelse, herunder forbud mod ansættelse i konkurrerende virksomhed OBS! Man har ikke krav på at blive fritstillet!

9 Fratrædelsesordninger
Hvad betyder det at blive suspenderet? fritaget for at møde på arbejde, skal dog være til rådighed mulighed for ansættelse i ikke-konkurrerende virksomhed i hele opsigelsesperioden uden modregning, hvis skriftlig dokumentation for at ny arbejdsgiver accepterer rådighedsforpligtelsen ferie og feriefridage anses kun for afholdt, hvis virksomheden varsler dette, ellers skal al optjent ferie afregnes ved fratræden fortsat loyalitetsforpligtelse, herunder forbud mod ansættelse i konkurrerende virksomhed ingen tabsbegrænsningspligt Det kan således være bedre at blive suspenderet end fritstillet!!

10 Fratrædelsesordninger
Ferie: I medfør af ferieloven optjenes 25 feriedage pr. kalenderår (2,08 dag pr. ansættelsesmåned) til afholdelse i efterfølgende ferieår fra 1. maj til 30. april. Ved fratræden skal arbejdsgiver afregne al optjent ferie, som ikke er afholdt inden fratræden – som udgangspunkt til FerieKonto, alternativt feriekort Feriefridage: Ferieloven omfatter kun 25 dage pr. år. Alt herudover er ikke beskyttet af ferieloven og forudsætter derfor skriftlig aftale herom, evt. overenskomst. Husk også aftale om ret til udbetaling såfremt optjente dage ikke kan nå at blive afholdt.

11 Klausuler – hvad betyder det for mig?
Klausuler skal fremgå af den skriftlige kontrakt og ret til økonomisk kompensation på mindst 50% skal fremgå af kontrakten!!! Konkurrenceklausul: Bortfalder automatisk hvis virksomheden opsiger dig = ingen kompensation OBS! Hvis du bortvises gælder klausulen fortsat, men uden kompensation Kunde-/leverandørklausul: Klausulen gælder uanset opsigelsesårsag medmindre den opsiges af virks.! Medarbejder- / jobklausul: Udbetalt kompensation for klausuler modregnes ikke i DP eller efterløn!! Meget vigtigt at evt. klausuler afklares ved fratrædelsesaftaler!!

12 Spørgsmål om opsigelsesregler?
Talsmandsseminar 2010 Spørgsmål om opsigelsesregler?

13 Dagpenge – hovedregler
Ret til dagpenge forudsætter: Medlemskab af en a-kasse i mindst 12 måneder Beskæftigelseskrav svarende til timer (1 års fuldtidsarbejde) Tilmeldt Jobnet / Jobcenteret Rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid / fuld erhvervsevne Aktiv jobsøgning Skal være villig til at overtage anvist arbejde Møde til indkaldte samtaler i både Jobcenter og A-kasse Ikke løndækket (OBS på beløb som ”anses for at træde i stedet for” løn)

14 Dagpenge Hvis du bliver ledig skal du:
Tilmelde dig som ledig på eller på Jobcenteret senest den 1. ledige dag Udfylde og indsende ledighedserklæring (AR 251) til Ledernes A-kasse Sammen med ledighedserklæringen skal du vedlægge - kontrakt - opsigelse - lønsedler for de seneste 14 måneder

15 Dagpenge – karantæne regler
Ledige idømmes en effektiv karantæne på 3 uger, hvis: du selv har opsagt dit arbejde du bliver opsagt af grunde som væsentligst kan tilregnes dig du har accepteret et for kort opsigelsesvarsel I arbejdsløshedslovgivningen er dog fastsat en række såkaldt ”gyldige grunde”, hvor man ikke får karantæne. Bemærk dog at den gyldige grund skal være opfyldt på opsigelsestidspunktet (spørg i a-kassen inden du siger op!). Eksempler på gyldige grunde er ægtefælleflytning, arbejde i udlandet, pasning af familie og helbred (bemærk dog at nogen af disse grunde samtidig udelukker ret til udbetaling af dagpenge). Der findes ikke andre gyldige grunde end de i loven nævnte. OBS på den særlige gentagelsesvirkning, 2 karantæner i løbet af 12 måneder = ingen dagpenge!

16 Dagpenge - satsberegning
Dagpengesatsen beregnes i medfør af reglerne på baggrund af lønindtægten i de seneste 3 måneder før ledigheden Dagpengesatsen kan udgøre op til 90 % af den hidtidige løn, (reelt er dækningsgraden ofte kun 50%) Den maksimale sats er i kr. pr. dag, 5 dage pr. uge. ( pr. måned) Der betales skat, men ikke 8% arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge Den maksimale sats opnås ved månedsløn på mindst kr. Dagpenge er en personlig ret som udbetales uanset evt. samlever/ægtefælles indkomst og formueforhold i øvrigt – dette er i modsætning til evt. kontanthjælp, hvor alle forhold ”modregnes”!!

17 Dagpenge – G-dage Arbejdsgiver skal betale dagpengegodtgørelse for de første 3 ledighedsdage, såfremt den ledige er blevet opsagt af virksomheden. Reelt skal AG betale, hvad der svarer til dagpenge for de første 3 dage Der skal ikke betales, hvis ej ledig (fx syg, ferie eller arbejde) Beløbet svarer til maks. dagpengesats, kr. 752 pr. dag Du bør selv oplyse virksomheden om at skal have udbetalt G-dage

18 Dagpenge – ukontrollabel arbejdstid
Hovedreglen er at der i forhold til beregning af arbejdstimer, tages udgangspunkt i kontraktens ordlyd. Dog hvis ikke angivet arbejdstid, hjemmearbejde, ingen daglig leder eller provisionsløn vil der som udgangspunkt være tale om ukontrollabel arbejdstid. Hvis ukontrollabel arbejdstid beregnes arbejdstimerne på baggrund af indtægten, som omregnes til timer med statens omregningssats, i ,51 Hvis indtægten er meget lav, kan det betyde at arbejdskravet ikke er opfyldt, hvis lønnen overstiger pr. måned, vil du ved ledighed blive pålagt ”overskydende timer”.

19 Dagpenge – overskydende timer
Såfremt der i de seneste 3 måneder før ledigheden er modtaget betaling for mere end 481 timer (svarende til normal arbejdstid, 37 timer pr uge) er der i forhold til dagpengereglerne tale om ”overskydende timer”. Dette kan opstå i forbindelse med ukontrollabel arbejdstid, flere job eller måske dobbelt indtægt i en fritstillingsperiode. Ved overskydende timer kan der ikke udbetales dagpenge førend de overskydende timer er ”afspadseret”. Der skal dog maksimalt afvikles 185 timer (svarende til 5 uger).

20 Talsmandsseminar 2010 Spørgsmål om dagpenge?

21 RET TIL FLEKSIBEL EFTERLØN
Du har ret til den fleksible efterløn, hvis du er fyldt 60 år (har nået efterlønsalderen**) har opfyldt anciennitetsreglerne* - 30 år har betalt efterlønsbidraget i samme periode – 30 år, (i 2010 kr. 439 pr. måned) ved ledighed kan opfylde betingelser for dagpengeret har fået indberettet værdien af pensionsformuen har bopæl i Danmark, et andet EØS-land, Grønland eller Færøerne *overgangsregler for anciennitet ** OBS på stigende efterløns- og pensionsalder Fleksibel efterløn kom ’som en tyv om natten’ med finanslovsforslaget november Og det gav debat! Særligt tabet af 200 timers reglen og det ny pensionsfradraget gav rod. Samtidig nedsatte man folke-pensionsalderen til 65 år. Efterlønsbeviset og ’garantien’ blev mere til politisk snak og overdøvede ’goderne’ ved beviset. Beviset kommer jeg til!! - 60 år fra : altid ny ordning. Valgfrit for de ældre også i dag. - Anc. 25/30 år medlem. Og det kan man jo ikke alle. Derfor regel om uafbrudt medlem til 60 års dato, hvis man tidligere havde tro på at anc. var ok. Udlandsanc og efterløn. - Bidraget i samme periode er utopi, da det er indført dvs. igen blot uafbrudt periode. Bidraget kommer jeg mere til! - Dagpengeret skal være OK, hvis ikke e-bevis eller hvis overgang som 60 årig så inkl. rådighed. Seniorordninger og 3/5-del. Arbejdskravet opfyldes ikke ved ventepenge og lang ’førtids-ordning’ hos gl. arbj. Arbejdskravet og udlandet kommer jeg til !! - Overgangsydelse direkte over - det er afskaffet nu for næsten alle. - Pensionsværdi indberettet og opgjort (det kommer jeg til) - Eøs og bopæl/ophold er OK. Øvrige udland er ikke OK. Se hjemmesideuddrag!!

22 EFTERLØNSBEVIS - rettigheder
Med beviset i hånden har du sikret dig: Ret til efterløn selv om du senere bliver syg Mindst den sats der beregnes, når beviset udstedes. Ophør af betaling af efterlønsbidrag Udskyder du herefter din overgang til efterløn i mindst to år & har haft mindst løntimer i perioden, får du også: Efterlønssats svarende til personlig sats - typisk 100% - i hele perioden Mulighed for at undgå modregning af pensionsordninger Adgang til at begynde på optjening af skattefri præmie Beviset giver ret til: beregningsgrundlagsgaranti og sygdomsgaranti og stop for at betale bidrag. Datoen i beviset er retningsgivende også for adgang til at starte på 2 års regel og senere gunstig sats, lavt pensionsfradrag og adgang til at starte på præmien. Man skal stadig søge om overgang!!! OBS! særlig 2-års regel for selvstændige Beviset giver ikke: Besk.kravet - arbejde i udlandet: Farligt at rejse ud !! Det har vi rejst!!!

23 EFTERLØN - rettigheder
Bemærk: Du får ikke automatisk efterløn, fordi du står med et efterlønsbevis i hånden. Du skal SELV søge om efterløn. De almindelige betingelser skal stadig være opfyldt Beskæftigelseskrav opfyldt med arbejde i Danmark! Rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang Bopæl i Danmark, EØS-land, Grønland eller Færøerne Vær opmærksom på arbejde i udlandet forsikringsperioder arbejdsperioder Vi har skrækkelige historier og vi vejleder alt det vi kan - alligevel er der nogen der tager fejl. Vi samler op alt vi kan.

24 EFTERLØNSSATSER 91%-satsen den fleksible efterløn
100%-satsen den fleksible efterløn, hvis 2 års reglen er opfyldt

25 Efterløn – en god investering
Efterløn ved 60 år: ,- kr. x 5 år = ,- kr. FØR fradrag for pension o.a. Efterløn efter 2 års reglen er opfyldt: ,- kr. x 3 år = kr. OG kun fradrag for løbende pensionsudbetalinger fra ans.forhold og andre indtægter. Ingen efterløn men i stedet fuld SKATTEFRI PRÆMIE ,- kr. (2010-værdi!!) hvis du arbejder på fuld tid i stedet for efterlønsordningen. (2/3-sats for deltidsforsikrede) Umiddelbart fortjeneste ved at gå på som 60 årig. Men pensionerne ..dem kommer vi til. Måske er en kombination af 2 års regel, halvtidsarbejde og præmie slet ikke så dum. dvs. mindst 30 t /uge i snit fra bevisdatoen og i mindst 2 år. Derefter fx 20 t uge . Det giver 17/37 af en uges efterløn. De 20 timer giver løn og tæller til præmietimer. Husk! særligt arbejdskrav for selvstændige!!

26 FRADRAG FOR ARBEJDE Lønarbejde helt uden begrænsning, men
time for time fradrag (hvis kontrollabelt arbejde) Lempeligere fradrag hvis kontrollabelt arbejde og timelønnen er mindre end 200,51 kroner overskydende timer (hvis mere end 37 timer) mindsteudbetaling (29,6 times regel) G-dage (hvis de udbetales) IKKE reglen om selvforskyldt ledighed (karantæne) frigørelsesattest krav om jobsøgning eller rådighed

27 Beskæftigelseskrav – efterløn, 2 års reglen og skattefri præmie
Hvad er (løn)arbejde og hvad kan bruges til f.eks. 2 års regel og præmie? Skal være ustøttet Normale løn- og ansættelsesvilkår Fritstillingsperioder (af normal længde/retmæssig) Ferie med løn og ferie med feriegodtgørelse (Det er arbejdstimer som giver rettigheder, ikke lønudbetaling!!!) Fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse kan ikke konverteres til løn, ej heller omvendt. Ved fratrædelsesordninger bør du derfor altid kontakte Lederne, inden du indgår en fratrædelsesaftale. Vi kan ikke hjælpe dig når aftalen er underskrevet!! Fratrædelsesgodtgørelse og øvrige udbetalinger fra (evt. tidligere) arbejdsgiver kan ikke bruges til hverken 2 års regel eller præmie

28 FRADRAG FOR PENSION - efterløn 60 år
Vælger du efterløn som 60-årig, eller inden opfyldelse af 2 års reglen, så: Fradrag for værdien af alle typer pensionsordninger, f.eks.: • arbejdsgiver(med)finansierede pensioner • løbende udbetaling (ratepensioner/livrente) • engangsbeløb (kapitalpensioner) • privattegnede pensions- og indeksordninger • tilsvarende udenlandske pensioner • beløb fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond Fradrag sker også selv om pensionen ikke udbetales!! Pensioner er alle ordninger med skattebegunstigelse. Men ikke erstatninger for invaliditet eller ulykke etc. Heller ikke pension fra en afdød ægtefælle. Ordninger som er omfattet af pensionsbeskatningslovens kap. 1. Omfatter ikke ATP, enkepension og selvpension OBS! på pligten til selv at oplyse om udenlandske pensioner, disse indberettes ikke automatisk

29 FRADRAG FOR PENSION - 2 års reglen
2 års reglen træder i kraft når: overgang til efterløn sker tidligst 2 år efter efterlønsbevis, og arbejdet som lønmodtager i mindst timer i de 2 år eller selvstændig i væsentligt omfang i 104 uger Opfyldes 2 års reglen har du ret til: op til max. sats i hele efterlønsperioden bedst mulig udbytte af din pensionsopsparing: • intet fradrag for pensioner, som ikke udbetales • intet fradrag for kapitalpension kun fradrag for pensioner med løbende udbetaling, som er oprettet som led i et arbejdsforhold mulighed for skattefri præmie for hver 481 timers arbejde 2 års reglen er ikke en 62 års regel, men for nemheds skyld så omtales den alligevel sådan af mange. 2 års reglen kræver : 1. bevisdato skal være ved 60. år hvis senere så…. 2. altid gå mindst 2 år fra bevisdato 3. altid mindst timer … hvis ikke nok på to år så bliver det til en timetals regel. Den sidste time afgør herefter datoen!! OBS! 20 måneder på fuld tid er nok til timekravet, dog fortsat rådighed ved overgang til EF-løn. 4. Selvstændige skal have drevet virksomhed i væsentligt omfang i mindst 104 uger!! Goderne er meget markante!

30 PRÆMIEORDNING Hvis du opfylder 2 års reglen begynder du optjening af præmie skattefri kontant Efterløn 2 års regel: 3.120 timer i løbet af mindst 2 år efter efterlønsbevis og ej overgang til efterløn i perioden. Optjening: for hver (yderligere) 481 løntimer opnås “portion” på kr kr. (deltid kr.). der kan optjenes op til 12 gange 481 timer (i alt max kr kr. med nuværende satser)

31 Velfærdsreform - efterløn
Ændret alder for efterløn og folkepension * Hvis du er født efter 31. december 1962 er efterlønsalderen foreløbig fastsat til 62 år. Folketinget kan dog forhøje efterlønsalderen, hvis levealderen bliver ved med at stige. Fødselsalder Efterløn Folkepension eller tidligere 60 år 65 år 60½ år 65½ år 61 år 66 år 61½ år 66½ år eller senere * 62 år 67 år

32 FOLKEPENSIONSALDER 65 år
Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg: Grundbeløbet udgør kr pr. måned i 2010 (både enlige og samlevende). (nedsættes ved arbejdsindkomst > ) Pensionstillægget udgør kr for enlige og for samlevende. (nedsættes ved supplerende indtægter!!) OBS! Mulighed for bundfradrag på op til kr. ved pers. arbejdsindtægt Hvis gift eller samlevende er samlet pension maks. kr pr. måned, hvis enlig maks. kr Efterløn udgør til sammenligning pr. måned maks.: ved 91% sats: kr ved 100% sats: kr OBS! Mulighed for at opnå forhøjet folkepension, hvis du udskyder over-gangen og arbejder mindst timer om året. Forhøjelse ca. 6% pr. år Folkepensionen består af et grundbeløb & et pensionstillæg. Derudover er det muligt at søge om forskellige tillæg fra kommunen. Grundbeløbet er på kr. om måneden (2009), og det er lige stort for enlige og for gifte. Beløbet bliver sat ned, hvis man tjener mere end kr. om året ved at have arbejde ved siden af pensionen. Renteindtægter, andre pensionsordninger m.m. har ingen betydning for ens grundbeløb. Pensionstillægget er på kr. (2009) om måneden for enlige, og kr. om måneden for gifte eller samlevende. Tillægget sættes ned, hvis man som enlig har en indtægt på kr. om året ud over pensionen. Er man gift eller samlevende, er indtægtsgrænsen på kr. om året. Den højere grænse skyldes, at både ens egne indtægter og ens ægtefælles eller samlevers indtægter tæller med i beregningen. Hvis gift eller samlevende er den samlede pension altså maks. kr pr. måned. At være 'samlevende' Ved samlevende forstås mennesker, der lever i et forhold, hvor begge bidrager til den fælles husførelse, og hvor forholdet kan sidestilles med et ægteskab eller registreret partnerskab. Man er ikke "samlevende", hvis man bor sammen med sine søskende. Heller ikke hvis man lever i et forhold, hvor den ene eller begge parter har fået folkepension eller førtidspension før den 1. marts Det er dog en betingelse, at samlivet er indledt før denne dato. Skat Man betaler skat af både grundbeløb og pensionstillæg. Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger i din kommune. Til sammenligning udgør efterlønnen pr. måned : ved 91% sats: kr (kr. 607 pr. dag) ved 100% sats: kr (kr. 667 pr. dag)

33 Talsmandsseminar 2010 Spørgsmål om efterløn?

34 Ledernes Tillægsforsikring
Ledernes Tillægsforsikring blev etableret i 2004 i samarbejde med TRYG og Marsh LT er siden 1/ overtaget af AM-Trust LT er en mulighed for økonomisk sikring i tilfælde af ufrivillig ledighed Aldrig dækning hvis egen opsigelse eller for kort opsigelsesvarsel! Hvis du har tillægsforsikring må du aldrig underskrive en fratrædelsesaftale uden at have fået Ledernes godkendelse!! (hvis aftale = ikke ufrivillig!! = ingen udbet.) LT er et tillæg til dagpenge og forudsætter derfor at man er dagpengeberettiget

35 Ledernes Tillægsforsikring
Forsikringen dækker: Ufrivillig arbejdsløshed Uarbejdsdygtighed Produktsammensætning: Startkarens: 6 mdr. Karensperiode: 30, 60 eller 90 dage. Udbetaling: 6 eller 12 mdr. Dækning: Fra – Dagpengene og ydelsen må dog max. udgøre 80% af den hidtidige indtjening Max. udbetalingsperiode: 24 mdr. Præmien er fradragsberettiget. 1. ledighedsdag Dagpenge Max. kr Løn Dækning Udbetalingsperiode 6 eller 12 måneder Karensperiode Udbetalingsperiode 1. ledighedsdag

36 LT - indtegningsregler
Medlem af Ledernes Hovedorganisation og Ledernes A-kasse Er fyldt 18 år og er under 55 år Fast arbejde som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen beregnet som et gennemsnit de sidste 6 måneder Selvstændig erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse i mere end 30 timer pr. uge de seneste 6 måneder (”væsentligt omfang”) Fast folkeregisteradresse og bopæl i Danmark ekskl. Færøerne Ikke kendskab til ledighed **************************** Personer bosiddende og beskæftiget i Grønland er dækket – når samtidig medlem af LH og Ledernes A-kasse og dagpengeberettiget efter danske regler.

37 Ledernes Tillægsforsikring

38 Ledernes Tillægsforsikring


Download ppt "Ledernes talsmandsseminar 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google