Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mundtlig prøve i 10. klasse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mundtlig prøve i 10. klasse"— Præsentationens transcript:

1 Mundtlig prøve i 10. klasse
Nye prøver i 10. klasse Onsdag d. 21. oktober 2009 VIA,CFU Skive Finn Bangsgaard og Kurt Thybo

2 HISTORIK – hvorfor nu det …
Tjek af mål Ønske om at gøre perspektiveringsdelen tydeligere Opgivelsernes betydning En skole i bevægelse Udmeldte forsøg Evaluering Fra 2009/ klasse kun en mulighed Mundtlig prøve i 10. klasse

3 Mundtlig prøve i 10. klasse

4 Mundtlig prøve i 10. klasse
Tekster om prøver Fælles Mål 2009 Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 Vejledning til prøverne i faget dansk (Ny – ) Bekendtgørelse 262 af 20 marts 2007 (karakterskala) Prøver, evaluering og undervisning Orientering om folkeskolens afsluttende prøver Mundtlig prøve i 10. klasse

5 Mundtlig prøve i 10. klasse
Bekendtgørelse nr. 749 Fælles prøvebekendtgørelse Formål og anvendelsesområde Tilrettelæggelse og planlægning Adgang til prøve Prøveformer Prøveafholdelse  Bedømmere (censorer og eksaminatorer)  Bedømmelse og karaktergivning  Afgangsbevis  Fejl og mangler i forbindelse med prøver Klager i forbindelse med prøver  Afholdelse af folkeskolens afgangsprøver på frie skoler og ungdomsskoler  Øvrige bestemmelser  Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Bilag klasse-prøve Bilag 3 - 7 Mundtlig prøve i 10. klasse

6 Vejledning til prøverne i faget dansk – 10. klasse
Udfolder bekendtgørelsen, bl.a. Opgivelser Prøvekrav Fordybelsesområder Lodtrækning Vejledning Eksempler Prøveoplægget Synopsen Prøveafholdelse Vurderingskriterier Mundtlig prøve i 10. klasse

7 PLANLÆGNING AF UNDERVISNINGEN - UD FRA MÅL OG FREM MOD PRØVE

8 SLUTMÅL – Dansk i 10. klasse
CKF’er fastholdt Det talte sprog Det skrevne sprog læse skrive Sprog, litteratur og kommunikation Mundtlig prøve i 10. klasse

9 Slutmål – 10. klasse (side 12 i Fælles Mål 2009)
Tale Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke egne meninger i diskussioner og vurdere, hvad der er saglig argumentation anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed i overensstemmelse med situationen fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen læse klart og flydende op og udtrykke sig sikkert og personligt om det læste lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling beherske og anvende sprogets samspil med andre udtryksmidler i varierede kommunikationssituationer lytte til norsk og svensk med forståelse. Læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse læse sprogligt udviklende tekster og anvende varierede læseforståelsesstrategier til alle slags tekster beherske forskellige, hensigtsmæssige læseteknikker afpasse læsemåder efter læseformål, genre og medie anvende indsigt i forskellige genrers og teksters egenart og virkemidler til bevidst og sikker læsning forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret til tekster fra forskelligartede medier bruge læsning som redskab til omverdensforståelse vurdere eget udbytte af det læste forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk læse og forstå norske og svenske tekster. Mundtlig prøve i 10. klasse

10 Slutmål – dansk 10. klasse Skrive sprog,litteratur og kommunikation
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, om sprogvariation og om sprogets opbygning og grammatik udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden vise indsigt i samspillet mellem genre, sprog, tekst, indhold og situation forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed demonstrere et analytisk beredskab over for tekster og andre udtryksformer gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler vise indsigt i både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet anvende viden om litterære og kulturelle traditioner og om sprogets og litteraturens foranderlighed gennem tiderne udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at styre skriveprocessen selvstændigt fra ide til færdig tekst skrive i et sprog, der er afpasset en defineret modtager som fx offentlige myndigheder og private virksomheder skrive sammenhængende, sikkert og varieret i en form, der passer til genre og kommunikationssituation beherske formel sproglig korrekthed kombinere tekster og andre udtryksmidler, så det fremmer formidling skrive en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt og sikkert i forskellige skriveforløb bruge skrivning bevidst og reflekteret som støtte for tænkning og som praktisk hjælpemiddel i hverdagen. Mundtlig prøve i 10. klasse

11 Planlægning og evaluering i dansk – 9. klasse (eksempel)
Uge Undervisningsmål Trinmål for 9. klasse Faglige aktiviteter Materialer Evaluering 3 -5 Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse Læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det af det læste Gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer Forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon Demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer Karen Blixen En storyteller Biografi KB Lytte til oplæsning – Nærlæse Resume Læsehastighed + oplæsning Genredrøftelse – det overnaturlige element Meddigtning – brev fra - skipperen De blå øjne Skibsdrengens fortælling Karen Blixen – en fantastiske skæbne Læsehastighed Vurdering af oplæsning Notater i logbog Præsentation af tekster – i grupper/ på klassen ud fra stikord Mundtligt – breve læses op. Vurderingsark - opsamling Prøveform B Birgitte Therkildsen Mundtlig prøve i 10. klasse

12 Mundtlig prøve i 10. klasse
Lyrik – 9. klasse MÅL AKTIVITETER STOF – (OPGIVELSER) EVALUERING Bruge kropssprog og stemme som udtryks-middel afpasset efter genre og kommunikationssituation Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i Vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse Lyrik fra forskellige Tider Litteraturhistorie Genrearbejde - fokus på den lyriske genre Oplæsning Tekstarbejde Analyse Fortolkning Meddigtning Præsentation Udvalgte digte af forskellige forfattere Folkeviser Sophus Clausen Jeppe Aakjær Tove Ditlevsen Klaus Rifbjerg Dan Turéll Halfdan Rasmussen Michael Strunge Naja Marie Aidt Steffen Brandt Notater i logbog Fremlægge gruppers analyse af digte. Kort synopse – (fortolkning, vurdering og perspektivering) ud fra udvalgt digt - vurderes af lærer Prøveform B Birgitte Therkildsen Mundtlig prøve i 10. klasse

13 Mundtlig prøve i 10. klasse
Planlægning essayforløb -9. kl. (10 – 15 lektioner) Undervisnings-mål Danskfaglige aktiviteter Materialer Evaluering Gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryks- former Forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier Fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation Beherske et sikkert sprog med korrekte stavning og læse korrektur på egne og andres tekster Karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed Arbejde med genrens kendetegn Læse forskellige essays Sproglig analyse Kende forskellige essayister Skrive essays – proces … Respons Læse op Essays – Dansk i dybden Hindbærsnitter (S.R. P.) I am here (J. W-S.) Hvidtjørnen (K.S.) Notater i logbog Skriftlig opgave – Det smukke ved Danmark er … eller Er høflighed en by i Rusland (fra skr. fremst.) Vælge mellem tre essays – skrive kort opgave – udgangspunkt for synopse Prøveform B Birgitte Therkildsen Mundtlig prøve i 10. klasse

14 Og så til selve prøven …

15 Opgivelser –10.-klasse-prøve
Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof - inden for fagets centrale kundskabs- og færdigheds-områder. Opgivelserne omfatter normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og sagtekster. Der opgives desuden to større fiktive værker – en dansk roman og en dansk spillefilm. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men også tekster oversat fra andre sprog kan indgå. Mundtlig prøve i 10. klasse

16 Mundtlig prøve i 10. klasse
Opgivelser og prøvetekster FIKTION IKKE-FIKTION TEKSTER FS10: 80 – 100 normalsider og 2 større fiktive værker – en dansk roman og en dansk spillefilm En normalside består af 1300 bogstaver. Ældre litteratur regnes fra før det moderne gennembrud Ældre og nyere litteratur Poesi, prosa og eventuelt drama Romaner Noveller Drama Digte Essays Kortprosa Manuskripter Eventyr Sagprosa Fra aviser, tidsskrifter etc. Artikler Avisleder Læserbreve Kronik Voxpop Annoncer Fagbogsuddrag ANDRE UDTRYKSFORMER Anden fiktion end litteratur Spillefilm Novellefilm Kortfilm Musikvideo Tegnefilm Tegneserier Kunstbilleder Teater Tv-dramatik Hørespil Computerspil Andet sagstof end sagtekster Reklamer (trykte) TV-reklamer Nyhedsudsendelser Dokumentarprogrammer Interview Radiomontager Informationsudsendelser Sportsprogrammer Pressefoto Internetsider Mundtlig prøve i 10. klasse

17 Større fiktive værker – TOP 10, sommeren 2008 (9.klasse)
1. En – to – tre – NU! Jesper Wung-Sung 2. Intet Janne Teller 3. Det forsømte forår Hans Scherfig 4. Martin og Victoria Klaus Lynggaard 5. Supernova Anders Johansen 6. De gale Kim Fupz Aakeson 7. Alting og Ulla Vilstrup Kim Fupz Aakeson 8. Englekraft Bente Clod 9. Drengene fra Sct. Petri Bjarne Reuter 10. Med ilden i ryggen Martin Pedersen Mundtlig prøve i 10. klasse

18 Mundtlig prøve i 10. klasse
Spillefilm Mange opgiver en spillefilm som det tredje større fiktive værk. Fx: Adams æbler Tro, håb og kærlighed Pelle Erobreren Festen Drømmen Kundskabens træ Det forsømte forår Blinkende lygter Ondskab. Mundtlig prøve i 10. klasse

19 Inspiration til nyere tekster …
Helle Helle Film, På et tidspunkt i foråret, Hedebølge, Rester, Afløb, En stol for lidt, Fasaner Eksempel på liv (lyrik) Jan Sonnergaard William, Tyveri, Polterabend, Bananfluerne Kim Fupz Aakeson Tennis, Jomfruen, Læreplads, Hunden, Verdens grimmeste pige, Do you wanna know a secret, Gem et lille smil, Nedtur, Løven, Vægten Jesper Wung-Sung Sidste dag, På dagen Hanne Vibeke Holst Chicken, Amanda Engel Louis Jensen Klaverdamens hemmelighed, Kong Ost og Prins Kniv Bent Haller Jeg kunne alligevel aldrig få dig, Det er slet ikke en rigtig historie, Ispigen, Første blik Svend Åge Madsen Forord, Ude af sit gode skind Jokeren Havnen, Sulten, Kys det nu (lyrik) Nick og Jay En dag tilbage, Elsker hende mere (lyrik) Mundtlig prøve i 10. klasse

20 Etaper i prøveforløbet
Overblik over opgivelser 10. klasse Inddeling i forløb Beslutning om fordybelsesområder Lodtrækning tidligst 10 dage inden skriftlig prøve Undersøge og vælge prøveoplæg Fordybelsesperiode Vejledning Aflevering af synopse og prøveoplæg Mundtlig prøve Karaktergivning Mundtlig prøve i 10. klasse

21 At udvælge og tilrettelægge fordybelsesområder

22 Hvad er et fordybelsesområde?
En overskrift, der samler et lille udsnit af årets stof Afsæt for elevens arbejde med at søge og udvælge prøveoplæg Ramme for elevens undersøgelse, fordybelse og perspektivering Samler et udsnit af opgivelserne – direkte fra et forløb eller som flettede tråde

23 Beslutningsprocessen
Faglige forløb Opgivelser Fordybelsesområder Prøveoplæg Mundtlig prøve i 10. klasse

24 Mundtlig prøve i 10. klasse
Mulige veje … Den direkte vej: Et forfatterskab Opdeling: En periode – forskellige genrer Flettede tråde: Et forfatterskab + flere genrer, samme genre fra to perioder eller et tema fra flere forfatterskaber Mundtlig prøve i 10. klasse

25 Mundtlig prøve i 10. klasse
Fagligt forløb Opgivelser Fordybelses-områder Eleven undersøger Eleven vælger, og læreren godkender I MEDIERNE Jalousiens ofre, art. De troede, det var for sjov, art. Håndværkere vilde med lænker, art. (kortfilm om avislæsning) Tv-avis – DR Tv-avis TV De smider tøjet, reklame Farlig lørdag, dokumentarfilm Valgaften, kortfilm Life is a bitch, kortfilm Dronningens nytårstale I medierne – avisens genrer I medierne – tv-aviser eller dokumen-tarpro-grammer I medierne - kortfilm Forskellige dokumen-tarpro-grammer Aktuelle tv-aviser De fordrukne unge TV2-dok, Mundtlig prøve i 10. klasse

26 Prøveform B – eksempler
Stof/opgivelser Glæden ved strandkanter af Marianne Larsen, DR, 1993, Hvidtjørnen af Knud Sønderby, Gyldendal 1950, I am here af Jesper Wung-Sung, Dansklærerforeningen 2002, De rigtige mennesker H.C. Andersens land (Benny Andersen) Karen Blixen – en fantastisk skæbne dokumentarfilm Den afrikanske farm De blå øjne Karen Blixens malerier Solo – dokumentarfilm om Jon Nørgaard, 2007 Fordybelsesområder Essaygenren Prøveoplæg valgt af eleven – og godkendt Cyklen (Knud Sønderby) Den usandsynlige dansker (Hanna Ziadeh) Digte af Benny Andersen Svantes sorte vise Karen Blixen Ringen (Karen Blixen ) Dokumentarfilm Temalørdag DR2 om Hans Scherfig – (uddrag) 26 Mundtlig prøve i 10. klasse

27 Mundtlig prøve i 10. klasse

28 Fordybelsesområder - lyrik som eksempel
Ældre lyrik – fra før 1920 Nyere lyrik – efter 1920 Desuden: Fiktion fra din egen levetid Tekster og andre udtryksformer fra for 100 år siden Romantikken – forskellige udtryksformer Faglige forløb: Tekster fra din egen levetid Lyrik For 100 år siden Romantikken Se vejledningen side 45 og 72 for flere eksempler Mundtlig prøve i 10. klasse

29 At sikre alsidigheden via fordybelsesområdernes titler
Repræsentere opgivelser – og opgivelseskrav! Tydelige fordybelsesoverskrifter Ikke for brede Bindinger (genre, periode, forfatter, sproglig stil, tema, litterær strømning, medie …) Knytte an til opgivelser = krav til perspektivering Prøveform B Mundtlig prøve i 10. klasse

30 Mundtlig prøve i 10. klasse
Fordybelsesområder Fiktion fra din egen levetid Noveller fra din egen levetid Avisens genrer Dokumentarfilm Ældre lyrik – fra før 1920 Nyere lyrik – efter 1920 Folkeeventyr Ungdom eksistens og identitet Tekster og andre udtryksformer fra for 100 år siden Karen Blixen Essaygenren Skoleliv på film H.C. Andersen Romantikken – forskellige udtryksformer Filmgenren Tekster af en kanon Mundtlig prøve i 10. klasse

31 Mundtlig prøve i 10. klasse
LODTRÆKNING Tidligst 10 dage før de skriftlige prøver. I overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder. Antal – så den sidste elev har 4 valgmuligheder – et fordybelsesområde må optræde maks. 2 gange. Lodtrækning og fordybelsesperiode kan foregå individuelt eller i mindre grupper/parvis. Titlerne på fordybelsesområder skrives på lodtrækningssedlerne, der lægges med bagsiden opad. I forbindelse med lodtrækningen udarbejdes en liste med elevnavne og trukne fordybelsesområder. Denne sendes til censor. Mundtlig prøve i 10. klasse

32 Mundtlig prøve i 10. klasse
Fordybelsesperiode 10 lektioner (á 45 minutter) Undersøge fordybelsesområde og muligheder Samarbejde – lærere - skolebibliotekarer Udvælge prøveoplæg Vejledning Godkendelse af prøveoplæg Analysearbejde Perspektiveringsmuligheder Synopse Afsmitning … Mundtlig prøve i 10. klasse

33 Overvejelser for elev – og lærer …
Hvilke krav ligger der i fordybelsesområdet? Hvilke kriterier skal eleven vælge sit oplæg ud fra? Hvad har eleven særligt lyst til at fordybe sig i ud fra områdets muligheder (og begrænsninger)? Hvor er der mulighed for at vise sin faglighed? Hvordan kan eleven udfordres? Hvad magter eleven? Mundtlig prøve i 10. klasse

34 Mundtlig prøve i 10. klasse
Vejledning I valg af prøvestof I analysetilgange Differentiering – skub – anvisninger – udfordringer Katalysator Godkendelse Perspektiveringsmuligheder Ikke: Analysearbejde Forståelse Fortolkning Mundtlig prøve i 10. klasse

35 Eksempler på elevvalg – og begrundelser

36 Mundtlig prøve i 10. klasse

37 Mundtlig prøve i 10. klasse
Perspektivering Fordybelsesområdet Opgivelser – genrer, forløb, sproglige områder, forfattere, temaer etc. Andre tekster læst i skolen eller hjemme Film, der er set Oplevelser og erfaringer Mundtlig prøve i 10. klasse

38 Synopsen – hvad skal den indeholde?
- en præsentation af prøveoplægget, - en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet, - en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve, - en oversigt over, hvad der perspektiveres til, - en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke, - elevens eller klassens opgivelser og en oversigt over anvendte kilder. Synopsen og det valgte prøveoplæg afleveres til læreren og sendes til censor senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse. Mundtlig prøve i 10. klasse

39 Mundtlig prøve i 10. klasse

40 Mundtlig prøve i 10. klasse

41 Mundtlig prøve i 10. klasse

42 Mundtlig prøve i 10. klasse
Krav om oplæsning ved både prøveform A og prøveform B – og i 10. klasse Ved prøveform B vælger eleven selv sit oplæsningsstykke. Tekstoplæg – uddrag heraf. Anden udtryksform – passende tekst (anmeldelse, portræt, digt, fakta etc.) Ca. ½ normalside – (650 bogstaver) Eleven planlægger selv, hvornår oplæsningen skal foregå – indgå i tekstarbejdet Vurderes som en del af helheden 42 42 Mundtlig prøve i 10. klasse

43 Mundtlig prøve i 10. klasse
Oplæsning – gode råd Oplæsningen skal svare til ca. ½ normalside, hvilket svarer til ca. 650 bogstaver. Det er hensigtsmæssigt, at eleven læser et stykke op, der siger noget specielt om teksten, fx: brændpunkt klimaks point of no return et sted, hvor sproget er godt. En velforberedt oplæsning, der (så vidt muligt) er både flydende og fortolkende, vil højne præstationen. Eleven bedømmes på den mundtlige udtryksform – herunder om han/hun laver en oplæsning, der passer til teksten. 43 Mundtlig prøve i 10. klasse

44 Mundtlig prøve i 10. klasse
Vurdering af oplæsning (citat fra de vejledende karakterbeskrivelser, fsa) 12: Oplæsningen er tydelig og velartikuleret med særligt blik for tekstens genre og indhold. (B) 7: Oplæsningen er klar og forståelig og med tilfredsstillende blik for tekstens genre og indhold. (B) 2: Oplæsningen er usikker og uklar i forhold til den genre og situation, den knytter sig til. (B) 44 Mundtlig prøve i 10. klasse

45 Mundtlig prøve i 10. klasse
FSA - Prøveform B Vurderingskriterier Fremragende (12) Fortrinligt/Godt (10 – 7) Jævnt/ Tilstrækkeligt (4 – 2) Utilstrækkeligt / ringe (00 - ÷3) Bemærkninger om forløbet af prøven Indsigt i prøveoplæggets indhold og i sammenhæng med fordybelsesområdet Indsigt i sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Analyse og fortolkning - danskfaglige tilgange Vurdering af oplægget Perspektivering til opgivelser og andet stof Disponering af oplægget Formulering og artikulation Klart og forståeligt sprog Samtalen – dialogen om danskfagligt stof Oplæsning – tydelig og velartikuleret – med blik for indhold og genre Samlet karakter efter votering: Mundtlig prøve i 10. klasse

46 Mundtlig prøve i 10. klasse
Fremragende – 12 – fs10 Elevens præsentation viser en tydelig og overbevisende indsigt i prøveoplæggets indhold – og i sammenhængen mellem oplæg og fordybelsesområde. Fortolkningen er særdeles velbegrundet med præcise, analytiske iagttagelser og viser indsigt i sammenhængen mellem sprog, indhold og genre. De danskfaglige tilgange er meget velvalgte og velbegrundede, og elevens vurdering af oplægget er yderst velbegrundet. Perspektiveringen til danskfaglige områder fra opgivelserne og til andre tekster og udtryksformer begrundes sikkert og alsidigt med forskellige faglige argumenter. Disponeringen af præsentationen er velvalgt, klar og meget hensigtsmæssig. Formulering og artikulation er klar og tydelig, og sproget er sikkert, forståeligt og klart. Dialogen om det danskfaglige stof viser indsigt i faget, opmærksomhed og velovervejede svar. Oplæsningen er tydelig og velartikuleret med særligt blik for tekstens genre og indhold. Der kan forekomme få uvæsentlige mangler. Mundtlig prøve i 10. klasse

47 Mundtlig prøve i 10. klasse
Mulige materialer Vejledning til prøverne i faget dansk PEU 2008 Tidligere evalueringer Mundtlig prøve i dansk - med fokus på andre udtryksformer (Hanne Schriver og Grethe Grønkjær) Den nye prøveform B – Hvordan i praksis (Bent Nygaard og Sofia Esmann) Faglige tråde – Prøveform B i brug (Lise Vogt og Birgitte Therkildsen) Mundtlig prøve i 10. klasse

48 Mundtlig prøve i 10. klasse


Download ppt "Mundtlig prøve i 10. klasse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google