Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SRF - Landsdelsmøde - Oktober 2003 Formel skatteret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SRF - Landsdelsmøde - Oktober 2003 Formel skatteret"— Præsentationens transcript:

1 SRF - Landsdelsmøde - Oktober 2003 Formel skatteret
Name © 2003 KPMG

2 Tax Partner cand. jur. Hans Henrik Bonde Eriksen
Ansættelse Landsskatteretten. Ansættelse Juridisk sekretær for Advokatrådets Skatteudvalg. Ansættelse 1999-p.t. KPMG C. Jespersen, KPMG Skat. Ansættelse Ekstern Lektor DK-Forvaltningshøjskole. Ansættelse p.t. Ekstern Lektor Københavns Universitet. Udgivelser. Forfatter til artikler og bøger: Kommenteret SSL DJØF 2000 Skatteproces DJØF 2002 Karnov-noterne til SSL © 2003 KPMG

3 Ny bog fra Thomsons Forlag
Betalingskorrektion, omgørelse og skatteforbehold af Hans Henrik Bonde Eriksen og Kurt Hansen Bogen er et nødvendigt værktøj for alle, der beskæftiger sig med indgåelse af aftaler, og for folk der skal vurdere de skattemæssige aspekter i indgåede aftaler eller påtænkte dispositioner. Der er tale om en praktisk orienteret fremstilling af de muligheder, skatteydere og aftaleparter har for at ændre og korrigere indgåede aftaler med oprindelig skatteretlig virkning, når skattemyndighederne kritiserer aftaler eller vilkår i aftalerne eller tillægger den civilretlige aftale en for parterne uhensigtsmæssig skatteretlig vurdering. Disse situationer er som bogens titel antyder: ·   Skatteforbehold ·   Omgørelse ·   Betalingskorrektion Hans Henrik Bonde Eriksen og Kurt Hansen arbejder begge praktisk med skatteret som led i deres daglige arbejde, og som følge af forfatternes ansættelse hhv. privat og offentligt, vil såvel rådgiveres som skatteforvaltningens syn på emneområderne være integreret i bogen. © 2003 KPMG

4 Dagens program 9.30 - 12.00 Fristreglerne Samspil med forældelse
Praksisændringer Virkninger af formelle fejl (ugyldighedsvurderingen) Praksisanalyse - Ugyldighed Juridisk Metode Praksisanalyse © 2003 KPMG

5 Fristreglerne i SSL Ændring af frist og forældelsesregler © 2003 KPMG

6 Fristreglerne Ændringerne i skattestyrelsesloven
Primært sigte på ændringer og omskrivninger af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet. De gældende fristregler for skatteansættelser undergives en række justeringer og ændringer, der tilsigter at give et mere klart og enkelt regelsæt © 2003 KPMG

7 Fristreglerne Moms Som noget nyt indføres 3 årige genoptagelsesfrister mv. på moms- og afgiftsområderne. Hidtil har både ToldSkats og virksomhedernes adgang til at genoptage tidligere afgiftsperioder og dermed ændre grundlaget for tidligere angivelser været reguleret af de formueretlige forældelsesregler (1908-loven og DL ) © 2003 KPMG

8 Fristreglerne Lov nr. 410 af 2. juni 2003
Lovforslag L 175 af 12. marts 2003 © 2003 KPMG

9 Fristreglerne Fristudvalgets betænkning nr. 1426/2003 om frist og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet. 185 siders betænkning om området. Baggrund - Påkrævet justering idet der i lov nr. 381 af 2. juni 1999 fandtes lovgivet i bemærkninger og efterfølgende cirkulære. Fristregler skal nødvendigvis skabe retsafklaring - og skal derfor af retssikkerhedsmæssige årsager selv være præget af klarhed. © 2003 KPMG

10 Fristreglerne Ordinær skatteansættelse SSL § 34
Ekstraordinær skatteansættelse SSL § 35 © 2003 KPMG

11 Fristreglerne Fristreglerne er sagsbehandlingsregler
Kompetenceregler, dvs. regler der i tidsmæssig henseende afgrænser kompetence til at udøve forvaltning. Altid væsentlige ! © 2003 KPMG

12 Fristreglerne Udtrykket "skatteansættelse" er anvendt som en samlebetegnelse for såvel ansættelsen af indkomst og ejerboligværdi som for den skatteberegning, der skal foretages på grundlag af sådanne ansættelser. Samt som følge af L også kildeartsbegrænsede underskud der skal selvangives og lignes, jf. SKL § 1 samt SSL § 2, nr. 5 © 2003 KPMG

13 Fristreglerne Fristreglerne gælder (modsætningsvis) ikke for skatteankenævns og Landsskatterettens adgang til at foretage eller ændre en ansættelse i forbindelse med påklage, disse organer skal dog ved ønske om ændring til skade iagttage § 21, stk. 4 og § 28, stk. 1. Fristreglerne gælder ikke tilfælde, hvor en domstol hjemviser en ansættelse til fornyet behandling eller tilfælde, hvor der indgås forlig under en retssag. © 2003 KPMG

14 Fristreglerne Ansættelsesfristen gælder ikke i det omfang, der i anden lovgivning er fastsat særlige regler om efterbeskatning, fx i etableringskontoloven og kildeskattelovens § 48 E, jf.  TfS (Lex specialis). © 2003 KPMG

15 Fristreglerne De inden L gældende §§ 34 og 35 finder fortsat anvendelse i et nærmere bestemt omfang, dog kun for indkomstår fra og med 1997. Dog § 35, stk. 1, nr. 7, der omhandler genoptagelse i forbindelse med Landsskatterettens og domstolenes underkendelse af hidtidig praksis, finder også anvendelse for indkomstår inden 1997. Reglerne efter L i § 34 og § 35 har som hovedregel virkning fra og med den 12. marts 2003 (dato for fremsættelse af lovforslaget). Er anvendelsen af reglerne for et indkomstår til ugunst for den skattepligtige i forhold til de hidtil gældende regler, kan reglerne først finde anvendelse på skatteansættelser for indkomståret 2000 og senere. © 2003 KPMG

16 Fristreglerne Kendelsesfristen gælder ikke selve skatteberegningen !
SSL § 34, stk. 1 Agterfristen Kendelsesfristen Kendelsesfristen gælder ikke selve skatteberegningen ! Rimelig tids-forlængelse på kendelsesfristen skal imødekommes. NB: TfS LSR ugyldighed NB: TfS LSR ej ugyldighed © 2003 KPMG

17 Fristreglerne Agterskrivelse SSL § 3, stk. 4, når: myndigheden påtænker at foretage en skatteansættelse på et andet grundlag end selvangivet, eller påtænker at ændre den del af grundlaget for en skatteansættelse, der skal selvangives. TfS LSR (Ændring = det selvangivne grundlag & kendelse inden for fristen) Ingen agter ved blotte ændring i skatteberegning. TfS Hans Henrik Bonde Eriksen. NB: samspil med Forvaltningsloven ! © 2003 KPMG

18 Fristreglerne Agterskrivelse (partshøring) og ny agterskrivelse ?
(Identitetskrav og fristproblemer !) TfS LSR - Væsentlig ændring i begrundelse TfS HD - eftersom agterskrivelse nr. 1 var fremsendt rettidigt medførte anvendelsen af agterskrivelse nr. 2, der var fremsendt efter den 1. maj ikke ugyldighed, da den ikke udvidede beskatningen i forhold til den første agterskrivelse. Forskellen mellem agterbrev nr. 1 og 2 bestod i, at den skatteretlige vurdering var ændret fra udbyttebeskatning til gavebeskatning. TfS ØLD - Tilstrækkelig sagsoplysning forinden agterskrivelse (officialprincippet) © 2003 KPMG

19 Fristreglerne De pligtmæssige selvangivelsesoplysninger.
SSL § 34, stk. 2. Genoptagelsesfristen De pligtmæssige selvangivelsesoplysninger. Faktisk som retlig karakter. (Begrebet "nye" er udgået) Udvidet frist ved L nu forlænget, så fristen svarer til myndighedernes varslingsfrist efter § 34, stk. 1, dvs. den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb. © 2003 KPMG

20 Fristreglerne SSL § 34, stk. 3 Ændring i afskrivningsgrundlag modifikation - ikke skøn (værdiskøn/fordelingsskøn/bevis-skøn). Er et afskrivningsgrundlag ansat forkert, kan det korrekte afskrivningsgrundlag, medmindre ansættelsen beror på et skøn, lægges til grund for skatteansættelsen inden for den ordinære ansættelsesfrist. © 2003 KPMG

21 Fristreglerne SSL § 34, stk. 4 Selvangivne underskud for tidligere år (kildebegrænsede, fremførbare) Ingen justering af sådanne underskud uden for fristerne, idet underskuddet er selvangivet tidligere og skal lignes/revideres/påklages ordinært. Ændres dog eksempelvis afståelsessummen for et aktiv som følge af, at en betingelse i overdragelsesaftalen er indtrådt, vil dette være en ændring i grundlaget for ansættelsen, der er omfattet af § 35, stk. 1, nr. 1. © 2003 KPMG

22 Fristreglerne SKL § 3 B Kontrollerede transaktioner
SSL § 34, stk.5 Fristudløb i det 6. år SKL § 3 B Kontrollerede transaktioner Primærkorrektion i DK Gælder nu også genoptagelser NB: Husk SKL § 3, stk. 5: "skal der forinden indhentes en godkendelse fra den centrale told- og skatteforvaltning." © 2003 KPMG

23 Fristreglerne Ekstraordinære frister SSL § 35 © 2003 KPMG

24 Fristreglerne Undtagelser til hovedreglen i § 34, og ændringer i tilfælde omfattet af bestemmelsen benævnes som "ekstraordinær skatteansættelse". Disse fristgennembrud/fristforlængelser vedrører som udgangspunkt såvel nedsættelser som forhøjelser. Overordnet er fristforlængelser centreret omkring tilfælde, hvor den skattepligtige enten uforskyldt er blevet skatteansat for højt eller myndighederne er uden skyld i for lav skatteansættelse. Vurderes som led i den almindelige ligning, og en afgørelse herom kan påklages administrativt = klage over skatteansættelse. © 2003 KPMG

25 Fristreglerne § 35, stk. 2 "Lille-frist-regel"
"En ansættelse kan kun foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles af myndighederne eller genoptagelsesanmodning fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skatteansættende myndighed henholdsvis den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 34. Skatteministeren kan efter anmodning fra den skattepligtige dispensere fra fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder." Ændret ved L fra "rimelig tid" til udtrykkeligt 6 måneder. Bemyndigelse til dispensation udlagt til lignende myndigheder. NB: samspil med Bkg. 270 af 11. april 2003 © 2003 KPMG

26 Fristreglerne Den tidligere gældende § 35, stk. 2 (bagatelreglen/5000 kr.´s reglen) er ophævet ! Ansættelserne kan nu foretages ekstraordinært også vedrørende bagateller. © 2003 KPMG

27 Fristreglerne § 35, stk. 1, nr. 1 Ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag Hvor det efterfølgende konstateres, at en indkomst er udbetalt med urette og således er pålagt tilbagebetalt. Hvor en erstatningssum eller renter heraf tillades tilbagefordelt på de indkomstår, som erstatningen eller renterne vedrører Hvor en afgift til det offentlige, for hvilken der er fradragsret, først efterfølgende fastsættes endeligt Hvor der anvendes betalings-korrektion, omgørelse, skatteforbehold Hvor der er foretaget en ændring af en ejendomsvurdering. © 2003 KPMG

28 Fristreglerne § 35, stk. 1, nr. 2 Følgeændring for et andet indkomstår. Konsekvensændringer som direkte følge. Vedrørende den skattepligtige selv Vedrørende den samlevende ægtefælle + BKG 270 af 2003 med § 10 -> 30 dage !! Vedrørende et sambeskattet selskab. © 2003 KPMG

29 Fristreglerne AFL § 45 & EBL § 4
§ 35, stk. 1, nr. 3 AFL § 45 & EBL § 4 Konsekvensændringer af sælgeransættelse (etstrenget ligningsspørgsmål vedr. overdragelsessum og fordeling på aktiver mv.) Primærændringen skal være foretaget inden for ordinær frist. Dvs. de afledte ansættelser, der er en følge af korrektion af overdragelsessum omfattes. © 2003 KPMG

30 Fristreglerne § 35, stk. 1, nr. 4 Udenlandsk primærkorrektion Ikke alene SKL § 3 B situationer, men alle skattepligtige, dvs. dobbeltbeskatningssituationer generelt (undgå mutual agreement procedurer) og til undgåelse af dobbelt-ikke-beskatning. Forudsætter dansk myndighed enighed i den udenlandske afgørelse. © 2003 KPMG

31 Fristreglerne § 35, stk. 1, nr. 5 "Suspensionsreglen" den skattepligtige eller dennes repræsentant forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at en skatteansættelse er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Bestemmelsen finder alene anvendelse i forbindelse med ansættelser, der foretages på myndighedernes initiativ. Husk at begrunde suspensionen SKM ØLR © 2003 KPMG

32 Fristreglerne Suspensionsreglen fortsat:
Vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt efter bestemmelse, er identisk med vurderingen i forhold til de tilsvarende begreber i skattekontrolloven. Bestemmelsen finder kun anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger et strafbart forhold, jf. skattekontrollovens afsnit III. Imidlertid ikke betinget af, at der rent faktisk gøres et strafansvar gældende mod den skattepligtige - se tillige TfS ØL © 2003 KPMG

33 Fristreglerne Suspensionsreglen fortsat:
Ved positive fejl suspenderes fristen indtil det tidspunkt, hvor skattemyndighederne er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at gennemføre forhøjelsen. Det er uden betydning hvordan skattemyndighederne er kommet i besiddelse af de korrekte, fyldestgørende oplysninger, herunder om det er offentlige myndigheder eller den skattepligtige selv der har fremskaffet oplysningerne. TfS ØLD. © 2003 KPMG

34 Fristreglerne § 35, stk. 1, nr. 6 Statslig revision Ændre SAN-kendelse
Ændre ordinær ansættelse (genoptagelse) Ændre ekstraordinær genoptagelse efter § 35 NB: "ekstra-frist-regel" underretning inden 3 måneder om revision ! Gyldighedsbetingelse ! © 2003 KPMG

35 Fristreglerne § 35, stk. 1, nr. 7 Underkendelse af praksis
= tidligere § 35, stk. 1, nr. 7 (dom eller kendelse) Dog udvidet til også at gælde: skatteministerens beslutning efter § 32! eller skatteministeriets egen praksis-underkendelse ! Alene til gunst for borgeren ! © 2003 KPMG

36 Fristreglerne § 35, stk. 1, nr. 8 Ministerbeføjelse (delegeret til Told*Skat) Særlig grad taler for ændring til gunst for den skattepligtige konkret bedømmelse, hvor det findes urimeligt at opretholde ansættelsen. Ikke længere krav om "ansvarspådragende forhold fra det offentliges side". Klagevej ->TSS. © 2003 KPMG

37 Fristreglerne - ligningsfristen SSL § 3, stk. 1 og 2.
Lovbestemmelsen: Stk. 1. Skatteansættelsen skal være foretaget senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår (ligningsfristen). Den kommunale skattemyndighed kan ændre skatteansættelser inden for ligningsfristen. Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter den kommunale skattemyndighed efter ligningsfristens udløb kan foretage skatteansættelser, hvor disse med urette ikke er foretaget tidligere, eller ændre skatteansættelser. © 2003 KPMG

38 Fristreglerne - ligningsfristen SSL § 3, stk. 1 og 2.
Bkg 1176 af 22/ Kommunale adgang til at foretage ansættelser uden for ligningsfristen. Bkg 270 af 11/ Kort frist for kommunernes ansættelse af skatteydere med enkle økonomiske forhold © 2003 KPMG

39 Fristreglerne - ligningsfristen SSL § 3, stk. 1 og 2.
Gl. praksis TfS ØL TfS LSR TfS HD Nye regler Beskriver samspil med §§ 34 og 35 Bkg med § 3 er hovedreglen Problematisk ? Lægger nu vægt på agterskrivelsen som generelt fristafbrud ! Undtagelser i § 7 gør § 3 til regel for personer med enkle forhold. Dog ikke hvis uvæsentlig betydning , jf. § 11. © 2003 KPMG

40 Forældelse Fra ansættelse til krav Fra betaling til tilbagesøgning
© 2003 KPMG

41 Forældelse De formueretlige forældelsesreglers formål:
Klarhed / Sikkerhed / Tryghed Lovfæstet restbeskyttelse for debitor mod gamle krav Tilskyndelse til kreditor om at gøre sit krav gældende © 2003 KPMG

42 Forældelse Forældelse af skatte- og afgiftskrav = 1908-loven.
Reguleringer som ikke er aktuelle pengekrav, men grundlagsjusteringer se TfS ikke 1908-loven. Tilbagesøgningskrav tillige omfattet af 1908-loven (urigtig formening om skyld) Tilbagesøgning hvor tidligere indbetalt i "rigtig" formening om skyld = DL © 2003 KPMG

43 Forældelse Tilbagesøgning uden om genoptagelse og uden 5 årig forældelse: UfR ØLD -->DL SKM TSS -->DL © 2003 KPMG

44 Forældelse Lovgrundlag Danske Lov 5-14-4 - 20 år, ingen suspension
1908- loven - 5 år, mulig suspension © 2003 KPMG

45 Forældelse Afbrydelse Erkendelse af kravet Retslige skridt © 2003 KPMG

46 Forældelse Suspension (Utilregnelig uvidenhed om krav)
Retlige vildfarelser Myndighedernes retlige vildfarelse medfører ikke suspension - Myndigheden bærer risikoen Eks. ved underkendelse af praksis (dog særlig regel i SSL § 35, stk. 1, nr. 7 undtagelse fra 1908-loven) © 2003 KPMG

47 Forældelse Faktiske vildfarelser
Strenge beviskrav, urigtig selvangivelse ikke i sig selv tilstrækkelig, Hvis et forhold slet ikke er medtaget - naturligvis suspension © 2003 KPMG

48 Forældelse Uvidenhed om skyldners opholdssted, 1908-lovens § 3
Relevante forsøg fremskaffelse af oplysninger (skal rigtig meget til) , jf. SKM : Udrejse til Malaysia - forvaltningen ikke foretaget noget for at udfinde adresse i Malaysia. Derfor ikke utilregnelig uvidenhed om opholdssted. © 2003 KPMG

49 Forældelse SSL § 35, stk. 4: "Krav afledt af en skatteansættelse foretaget efter stk. 1, nr. 4, 7 og 8, er ikke undergivet forældelse efter lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer." © 2003 KPMG

50 Forældelse For en række situationer omfattet af SSL § 35, vil den 5 årige forældelse typisk være afbrudt eller suspenderet Efter nr. 1 og 5 vil der normalt være suspension, som følge af utilregnelig uvidenhed Nr. 4, 7 og 8 nu direkte undtaget fra 1908-loven Nr. 2, 3 og 6 i praksis de eneste hvor den 5-årige forældelse har betydning © 2003 KPMG

51 Forældelse 20-årig forældelse gælder ubetinget for alle krav (Bagvedliggende hovedregel) DL © 2003 KPMG

52 Praksisændringer Legalitetsprincippet
(Princippet om lovmæssig forvaltning) NB: Skat er forvaltningsret. GRL § 3 og GRL § 43 (Basis / fundamentet) Handling kræver bemyndigelse En retsakt må ikke stride mod trinhøjere norm © 2003 KPMG

53 Praksisændringer Hjemmelskravet Affødte retsgrundsætninger Forbud mod magtfordrejning (princippet om saglige hensyn) Forbud mod skøn under regel (princippet om det pligtmæssige skøn) Forbud mod usaglig forskelsbehandling (Princippet om at lige forhold stilles lige i retlig henseende) - Lighedsgrundsætningen Forbud mod uforholdsmæssighed (Proportionalitetsprincippet) © 2003 KPMG

54 Praksisændringer Ulovlig praksis kan ikke opretholdes (følge af legalitetsprincippet) Ændre praksis til skade for borgeren med fremadrettet virkning - UfR HD (hvor begge fortolkninger er OK i forhold til legalitetsprincippet) Ændring af praksis kan være i udfyldning, dvs. såvel i relation til fortolkning som i relation til skønsudøvelse. © 2003 KPMG

55 Praksisændringer Støtte ret på generelle udsagn (generelle retsakter)
Hvad er administrativ praksis ? Støtte ret på generelle udsagn (generelle retsakter) Række konkrete afgørelser (mønsterdannelser) skaber praksis. © 2003 KPMG

56 Praksisændringer Generelle retsakter
Tjenestebefalinger Anordninger (BKG) Ligningsvejledningen (cirkulærestatus) TfS ØLD © 2003 KPMG

57 Praksisændringer Landsrettens bemærkninger i TfS ØLD: De af Told- og Skattestyrelsen årligt udarbejdede og offentliggjorte ligningsvejledninger må antages at være udtryk for den praksis, som ligningsmyndighederne følger, og som skatteborgerne derfor som udgangspunkt bør kunne indrette sig i tillid til som værende udtryk for gældende ret på området. I hvert fald i det foreliggende tilfælde, hvor bestemmelsen i ligningsvejledningen for 1986 K efter sin formulering ikke giver mulighed for afvigende praksis, og hvor sagsøgte, Skatteministeriet, ikke har godtgjort, at den faktisk er blevet fraveget, findes sagsøgeren, der foretog ejendomshandlen i tillid til bestemmelsen, uanset de af sagsøgte fremhævede konkrete omstændigheder ved handelen ikke efterfølgende at burde pålignes skat af maskeret udlodning i strid med bestemmelsen. © 2003 KPMG

58 Praksisændringer Praksis er gældende og derfor bindende indtil relevant ændring (fremadrettet skærpelse) Skærpelse mellem aktionær-selskab ophævelse af +/- 15%-reglen. TS-cirkulære Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. Cirkulæret er af 15. marts 2000 og ifølge pkt. 4 er virkningstidspunktet "aftaler om overdragelse indgået den 1. april 2000 eller senere". © 2003 KPMG

59 Praksisændringer Tidligere ligningspraksis for den enkelte person
Beslægtet situation. Forventningsprincippet. Retsbeskyttelse af individuelle forventninger som hindring mod revision. SKM ØLR (opfattelse af 1 døgns beboelse EBL § 8 ikke reel beboelse - trods påstand om kommunens oplysning herom). © 2003 KPMG

60 Praksisændringer Stadigt vigtigere at kunne sondre som følge af SSL § 35, stk. 1, nr. 7. Ikke hindret af forældelse i 1908-loven ! Underkendelse af praksis i enkeltsager - vil begrunde genoptagelseskrav hos andre i lige forhold. Ses i dagligdagen ved Told*Skats udstedelse af genoptagelsescirkulærer. © 2003 KPMG

61 Praksisændringer SSL § 35, stk. 1, nr. 7 NB:Kræver ikke cirkulære !
Endelig praksisunderkendelse ! Ikke blot individuelle parallelle sager (eks. i et I/S eller K/S) men skal beviseligt være udtryk for adm. praksis. TS-Cirk (TfS EF & TfS Hævet ankesag) TS-Cirk (TfS HD) TS-Cirk (TfS HD) TS-Cirk (SKM LSR) © 2003 KPMG

62 Praksisændringer SSL § 35, stk. 1, nr. 7 TS-Cirk (TSS egen ændring ingen genoptagelse efter SSL § 35) TS-Cirk (SKM HD) SKM VLD (Aktieafgift afholdt af selskab ikke anset for maskeret udlodning) Klar praksisændring uden TS-Cirk. (KPMG har vundet en konkret sag) Husk at høre regionen, jf. interne retningslinier. © 2003 KPMG

63 Praksisændringer TS-cirk TSS-medd. (SKM ) TS-cirk Indskrives i LV Pristalsregulering - EBL - indgangsværdier 1993-reformen. Lovlig praksis ? Ophævelsescirkulære en "hybrid" - juridisk misk-mask. Fremadrettet ophævelse = skærpelse - men begrundet i manglende hjemmel til praksis !! Pilotsag SKM LSR indbragt for Vestre Landsret. © 2003 KPMG

64 Praksisændringer Summa:
Afgrænses over for individuelle forhold (uden for praksis) Afgrænsning af om der foreligger en endelig underkendelse. Afgrænses over for retskraft i de konkrete sager - konkrete ændringsafgørelser skal i formel henseende i det konkrete forhold (retskraft) følges, jf. SKM DEP. © 2003 KPMG

65 Sagsbehandlingsfejl Enkelte sagsbehandlingsreglers karakter skal undersøges ! Kompetenceforskrifter / Garantiforskrifter / eller ordens-forskrifter ? Virkning af sagsbehandlingsfejl - ugyldighedsvurderingen ! © 2003 KPMG

66 Sagsbehandlingsfejl Evt. ugyldighed
Garantiforskrifter ctr. ordensforskrifter Generel eller/og konkret væsentlighedsvurdering Kompetencemangler altid væsentlige (hænger sammen med hjemmelskravet) © 2003 KPMG

67 Sagsbehandlingsfejl Nørgaard og Garde, Forvaltningsret Sagsbehandling, DJØF s. 329.  »..Man kan måske mere forsigtigt udtrykke retsstillingen på den måde, at hvis sagsbehandlingsfejl efter en generel vurdering ikke kan antages at påvirke afgørelsens indhold, vil afgørelsen trods fejlen være gyldig. Hvis derimod fejlen efter en generel vurdering kan antages at påvirke afgørelsens indhold, bevirker det, at afgørelsen bliver ugyldig, medmindre det påvises at fejlen i det konkrete tilfælde har været uden betydning«. © 2003 KPMG

68 Sagsbehandlingsfejl Annullation Hvilken afgørelse annulleres ?
TfS HD (Rytter Jensen) © 2003 KPMG

69 Afhjælpning (reparation)
Reparation - hvornår ? TfS HD (Toldsag - TSS reparerer som klageinstans på den fejlagtige begrundelse fra TSR) TfS ØLD ctr. TfS ØLD TfS Ø (LSR havde ikke afhjulpet manglen) © 2003 KPMG

70 Officialprincippet (maksimen)
Forvaltningsansvar ! Vejl. til forvaltningsloven pkt. 199 Undersøge så langt at forsvarlig afgørelse kan træffes. Ved partens hjælp / processuel skadevirkning Krav om individuel sagsbehandling TfS ØLD Krav om tilstrækkelig oplysning - SKM ØLR © 2003 KPMG

71 Partshøring Skattestyrelsesloven SSL § 3, stk. 4 (agter)
Forvaltningsloven FVL §§ (obligatoriske høring) Skattestyrelsesloven SSL § 3, stk. 4 (agter) SSL § 21, stk. 3 (sagsfremstilling - SAN + møde) SSL § 14, stk. 4 (agter + sagsfremstilling - Told- Skat) SSL § 12 A (Selskabsligning) SSL §§ 26 og 27 (LSR) © 2003 KPMG

72 Partshøring (agterskrivelse mv.)
TfS LSR (manglende revideret agter) TfS LSR og TfS LSR (manglende sagsfremstilling) TfS (ikke indkaldt til møde i SAN - > ugyldig) TfS Ø (ikke ugyldighed - ingen materielle indsigelser) TfS Ø (ikke ugyldighed - ingen materielle indsigelser - konkret væsentlighedsvurdering) TfS HD (rette part - sambeskatning ikke ugyldighed) LSR 2003 af 18. august (Forkert part - sambeskatning - ugyldighed) © 2003 KPMG

73 Notatpligt OFL § 6 - gøre notat vedr. en sags faktiske omstændigheder. Får betydning for officialmaksimen, aktindsigt og begrundelse. © 2003 KPMG

74 Aktindsigt Parter i afgørelsessag
Hovedregel: fuld adgang, jf. FVL § 9, stk. 1 Undtagelse 1: Sagstyper Sager om strafferetlig forfølgning, § 9, stk. 3 Sager om ansættelse og forfremmelse, § 10, 2, modif: Egne forhold Undtagelse 2: Dokumenttyper Interne, § 12 / Fortrolige § 14 Undtagelse 3: Oplysninger Fortrolige §15 © 2003 KPMG

75 Udtaleret FVL § 21 parten kan på ethvert tidspunkt forlange at sagens udsættes med henblik på at parten afgiver en udtalelse. Undt. FVL § 21, stk. 2, nr. 1 (hensyn til frister) © 2003 KPMG

76 Begrundelse FVL § 22: skriftlige afgørelser, der ikke giver fuldt ud medhold ikke krav om særskilt begrundelse henvisning til tidligere begrundelse, TfS LSR, SKM VLD forklaring på indholdet, forstå og vurdere påklage © 2003 KPMG

77 Begrundelse - FVL § 24 (indhold)
Retsregler Undt: TfS LSR Stillingtagen til relevante indsigelser. Allerede fordi. Ved administrativt skøn tillige hovedhensyn, der er tillagt vægt Ved suspension begrunde denne SKM ØLR (ugyldighed) Stk. 2 Om fornødent kort oplyse om faktiske omstændigheder © 2003 KPMG

78 Begrundelse Garantiforskrift: Manglende begrundelse !
Mangelfuld begrundelse ! © 2003 KPMG

79 Inhabilitet Garantiforskrift (grænser til kompetence)
UfR Ø (Den stakkels landmand) © 2003 KPMG

80 Almindelig god skik Ordensforskrifter ikke ugyldighedsbegrundende
SKM ØL (Medlem af ankenævn gabte under forelæggelse - ikke sagsbehandlingsfejl) © 2003 KPMG

81 Juridisk metode (Skattejuridisk metode)
Legalitetsprincippet Retskilder Fortolkning © 2003 KPMG

82 Juridisk metode Hvordan er metoden ?
Er den uforanderlig eller dynamisk ? Kan der siges noget generelt ? © 2003 KPMG

83 Juridisk metode Tankeskemaet / Den retlige subsumption
Subsumptionen er udtryk for retlig henføring af faktum under jus, hvilket leder over i retlig konklusion (afgørelse) © 2003 KPMG

84 Juridisk metode Tankeskemaet kræver to forhold:
Solidt kendskab til oplysningsprocessen i relation til faktum Solidt kendskab til skatteregler (retskilderne) og disses formål Solidt kendskab til de "værktøjer", der indgår ved afgrænsningen/fortolkningen/udfyldningen af faktum og retskilder. © 2003 KPMG

85 Juridisk metode Metoden kommer på prøve alt afhængig af hvor man er placeret. Afledt spørgsmål er metoden "domstolscentreret" eller "polycentrisk", dvs. mangeartet alt afhængig af hvor regelanvender er placeret. --> Jura ctr. politik Vigtigt --> klare brud på juridisk metode kan medføre offentligretligt culpa (ansvarspådragende adfærd) Se TfS VLD. © 2003 KPMG

86 Retskilderne Skrevne kilder
(legalitetskæden skal kunne fornemmes fra GRL-lov-bkg-cirk-afgørelse) Uskrevne kilder © 2003 KPMG

87 Retskilderne Typisk generelle og dermed ufærdige ! Kræver udfyldning !
Spændvidde fra fortolkning til skøn ! © 2003 KPMG

88 Tolkningsvarianter Præciserende Indskrænkende Udvidende
(Tolkningsresultatet) Objektiv Subjektiv Formålssøgende (Tolkningsbegrundelser) © 2003 KPMG

89 Tolkningsmaksimer Modsætningsslutning (e.c.) Parallelslutninger
A fortiori-slutninger (analogi) © 2003 KPMG

90 Tolkningshensyn Praktisk rimelige i forhold til det af Folketinget forudsatte ! Borgerens retsbeskyttelse i balance med systemhensynet ! Hensynet til administrationen har en vis vægt, hvor lige meget taler for det ene og det andet hensyn, jf. UfR 1965 B 250 Højesteretsdommer Spleth. © 2003 KPMG

91 Tolkningsprincip på skat ?
Principielt almindelig metode som for andre retsområder ! Grl § 43 TfS ØLD "Enhver fortolkning som går ud over en lovs ordlyd - må navnlig når det er en lovbestemmelse, der regulerer skattebetalinger - af retssikkerhedsmæssige grunde kræve klar støtte i lovens forarbejder." © 2003 KPMG

92 Skønsudøvelse Udmålingsskøn (Værdiskøn) Fordelingsskøn (Værdiskøn)
Bevisskøn (faktum) © 2003 KPMG

93 Skønsudøvelse Skønnet er aldrig frit !
Altid en underliggende bemyndigelseslov ! Retsgrundsætningerne kræver at skønnet udøves sagligt, og at alle relevante hensyn inddrages. © 2003 KPMG

94 Højesterets rolle i skattesager
et rædselsår for skatteforvaltningen TfS DEP Juristen 2001, nr. 2, side 65 Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard. © 2003 KPMG

95 Status anno 2003 Driftsomkostninger (Retssikkerhed - ekstensiv fortolkning) TfS HD (grønthandleren) TfS HD (Gårdejer med kattehold) TfS HD (Coloplast - fradrag for favørkurs) Administrative hensyn (Snæver fortolkning) TfS HD (Ligningslovens § 33 A - gunstig praksis uden hjemmel - 42 dage er 42 dage konkret og ikke efter et gennemsnitsprincip) © 2003 KPMG

96 Status anno 2003 Hensigts- formålsbetragtninger (teleologisk)
TfS HD (parcelhusreglen) Faktuel status uden sammenhæng med vurderingsstatus. Dermed blev tidligere beboelse ligegyldig og avancebeskatning skulle gennemføres. NB: Gælder ikke udleje til beboelsesformål, hvor tidligere egen benyttelse ! Realøkonomisk- forretningsmæssig sædvanlighed TfS HD Virksomhedsophør med successiv afhændelse af aktiver (bevarelse af blot én enkelt kontrakt ad TV og Video) Fremførsel af tabsfradrag til senere, hvor det sidste driftsmiddel er solgt til brug for planlægning mod udjævning af indtægter fra anden virksomhed kunne ikke accepteres. © 2003 KPMG

97 Status anno 2003 SKM HD Interessefællesskab - skærpede beviskrav - tilsidesættelse af aftalt form og vilkår ved overdragelse af ejendom. Civilretligt gyldigt, men skattemæssigt ændret værdiansættelse. Dommen afspejler respekt for administrationens skøn i så henseende ved at skabe bevisregler, som skal løftes af borgeren. © 2003 KPMG

98 kpmg


Download ppt "SRF - Landsdelsmøde - Oktober 2003 Formel skatteret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google