Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012"— Præsentationens transcript:

1 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

2 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

3 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Teknik & Miljø Sekretariat Esbjerg Lufthavn Plan Miljø Vej & Park Ejendomme Projekt Vedligehold Projekt varetager: Nybyggeri, samt om - og tilbygninger Vedligehold varetager: udvendig vedligehold af kommunens ejendomme. Tekniske installationer. Energibesparende foranstaltninger.

4 Organisation af FM opgaverne i Esbjerg Kommune
Temamøde om totaløkonomi februar 2012 Organisation af FM opgaverne i Esbjerg Kommune Bygherrerådgivning Udv. Vedligehold Energistyring Indv. vedligehold Pedelfunktion Udlejning af land/erhvervs ejendomme Udlejning ældreboliger Og beboelsesejendomme Forsikring Rengøring Kantine Telefon Vagttjeneste Ejendomme x x* Institution Sekretariat TM DAB Beredskabet Sundhed & Omsorg Rådhus afd. * Ejendomme laver udbud

5 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Ejendomme Ejendomschef arkitekt MAA Poul Larsen Opgaver: Budget og regnskab Fakturabetaling Anlægsregnskaber Økonomisk sagsbehandling Forsikringer Bemanding : 2 Administrative Økonomifunktion Projekt Gruppeleder Carsten Schlein Vedligehold Gruppeleder Jan Hansen Opgaver: Varetagelse af bygherre- rollen i forbindelse med kommunens byggeopgaver fra idé til ibrugtagning. Enkeltstående projekteringsopgaver. Rådgivning om byggeri og indretning. Opgaver: Systematisk vedligehold af kommunens ejendomme. Rådgivning om byggeri, vedligehold, og indretning. Energistyring og energimærkningsopgaver Rådgivning om energi og indeklima Bemanding i projekt 2 Arkitekter 3 Konstruktører 1 Teknisk assistent Bemanding i Vedligehold 5 Konstruktører 31/4 Teknikere 1 Ingeniører 3 Tekniske assistenter

6 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Styringsmodel Direktoratsmodellen Fagforvaltningsmodellen Fagforvaltning Brugere Ejendomme Lokalegruppen

7 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Visioner og mål Byrådet vil: Arbejde for at Esbjerg Kommunes behov for velfungerende bygninger som skoler og institutioner tilgodeses uden unødig ressourceforbrug. Det skal ske ved at sikre: Fleksibelt og fremtidssikret nybyggeri Gennem samarbejde med brugere/afdelinger skal der sættes fokus på, at alt nybyggeri udformes, så det opfylder brugernes ønsker til brugbarhed, tilpasning og fremtidssikring inden for de givne rammer. Byggeri af god kvalitet Alle byggeprogrammer skal baseres på et gennemarbejdet program, hvor alle ønsker og krav er defineret, og der skal foretages projektgranskning i nødvendigt omfang. Dermed sikres, at alt nybyggeri er af god kvalitet som angivet i Kommunens Byggetekniske Standard. Bevarelsen af den bygningsmæssige værdi længst muligt I samarbejde med bygningsbrugerne skal andre udvalgs ejendomme vedligeholdes i et omfang afhængig af bygningernes anvendelse og bygningsværdi. Sunde og energirigtige bygninger Energi- og vandforbruget skal optimeres, så miljøbelastningen minimeres, samtidig med at brugerne sikres et optimalt indeklima.

8 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Styringsgrundlag Nybyggeri og Større Ændringer Driftsinformation Drift og Vedligehold Energi og Indeklima Byggeteknisk Standard

9 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

10 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Konstruktioner ALMENE KRAV: Standard: Byggearbejder skal udføres af gode og til formålet velegnede materialer og på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde, så der opnås tilfredsstillende forhold i sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Kravene er gældende for både midlertidige og permanente konstruktioner. Kravene anses for opfyldt, når konstruktionerne dimensione- res og udføres på grundlag af Dansk Ingeniørforenings normer for bygningskonstruktioner. Undtagelser: Der kan afviges fra normerne, når det kan dokumenteres, at afvigelsen er forsvarlig. Erfaringer: Byggeri har udarbejdet en erfaringsliste hvor bestemte kon- struktioner og materialer foretrækkes for at få den optimale økonomi, vedligeholdelse og funktion. F.eks. over materialer og konstruktioner, der er egnet til vestjysk klima ved Vester- havet. Love m.m.: BR 2010 Materialegodkendelser DIF - normer Byg-Erfa-blade

11 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
ERFARINGSLISTE: 4.5. Emne: Konstruktioner: Tage. Alment: Et tags vigtigste funktion er at beskytte bygningen mod nedbør af enhver art. Esbjergs beliggenhed ved Vesterhavet kræver, at tagene konstrueres efter særlige strenge krav for vind og vand. Det skal altid tilstræbes at give et tag med installationer, oven- lys m.m. en god æstetisk udformning, da taget ofte fremtræder som facade mod omgivelserne. Ved nybyggeri og renovering af tage skal det altid undersøges om der ifølge deklarationer kræves særlige tagmaterialer eller taghældninger. Hvis det er muligt, skal der vælges tagudhæng på taget, så bygningens facader beskyttes mod slagregn. “Flade” tage må kun udføres efter aftale med Byggeri. Mindste taghældning der accepteres er 1:40. Ved lave tag- hældninger skal problemerne ved skotrender og tagnedløb afklares, så der ikke trænger vand ind i bygningen. Der skal overalt være fald mod tagnedløb og tagbrønde. De må ikke kunne tilstoppes af bolde og blade. Lanterner og ovenlys skal have høj sokkel, der udføres, så der kan laves en tæt inddækning. Flangeovenlys må ikke anvendes. Ved valg af ovenlys skal der tages hensyn til varmetab og det skal afklares, om ovenlyset skal være oplukkeligt af hensyn til ventilation eller brand. “Offentlig” tilgængelige ovenlys skal være hærværkssikre. Ovenlyskarmene isoleres.

12 Nøgletal for Esbjerg Kommune
Temamøde om totaløkonomi februar 2012 Nøgletal for Esbjerg Kommune Vedligehold: 382 Ejendomme m² vedligehold 48,3 mill. kr. i 2009 34,9 mill. kr. i 2010 38,9 mill. Kr. i 2011 69 kr./m² udvendig m.v. Gns. 2011 Anlægsbevillinger: 142 mill. kr. i 2009 132 mill. kr. i 2010 159 mill. Kr. i 2011

13 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Vedligehold - Klassifikationsmodel Modellen opdeler alle ejendommene i henholdsvis klasse 0, 1, 2 og 3. Klasse Kommunale institutioner i lejet ejendom Klasse omfatter fredede og bevaringsværdige ejendomme samt ejendomme med historisk betydning. Klasse omfatter ejendomme til undervisningsbrug og institutioner til børn / ældre. Klasse 3 omfatter landejendomme og ejendomme hvor nedslidning accepteres. Udenfor klasse Selvejende institutioner

14 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Vedligehold - Klassifikationsmodel VEDLIGEHOLDSOMFANG: Klasse Tilsyn og særlig opretning Klasse 1 Udvendig afhjælpende og forebyggende bygningsvedligehold. Tekniske installationer ind- og udvendig. Opretning af alle ejendommens bygningsdele. Klasse 2 Udvendig afhjælpende og forebyggende bygningsvedligehold. Tekniske installationer ind- og udvendig Ind – og udvendig opretning, der omfatter sikkerheds- og miljøkrav og bygningsdele hvor der er fare for alvorlige følgevirkninger. Klasse 3 Vedligeholdelsen omfatter kun udvendig afhjælpende og forebyggende vedligehold. Udenfor klasse : Kommunale institutioner i Boligforeninger og selvejende institutioner, hvor der kun foretages bygningssyn efter aftale.

15 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Vedligehold - Klassifikationsmodel Note: 20% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 1 bygninger. 74% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 2 bygninger.   2% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 3 bygninger. 4% af det samlede areal er bygninger udenfor eget politikområde. Hvert år bestemmes det politisk hvilken kategori den enkelte ejendom er indplaceret under

16 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Byggeorganisationens principielle opbygning

17 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Diagram over byggeprocessen

18 Fra Budget til Aflevering økonomistyring i Ejendomme, Esbjerg Kommune
Temamøde om totaløkonomi februar 2012 Fra Budget til Aflevering økonomistyring i Ejendomme, Esbjerg Kommune

19 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Styringsværktøjer: Kompetence fordeling Priskatalog Kontoplan 1, 2 og 3 Dispositionsregnskab

20 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Opgaver ved nybyggeri B=Beslutter A=Ansvar O=Orienteres M=Medvirker R=Rådgiver Kompetencefordeling Fagudvalg Teknik & Forsynings- udvalg Fagforvaltning Teknik & Miljø, Ejendomme IDEFASEN Definere ønsker og behov Afsætn./justering af beløb på budget/investeringsoversigt B A M R PROGRAMOPLÆG Udarbejdelse BYGGEPROGRAM Overdragelse af rådighedsbeløb PROJEKTSTART Beslutning om igangsætning Udpege rådgivere Rådgivningsaftaler Projektbevilling Udbudsform DISPOSITIONSFORSLAG Godk. af indretning og økonomi PROJEKTFORSLAG/ FORPROJEKT Ansøgning om anlægsbev. HOVEDPROJEKT Inventarmontering Licitation Kontoplan, kontrakter m.v. UDFØRELSESFASEN Bygherretilsyn (fagtilsyn) Økonomistyring Køb af løst inventar Større ændringer Byggeregnskab Afleveringsforretning Overdragelsesforretning Garantieftersyn (1. og 5. år) O/B O/M O

21 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Dataoplysninger: Byggestart: Aktuel indeks: 117,5 Byggetid (mdr.): 12 Reg. indeks: 128 Arealer Nybyggeri: 360 m2 Ombygning: Kælderareal i alt: Areal er vægtet med procent: 33 Andet i alt: m3 Areal i alt: Priser: Aktuel pris Reg. pris % af i alt 101 Anlægstilskud: 102 Projektering: 46.000 50.111 1 Tilsyn 110 Køb/salg af jord: 115 Køb/salg af bygninger: 120 Grundudgifter: 58.000 63.183 2 130 Håndværkerudgifter: 95 155 Inventar 160 Øvrige omkostninger: 60.000 65.362 185 Totalentreprise 188 Salgsindtægter: 190 Andet: Anskaffelsessum i alt: / Anskaffelsessum pr. m2: 9.108 9.922 Alle beløb er faste iht. fastpriscirkulæret og ekskl. moms.

22 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012
Endelig kontoplan på grundlag af licitation (Dækkende samtlige udgifter) Byggesag: Ribe Vikingecenter 2. etape Sagsnr: Rekapitulation Hovedkonto Tekst Først anslået Anslået totalbeløb Totalbeløb totalbeløb pga. projektforslag pga. licitation 101 - Anlægstilskud - 102 - Projektering 110 - Køb/salg af jord 115 - Køb/salg af bygninger 120 - Grundudgifter 20.000 130 - Håndværkerudgifter 155 - Inventar og apparater 54.479 160 - Omkostninger 185 - Totalentreprise 188 - Salgsindtægter 190 - Andet Total Tidligere bevilget Ansøgning om bevillingsregulering Kontoplan godkendt: Dato Afdelingsleder

23 Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012


Download ppt "Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google