Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyseprojekt vedrørende kortlægning af: ´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´ Mit oplæg: Lidt om analyseprojektets.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyseprojekt vedrørende kortlægning af: ´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´ Mit oplæg: Lidt om analyseprojektets."— Præsentationens transcript:

1 Analyseprojekt vedrørende kortlægning af: ´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´ Mit oplæg: Lidt om analyseprojektets målgrupper, formål, metode mv. Væsentlige resultater fra den tværgående analyse Diskussion

2 Analyseprojekt vedrørende kortlægning af: ´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´ Socialministeriet har bevilget midler til gennemførelsen af analyseprojektet Analyseprojektet er udført på baggrund af et opdrag fra KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark Projektet er iværksat med virkning fra august 2009 og er forløbet indtil april 2011, hvor projektet afrapporteres og resultaterne offentliggøres. Kortlægningen har fokuseret på, at tegne et billede af omfanget af afrusninger og afgiftninger gennemført i Region Syddanmark i 2009. Der fandtes ingen tilsvarende undersøgelser at sammeligne med!

3 Analyseprojektets formål
Omfanget af afgiftninger i Region Syddanmark på de undersøgte institutionsområder i 2009 – antal henvendelser / ikke antal personer De enkelte systemers oplevelse af opgavens belastning på systemet. De enkelte systemers vurdering af eksisterende afgiftningstilbuds tilstrækkelighed. De enkelte systemers vurderinger af hvordan opgaven bør løses i fremtiden.

4 Kortlægningens målgrupper
De undersøgte institutionsområder er: Privatpraktiserende læger og vagtlæger, dog undtaget privatpraktiserende speciallæger Kommunale misbrugscentres alkoholenheder Kommunale misbrugscentres narkoenheder Psykiatriske sygehusafdelinger Medicinske sygehusafdelinger Døgnbehandlingssteder for misbrugere, som f.eks. Ringgården, Hjulsøgård med flere Forsorgshjem og andre § 110 boformer Psykiatriske boformer Politiets detentioner.

5 Undersøgelsens faser Researchfase: Indsamling af relevant skriftligt materiale. Samtaler og interviews med en bred vifte af interessenter blandt: De deltagende institutionsområder Kommunal hjemmepleje Væresteder SKP for de mest udsatte misbrugere og hjemløse Forskere og andre videnspersoner Repræsentanter for centrale organisationer (KL, sygehusledelsen i Region Syddanmark, PLO, Rigspolitiet m.fl.). Undersøgelsesfase: Gennemførelse af 8 spørgeskemaundersøgelser Data fra Landspatientregistret og Det Psykiatrisk Centrale Forskningsregister Data fra politiledelsen i politikredsene Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyn

6 Undersøgelsens faser, fortsat
Analysefase: Søjleanalyse. Hvert institutionsområde for sig Tværgående analyse. Gennemlysning af resultater på tværs af institutionsområderne Rapportering: Dokumentationsrapport Analyserapport – gennemgås her i store træk

7 Besvarelsesprocenter

8 Væsentlige resultater af tværgående analyse
I 2009 er der i Region Syddanmark gennemført mellem – afrusninger og afgiftninger. Langt hovedparten af tilfældene er afrusninger i forbindelse med et alkoholmisbrug. Privatpraktiserende læger og sygehusenes psykiatriske og somatiske afdelinger håndterer cirka – af samtlige gennemførte afrusninger og afgiftninger. 50 % af afrusningerne og afgiftningerne foretages ambulant. Især privatpraktiserende læger og kommunale misbrugscentre løser denne opgave. 50 % af afrusninger og afgiftninger gennemføres i døgnregi. Sygehusenes psykiatriske og somatiske afdelinger gennemfører langt hovedparten af disse.

9 Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat
Fra især praksislæger og kommunale misbrugscentre henvises klienter/patienter i – tilfælde til især sygehusene, men også til døgnbehandlingssteder og forsorgshjem. I noget omfang afvises henvisninger til sygehussystemet. Det kan i situationer opleves, som et ´nåleøje´ at komme igennem til en afrusningsplads i sygehusregi. Transport af berusede/påvirkede personer til afrusningsstedet synes i meget ringe grad at være en barriere. Samtlige undersøgte institutionsområder tilbyder abstinensbehandling i tilknytning til afrusninger og afgiftninger. Det gennemgående tilbud om opfølgende behandling er medicinsk behandling og samtalebehandling. Især de kommunale misbrugscentre og døgnbehandlingsstederne synes at have en bred vifte af opfølgende behandlingstilbud. Alle institutionsområder er blevet bedt vurdere, hvorvidt afrusnings-/afgiftningsopgaven hører til i deres regi. 54 % af de praktiserende læger mener ikke, at opgaven hører til i deres regi.

10 Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat
Der er bred enighed om at, det gode afrusningstilbud er lægestyret og består af: Abstinensbehandling En medicinsk udredning En psykologisk screening og/eller en psykiatrisk udredning, ved mistanke om comorbiditet En terapeutisk/samtalebaseret motivationsbehandling Udmunder i en behandlingsplan for det videre behandlingsforløb.

11 Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat
Alle institutionsområder er blevet bedt beskrive, hvordan de mener fremtidens tilbud om afrusning bør se ud. Der ønskes: Let tilgængelige tilbud Enstrengethed og en samlet plan for opfølgende behandling Tættere samarbejde og klare samarbejdsaftaler Skelnen mellem simpel og kompliceret afrusning/afgiftning Et ´alt – i – et – døgntilbud´ Udstrakt varighed af afrusnings- og afgiftningstilbuddet Styrkelse af eksisterende afrusningstilbud.

12 Hvad kan vi bruge disse oplysninger til? Er det mange/få afrusninger?
Diskussion Behovet for afrusning og afgiftning i Region Syddanmark i 2009 kan opgøres til cirka – situationer. Svarer til ca situationer om måneden Langt hovedparten vedrører alkohol Langt hovedparten af opgaven løses af sundhedsvæsnet Ca. halvdelen af opgaven løses ambulant og den anden halvdel i døgnregi Hvad kan vi bruge disse oplysninger til? Er det mange/få afrusninger? Hvilken kvalitet har de afrusninger der finder sted? Hvilken kvalitet ønsker vi i et afrusningstilbud?

13 Diskussion, fortsat Behovet for en styrkelse af samarbejdet institutionsområderne imellem? Der efterlyses en tættere sammenhæng mellem afrusning i psykiatrisk regi og misbrugscentrenes alkoholenheder. Der efterlyses tættere samarbejde mellem praksislæger, sygehusafdelinger og misbrugscentre generelt. Der efterlyses instrukser for henvisninger til for eksempel psykiatrisk afdeling. Der efterlyses en klarere skelnen mellem simpel og kompliceret afrusning/afgiftning. Er der for meget ´silotænkning´ i de enkelte systemer? Er der klare samarbejdsaftaler, visitationskriterier og procedurebeskrivelser? Er lovgivningen og Sundhedsaftalerne præcise på opgaven afrusning?

14 Diskussion, fortsat Behovet for specialinstitutioner til afrusning?
I undersøgelsen udtrykkes ønske om et ´alt-i-et-døgnbehandlingstilbud´, som kan klare afrusningsopgaven, abstinensbehandling, udredning, motivation og behandlingsplanlægning 54 % af de undersøgte læger finder ikke at afrusningsopgaven er velplaceret i almen lægepraksis I oplæg til politireformen i 2006 ønskes afrusningsopgaven overført fra politiet til sygehusvæsenet Er der efter jeres mening behov for specialinstitutioner til løsning af afrusningsopgaven? I hvilket regi ville det være hensigtsmæssigt at etablere tilbuddet? Kunne der være interesse for etablering af et forsøgsprojekt?


Download ppt "Analyseprojekt vedrørende kortlægning af: ´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´ Mit oplæg: Lidt om analyseprojektets."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google