Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I må endelig stille spørgsmål undervejs !!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I må endelig stille spørgsmål undervejs !!"— Præsentationens transcript:

1 I må endelig stille spørgsmål undervejs !!
Aftenens program. 19.00 – Introduktion ”rigets tilstand” 19.10 – Information om skolereform Reformen overordnet Tømmerup skole / reform udkast til ideer og dagligdag 2014/15 20.00 – Pause 20.15 – Information om skolebestyrelse Tina fortæller om bestyrelsen arbejde kandidater til opstilling 20.30 – Information om SFO2 Henriette informere om SFO2: placering, dagligdag mm. Tak for i aften !! I må endelig stille spørgsmål undervejs !!

2 Reformens Indhold Tømmerup skole skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Fokusområder Læring Trivsel & sundhed Digital skole Innovation og kreativitet inklusion Reformernes intentioner: Fra undervisning til læring Fokus: Alle elever skal lære mere og trives. Reformen skal gøre en god skole bedre gennem udvikling og fokus på faglige mål Skabe fælles billede hos medarbejdere og leder om visioner for en ny skole Inddrage medarbejdere, elever og forældre i ”den nye skole”

3 Visioner og mål for Tømmerup skole
Mest mulig læring og udvikling for alle børn på Tømmerup skole Løfte det faglige niveau Større mulighed for fordybelse Fleksibilitet (der arbejdes uden om klokken) Nytænkning i de traditionelle fag Team for 0-2 klasse, 3-4 klasse & 5-6 klasse Sammenlæsning / holdopdeling (fagligt/køn/socialt) Fælles ansvar for ”daglig drift” (lærere & pædagoger) Optimal udnyttelse af vores omgivelser (udeskole)

4 Visioner og mål for Tømmerup skole
Sammenhængende skoledag undervisning, bevægelse, UU og fagemner hænger sammen. Eleven oplever ikke mere af ”det samme”, men en varieret og anderledes læring Fleksibilitet Sammenlæsning ”Åbent skema” (periodeplanlægning) Mulighed for at arbejde ”uden om klokken” Holdopdeling (drenge/piger, niveau, socialt mm.)

5 Visioner og mål for Tømmerup skole
Teambaseret skole Mulighed for at få en helhed i planlægning Relations og tryghedsskabende at have ”de samme voksne” omkring sig. Bedre kendskab til den enkelte elev Nemmere ved at lave foranstaltninger i forbindelse med trivsel og social udvikling Nemmere at planlægge møde i eget team Fordeling af opgaver fastsættes i teamet, af teamet. Samarbejdet mellem lærer/pædagog styrkes

6 Ledelsesansvar / lærerinddragelse
RØD EMNER loven arbejdstid arbejdsopgaver team (inkl. LP) Fagfordeling GULE EMNER timeløse fag anderledes dage juleklip mv. ugens opbygning GRØNNE EMNER Fagfordeling klasselærerfunktion motion/bevægelse planlægning af projekter ”liniefag”   Mødedatoer Arbejdsopgaver Team

7 Skema og ugeplaner De enkelte overordnede selvstyrende teams lægger selv skemaer for en periode: Denne periode er ikke fastlagt, men det bliver givetvis en periode på ca. 4 måneder: Aug. – nov. / Dec. – Mar, april - juni (alternativt 8-10 uger). Skolens ledelse udfærdiger et grundskema fra skoleårets start, som der kan tages udgangspunkt i. Af elevernes skemaer vil det kun fremgå hvornår de møder og hvilke lærere/pædagoger, der er tilknyttet de enkelte lektioner. Af ugeplanen, som udgives senest fredag vil det til gengæld fremgå, hvad de enkelte klasser/hold arbejder med de enkelte dage og lektioner. Det aftales i det enkelte klasseteam, hvem der udgiver ugeplanen. Så vidt mulig det kan lade sig gøre skal der lægges flest mulige dansk-, matematik og engelskbånd på tværs af klassetrinnene, således at der skabes mulighed for at lave holddeling på tværs af klassetrin, så hver enkelt elev tilgodeses bedst muligt både fagligt og socialt.

8 Team Klasserne inddeles i 3 grupper Børnehaveklasse – 2. klasse
En lærer/pædagog deltager, som udgangspunkt, kun i ét overordnet teamsamarbejde, men kan godt have lektioner/UU på tværs af ens eget team. For at give hver enkelt team mulighed for at mødes minimum 1,5 timer om ugen, vil undervisningen/UU under dette møde blive varetaget af lærere/pædagoger fra et andet overordnet team. For at der sker en udvikling i de enkelte teams og for den enkelte lærer/pædagog, og for at de enkelte klasser vil kunne opleve en kontinuitet omkring lærerne/pædagogerne og omkring klassen, vil det være muligt og til tider hensigtsmæssigt, at en lærer/pædagog rykker med sin klasse op i det næste team.  

9 Lektiecafe Der indlægges, som udgangspunkt, 2 lektioners lektiehjælp for indskoling og 3 lektioner for mellemtrin. Om muligt kunne man kalde lektiecafeen for noget andet, og tilbyde et indhold der er attraktivt og spændende lektiecafeen ”drives” af en lærer og en pædagog

10 Undervisning Som udgangspunkt har læreren det overordnede ansvar for gennemførelse af undervisningen i henhold til de faglige mål Pædagoger må gerne stå for undervisningen fra 0.-3.klasse Ved fagfordeling tilstræbes det at udnytte de kompetencer der er i hele personalegruppe pædagogerne skal være en del af de kreative fag, men deres kompetencer skal også bruges i klasserne I dagligdagen skal der være fokus på faglige og sociale mål

11 Tæt sammenhæng mellem undervisning og UU
Der lægges op til at der arbejdes i temaer i de enkelte teams Temaerne kan vare fra: en enkelt dag op til flere uger. Det planlægges i teamet UU tilknyttes de valgte temaer Ved sidste pæd.-råd kom der masser af ideer til temaer: Have/drivhus (jord til bord) Teater/Drama Sund mad ”Tal ordentligt” Kamp og kultur Middelalder Udeskole

12 Skole - hjemsamarbejde
Pædagoger skal fortsat deltage i forældresamarbejdet. I årskalenderen vil der blive fastlagt datoer for forældremøder samt dage for afvikling af forældresamtaler der IKKE kan afvikles før kl.17.00 Den almindelige daglige kontakt mellem skole og hjem vil forsat være gennem Intra, mailkorrespondance samt elevplan. Telefonisk kontakt kan enten aftales med forældrene eller der kan lægges tider på Intra, hvor forældrene har mulighed for at ringe.

13 Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning varetages af lærere og pædagoger med en fordeling på ca. 50 % til hver medarbejdergruppe. En del af den understøttende undervisning kan indlægges i lektionerne om formiddagen som 5 minutters fysisk aktivitet. I de 15 minutters aktivitet om morgenen vil 10 minutter indgå som musikundervisning, hvor musiklærerne på skift har ansvaret for denne. de sidste 5 min. er fysisk aktivitet. (løb, dans, mm) inden timerne starter. Når idrætsundervisningen inkluderes, vil den ugentlig motion og bevægelse skulle udgøre 45 minutter om dagen i gennemsnit. De 5 minutter, der kan afsættes til motion og bevægelse i hver lektion, kan lægges sammen over hele dagen/ugen, såfremt det synes mere hensigtsmæssigt. Den øvrige understøttende undervisning planlægges som team/linjefag af 8-10 ugers varighed. Temaerne/Linjerne planlægges fra årets start. Linjefagene kan foregå på tværs af teams og klassetrin.

14 TAK FOR I DAG


Download ppt "I må endelig stille spørgsmål undervejs !!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google