Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer fra Høje-Taastrup Gymnasium

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer fra Høje-Taastrup Gymnasium"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer fra Høje-Taastrup Gymnasium
Færøerne maj 2013 Erfaringer fra Høje-Taastrup Gymnasium

2 Dagens program : Historik, organisering, perspektiv, om autisme : Skriftlighed og hermeneutik, sociale historier : Pause : Samfundsfag, samarbejde, fleksibel tænkning, studievejledning, forældresamarbejde : Fremmedsprog, grammatik, kunst. fag : Naturvidenskab, matematik, øvelser : Opsummerende spørgsmål : Frokost : workshops : Diskussioner og spørgsmål, integration/inklusion?

3 Historik: LOV nr. 564 af 06/06/2007 Unge med særlige behov skal have et uddannelsestilbud: 3 stx-tilbud i DK i hver sin landsdel 3 HF tilbud 1 AspIT STU-tilbud, individuelt tilrettelagte, skal finansieres af kommunen. Ikke-kompetencegivende.

4 Høje Taastrup Gymnasium
Første autistklasse 2007 På vej mod 4. årgang studenter Gennemsnitligt frafald på ca. 10% De sidste 3 år er der oprettet 2 1.g for autister: En naturvidenskabelig og en samfundsfaglig studieretning

5 Forberedelse –inden sommerferien - gode råd
Find lærergruppen, læsekreds fx evalueringsrapport. Kontakt til specialskole Visitationsudvalg : fx studievejleder, leder, psykolog: Udredningspapirer,interviews med ansøgerne, vurdering af det faglige standpunkt Indkald forældre, elever og lærere til orienteringsmøde.

6 Forberedelse – gode råd
Lav et skema med fast mødetid for lærergruppen, samtidig lektiehjælp til klassen Udpeg teamlederen og lav en funktionsbeskrivelse for aspergerlærere Lad psykologen give supervision

7 Organisering Skriv navne på elevpladserne, eleverne skal have en computer Start undervisningen, undgå gruppearbejde, opbyg rutiner Fordel mentorer fx 1-2 pr lærer Hold lærermøde en gang om ugen m. ledelsesrepræsentant Indkald til forældreorientering inden efterårsferien

8 Lærerne Arbejder i team og planlægger de faglige forløb/klassens studieplan Koordinerer det skriftlige arbejde Samarbejder med studievejleder og læsevejleder Fungerer som mentorer Har kontakt til forældrene

9 Funktionsbeskrivelse lærere
 1g + 2g (120 t pr klasse):  40 t: møder (en gang om ugen)- aflysningstimer bruges til f.eks. eftermiddagsmøder i form af efteruddannelse 20 t: lektiehjælp, Coaching SRO-Synopsis (fordeles mellem lærerne i mødetiderne om morgenen) 10 t: forældremøder 10 t: forældrekontakt i øvrigt 20 t: mentorkontakt 20 t: (anderledes forberedelse, pædagogisk udvikling) Teamlederen: + 30 t: Indkaldelse, dagsordener, referater

10 Funktionsbeskrivelse fortsat
3g (110 t): 20 t: møder (hver anden uge) 20 t: ekstra vejledning/skrivecoach i SRP+AT. Hvis der skrives i valgfagslærernes fag, skal disse også have ekstra vejledningstimer 20 t: lektiehjælp (fordeles mellem lærerne) 20 t: mentorsamtaler (Det bliver 1-2 elever pr lærer) 20 t: ekstra forberedelse + pæd. Udvikling/videndeling 10 t: forældremøde Teamlederen:(+ 30 t= 140 t): Indkaldelse, dagsordener, referater

11 Ikke en ”pseudoeksamen”
Eleverne tager en almindelig studentereksamen, næsten ingen dispensationer Eleverne bruger almindelige undervisningsmaterialer Censorerne får ikke specielle oplysninger

12 Autisme - en psykiatrisk diagnose
Medfødt, en vis arvelig tendens Infantil autisme, atypisk autisme, aspergers syndrom Diagnosen er under forandring (WHO ICD-10) Højt- lavtfungerende

13 Autisme (servicestyrelsen)
0,6-1% af befolkningen Ca. ¼ er piger Pigerne har oftere: spiseforstyrrelser, depressioner og tvangstanker - De er en større udfordring

14 Aspergers syndrom Kan være en mild form for autisme, normal-godt begavede Børn kan være sent diagnosticerede (7-16 års alderen) Triaden af funktionsnedsættelser (WHO’s definition): Social interaktion, kommunikation , fleksibilitet i tænkning

15 Kommunikation indbefatter:
Retning og fokusering af opmærksomhed Skift af opmærksomhed Evnen til at følge hurtigt skiftende stimuli Udvælgelse af - samt modtagelse af information Bearbejdelse af information Hukommelse samt lagring af information Videreformidling af information Timing

16 Aspergers syndrom Rigid tænkning. Sort/hvid.
Lang latensperiode, lavt stressniveau Særinteresser fx computerspil, japansk Har brug for struktur, forudsigelighed Helt forskellige Har haft mange nederlag i barndommen Lavt selvværd

17 Comorbiditet (side-handicaps)
ADHD (aggressiv adfærd eller sprogbrug) OCD (tvangspræget adfærd, fobier) Depression(tilbagevendende) Spiseforstyrrelser Angst Fysiske handicaps fx finmotorik

18 Ligheder og forskelle ved Aspergers Syndrom og ADHD
Kilde: Apergers Syndrom og ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse af overlæge Torben Isager og Klinisk Børnepsykolog Anne Vibeke Fleischer Aspergers Syndrom Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) Går gerne for sig selv Søger kontakt, men der opstår nemt konflikt Få kontakter Mange kontakter, men overfladiske Fåmælt, stille eller ensporet i sin tale Talende og afbrydende, har svært ved at høre efter Langsom Hurtig, men usystematisk Viser få følelser Bliver let frustreret og vred Ringe initiativ og fantasi i leg Nogenlunde interesse og fantasi i leg Ensidige interesser, ofte dybtgående Springende interesser, overfladiske Kan koncentrere sig længe om egne interesser Skal støttes og belønnes for at koncentrere sig i længere tid Offer for drilleri Ofte den der driller, men kan også være offer Stabilt mønster over tid Varierende mønster over tid

19 Udredningspapirer Indgår i optagelsen Opbevares hos ledelsen
Læses af mentor Indgår i den fælles viden og pædagogiske strategi Emakuleres efter brug

20 Optagelseskrav Man skal have aflagt folkeskolens 9. eller
10. klasses obligatoriske afgangsprøve Man skal have haft 2. fremmedsprogsundervisning-helst tysk Man skal være bogligt interesseret Man skal være motiveret

21 Afgørende for gennemførsel
Forældreforståelse (ressourcer, evne til opbakning) Evt. eksterne mentorer( kommuners supplerende hjælp) til f.eks. Lektiehjælp Rigtig medicinering, opfølgning på diagnose At undgå depressioner Motivation

22 De fysiske faciliteter
Lavt stressniveau, derfor afskærmede arbejdspladser Fysiske strukturer, farvekodede mapper Få sanseindtryk, opslagstavler Hvilerum Aflåselige skabe Mulighed for fysisk og integration med de øvrige elever

23 Integration/inklusion
Der bliver talt om diagnoserne Eleverne holder foredrag/fællestime for de øvrige elever om diagnosen Der er fokus på det sociale samspil i og udenfor klassen Eleverne motiveres til at deltage i skolens Sociale og kulturelle liv

24 Motion og livsstil Idræt sammen med parallelklassen Ritualisering
Samspil motorik

25

26

27

28

29

30

31

32

33 24 studenter 2012

34 Individuel uddannelsesplan
Er den unge socialt anlagt eller har behov for isolation? Skal det være en universitetsuddannelse f.eks. DTU eller smalle naturvidenskabelige studier som atomfysik? (fokus, fordybelse, akademisk faglighed) Skal det være en virksomhed ? (DSB, DR)

35 Hvordan forberedes uddannelsesstederne?
studievalgsvejlederne skal orienteres om denne gruppe unge Kontakt til uddannelsesstederne med henblik på information om Aspergers syndrom Etablering af Videnscenter på Høje –Taastrup Gymnasium

36 Visionen/målet Eleverne fået en studentereksamen og kan komme videre til anden uddannelse eller job De har fået en større bevidsthed om Aspergers Syndrom og de muligheder og begrænsninger, det giver De har haft 3 gode år inden for trygge rammer og er blevet inkluderet i skolens øvrige liv De har fået en viden og en forståelse for det samfund, de er en del af

37


Download ppt "Erfaringer fra Høje-Taastrup Gymnasium"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google