Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra Undervisningsministeriet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra Undervisningsministeriet"— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra Undervisningsministeriet
Årsmøde for vejledere ved de videregående uddannelser November 2008 Jørgen Brock / Jeppe Christiansen Kontor for Vejledning / /

2 Uddannelsesmålsætninger
I 2015 skal 95 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse I 2015 skal 50 % af en årgang gennemføre en videregående uddannelse Målsætningerne står og blinker henover vejledningen !

3 50 % målet

4 Ændring af vejledningsloven
For den enkelte skal der sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen (§ 1, stk. 6) Gennemførelsesvejledning ind i vejledningsloven Ensartet kvalitetssikringssystem

5 Nyt regelsæt Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven med alle ændringer Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv (Studievalgsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på UVM’s område

6 Gennemførelsesvejledning
Institutionerne skal fastsætte retningslinjer for vejledningen Tilbud om samtale ved risiko for frafald Ungdomsuddannelsesinstitutioner skal tilrettelægge vejledningen i samarbejde med Studievalg Regler for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring

7 BEK om vejledning om gennemførelse - FORMÅL
Elev/studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte Understøtte den enkelte i at træffe valg og gennemføre uddannelse forståelse for sammenhæng mellem valg undervejs i uddannelsen og efterfølgende uddannelses- og beskæftigelsesønske

8 BEK om vejledning om gennemførelse – tilrettelæggelse
Indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige placering afpasses efter den enkeltes behov Fokus på unge med udvidet behov for vejledning på grund af faglige, personlige, og/eller sociale vanskeligheder, fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser Vejledningen foretages som individuel, gruppevis og kollektiv vejledning

9 BEK om vejledning om gennemførelse – indhold
Uddannelsesinstitutioner udarbejder retningslinier for vejledningen med angivelse af: Indholdet i den konkrete vejledning Metoder og mål for vejledningen Offentliggøres på institutionens hjemmeside

10 BEK om vejledning om gennemførelse – indhold
Den enkelte bliver i stand til at træffe begrundede valg og eventuelle omvalg undervejs og opnår gode studie- og arbejdsvaner Elev/studerende bliver i stand til at formulere mål og delmål med uddannelse og opnår et realistisk karriereperspektiv

11 BEK om vejledning om gennemførelse – samarbejde ved frafald
Ved risiko for at elev/studerende afbryder sin uddannelse, skal tilbydes en individuel samtale Ungdomsuddannelsen underretter UU, jf. regler i UU bekendtgørelse ved ”overhængende risiko..” De videregående uddannelser henviser til Studievalg, hvis ”studerende ønsker at afbryde” eller anden uddannelsesinstitution (ved uproblematisk uddannelsesskift)

12 Uddannelseskrav til gennemførelsesvejledere
3 grundmoduler og 1 valgmodul i diplomuddannelse Professionsbachelor i offentlig administration (toning) Masteruddannelse i vejledning Realkompetencevurdering (deltagerbetaling refusion frist forlænges) 5 års relevant erhvervserfaring og en af tidligere uddannelser Mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og inden tre moduler før august 2008 Institutionen skal inden tage stilling til, hvornår ALLE lever op til uddannelseskravet

13 Uddannelsesguiden -www.ug.dk
Nyt udbud: sammenlægning med vidar.dk Vejledningen på de gymnasiale uddannelser skal sikre, at de unges valg af fag sker kvalificeret Hvad kan jeg søge uden supplering i 2009, 2010 og 2011? Redskab på UddannelsesGuiden, som hjælper de unge med at få overblik over konsekvenserne af deres fagvalg En viderebygning på Fagvælgeren, og viser de videregående uddannelser, som en konkret fagkombination åbner for

14 Udbud af Studievalg 9 leverandører er prækvalificeret til at afgive tilbud Heriblandt alle de nuværende Nye kontrakter i foråret

15 Bonus ordningerne Bonus A (1,03 / 1,06)
ophørt som del af optagelsessystemet Indgår i danske eksamener efter reformen Bonus for tidlig studiestart (1,08) I kraft fra 2009 optagelsen Gælder for eksamener fra og med 2007

16 Finanslovsaftalen 2009 ”Parterne er desuden enige om at drøfte overgangs- og gennemførelsesvejledningen bl.a. med henblik på at øge målretningen mod unge, som vurderes at have vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse.” Oplæg i foråret 2009 ”kan vedrøre såvel den konkrete prioritering dels på de enkelte uddannelsesområder, dels på tværs af uddannelsesområderne som vejledningens organisering.”

17 Problemfelt(er) Frafald på professionsbacheloruddannelser
AKF rapport om professionsbacheloruddannelserne (særlig fokus på lærer, pædagog, socialrådgiver, bioanalytiker) Studerende efterlyser mere dialog med undervisere (hvad med vejledere?) og mulighed for hjælp Over 1/3 af dem, der overveje at stoppe mangler personlig tilbagemelding på deres faglige arbejde (vejledere?) Samspillet mellem teori og praksis afgørende for studerendes læring og motivation Gennemførelsesvejledningens rolle i den forbindelse ??!!

18 Kvalitetssikring - Grundlaget for kvalitetssystemet
Indgår i bekendtgørelserne om UU Studievalg Gennemførelsesvejledning Indgår i kontrakterne med de enkelte Studievalg Udviklet i samarbejde med aktørerne (herunder leder- og vejlederforeningerne)

19 Mål for kvalitetssystemet
Sikre en erfaringsopsamling, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten af vejledningen Give beslutningstagerne overblik over omfang, resultater og effekter af vejledningen Inddrage brugerne således, at der skabes grundlag for en brugerdrevet videreudvikling

20 Kvalitetssystemet for gennemførelsesvejledningen
Gennemførelses- og frafaldsfrekvenser Årlig brugerundersøgelse

21 Kvalitetsudviklingsperspektivet
Belyse styrker og svagheder ved vejledningen Identificere bedste praksis Give mulighed for sparring Synliggøre vejledningsindsatsen

22 Foreløbige erfaringer (1)
Konstant udviklings- og implementeringsproces Vanskeligt at finde de rette indikatorer til måling af vejledningen

23 Foreløbige erfaringer (2)
Målingerne skal så vidt muligt bygge på registreringerne i de administrative systemer, og resultaterne skal være en hjælp til vejlederne Mangelfuld datadisciplin påvirker datakvaliteten Der skal etableres en sammenhæng med andre initiativer fx ressourceregnskabet

24 Foreløbige erfaringer (3)
Forsinkelse i mulighederne for at måle og offentliggøre resultater Lov udstedt juni 2008 Træder i kraft 1. aug. 2008 Effekten indtræder i 2009 og registreres i oktober 2009 Kan aflæses i fx profilmodellen i 2011


Download ppt "Nyt fra Undervisningsministeriet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google