Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspiration til 9. og 10. klasses prøverne i tysk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspiration til 9. og 10. klasses prøverne i tysk"— Præsentationens transcript:

1 Inspiration til 9. og 10. klasses prøverne i tysk
v. Anne Sophie Westh Udskift baggrundsbillede: Indsæt nyt billede fra fil (Indsæt > Billede > Fra fil) Billedets størrelse skal være 25,4 cm x 19,05 cm og placeres 0 cm fra top og 0 cm fra venstre kant. (Højreklik på billedet og vælg formater billede. Indsæt koordinater og størrelse. Klik OK) Højreklik på billedet og vælg rækkefølge > Placer bagerst. Slet det gamle billede. Herefter er det nye billede synligt. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

2 Eftermiddagens program
Kort præsentation af alle (lille øvelse) Inspiration til arbejdet med tyskundervisningen og prøverne Nyt om prøverne (Gruppeprøver, it og forsøg med Iprøver fra 2014) Gennemgang af FSA/FS10 mundtlig og skriftlig prøve Praktisk arbejde og erfaringsudveksling Lille leg, cl kort med fra skolen. Bog 1 sich vorstellen. Eller ark! Lav evt. selv nye CL spr til lærerne ”Meine Erfarungen mit der Prüfung”? Fokus på den mundtlige prøve – da tiden er knap, har I spr. Spørg I bare løs! Hvad laver en fagkonsulent? Informering frem og tilbage fra praksis til MBU Kontakt med tysklærere og borgere Inspiration til faglige netværk i Kommunen og brobygningsforløb, evt. deltagelse i NNS Hvad skal man som lærer have forberedt og eller læst: Minimum, vejledning og bekendtgørelse, vurderingskriterierne, fælles mål

3 Quiz und tausch Trin 1 Alle rejser sig og finder en partner.
Trin 2 A og B hilser på hinanden Trin 3 A stiller sit spørgsmål Trin 4 B svarer Trin 5 B spørger og A svarer Trin 6 I bytter kort! Trin 7 Siger farvel! Trin 8 Finder en ny partner og starter igen Alt foregår på tysk

4 Forandringer i sprogfagenes didaktik
Hvordan bliver it og digitale læringsmetoder en naturlig del af den måde vi lærer og arbejder på? Hvordan kan vi bruge de sociale medier og internettet til at arbejde med sprog, kultur og samfund? Jeres bud?

5 Fremtidens sprogundervisningen
Mere undervisning på målsproget Fokus på nye undervisnings- og læringsformer Tidligere sprogstart og udskolingslinjer CLIL (Content and Language Integrated Learning) Dannelse af faglige netværk (fx med fokus på it og medier/brobygning) Efteruddannelse ( fx Comenius Stipendier, Goethe Instituttet, DAG, CIEL m.fl.) Kvaliteten af sproguv skal forbedres Flere elever skal vælge sprog – vi spiller en afgørende rolle Et lille brusebad – tag fat i 1-2 tiltag af gangen Hvilke tiltag skal der til! Vi taler for lidt tysk Nøgleord ”livslang læring” –bevægelse- elevinddragelse- efter og videreuddannelse- undersøge, hvilke muligheder jeg har for at dygtiggøre mig i mit fag Simple indsatser: inddragelse af tysksprogede gæster, forældre/bedsteforældre, virtuel kommunikation fx eTwinning I mødet med andre lærer, får man ofte de gode ideer eller nyheden om et stipendium eller et billigt kursus. Kilde: ”Sprog er nøglen til verden” Juni 2011

6 Hvad tænker eleverne om fremmedsprogene?
Tysk og fransk har ry for at være svære, kedelige og grammatisk tunge fag Sproget vælges af pligt og eleverne ser på det som noget der skal overstås Eleverne ved ikke, hvad de skal bruge sprogene til i fremtiden Hvad savner de forskellige elever i deres sprogundervisning? Eleverne vil lytte, tale og spille rollespil Mange elever efterlyser mere mundtlig træning , varieret undervisning og ro Mere tid til støre projekter og kreative indslag som teater, film, musik, rollespil, sange, digte og computerøvelser Kilde: ”Tysk og fransk fra Grundskole til universitet”, af Hanne Leth Andersen og Charlotte Blach den omhandler sproguv. i dag Hanne Leth Andersen, forsker i sprogdidaktik, har bl.a. undersøgt elevernes opfattelse af at lære et sprog. Kilde: ”Tysk og fransk fra Grundskole til universitet”, af Hanne Leth Andersen og Charlotte Blach, 2010 Kilde: ”Tysk og fransk fra grundskole til universitet”, af Hanne Leth Andersen og Charlotte Blach, 2010

7 Step into German Musik EMU (Film, musik, forløb) Tyske medier
Sociale Medier (Fx You Tube) Kirsten Lund master i it

8 Inspiration it og medier
Nutella (reklamefilm) Apps og smartphones Små film som redskab til læreprocesser Det er IKKE hverken eller! Det er BÅDE medier OG Traditionel undervisning !! Det behøver ikke være fancy for at være god undervisning, men vi skal starte et sted med at udvikle de nye mediers didaktik, sådan at det bliver til læring at arbejde med medier i fx tysk. Hvor gavner det, hvor gavner det overhovedet ikke? Det er en balancegang! Nogle klasser går det fint, i andre ikke! Fagene er under udvikling Prezi – fotæl om Prezi – vis din egen! Motivationen kan findes ved at inddrage de almindelige læringsstrategier sammen med fx film, it og sociale medier

9 Erfaringsudveksling Kort drøftelse tre og tre
Hvad gør jeg for at motivere mine elever til at lære sprog? Mine erfaringer med it og medier? Mine prøveerfaringer? Erfaringer med videre- og efteruddannelse? 5-8 minutter Kan springe denne over, hvis tiden er knap eller spørge om deres erfaringer med prøven.

10 Information om prøverne
Prøvebekendtgørelsen Prøvevejledningen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver Censorvejledning PEU EMU Tysk- eller franskkonferencen på skolekom Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

11 Nyt om prøverne FSA bliver til 9. klasseprøven
2014 forsøg med Iprøver i fremmedsprog FSA Digitaliserede prøver står i regeringsgrundlaget Opgaveportal kommer meget snart (KTS) (I

12 Brug af it Elektroniske ordbøger Grammatiske oversigter
Bøjningsprogram fx Stave- og grammatikkontrol Krav til ordbøger: ingen længere tekststykker eller tema/ordlister (fx Märchen)

13 Forsøg med gruppeprøve 2013
Ministerønske Bygger på nuværende prøvebekendtgørelse med enkelte ændringer Grupper a 2-3 elever It og den praktisk – musiske dimension Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

14 FSA Gældende lov Forsøg Redegørelse individuelt (5 min)
Redegørelse i grupper Må benytte billeder og medbringe en ting (10/15 min) Gruppesamtale om kultur- og samfundsforhold ud fra billedmateriale til emnet/temaet (5/7) Samtale om andet tema (8 min) Samtale om andet tema ud fra samtalekort 15/22 min) Prøvetid: 20 min Prøvetid ved 2/3 elever: 40/60 min Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

15 FS10 Gældende lov Forsøg Lodtrækning af tema individuelt eller i grupper Lodtrækning i grupper Redegørelse individuelt (7 min) Redegørelse i grupper Billeder, medbringe en ting (14/20 min) Samtale m lærer om ovenstående og temaet. (7 min) Samtale mellem elever og lærer om selvvalgt emne og temaet. (7/10 min) Lodtrækning af billedmateriale fra et af de andre opgivne temaer Samtale mellem eleverne om billedmaterialet. Lærer (og censor) deltager efter behov. (10/15 min) Prøvetid: 20 min Prøvetid ved 2/3 elever: 40/60 min Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

16 Gruppeprøve i tysk Hvad tænker I?
Har vi tid til det? Fælles drøftelse ikke i grupper?

17 Mundtlige prøver Titeldias

18 Formålet med prøverne i tysk/fransk
• Kommunikative færdigheder • Sprog og sprogbrug • Sprogtilegnelse • Kultur- og samfundsforhold Færdighedsområderne er elevens forudsætning for at klare prøverne og for i praksis at vise, at hun/han har tilegnet sig viden og bevidsthed om områderne. De fire områder De fire hovedsten i at lære et sprog i FS Der skal arbejdes aktivt med alle fire områder Kilde: Fælles Mål”, 2009

19 Niveauet for prøverne FM ligger til grund for vurderingskriterierne
Den fælles europæiske referencerammer (CEFR) FSA er på A2 niveau FS10 på vej i mod B1 Læs om CEFR( PEU hæftet, prøvevejledningen og Fælles Mål ) Vurderingskriterierne side 24 FSA og 43 75 PEU s2013 ide 28

20 Tekstopgivelser FSA 30-40ns/ FS10 40-50ns
1ns = 1300 bogstaver uanset teksttype Opstilles i 4-6 temaer Skøn- og faglitteratur Ikke skrevet materiale Underskrives af skolens leder Fra PEU Brug team og skolekom som hjælp i optælling (det er et skøn)

21 Temaer skal Være vedkommende for eleverne
Kunne inspirere til selvvalgte emner Kunne inddrage kultur- og samfundsforhold fra tysktalende lande Ikke kræve et ordforråd, der er for specielt eller vanskeligt Det skal være muligt at finde tekster i en fornuftig sværhedsgrad Eleverne har medindflydelse på valg af temaer. Prøv at undgå overlap mellem temaerne. Titeldias

22 Dispositionen Max 1 A4 side Overordnet tema – selvvalgt emne
Max 1 A4 side Overordnet tema – selvvalgt emne Kun stikord – ikke sammenhængende tekst Ikke for mange stikord Ingen kilder på dansk Ikke mig selv som kilde Flere forskellige teksttyper som kilder Ingen illustrationer (kun hvor det er absolut nødvendigt) Underskrift fra lærer og elev FS10: kilderne ligger ud over klassens tekstopgivelser. DU HAR MEDBRAGT TO DISPOSITIONER TIL DEM SE EKSEMPELER

23 Prøvespørgsmål/oplæg (kun FSA)
Overordnet tema Ikke lange tekststykker, men ét igangsættende spørgsmål Tekstopgivelser, der kan relateres til Gerne illustrationer Ingen stikord. Titeldias

24 Til censor sendes Tekstopgivelserne Elevernes dispositioner
Prøvespørgsmål/oplæg (kun FSA) Oversigt, der viser sammenhængen mellem elev, tema og emne Oversigt, der viser sammenhængen mellem opgivelser og prøvespørgsmål (kun FSA) Elevrækkefølge Følgebrev med lærers mail adresse og telefonnummer. Titeldias Se vejledning side 38 God skik at ringe til sin censor og høre om alt er i orden. Det SKAL det være, derfor start i god tid!

25 FSA FS10 Eleven vælger et emne på baggrund af alle årets overordnede temaer. Eleven vælger et emne på baggrund af et tema ved lodtrækning. Eleven vælger tekster, som emnet baseres på. Disse tekster kan enten være nye tekster eller tekster fra det fælles opgivne pensum. Eleven vælger tekster, som emnet baseres på. Disse tekster må ikke være fra det fælles opgivne pensum. Eleven laver en disposition. Eleven laver en disposition + evt. grafiske fremstillinger Eleven må, kun hvis det er påkrævet, sætte et billede på sin disposition. Eleven må medbringe grafiske illustrationer, som eleven har udfærdiget som støtte under prøven. Dispositionen underskrives af lærer og elev og sendes til censor senest 14 dage før den mundtlige prøve. Dispositionen underskrives af lærer og elev og sendes sammen med de grafiske illustrationer til censor senest 14 dage før den mundtlige prøve. Til redegørelsen er der afsat 5 minutter. Til redegørelsen er der afsat 7 minutter. Samtalen tager udgangspunkt i et oplæg ved lodtrækning indenfor et andet tema end det, elevens selvvalgte emne falder under. Samtalen tager udgangspunkt i elevens redegørelse og breder sig efterhånden ud til hele temaet. Samtalen varer ca. 8 minutter. Samtalen varer ca. 7 minutter. Sammenligning Titeldias Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

26 Husk FSA og FS10 Kun FS10 Disposition – adgang til prøven
En prøve er begyndt, når … Kun FS10 10 skoledage Grupper Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

27 Det selvvalgte emne Censorudsagn fra PEU Det handler om mig selv, mig selv, mig selv” ”Når en elev vælger et emne som: ”Mein Jahr auf Oure”, bør alle alarmklokker ringe. Det er et emne, som læreren ikke kan godkende, da det i udgangspunktet slet ikke handler om andet end eleven og Danmark. ” ”Ved at give emnet overskriften ”Internatschule oder Efterskole. Schule ist nicht nur lernen.”, ændrer emnet karakter og kan bredes ud til en redegørelse om forskellige skoleformer i Tyskland og Danmark. ” Fra PEU 2013 Citater fra Årets PEU hæfte

28 Gode råd mundtlig prøve
Send gerne dispositionerne elektronisk (sådan at evt. links let kan findes af censor) Eleverne skal opgive mindst to kilder (to teksttyper) Hvordan kan eleverne bedst bruge deres kilder: Ifølge mine kilder/min kilde findes der x antal unge, der drikker hver weekend. I teksten XXX, hvor X bl.a. fortæller om sine drikkevaner. X synes selv, det er dumt, men… Eleverne må ikke bruge sig selv som kilde Kilderne skal have en tilpas sværhedsgrad Skriv ikke under på, hvad som helst Fra PEU 2013

29 Lærerens prøvespørgsmål
Følgende skal med: Det overordnede tema Et spørgsmål til at indlede samtalen De tekster fra de fælles tekstopgivelser, eleven kan relatere til Gerne billeder eller illustrationer som hjælp og inspiration til eleven Efter elevernes redegørelse skal der trækkes et prøveoplæg til samtale indenfor et af de andre temaer end det, eleven har valgt sit eget emne under. Svært for tysk og fransklærerne at få gode erfaringer med, hvilke prøveoplæg der virker, da prøven er en udtræksprøve

30 Hvad er et godt prøvespørgsmål?
”Lukket snævert” 1.”Findest du, dass ein Berufspraktikum in der Schule gut ist?” 2. ”Wie sieht deine Zukunft auf?” ”Åbent bredt” 1.”Berufspraktikum während der Schulzeit. Was denkst du darüber?” 2. ”Woran denken junge Leute beim Thema Zukunft?” 1: lukket, ja eller nej, svært at komme i gang med en samtale 2: snævert spr kun til eleven selv 3: endnu en redegørelse ikke en samtale, form afhøring af eleven Fra PEU 2013

31 Hvordan forbereder jeg mine elever til anden del af prøven? (FSA)
Eleverne skal opbygge et ordforråd til de udvalgte temaer Ordforrådet skal trænes på varierede måder (samtaler om film, musik, tekster) De skal samle på ordforråd, vendinger og spørgsmål til temaerne. Kompensationstræning Lave resumer af de tekster, film osv., man har arbejdet med Nøglen er ordforråd og samtaletræning : Rollespil, CL-strategier og små filmede dialoger er gode redskaber her Man kan lavelister, samle spørgsmålene på plancher, både virtuelle og på papir. Disse kan gemmes og hente frem til brug for træning både hjemme og i timerne. Hvis faget udtrækkes, kan man tage dette materiale frem for at repetere Kompensationstræning: At bruge mimik At have faste vendinger til brug ved start og slutning At have faste pause ord : ”Na ja”, ”Das ist klar” , Das ist eine gute Frage” At tøve for at signalere usikkerhed Omformulering Gestik At spørge med faste vendinger: ”Wie sagt man das”?

32 Prøvespørgmål Tema Spørgsmål Tekster Sport
Was ist das beste beim Sport, zuschauen oder aktiv sein? ”Fairness bringt Punkte” ”Die Traumfabrik der Teenager” Ferien und Reisen Ferien – allein, mit Freunden oder mit der Familie? ”Meine Eltern” ”Mein erster Urlaub” Anders sein Ist Mobbing ein Problem auf deiner Schule? ”Mannis Sandalen” ”Crazy” Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

33 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

34 Formulering af prøvespørgsmål
I skal nu i grupper formulere tre prøvespørgsmål Lærerens prøveoplæg/spørgsmål skal sætte en samtale i gang. Overvej, hvordan I vil lade eleverne trække oplægget I prøvevejledningen findes hjælp på side 38 Ca. 12 minutter I må meget gerne lave færdige oplæg med plads til billeder Emne, spr, plads til billeder tekster andre genrer Prøvevejledningen for faget tysk

35 Temaer ”Jung in Europa” /”Jung sein” ”Deutsche Musik”
”Schule und Zukunft” ”Sport und Freizeit” ”Anders leben” Knap så heldige for eleverne Märchen/Deutschland find selv på andre gode temaer? De mest populære temaer fra prøven juni 2012

36 Skriftlige prøver - overblik
FSA FS10 Hæfte 1 Hjælpemidler er IKKE tilladt. Lytning og Læsning Hæfte 1 afleveres efter 1 time. Hjælpemidler er tilladt. Sprog og sprogbrug Hæfte 1 afleveres sammen med hæfte 2. Hæfte 2 Fri skriftlig fremstilling Engelsk /450 ord Tysk/fransk ord Engelsk ord Tysk/fransk ord Titeldias

37 Fejltyper Kongruens Verbers former Personlige stedord
Valg af rigtig præposition Subjektiverns flertalsform Fejl i ordbogsopslag Læs mere om de skriftlige prøver og fejltyper i PEU 2011/12 Kilde: PEU 2013

38 Skriveprocessen Lav øvelser i brug af:
Ordbog (masser af ordbogsopslag) Stafetter og O-løb med bøjning af verber Stationenunterricht med grammatik Samle ordforråd og vendinger, når man skriver Brug af skabeloner til breve mm. Måden vi giver feedback og retter elevernes opgaver Keep it simpel! Det kan være sjovt at skrive Røde streger og fejlfinderi er ikke nødvendigt i Folkeskolen – hvad er målet? At de kan gøre sig forståelige. At de kan formulere sig. At de skriver deres afgangsstil. INGEN elever kan dumpe! Vi skal give eleverne lyst til at skrive – motivere dem Kun ros, når de laver noget godt! Har løst en opgave på en kreativ måde osv. Anerkend deres skævheder mm Mod dem, hvor de er Drenge –kage, mad- computer– krig-biler og nøgne damer) Piger (veninder - kærester –mad- rejser- shopping – små dyr og babyer og musik)

39 PEU fremmedsprogene Prøver – Evaluering – Undervisning
Godkendelse af disposition Husk nyt link fra d eller egen fil

40 De syv skarpe

41 Praktisk arbejde med prøverne
Produkt: Et udkast til et undervisningsforløb over et prøvetema (FSA) Udkastet skal indeholde: tre-fire forskellige tekster/film/andre udtryksformer (Gode at samtale om for eleverne/ kultur- og samfund.) Udkastet kan have: mål for forløbet (FM), aktiviteter, ordforrådstræning og evt. samtaletræning. It/medier og den praktisk-musiske dimension skal indgå (fx bevægelse, musik, læringsstrategier, inddragelse af film eller it osv.) Slut af med at skrive jeres prøvespørgsmål på fra tidligere Længde 1-2 A4 sider (sendes til Hvad skal eleverne lære og hvordan skal de lære det? Lav et printet ark 20 stk. Teksttyperne skal være gode at samtale om, lette at referere og kunne motivere eleverne Skriv teksten eller linket ind på materialet er til at finde. Bryder I jer ikke om jeres tildelte emne, vælger I bare et bedre Kan tage udgangspunkt i jeres årsplaner og egne erfaringer, men må gerne laves fra bunden Den, der har 10.klasse kan tilpasse deres forløb til 10. klasse Hvis tid er til det riser, hver gruppe deres tema op, hvis ikke, sender jeg det samlede materiale rundt (en artikel, et digt, sang, film, en novelle, internetklip, voxpop, eventyr osv.) Brug det som inspiration Direkte i forberedelsen i år eller de næste år Del jer evt. op to og to – to laver FS10, to laver FSA Skaf video med Lore og elev (spørg Lore)

42 Materialesøgning Jeres medbragte årsplaner (erfaringsudveksling)
CFU søgning EMU (musik, film, tekster, temaer) Skolekom-konferencen (under temaer) Der Nordschleswiger /andre tyske aviser/magasiner (fx Juma.de, blindekuh.de, jetzt.sueddeutsche.de, seitenstark.de) Step into German (musik) Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

43 Grupper Gruppe 1: ”Jung in Europa” Hanne Chr., Ilse, Helle, Inge Lise
Gruppe 2. ”Deutsche Musik” Lisbeth, Lykke, Louise, Lotte Gruppe 3: ”Schule und Zukunft” Gitte, Hanne Ca, Mona, Christian Gruppe 4: ” Sport und Freizeit” Lis, Iman, Jette Larsen, Søren Gruppe 5: ”Anders leben” Susanne S, Jette Hovel Sø., Sus. R, Brita Har I bedre forslag til et emne, vælger I bare det! Kreative indslag er altid velkomne Paradimeskift vi er gået fra fokus på undervisning til fokus på elevernes læring – overvej derfor hvad skal elevernes lære og hvordan skal de lære det? Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

44 Lærerens arbejdsredskaber til prøven
Prøvebekendtgørelse Prøvevejledning Orientering om folkeskolens afsluttende prøver PEU

45 Husk Tilskud til digitale materialer frem til 2015
Søg på materialebasen (gode tyskmaterialer på vej) fx Gekko, webproever.dk, onlineproever.dk m.fl. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

46 Spørgsmål? Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

47 Tak for i dag! Billeddias
Udskift baggrundsbillede: Indsæt nyt billede fra fil (Indsæt > Billede > Fra fil) Billedets størrelse skal være 25,4 cm x 19,05 cm og placeres 0 cm fra top og 0 cm fra venstre kant. (Højreklik på billedet og vælg formater billede. Indsæt koordinater og størrelse. Klik OK) Højreklik på billedet og vælg rækkefølge > Placer bagerst. Slet det gamle billede. Herefter er det nye billede synligt. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer


Download ppt "Inspiration til 9. og 10. klasses prøverne i tysk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google