Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tak for invitationen til Vandrådets møde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tak for invitationen til Vandrådets møde"— Præsentationens transcript:

1 Tak for invitationen til Vandrådets møde
Louise Witt Nielsen (Sagsbehandler vand) Hardy Skov (Sagsbehandler vand) Poul Sig Vadsholt (Teamleder Miljø)

2 Agenda 1.Markvandingstillaldelser 2. Indvindingstilladelser 3. Sikkerhedszoner ved boringer 4. Tilsyn vandværker 5. Private drikkevandsboringer 6. Beskyttelse af grundvand 7. Seneste nyt 8. Indsatser i vandforsyningsplanen

3 Markvandingstilladelser
Ændret fra m3/ha til m3/ha Vandet kan flyttes rundt blandt boringerne efter nærmere tilladelse Der skal påvises et behov for vand Ikke godkendt et rullende gennemsnit over 3 år, dog i Billund Kommune Første til mølle princippet Rød-grønne kort model Måske ny og bedre beregningsmodel (BEST)

4 Markvanding i Varde Kommune
1.845 Anlæg (ejendomme) 4.165 Boringer 27.5 millioner m3 vand til markvanding I 2013 har langt de fleste udnyttet tilladelsen fuldt ud, ( tør vinter - tørt forår - tørt forår) Vi forventer at alle inddaterer målervisning digitalt via hjemmesiden Vandværksboringer indgår ikke i vandmængden

5 Indvindingstilladelser
Flere tilladelser skal fornyes Gives med de maksimale 30 år Vandmængdeberegning for vandværker – sikkerhedsmargen ændret fra 6 % til 15 %

6 Sikkerhedszoner ved boringer
Sikkerhedszone ved boringer: - 10 m kommunen - 15 m NaturErhvervsstyrelsen Kommunen fører ikke systematisk kontrol Kommunen opfordrer til dialog med lodsejerne Hvis der ikke opnås et brugbart resultat kan påbud bruges – det er sidste løsning Omfattet af krydsoverensstemmelseskontrol (KO-kontrol)

7 Tilsyn med vandværkerne
50 % tages (resten af året) % tages Opsamling på senest tilsyn. Datagrundlaget i Vandforsyningsplanen – bilag til rapporten.

8 Påbud i 2014 om registrering

9 Private drikkevandsboringer
Ca. 800 boringer Har sendt brev til alle private Information i ugeaviserne og vigtigheden af god vandkvalitet Opfølgning på dårlig kvalitet Vil gerne have besked, når vandværker får nye tilslutninger

10 Beskyttelse af grundvandet
Regionen kortlægger grundvandet Kommunen arbejder med indsatsplaner Koordinationsforum ændret så der ikke er politisk deltagelse – PTU orienteres fra mødet

11

12 OSD-områder Naturstyrelsen usikker på hvor mange, der skal tages med
Arbejder med OSD Forumlund – lidt mere kompliceret Arbejder med OSD Kvong Baldersbæk med Billund Kommune Flere på vej…… Møde koordinationsforum – 1. kvartal 2014

13 Bolignære beskyttelsesområder
Alectia er godt i gang med BNBO indsats Vi er ved at gennemgå boringer, placeringer, mængder mv. Område udpeges Viden om områder mv. sammenkøres Sendes til vandværkerne, så vi kan høre om alt er med

14 Seneste nyt for vandområdet
Bekendtgørelse og vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (7. okt) Plan for kvalitetssikring for vandværker – klar inden 31. december 2014 Høring af udkast til vejledning om normalregu- lativ for vandforsyning og vejledning om takster for vandværker

15 Vandforsyningsplan Forslag til vandforsyningsplan behandlet PTU 8. oktober, Byrådet november Høring 8 uger En høring hvor vi gerne vil have forslag til forbedringer Vi holder også gerne møde med Vandrådet om det

16 Indsats i Handleplanen
År Indsats i Handleplanen Private drikkevandsboringer skal alle have lavet en simpel drikkevandsanalyse i perioden. Arbejdet er igangsat i 2011og afsluttes i 2014. Kommunal information om sikkerhedszonerne ved de fælles drikkevandsboringer Der gennemføres en indsats for BoringsNære Beskyttelsesområder (BNBO) for alle vandværker i Varde Kommune 2014 Justeret liste over private drikkevandsboringer i samarbejde med vandværkerne Frit lejde kampagne for havevandingsboringer Der igangsættes et samarbejde med Vandrådet og vandværkerne om mulighederne for at etablere nødforbindelser mellem de enkelte vandværker. Der er rejst en række principielle spørgsmål, som der skal tages beslutning om først i 2014, herunder: Procedure for nedlukning af vandværker hvem skal høres, og hvordan køre processen’ Kan der med fordel samarbejdes om de administrative processer Forsyningsret og pligt - husdyr ved markvanding - kan der tinglyses pligt Actioncard i beredskabsplanen er det nok til at opfylde kravet om en beredskabsplan for de private vandværker Fælles standard for vandværkernes indberetning af forureningshændelser

17 Indsats i Handleplanen
År Indsats i Handleplanen 2014 Kommunen undersøger muligeden for, at der laves en kortflade med angivelse af, hvor der er fundet BAM Manglende digitaliseringer af vandværkernes ledningssystemer (LER) skal udarbejdes. Pålæg kan forventes først i 2014 med seneste udførsel i 2015. Undersøgelse af udvalgte markvandingsboringer - boringer i forsyningsområder 2015 Analyseprogram for vandværkerne – blandt andet med baggrund i data fra BNBO-indsatsen 2017 Inspektion/rensning af rentvandsbeholder. Der er et ønske om, at alle vandværker får dette foretaget hver 5. – 10. år. Evt. kan der indhentes et samlet tilbud. Fælles standard for takstblade. Varde Kommune har et ønske om, at der vil blive brugt den fra FDV

18 Indsats i 2014 Gennemføre tiltag i vandplanen
Flere møder i 2014 – årsplanlægning - Vandrådet - 3-mands udvalget fra Vandrådet


Download ppt "Tak for invitationen til Vandrådets møde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google