Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

StØrre skriftlige opgave hf

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "StØrre skriftlige opgave hf"— Præsentationens transcript:

1 StØrre skriftlige opgave hf
EFTERÅRET 2013 AR

2 Formål SSO giver dig mulighed for:
At arbejde med et selvvalgt emne og med fag, der har din interesse At fordybe dig i et selvvalgt emne i en periode A t arbejde meget selvstændigt med din opgave At vise at du kan formidle din viden

3 Rammer Opgaven er individuel Skrives i 1-3 fag
Skriver du i et fag skal faget være på B-niveau Skriver du i flere fag – skal mindst et fag være på B-niveau Du har en uge at skrive opgaven i

4 Forberedelse (1) Spørg dine lærere om mulighederne i deres fag
Få eksempler på opgaveemner i fagene Tag straks kontakt til læreren i det fag, som du vil skrive i Forberedelsen til SSO sker sideløbende med den almindelige undervisning Derfor er det meget vigtigt, at du kommer i gang med infosøgning, læsning og notattagning med det samme

5 Forberedelse (2) Tag notater, når du læser noget til opgaven
Notattagning: Marker, om der er tale om citater, henvisninger eller referater, eller om der er tale om dine personlige kommentarer og vurderinger Sæt dine notater i system, så du let kan finde de nødvendige oplysninger igen – fx forfatter, titel, årstal, udgave og sidetal Udarbejd din litteraturliste løbende Bestil din litteratur i god tid på biblioteket Noter, hvilke hjemmesider du besøger – og hvornår

6 Deadlines UGE 39: Generel orientering om SSO ( AR)
UGE : Faglærerne orienterer dig om opgaveskrivning i de enkelte fag UGE 41, 7. OKTOBER, KL : Aflevering af blanket m valg af fag og område (AFLEVERES PÅ SKOLENS KONTOR) UGE : Du fordyber dig i emnet UGE 50, 12. DECEMBER, KL I 426: Opgaveformuleringen udleveres UGE 51, 19. DECEMBER, SENEST KL : Du afleverer din besvarelse på skolens kontor UGE 9: Her forventes opgavebedømmelsen afsluttet- Karakteren kan ses i Lectio, når den er offentliggjort

7 Valg af fag DU MÅ VÆLGE 1-3 FAG.
Fag på mindst B-NIVEAU: DANSK (A), HISTORIE, ENGELSK. Fag på C-NIVEAU: BILLEDKUNST, BIOLOGI, DRAMATIK, FYSIK, GEOGRAFI, INFORMATIONSTEKNOLOGI, KEMI, MATEMATIK, MUSIK, PSYKOLOGI, RELIGION, SAMFUNDSFAG, TYSK Valgfag på B-NIVEAU: BILLEDKUNST, BIOLOGI, DRAMATIK, IDRÆT, MATEMATIK, MUSIK, NATURGEOGRAFI, SAMFUNDSFAG OG TYSK.

8 Vejledning Du får en eller flere vejledere – alt efter valg af fag
KONTAKT VEJLEDER(E) MED DET SAMME – så du hurtigt får indkredset dit emne og kan komme i gang med dine forberedelser Vejledningen består af gode råd og vink til dit arbejde med opgaven Vejleder er - som regel – din egen faglærer Vejledning sker uden for timerne I opgaveugen: kun enkle spørgsmål til din vejleder

9 Opgaveformuleringen Opgaveformuleringen udarbejdes af vejleder(e)
Er fagspecifik – dog med flerfaglige aspekter ved valg af flere fag Skal sikre at du fordyber dig i et materiale Skal være konkret og afgrænset Skal præcist angive de krav der bliver stillet Skal sikre, at en del af opgaven er ukendt stof Skal sikre at du ikke kan skrive hele afsnit af opgaven, inden opgaveugen, men skal tage hensyn til dine overvejelser Må ikke bygge direkte på undervisningen. Kan dog ligge i forlængelse af undervisningen

10 Formalia Opgavens omfang: max 15 A4-sider (mindst 10). Din vejleder angiver forventet omfang Linjeafstand er 1½ 2400 anslag pr. side Vælg en god og letlæselig sats Omfang omfatter ikke: indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller, illustrationer og tekstbilag Forrest i afleveringsmappen: Tilmeldingsblanket, opgaveformulering, evt. lærerbilag Afleveres i min. to eksemplarer på skolens kontor (flere ved flere fag) Husk sidetal

11 Opgaveskrivning Lav en idebank
Skriv en god disposition med klare overskrifter og et tydeligt mål Start skrivefasen tidligt og læs korrektur løbende Vu-moduler om SSO Brug din vejleder! Modul om infosøgning ved bibliotekar Brug bibliotekaren! GODE VEJLEDNINGER I OPGAVESKRIVNING: OG BIBLIOTEKETS SKRIV OPGAVE

12 Opgavens indhold FORSIDE = TILMELDINGSBLANKET
OPGAVEFORMULERING + EVT. BILAG KNYTTET TIL DENNE ET ENGELSK RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE MED SIDETALSHENVISNINGER INDLEDNING, DER PRÆSENTERER EMNET OG AFGRÆNSER DET SELVE OPGAVEBESVARELSEN KILDEHENVISNINGERNE SKAL VÆRE KORREKTE OG FULDSTÆNDIGE. DER KAN VÆLGES MELLEM FODNOTER ELLER SLUTNOTER – TAL MED DINE VEJLEDERE. AFSLUTNING MED KORT SAMMENFATNING OG KONKLUSION DATO OG UNDERSKRIFT EFTER KONKLUSIONEN LITTERATURLISTE MED NØJAGTIGE ANGIVELSER: FORFATTER, TITEL, UDGAVE, FORLAG, ÅRSTAL. LITTERATUR ARTIKLER INTERNET ILLUSTRATIONER EVENTUELLE BILAG FRA KURSISTEN SELV HEREFTER

13 Bedømmelse CITAT FRA BEKENDTGØRELSEN OM BEDØMMELSEN…
VED BEDØMMELSEN LÆGGES VÆGT PÅ NEDENSTÅENDE FORHOLD: OM DEN STILLEDE OPGAVE ER BESVARET UD FRA DE FORMULEREDE KRAV. OM DER ER SAMMENHÆNG MELLEM DEN TIDSMÆSSIGE RAMME FOR OPGAVEN OG BESVARELSENS OMFANG OG KVALITET. OM DER ER BENYTTET RELEVANT BAGGRUNDSSTOF FOR BESVARELSEN. OM STOFFET ER FORMIDLET PÅ TILFREDSSTILLENDE MÅDE OG ER BEHANDLET TILSTRÆKKELIGT DYBTGÅENDE. OM DET ANVENDTE MATERIALE ER INDDRAGET I RIMELIGT OMFANG. OM DER ER PRÆCISE HENVISNINGER OG FYLDESTGØRENDE DOKUMENTATION. OM ALLE KILDER ER OPLYST, OG NOTER OG LITTERATURLISTE ER KORREKTE OG FYLDESTGØRENDE. OM FREMSTILLINGEN ER OVERSKUELIGT DISPONERET, OG AT DER ER SAMMENHÆNG I BESVARELSEN. OM DEN SPROGLIGE UDFORMNING ER KLAR, PRÆCIS OG ENSARTET IGENNEM HELE OPGAVEN. DER GIVES ÉN KARAKTER UD FRA EN HELHEDSBEDØMMELSE.

14 Sygdom Ved sygdom i opgaveugen: KONTAKT REKTOR STRAKS OG
SEND EN LÆGEATTEST OG SEND EN ANMODNING OM EN SYGEEKSAMEN Sygeeksamen er normalt placeret i en ferie eller august september Området for SSO kan være det samme, men der skal formuleres en ny problemformulering

15 GOD FORNØJELSE!

16 Eksempler på opgaver Kunstig befrugtning (bi b og re C)
Diabetes (bi B) Hungersnøden i Irland i 1800-tallet Holocaust (hi B) Modstandsbevægelsen m fokus på stikkerlikvideringer Country-musik (mu B) H.C. Andersens eventyr (da A) Naja Marie Aidts forfatterskab (da A) Social arv (sa B) Danmarks aktivistiske udenrigspolitik under Fogh (sa B) Gonzo-journalistik (en B) Pompei i romerriget (hi B)

17

18 DEN STORE SKRIFTLIGE OPGAVE OG DANSK
DANSK ER ET FAG, DER MEGET LET SAMSPILLER MED ANDRE FAG – HVORFOR? LITTERATUR SPROG MEDIER DANSK KAN UNDERSTØTTE OG SAMLE MED SINE TRE INDFALDSVINKLER!

19 NØGLEORD I FORBINDELSE MED DANSK…
FORMIDLINGSASPEKTER I ET DANSKFAGLIGT PROJEKT SPROGLIGE VIRKEMIDLER FORMIDLINGSFORM OG GENREASPEKT RETORIK ARGUMENTATION FORHOLD MELLEM FORM OG INDHOLD RECEPTIONSANALYSE LITTERATUR I ET DANSKFAGLIGT PROJEKT VÆRKER SKAL KUNNE SAMSTEMMES DE FAGLIGE MÅL SKAL I SPIL – ANALYSE OG FORTOLKNING MEDIER I ET DANSKFAGLIGE PROJEKT FILMANALYSE SPROGET I MEDIERNE


Download ppt "StØrre skriftlige opgave hf"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google