Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Rent drikkevand” Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Odder kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Rent drikkevand” Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Odder kommune"— Præsentationens transcript:

1 ”Rent drikkevand” Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Odder kommune
Bent Hodde Mortensen, Afdelingsleder Miljø Ønsker du at rette datoen i den røde bjælke, skal du vælge Vis - Master - Diasmaster. Derefter skal du klikke på datoen og rette den til. Klik derefter på Luk Mastervisning. Nu vil datoen blive vist på alle de dias du opretter.

2 Organisering EU Vandrammedirektivet (god tilstand – kvantitet og kemisk), drikkevandsdirektivet (kvalitet), Nitratdirektivet Stat: Overordnet myndighed, lovgivning Vandplaner, kortlægning, Pesticidgodkendelse – og kontrol Kommune: Myndighed Vandhandleplaner, Indsatsplaner, Vandforsyningsplaner Tilsyn, tilladelser Vandværker: Levere rent drikkevand til deres forbrugere Følge gældende planer Vandrådet: Kontaktorgan for vandværkssamarbejde Forhandler i forhold til offentlige myndigheder Bistå almene vandforsyninger

3 Staten Sky-Tem overflyvning

4 Sårbarhed - nitrat

5 Staten

6 Særlige drikkevandsinteresseområder OSD
Indsatsområde Boulstrup Indsatsplan fra 2004 Indsatsområde Tunø Indsatsplan næsten færdig Indsatsområde Boulstrup Vest Kortlægning er færdig og kommunen skal i gang med at udarbejde en indsatsplan Indsatsområde Fillerup Kortlægning færdig i 2013 Indsatsområde Hundslund Kortlægning færdig i 2012

7 Særlige drikkevandsinteresseområder OSD

8 Flyvetur under jorden Boulstrup - Del 1 af 2 - Naturstyrelsen Århus:
Boulstrup - Del 1 af 2 - Naturstyrelsen Århus: Boulstrup - Del 2 af 2 - Naturstyrelsen Århus: 

9 Hvad er en indsatsplan? Angiver de områder, hvor der skal ske en indsats Angiver de foranstaltninger der skal gennemføres Angiver retningslinjer for tilladelser og afgørelser, som har betydning for vandressourcen Angiver om der skal ske overvågning – og af hvem der skal gennemføre overvågningen Opgørelse over behov for beskyttelse Tidsplan for gennemførelse af den samlede indsatsplan

10 Indsatsplan - proces Naturstyrelsen afleverer redegørelse samt kortlægning af indsatsområde Opstartsmøde og nedsættelse af følgegruppe Følgegruppe består af de berørte vandværker, landbruget og kommunen Udarbejdelse af udkast til indsatsplan Følgegruppemøder undervejs i forløbet, indgåelse af aftaler Udkast forelægges byrådet og i koordinationsforum Færdig udkast til indsatsplan sendes i høring i 12 uger Eventuel orientering af følgegruppe og koordinationsforum om revideret forslag Endelig vedtagelse af indsatsplan i Byrådet

11 Planer til sikring af grundvandet
Vandplaner – sikring af al vand – grundvand, vandløb, søer, fjorde, kyst Indsatsplaner – sikre grundvand mod forureningskilder: - nitrat fra landbruget - pesticider fra landbruget, private og offentlige arealer - forurenende virksomheder - spildevandsanlæg – nedsivningsanlæg Vandforsyningsplan – sikre rent og nok drikkevand til kommunens borgere Indvindingstilladelser

12 Vandværker I Odder Kommune er der følgende almene vandforsyningsanlæg:
17 vandværker med egne boringer og vandværk, og 3 distributionsværker, som køber vand fra et andet vandværk Inden for de sidste 15 år er der lukket 4 vandværker – 2 vandværker pga. BAM i boringerne 2 små vandværker pga. økonomi

13 Vandkvalitet Kommunen fører tilsyn med vandkvaliteten på vandforsyningsanlæg - herunder vandværkerne Vandværkerne skal sørge for, at drikkevand til deres forbrugere bliver undersøgt jævnligt – i h.t. Tilsynsbekendtgørelsen Antal vandprøver er afhængig af hvor meget vandværket oppumper om året. Vandanalyser fra de enkelte vandværker kan ses på Geus´ hjemmeside:

14 Bakteriologisk forurening
Forurenet vandprøve – coliforme bakterier, kimtal, e-coli Kontakt til vandværket Ændringer på vandforsyningsanlægget? Embedslægen – ny vandprøve eller kogepåbud Vandværket undersøger eventuelt vandforsyningsanlægget for forureningskilde Ved kogepåbud: Vandværket informerer forbrugerne både ved kogeanbefaling og ved ophør af kogeanbefaling Kommunen informerer på kommunens hjemmeside om Ny vandprøve hurtigst mulig

15 Bakteriologisk forurening
Mulige forureningskilder: Renovering på vandforsyningsanlægget Utæthed på ledningsanlægget Uhensigtsmæssige installationer Manglende vedligeholdelse af vandforsyningsanlægget Ikke korrekt udtagning af vandprøve

16 Nitrat Problem ved Tunø Vandværk er løst
Stenkalven vandværk – ligger ved grænseværdien. Enkelt vandværk som ligger ved på 30 mg/l

17 Pesticider I 1998 fik de fleste vandværker analyseret deres boringer for 30 pesticider. 3 vandværker med BAM over grænseværdien - Hou Vandværk, Falling- Aalstrup Vandværk og Gylling Vandværk Ansøgning fra det fælles vandværkssamarbejde (Vandværksgruppen) Udvalgsbeslutning i 1998 om at alle vandværkernes boringer skal analyseres for 30 pesticider I 2001 lovkrav om at der skal analyseres for 23 pesticider i boringer og på afgang vandværk (bla. BAM = 2,6-dichlorbenzamid) I 2011 lovkrav om at der skal analyseres for 33 pesticider i boringer og på afgang vandværk (bla. glyphosat)

18 Pesticider Siden 1998 er der fundet følgende pesticider og nedbrydningsprodukter i vandværksboringer: BAM – nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmiddel Prefix eller Casoron - gårdspladser, udyrkede arealer Bentazon – sprøjtegift mod ukrudt - kløver-, majs- og ærtemarker Dichlorprop – sprøjtegift mod ukrudt - korn- og græsmarker, udyrkede arealer

19 Pesticider Hos følgende vandværker i kommunen er der fundet en eller flere pesticider / nedbrydningsprodukter: Boulstrup Vandværk: BAM og bentazon Fensten Vandværk: BAM og dichlorprop Gosmer-Halling Vandværk, BAM Gylling Vandværk: BAM Over Randlev Vandværk: BAM Vandværket ”Skovkilde”: dichlorprop De forurenede boringer hos Gosmer-Halling Vandværk, Over Randlev Vandværk og vandværket ”Skovkilde” anvendes stort set ikke mere. Det er kun hos Gylling Vandværk, at værdierne overskrider grænseværdien.

20 Sløjfning af brønde og boringer
Kampagne i 2006 og 2007 om sløjfning af brønde og boringer Vandværkerne og kommunen betaler for sløjfning af gamle brønde og boringer Siden 2006 er der sløjfet 40 brønde og 13 boringer Der resterer ca. 100 brønde og boringer

21 Sløjfede brønde og boringer

22 Stiller vi krav? Landbrug - udspredning af husdyrgødning, supplerende afgrøder, aktiviteter der kan forurene Virksomheder – oplag af kemiske stoffer, aktiviteter der kan forurene Spildevand – vurdering af sårbarhed på lokaliteten Inaktive brønde og boringer skal sløjfes Sprøjtefri arealer

23 Teknik og miljøpolitik
Pejlemærke: Rent vand til alle – også de næste generationer INDSATSMÅL: For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser f.eks. skal der Undersøges muligheder for skovrejsning. RESULTATMÅL: At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet

24 Undersøgelse: Muligheder for skovrejsning i Boulstrupområdet
Proces: Kontakt til Vandrådet Kontakt til de lokale vandværker Kontakt til Odder Vandværk – fælles projekt Udpegning af mulig skovrejsningsområde Kontakt til berørte lodsejere/organisationer Information om muligheder for økonomisk kompensation

25 Skovrejsning Finansieringsmuligheder
Statslig skovrejsning – eventuelt samarbejde med kommune og vandværker Kommunal skovrejsning - EU-støtte op til 50 % Vandværket kan opkøbe hele eller noget af en landbrugsejendom ved finansiering over taksterne Statslig tilskud til privat skovrejsning (min. 5 ha) Enkeltbetalingstilskud (staten) Vandværker kan kompensere for varig pesticidfri drift samtidig med at lodsejer får statslig tilskud til skovrejsning Privat lodsejer kan plante skov og sælge arealet til vandværket Løvskov med jagtleje

26 25 m sikringszone Krav! Miljøbeskyttelseslovens § 21 b
”Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg.” Ny regel gældende fra Tidligere krav var 10 m 25 m sikringszone – årlig kompensation Kontrolmyndighed er NaturErhvervstyrelsen

27 Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO
Miljøbeskyttelsesloven, § 24: ”Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.” Miljøbeskyttelsesloven, § 26a: ”Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens § 13 eller §13a, kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.” BNBO – virkemiddel til beskyttelse af grundvandet – geologiske, klimatiske og indvindingsmæssige forhold

28 Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO
Hvad kan for eksempel reguleres? - gødnings- og pesticidanvendelse - påbud om omlægning af kloaker - fjernelse af olietanke - oplag og håndtering af kemikalier - anlæg og drift af vaskepladser - etablering af jordvarmeanlæg Der er tale om mindre områder!

29 Tilskud til boringsnære beskyttelsesområder!
Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 20 mio. kr. årligt i og 2013 til kommunernes arbejde med at udlægge boringsnære beskyttelsesområder. Der bliver etableret en tilskudspulje, som kan søges af kommunerne til at gennemføre BNBO-udredninger, og Naturstyrelsen opretter et rejsehold, som vil tage rundt og vejlede kommunerne. ……… Mere information følger fortæller Naturstyrelsen

30 Hvilke opgaver ligger forude?
Handleplan i henhold til Miljømålsloven Indsatsplan Tunø – 2012 BNBO – Boringsnære Beskyttelsesområde – mulighed for projekt 2012 Revision af kommuneplanen Byudvikling, arealanvendelse, skovrejsning, landbrugets udvikling – store dyrehold, biogasanlæg. Indsatsplan for Boulstrup Vest – revision af Indsatsplan Boulstrup? Tiltag for beskyttelse:? Indsatsplan for Fillerup og Hundslund og 2014 Revision af vandforsyningsplan for Odder Kommune Fremtidig vandforsyningsstruktur, ringforbindelser og ??

31


Download ppt "”Rent drikkevand” Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Odder kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google