Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vinterforanstaltninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vinterforanstaltninger"— Præsentationens transcript:

1 Vinterforanstaltninger
Alternative title slide En varm bro I en kold vinter Inge Damsgaard, Projektchef, Rambøll Aalborg Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels

2 Vinterbekendtgørelsens §4
Bygherrerne anvender i stigende grad vinterbekendtgørelsens §4 (tidligere betegnet forsøgsordningen fra 2006) 18. maj 2011 blev denne forsøgsordning gjort permanent Bygherren kan således ved større entrepriser indhente et samlet tilbud, der indeholder alle vinterforanstaltninger. Risikoen overføres til entreprenøren og Det overlades til entreprenøren at afgøre hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, der skal iværksættes ! Content slide Content slide

3 Fordel ELLER og ulempe Bygherren Laveste bud?
Lettere administration af vinterforanstaltninger Ingen uventede omkostninger Entreprenøren Stor risiko, som kan være svær at prissætte i forbindelse med tilbudsgivningen Laveste bud? Færre tilbud? Light blue fact box Slide with light blue factbox

4 VINTERFORHOLD De barske vinterforhold de seneste år har, ud over tekniske udfordringer, medført store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for entrepriser udbudt på denne form. Content slide, with fact box Slide with textboxes for facts or details

5 Stor variation i vintervejret
Vinteren 2009/2010 Den koldeste vinter i 14 år Vinteren 2010/2011 Hård frost og sne i november og næstkoldeste december registeret siden 1984 [ADD HEADLINE] [Add text] Light blue fact box Slide with light blue factbox Vinteren Den varmeste vinter registreret siden 1874

6 EKSEMPEL HADSUNDBROEN omisolering
Arbejdet omfattede omisolering af brodækket og udskiftning af fuger Forsinkelser i starten betød, at entreprenør blev tvunget til at iværksætte omfattende vinterforanstaltninger i vinteren 2010/2011 Content slide, with 3 images Content slide, two columns with 3 images. Large image size: 5,43 cm x 10,79 cm or 205 x 408 pixels Small image size: 5,43 cm x 5,11 cm or 205 x 193 pixels

7 EKSEMPEL HADSUNDBROEN omisolering
Vinterforanstaltninger: Planlægning (tidskrævende) Telt med varme tilpasset broen (klap, trafik, Mariager Fjord) Beredskab (dagligt/storm) Snerydning langs arbejdsområde samt på klap pga. pladsforhold, der umuliggjorde brug af VD’s snerydningsentreprenør Content slide, with 3 images Nedkøling af bropladen fra undersiden(specielt fortov) Mange tilpasninger med tilførsel af flere og flere varmekanoner

8 EKSEMPEL HADSUNDBROEN omisolering
Mange tilpasninger af telt pga. vejr (koldere og koldere) Gener fra nedbør (snerydning og vand, der smeltede ind mod telt) Begrænsede pladsforhold (belægning op til bromidte mod trafik ikke muligt) Belægning: Produktion og transport, når det er koldt? Entreprenøren måtte bære hele udgiften Content slide, with 3 images Content slide, two columns with 3 images. Large image size: 5,43 cm x 10,79 cm or 205 x 408 pixels Small image size: 5,43 cm x 5,11 cm or 205 x 193 pixels

9 Eksempel Vilsundbroens pille 1
Arbejdet, der foregik på 12 m vand, omfattede etablering af en byggegrube, tømning af denne og beton- og armeringsarbejder i byggegruben Grundet forhold, som ikke kunne lægges entreprenøren til last, blev arbejdet stærkt forsinket, således at arbejdet kom til at forløbe hen over vinteren 2009/2010 Content slide, two columns with image Content slide, two columns with image. Image size: 11,28 cm x 10,78 cm or 426 x 407 pixels

10 Eksempel Vilsundbroens pille 1
Efter nytår 2009/2010 var Vilsund frosset fuldstændig til og lukket med is. Og byggegruben var ikke dimensioneret for islast. For at sikre byggegruben blev følgende iværksat: En lille slæbebåd som isbryder, der delvist var i stand til at holde isen borte Et bobleanlæg, som kunne opretholde en smal isfri bræmme langs byggegruben. Sikkerhedsprocedurer til evakuering af mandskabet i tilfælde, hvor isen på grund af strøm eller storm kunne bryde op og presse ind mod byggegruben Content slide Content slide

11 Eksempel Vilsundbroens pille 1
Frosten medførte imidlertid, at der blev dannet store isklumper omkring utætheder i byggegruben, som kunne være til fare for de medarbejdere, der arbejdede nede i byggegruben. Efter en periode måtte entreprenør, rådgiver og bygherre erkende, at arbejdet måtte indstilles af sikkerhedsmæssige (og økonomiske) årsager, og arbejdet kom til at ligge stille i nogle uger. Entreprenøren var ikke skyld i forsinkelsen, hvorfor bygherren måtte bære hele udgiften Content slide Content slide

12 Pris for vinterforanstaltninger
Eksempel Hadsundbroen (entreprenør) 15 % af entreprisesummen (~11 mio.) Eksempel Vilsundbroen (bygherre) 4-6 % af entreprisesummen (~20 mio.) Hvilket dækningsbidrag (DB) kalkulerer I med ved afgivelse af tilbud? (10%?) Hvordan indregner I risikoen ved vinterforanstaltninger? Content slide Content slide

13 HVAD ER RIMELIGT? Content slide, two columns with image Etape 1
Content slide, two columns with image. Image size: 11,28 cm x 10,78 cm or 426 x 407 pixels Etape 1 Etape 2

14 HVAD ER RIMELIGT når vinterbekendtgørelsens §4 anvendes
Set fra entreprenørens synspunkt: Hvordan mindskes risikoen for entreprenøren? Hvordan skabes der lige konkurrencevilkår således, at det ikke bliver satsning på en mild vinter, der afgør, hvem der kan afgive det laveste bud Content slide, with fact box Set fra bygherrens synspunkt: Hvorledes sikrer bygherren, at han opnår det billigste tilbud – dvs. at hele den økonomiske risiko ikke overføres til ham Slide with textboxes for facts or details

15 Vinterbekendtgørelsens §5
§5. Pligten til at videreføre arbejdet efter §2 kan fraviges, hvis arbejdet trods indsats af vinterforanstaltninger af sædvanlig type i normalt omfang ikke kan holdes i gang. Hvad er normalt omfang? Der er behov for en klar definition af ulempegrænsen i udbudsmaterialet – hvilke vejrforhold giver anledning til at man standser arbejdet Content slide Hvad er normalt omfang?

16 Vinterbekendtgørelsens §5
Entreprenøren kan standse arbejdet, når ulempegrænsen nås Entreprenøren gøre krav på tidsfristforlængelse Entreprenøren kan måske gøre krav på dækning af stilstandsomkostninger – afhænger af kontraktens udformning Bygherre kan standse arbejdet, når ulempegrænsen nås Entreprenøren kan gøre krav på dækning af stilstandsomkostninger §4 §4 §4 §3 §3 §3

17 Bygherrens/rådgiverens opgaver:
Skal ud fra tekniske og økonomiske vurderinger opstille kriterier for: Hvornår arbejdet skal standses Hvornår arbejdet igen kan genoptages hvor det ud fra tekniske, økonomiske betragtninger vil og tidsmæssigt vil være mest forsvarligt at stoppe arbejdet og genoptage entreprisen på et senere tidspunkt. Content slide, with fact box Endvidere skal fastlægges: Placering af de økonomiske risici ved en standsning Slide with textboxes for facts or details

18 Økonomiske konsekvenser, når arbejdet stoppes
Mandskab hjem fra den ene dag til den anden – men Aflønnes 3 dage Risiko for at de finder andet job, hvis længerevarende stop Vagt/opsyn på pladsen Vedligehold af etablerede trafikforanstaltninger, herunder eventuelt saltning og snedrydning Drift af byggeplads. Skure og installationer skal holdes opvarmede. Eventuelt snerydning Ekstra lejeomkostninger af materiel, skure mv. fra pladsen Content slide Mandskab hjem fra den ene dag til den anden - de såkaldte 3G dage indebærer, at mandskabet skal aflønnes i 3 dage efter hjemsendelsen Der skal være vagt/opsyn på pladsen Drift af byggeplads. Skure og installationer skal holdes opvarmede Ekstra leje Det koster normalt for meget at fjerne materiel, skure mv. fra pladsen, så der er fortsat lejeomkostninger – i dette tilfælde var både en slæbebåd og en stor flåde frosset inde Funktionærer kan ikke blot sendes hjem Hvis stilstandsperioden – som her – er længerevarende, er der risiko for, at entreprenøren ikke kan få de samme medarbejdere igen, idet de kan finde andet arbejde. I dette tilfælde beholdt entreprenøren en del af medarbejderne og satte dem til forefaldende vedligehold mv. – helt klart en stor omkostning, hvor regningen ikke kan sendes videre til bygherren Udgifter til bod

19 EKSEMPEL VILSUNDBROEN OVERFLADEBEHANDLING
Overfladebehandling af broklappen udføres som vinterarbejder for at begrænse gener for skibstrafikken Vinterbekendtgørelsens § 4 er gældende Der er opstillet kriterier for, hvornår arbejdet må stoppes midlertidigt og permanent - bygherren bærer i stor udstrækning den økonomiske risiko herved Content slide Content slide

20 Eksempel Vilsundbroen overfladebehandling
Den beskrevne model indebærer: Entreprenørens risiko afgrænses (delvist) Entreprenøren tvinges ikke til at tage uoverskuelige chancer og risici ved tilbudsgivningen Bygherren opnår (forhåbentligt) en lavere pris ved licitationen

21 TAK Content slide, with top bar image
Content slide, with top bar image. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels


Download ppt "Vinterforanstaltninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google