Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PÅRØRENDEARRANGEMENT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PÅRØRENDEARRANGEMENT"— Præsentationens transcript:

1 PÅRØRENDEARRANGEMENT
Velkomst ved Oberst Før udsendelse 17 APR 2010 IGDET/ISAF 10

2 Dagens program - indtil frokost
Velkomst, formål med orienteringen, samt praktiske forhold Orientering fra chefen for DABG TFH RC (S) hold 10 Orientering fra Ingeniørregimentet: - Kontaktofficeren KTO-indlæg - Kontaktmuligheder/hjemmesider m.m. Orientering Socialrådgiver Pause Orientering Feltpræst Orientering fra Familienetværket Orientering fra chefen for 1 Panseringeniørkompagni Orientering fra chefen for Ingeniørdetachementet Præsentation af grupper i Ingeniørdetachementet Frokost Tak hr. oberst. Mit navn er Ole Harder. Jeg kommer fra et element benævnt GSE som varetager pårørendekontakten og Kontaktpersonsordningen. Jeg er glad for at så mange afser mulighed for at komme, hvilket viser at der er et behov. I øjeblikket er vi ca. 200 personer samlet. Gennemgang af dagens program. Vi skal nå meget inden frokost. Jeg anmoder derfor om at alle overholder tiderne. Der er ikke indlagt ryge eller toiletpauser, så ved akut behov henstilles til at man lister stille ud. Som det kan ses, er der forenden af lokalet opstillet køleanlæg med vand. Dette er til fri afbenyttelse. Jeg vil til sidst fange evt. tilbagemeldinger

3 Navne på aktører pårørendearrangementet
Ingeniørregimentet: Oberst Christian Arildsen Garnisonsstøtteelementet/ Ingeniørregimentet: Major Kim Rønne Kock Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg Seniorsergent Ole Harder Overkonstabel Arne Stenstrup Hansen 1 Panseringeniørkompagni: Kaptajn Michael Sonne Jørgensen Premierløjtnant Søren Petersen Socialrådgiver: Leif Mortensen Familienetværket: Majbritt Sørensen Hvid trøje Kirsten Ulberg Hvid trøje Rebecca Selmer Hvid trøje DABG ISAF hold 10: Oberstløjtnant Lennie Fredskov Hansen, chef for DABG hold 10 Feltpræst Niels Peter Sørensen Kaptajn René Sølvberg, Chef for Ingeniørdetachementet

4 Praktiske forhold Rygning sker udendørs
Toiletter er afmærket og peg i retningen. Frokost foregår i CAF. Der vil være gruppevis afmærkning således man allerede ved frokost har mulighed for at skabe relationer til øvrige pårørende i soldatens gruppe. Soldaterne er hjemmevant og bedes tage teten og hjælpe. Der vil være opstillet buffet med den ønskede mad. Rigeligt til alle. Kaffe og kage til eftermiddagens program.

5 Formålet med pårørendearrangementerne
At skabe tryghed, At orientere om de organisationer og eller netværk der findes, At orientere om evt. problemområder, som kan opstå, At få udvekslet informationer om, hvor og hvordan man som pårørende kan søge yderligere oplysninger og få besvaret evt. spørgsmål, At informere om de aktuelle forhold i missionsområdet, TRYGHED for såvel den udsendte som dennes pårørende. Før, under og efter udsendelsen. Vores mål med arrangementet er: Når i går herfra i dag, så skal i være tryggere endda i kom, i skal sige ”jeg fik de oplysninger jeg kom for.” Jeg fik svar på mine spørgsmål Tryg ved hvordan: I ved : Hvad opgaven går ud på Hvor og hvordan i kan hente information Hvor og hvordan i kan søge støtte Hvorledes vi behandler en særlig hændelse En soldat er afhængig af et bagland der virker og bakker op om ham.

6 Arrangementer Før udsendelse: 17 APR 2010
Midtvejs arrangement: 27 NOV 2010 Afvikling: Uge – parade De kommende arrangementer Midtvejs: 27 november 2010 og før hjemkomst ultimo januar/primo februar 2011. Afvikling og parade forventelig i uge Nærmere tilgår ved midtvejsarrangementet. Indbydelse vil udsendes ca. 1. mdr. før arrangementet og vil ligeledes kunne findes på IGR hjemmeside. 6

7 SPØRGSMÅL Spørgsmål inden vi går i gang?
Ordet gives til CH DABG OL Lennie Fredskov Hansen.

8 KONTAKTPERSONORDNINGEN

9 Kontaktpersonordningen
Formål … at kunne yde opfølgende støtte og hjælp til personel, som kommer alvorligt til skade eller omkommer under eller i forbindelse med tjenesten såvel nationalt, som i.f.m. udsendelse til internationale operationer (INTOPS), samt til deres pårørende. Bestemmelser for ordningen Kontaktpersonordningen kan ligeledes iværksættes ved eks. gidseltagning, repatrieringer, alvorlig sygdom el. lignende situationer, hvor det skønnes nødvendigt med opfølgende støtte og hjælp til personel eller deres pårørende.

10 Kontaktpersonordningen Formål
Yde støtte og hjælp, under og efter en evt. Særlig hændelse. (SÆHÆ) Virke som familiens kontaktperson ved det pågældende tjenestested. Bindeled til Forsvaret Personen benævnes som: KONTAKTOFFICER (KTO) Der er udpeget kontaktofficerer ved alle regimenter... Der er personer ved alle regimenter som er uddannet til at virke som KTO Som det er nævnt i disse punkter er det såvel soldaten og de pårørendes ”point of contact” ved de enkelte tjenestesteder. Det gælder både før under og efter udsendelsen

11 Kontaktofficerer ved Ingeniørregimentet
Følgende indgår som kontaktpersoner ved Ingeniørregimentet: Major Kim Rønne Kock Major Ole Ahlmann Hansen Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg (Varetager også funktionen som Presseofficer) Seniorsergent Ole Harder

12 Opgaver for Kontaktofficeren
Orientering af tilskadekomne og pårørende om og opfølgning af beslutninger truffet af fore- satte myndigheder. Evt. deltagelse i 1. besøg eller møde hos den tilskadekomne eller de pårørende. Kontakt og koordinering. Opfølgning overfor efterladte pårørende til omkomne m.h.p. at yde støtte og hjælp. Opfølgning overfor tilskadekommet personel og/eller pårørende for at følge personellets situation/tilstand, også efter at ansættelses-forholdet ved Forsvaret er afsluttet.

13 Information (hvordan)
Fra enheden i missionsområdet Beskrivelse af den aktuelle situation og livet i DABG og enhederne. Løbende under udsendelsen. Fra Regimentet Nyttige oplysninger og remindere via mail Nyhedsbreve via mail Indbydelser til kommende arrangementer Hvordan kan jeg som pårørende søge informationer Man kan som pårørende, hente ovennævnte informationer, via WWW. Forsvaret.dk/IGR Forsvaret.dk/HOK Soldaterportalen.dk I øjeblikket er der 3-4 steder man som pårørende kan hente informationer, det er 2 el. 3 for mange der burde kun være et sted en portal. Det arbejder vi meget på. Jeg viser senere 3 sider man kan hente informationer på. Under udsendelsen vil enheden sende nyhedsbreve hjem såvel DABG som enhederne. Fra Ingeniørregimentet vil vi sende nyttige informationer, evt. nyhedsbreve og indbydelser.

14 Hjemmesider Hærens Operative Kommando (HOK) www.forsvaret.dk/hok
Mission Update Ugentlige nyheder Generel information Information om alvorlige hændelser Pressemeddelelser

15 HOK´s Hjemmeside www.forsvaret.dk/hok www.forsvaret.dk/HOK
Gå ind under international INFO

16 Internationalt Info Eller HOK telefonavis (næste slide).

17 TRYK 1 – 3 – 1 for ST & LOG (herunder IGDET)
Tryk 1 – 3 – 1 for ST & LOG og så 4 for MP

18 Hjemmesider www.forsvaret.dk/IGR
INGENIØRREGIMENTETS Hjemmeside Links til øvrige relevante hjemmesider Rekvirerer nyhedsbreve Kontaktpersoner ved Ingeniørregimentet Informationer om arrangementer ved IGR Siden opdateres kun indenfor daglig tjenestetid Ved særlige hændelser henvises til HOK´s hjemmeside/telefonavis (24 timer) For de hjemmesider der er ved TRR og HOK gælder, at i ikke kan ødelægge noget.

19 IGR´s Hjemmeside Gå ind under pårørende kontakt 19

20 Pårørende kontakt Her på siden er det muligt at søge diverse informationer om missionen. Klar eks. på ”post til udsendte” og du føres direkte til de rette oplysninger. 20

21 Afghanistan (ISAF) Informationer om ISAF mission 21

22 ISAF hold 10 Siden for ISAF10. Her vil fremgå datoer for arrangementer, kunne hentes briefinger for i dag mv. 22

23 Kontakt IGR HUSK soldatens navn og deling, SKAL oplyses under kommentar Det er ligeledes muligt at kontakte regimentet via mail. Her kan man tilmelde sig nyhedsbreve, meddele midlertidig opholdsadresse eks. ifm. ferie mv. 23

24 Introduktion til www.Soldaterportalen.dk
Soldaterportalen er det medie (værktøj), Hæren anvender til at informerer jer pårørende, før og mens jeres soldat er udsendt En ny portal er blevet en realitet **** klik

25 >> Hvad kan du som pårørende forvente af Soldaterportalen
Pårørendebreve fra chefer Artikler fra missionsområderne Billeder fra missionsområderne Informationer om særlige hændelser Lukkede forum, hvor I kan udveksle erfaringer Information om kommende pårørendearrangementer Direkte kontakt til din soldat (dagbøger, billeder mm.) Her kan relevante nyheder hentes. Dvs. nyhedsbrev, SÆHÆ m.v. (dog har IGR sideløbende valgt at udsende nyhedsbreve mv. ud via de maillister I i dag kan tilmelde Jer). Soldaterportalen har efter en lidt hård fødsel nu vundet stor anerkendelse både fra de pårørende og fra soldaterne. Sammen med de øvrige informationer nede på bordene ligger der et dokument vedr. soldaterportalen. Læs det - og brug lidt tid på at sætte Jer ind i alle portalens funktioner. Hvis i opretter jer efter 01 MAJ 2010 vil i automatisk blive tilmeldt grupper der er relevante for Jer. Der vil i den kommende tid blive lavet lidt justeringer, men det forventes at portalen er helt køreklar medio JUN 2010.

26 >> Hvad skal du som pårørende gøre
Læs informationsbrevet godt igennem Opret dig jf. beskrivelsen på (fra 1. maj 2010) Du vil under oprettelsen automatisk få tilsendt vejledninger til, hvordan du kan anvende Soldaterportalen.dk Denne skrivelse ligger til alle på informationsbordene nederst i salen. VIGTIGT – HUSK at tage den med.

27 Informationsmaterialer
”Når du sendes ud” ”Mens I er væk fra hinanden” ”Min far er soldat” ”Baglandet” ”Børnene i baglandet, Ungt bagland og Professionel i baglandet” ”Hold kontakten – men med omtanke” ”Brug internettet – men med omtanke” ”Værd at vide før udsendelse til international tjeneste” ”Missionen går til – scrapbog” ”Folder fra Familienetværket” ”Kontaktliste fra Ingeniørregimentet” Der findes rigtig mange informationsmaterialer omkring udsendelse til internationale missioner….. Alt sammen findes på bordene bagerst i salen. Der er ligeledes poser 

28 Definitioner Pårørende Kontaktperson
Den eller de personer som soldaten har oplyst at Forsvaret skal deltage i pårørendearrangementer Informationer om udsendelsen Invitationer til Pårørendearrangementer Kontaktperson Den eller de personer (max 2), som soldaten har meddelt at Forsvaret skal kontakte, hvis der sker tilskadekomst eller dødsfald, såvel nationalt som internationalt. For lige at skabe helt klarhed over definitionen på en Kontaktperson og en pårørende. Meget vigtigt – og soldaten pligt at sørge for at informere forsvaret om oplysninger for kontaktpersoner og pårørende. For såvel kontaktpersoner som pårørende, er det soldatens pligt at informere Forsvaret om navn, adresse og tlf. på disse personer, samt kontinuerligt at oplyse om evt. ændringer.

29 Særlige hændelser (SÆHÆ)
Risikofyldt mission. Opgaven skal løses Enheden gør alt for at minimere risikoen De kan ikke garantere der ikke sker tab/skader. Underrette pårørende ved personlig kontakt – ej ensbetydende med dødsfald. Hvis muligt vil den tilskadekomne ringe hjem. Hvis pressen hører om hændelsen før pårørende er underrettet, vil /HOK begrænse antallet af ”bekymrede” – HOK telefonavis: el. hjemmeside

30 Policy ved alvorlige hændelser
Al offentlig information om uheld mv. sker via HOK Kontaktpersonordningen iværksættes af HOK Direkte kontakt til ”Kontaktpersonen” (Nærmeste Regimentschef og Kontaktofficeren) Vi er oppe mod pressen!, hvad angår tid.

31 Den alvorlige Hvordan gør vi det Hvad kan vi gøre for de pårørende
Hændelse i missionsområdet Missionsområdet (Kommunikation lukkes) HOK orienteres 1. og 2. melding. ”Tiden” Regimentet pålægges opgaven af HOK Hvordan gør vi det Hvis muligt ringer soldaten hjem Vi kommer fysisk, også ved alvorlige uheld. Hvad kan vi gøre for de pårørende Hvad bør i have talt om Soldatens ønsker, ”sidste vilje” Hvor, hvornår og hvordan formidles budskabet (når nærmeste pårørende er orienteret) eller… Pressen Kollegaer Følg situationen på HOK´s hjemmeside eller telefonavisen Forklarer en tænkt situation i MIS området: Fra ulykken sker og til de pårørende er orienteret i Danmark. Hvad gør vi hvis ikke vi finder kontaktpersonen. Vi kommer fysisk til kontaktpersonens adresse,” også ved alvorlig tilskadekomst” ikke nødvendigvis herfra Skive, hvis bopælen er Slagelse. Forklare hvad vi kan gøre for de pårørende. I bør som soldater have talt med jeres familier om ”Hvis uheldet er ude” hvor og hvorledes evt. hvordan ”sidste vilje. Militær / Ikke militær. Alt sammen noget man også bør have talt om alligevel. Vigtige oplysninger, fortæl hinanden hvor de er . Når kontaktpersonen er orienteret opstår spørgsmålet navne frigivelse på evt. afdøde og de efterladte. Giv rådet bibehold anonymitet i den meget svære tid, fra at gå fra ukendt til en meget kendt person, er et meget stort skridt og man kan ikke gå baglæns. Man kan altid efterfølgende stå frem når man har bearbejdet hændelsen. Til soldaterne ”lad nu de rigtige formidle budskabet, lav ikke aftaler om at når der sker noget sender skriver el. ringer i ”har det godt”. Ved SÆHÆ lukkes alle kommunikationsmuligheder og jeres soldat vil alligevel ikke have mulighed for at ringe hjem selvom han/hun har det godt.

32 SPØRGSMÅL Evt. spørgsmål. Vi er til rådighed resten dagen samt pr. tlf. eller mail.

33 Dagens program - efter frokost
Fremvisning af materiel Foredrag ved tidligere udsendt delingsfører Gruppesamtaler (kaffe/the, kage og frugt) Fælles afslutning Efter frokost er der materielfremvisning i den sydlige ende af denne bygning. Følg strømmen – vi skal alle den samme vej  Alle mødes igen i Parolesalen kl. 1400

34 Gruppesamtaler - og eftermiddagskaffe
Grp. 1 – DELTROP Havestuen øst Grp. 2 – 1PNIGGRP Havestuen vest Grp. 3 – 2PNIGGRP Cafeteriet øst Grp. 4 – MEKIGGRP Cafeteriet vest

35 Gruppesamtaler - og eftermiddagskaffe
Grp. 5 – LEJRGRP Lavetstuen øst Grp. 6 – EODGRP Lavetstuen vest Grp. 7 –PNMIR&MMIRGRP Officersmessens spiseafsnit Grp. 8 – øvrige Officersmessen

36 Alle mødes igen i Parolesalen kl.1530
Afslutning Alle mødes igen i Parolesalen kl.1530 til fælles afslutning


Download ppt "PÅRØRENDEARRANGEMENT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google