Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akutforurening - ansvar, pligter og muligheder, når uheldet er ude Peter Thomassen Kolding Kommune TM 05 – Årsmøde for jord og grundvand 2013 EnviNa.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akutforurening - ansvar, pligter og muligheder, når uheldet er ude Peter Thomassen Kolding Kommune TM 05 – Årsmøde for jord og grundvand 2013 EnviNa."— Præsentationens transcript:

1 Akutforurening - ansvar, pligter og muligheder, når uheldet er ude Peter Thomassen Kolding Kommune TM 05 – Årsmøde for jord og grundvand 2013 EnviNa 26. september 2013

2 Disposition: Samarbejdsrelationer på skadestedet
Akutkriteriet, selvhjælpshandling og afværgeforanstaltninger Frivillige oprensninger Fif og gode råd Et eksempel – Akut forurening med pesticider

3 Definition ”Pludseligt opstået og med behov for hurtige og effektive modforanstaltninger” Kilde: Den Danske Ordbog

4 1-1-2

5 Samarbejdsrelationer på skadestedet
Indsatsleder Miljøvagt Andre aktører

6 Akutfasen ISL Miljøvagt Andre aktører 1-1-2

7 Akut indsats - udfordringer
Afgrænsning af faresituation / akutbegrebet Afgrænsning af afværgeforanstaltninger

8 Akut indsats - interesser
For indsatsleder, ISL: - opspore og standse ulykken For miljømyndigheden: - sikre miljøet (grundvand, overfladevand m.m.) KONFLIKT

9 Akut-kriteriet § 68 i JFL § 70 i MBL

10 Akut-kriteriet Kommentarer til JFL:
Såfremt der er tid til at meddele påbud, kan reglen i § 68, stk. 2 næppe anvendes Kommentarer til MBL: Der består ingen handlepligt for tilsynsmyndig-heden, hvis den ansvarlige allerede selv har iværksat egnede foranstaltninger

11 JFL § 68, stk. 2 I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelig indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, skal tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige uden påbud

12 MBL § 70, stk. 1 I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelig indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning

13 Væsentlighedskriteriet
Er beskrevet i kommentarer til MBL: … tager sigte på situationer, hvor der kan opstå skadevirkninger af en vis kvalificeret karakter, f.eks. uoprettelig, vanskeligt oprettelige eller omfattende miljøskader

14 Selvhjælpshandling Ej relevant i akutfasen…
… et redskab for miljømyndigheden hvis påbud ikke efterkommes…

15 Afværgeforanstaltninger
MBL § 70,1 og JFL § 68,2 er begrænset til de nødvendige foranstaltninger til imødegåelse af en konkret og betydelig ”fare” Indeholder ikke hjemmel til at gennemføre en fysisk lovliggørelse, hvis der er tale om et ulovligt forhold Når ”faren” er afværget er tilsynsmyndigheden henvist til at gøre brug af de almindelige beføjelser efter lovgivningen Grænsedragningen/vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at afværge ”faren” foretages af ISL… i samråd med miljøvagt og/eller tilsynsmyndigheden. DET ANTAGES, AT DER ACCEPTERES ET FORHOLDSVIS BREDT SKØN !!!

16 Frivillig oprensning Tidsmæssig fordel Økonomisk fordel
Udfordring hvis der er et forsikringsselskab indblandet Anden aktør…

17 JFL § 1, stk. 2, nr 5 Med loven tilsigtes særligt at:
Fastholde forureneren som den, der først og fremmest skal foretage de fornødne foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand

18 Frivillig oprensning Samtykke fra grundejer, forurener og/eller forsikringsselskab. Få det på skrift – f.eks. På en mail ! Overvej at meddele mundtligt påbud, opfulgt med et skriftligt – sagen kan gå i hårdknude !! Giv mulighed for at udføre frivillig oprensning i forbindelse med et undersøgelsespåbud

19 FIF OG GODE RÅD En blandet landhandel:
Skum kan virke emulgerende, hvis det er på basis af sæbestoffer – brug helst skum på protein-basis! Ved opgravning – pas på ikke at perforere lerlag eller andre standsende lag. Det kan være en god idé, at tjekke boredata på jupiter Jordbor kan give et hurtigt overblik over situationen. Pas på med ”medslæb” Opgravet forurenet jord placeres i container, let tippet så låger står opad, og overdækket med bjælke på langs og presening

20 Vurdering af nedsivning:
kornstørelse og lagdeling – finkornede lag virker spærrende vandmætning/grundvandsspejl – grundvand virker spærrende stoffernes viskositet – lav-viskøse væsker siver hurtigst spildmængde og spildhastighed når porerne er mættede over residualmætning vil der ske nedsivning. Dvs at fortsat tilledning ovenfra vil bevirke fortsat nedsivning ved store spild vil der under og umiddelbart efter spildet findes mætninger langt over residualmætning. Det betyder fortsat nedsivning og at der er stor miljømæssig gevinst ved akut opgravning Spredning over barrierer: nedsivning vertikalt vil ofte fylde alle porerne til fuld mætning herefter sker horisontal spredning styret af gradient på vandspejl eller spærrende lag langsom spredning, da gradient ofte er lille

21 Vurdering af ”oliefilm”
jernbakterier skiller som isflager, hvis man stikker en pind igennem overfladen (mangan-krystaller) olie flyder sammen med det samme

22 EKSEMPEL Akut forurening med pesticider

23 Væltet marksprøjte - sagen kort: liter opblandet sprøjtegift - Amistar, Folicur (fungicider) og Mavrik (insecticid) Stofferne er giftige eller meget giftige for organismer der lever i vand meter fra bæk/vådområde m2 - Indvindingsopland til vandværk

24 Akutindsats Sikkerhedsdatablade
Vurderet at spildet udgjorde en akut risiko for bæk / vådområde, samt drikke-vandsinteresser. Akut afgravning af 40 m3 jord. Syns- og lugtmæssig vurdering. Jord bortskaffet til godkendt jordmodtager.

25 Sagsbehandling - håndhævelse og vurdering
Meddelt undersøgelsespåbud til maskinstationen Krav om analyser for aktivstoffer (sikkerhedsdatablade) Beregning af koncentration af aktivstoffer i jorden ved normal brugsdosering (producenterne) Vurdering af 2. og 3. – forespørgsel til MST Afslutning af sagen

26 Konc. i jord ved normal dosering Analyse af jord efter akut opgravning
Vurdering Aktivstof Konc. i jord ved normal dosering Analyse af jord efter akut opgravning Azoxystrobin 0,6-1,04 mg/kg 1,6 mg/kg Tebuconasol 0,5-1 mg/kg 2,9 mg/kg Miljøstyrelsen vurderede at den efterladte restforurening er i samme størrelsesorden som koncentrationen i jorden ved normal dosering…


Download ppt "Akutforurening - ansvar, pligter og muligheder, når uheldet er ude Peter Thomassen Kolding Kommune TM 05 – Årsmøde for jord og grundvand 2013 EnviNa."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google