Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fugle og konsekvensvurderinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fugle og konsekvensvurderinger"— Præsentationens transcript:

1 Fugle og konsekvensvurderinger
ENVINA Fugle og konsekvensvurderinger Steffen Brøgger-Jensen COWI A/S 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

2 Steffen Brøgger-Jensen Biolog (PhD) COWI A/S Fagspecialist (biodiversitet)
3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

3 Fugle og konsekvensvurderinger
Program: Natura 2000-konsekvensvurdering (vindmøller ved Kalveboderne, Kbh) VVM (windsurfing på Vandet Sø, Nationalpark Thy) Fuglebeskyttelsesdirektivet, generel beskyttelse, art. 5 (sommerskovning) Diskussion – hvor er vi? 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

4 Natura 2000-vurdering af vindmøller
Lokalitet: Kalveboderne ved København Projekt: Plantilladelse til projektering af 4 vindmøller Problem: Placering på kanten af Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 Udfordring: Vurdering af konsekvenser for fuglene på udpegningsgrundlaget 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

5 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

6 Natura 2000 - Kalveboderne Problemafgrænsning:
Mulig påvirkning af troldand Kollision Barriere Fortrængning Viden: Data fra DOFbasen Feltundersøgelse Interviews 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

7 Natura 2000 - Kalveboderne … men så begyndte problemerne:
Der er hele 4 forskellige lokalitetsafgrænsninger på DOFbasen Der er markant færre troldænder nu end ved udpegningen …og hvor er det lige inden for fuglebeskyttelsesområdet, ænderne findes? 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

8 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

9 KGB udtaler… Troldand – gunstig bevaringsstatus
For at bevaringsstatus skal kunne karakteriseres som gunstig inden for det enkelte fuglebeskyttelsesområde skal der findes passende habitater for mindst det antal troldænder, som er nævnt i det gældende udpegningsgrundlag, og antallet af troldænder i området skal være stabilt eller stigende. Forudsætningen for dette er at der findes uforstyrrede dagrastepladser i forbindelse med de stort set ukendte fourageringsområder 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

10 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

11 …indkredsning af problemstilling:
"Troldænderne ville kunne blive fortrængt fra et område tæt på vindmøllerne…" Vurderet fortrængningszone på 200 m rundt om hver mølle Næppe væsentlig kollisionsrisiko Næppe barriereffekt 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

12 …og mere indkredsning af problemstilling:
Fortrængning hvornår og under hvilke omstændigheder? …og dermed: Hvor mange fugle involveret og hvor ofte? Svar: Under helt særlige isforhold! 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

13 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

14 Konklusion… INGEN væsentlig påvirkning af bevaringsstatus for troldand! …men hvorfor nu det? Fortrængningszonen er suboptimal som opholdssted De særlige isforhold er sjældent forekommende De er kortvarige "Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende trækfugle skal være stabil eller i fremgang, således at der er grundlag for rastende/fouragerende bestande på … mindst troldand..." (fra handleplanen) 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

15 "VVM-vurdering" ved Vandet Sø
Lokalitet: Vandet Sø, Thy Projekt: Windsurfing Problem: Medfører det væsentlige forstyrrelser for fuglelivet på Vandet Sø? Udfordring: Skal windsurfing forbydes eller skal nationalparken også kunne rumme den slags fritidsaktiviteter? 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

16 Problemafgrænsning: Mulig påvirkning af vandfuglesamfundet Viden:
Forbud? Zonering? Ingen regulering? Viden: Data fra DOFbasen og fra lokale fuglekiggere Data omkring windsurfing Feltundersøgelse Interviews 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

17 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

18 Udfordringer… Svingninger i søens vandfuglebestande – årsager?
Effektkæde windsurfing – forstyrrelse: Kortsigtet – langsigtet? Flytter fuglene bare til Nors Sø, mens surferne morer sig? Samtidige registreringer af surfere og fugle 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

19 Plan…. Feltarbejde over sommer og tidligt efterår: Optælling af fugle og windsurfere Interviews af surfere: Hvad er behovet, hvornår surfes, hvem surfer…? Indsamling af DOFbase-data …men igen: effektkæden? 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

20 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

21 Konklusion …tja, bum-bum… Eller: Langsigtede studier nødvendige for en klar udmelding Og: Uafgjort for nationalparken Politisk beslutning 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

22 Eftertanke… Naturligvis er windsurfing en forstyrrende aktivitet! Men: Har den en væsentlig effekt på fuglebestandene? Eller: Hvordan forholder vi os reelt til kumulative effekter? Og: Hvordan holder vi øvrige faktorer ude af ligningen? Kan der træffes en faglig velbegrundet beslutning på dette grundlag? Eller "blot" en politisk? 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

23 Generel beskyttelse af fugle
Art. 5 i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet: …træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til … beskyttelse af alle de i artikel 1 [vilde fugle] omhandlede fuglearter…: a ) forsætligt at dræbe eller indfange dem…; b ) forsætligt at ødelægge eller beskadige deres reder…; c ) …; d ) forsætligt at forstyrre fuglene navnlig i yngletiden…; e ) …. 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

24 Direktivteksten implementeret i jagtloven:
Lov om jagt- og vildtforvaltning §6 a: §6 a, stk 2, forbyder forsætlig ødelæggelse, beskadigelse og fjernelse af fugles reder, samt forsætlig beskadigelse eller ødelæggelse af æg. §7 stk 2, forbyder forsætlig forstyrrelse af fugle med skadelig virkning for arten eller bestanden. 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

25 "Forsætlig…" Irlandsdom 2007:
Forsætlig forstyrrelse er forsætlige handlinger, som objektivt set forstyrrer, selvom de ikke udføres for at forstyrre arten (fx brug af sprængninger i et anlægsprojekt i en havbugt, hvor der forekom bilag 4 hvaler) 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

26 …men hvordan svinger dette med Naturstyrelsens sommerskovning?
Lokalitet: Gribskov (EF-fuglebeskyttelsesområde) Projekt: Sommerskovning Problem: Foreneligt med Naturdirektiverne? Udfordring: Definér "forsætlig"…. 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

27 EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 108, Gribskov
3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

28 Naturstyrelsen forklarer/forsvarer sig…
3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

29 …så hører vi lige EU igen:
Irlandsdom 2007: Forsætlig forstyrrelse er forsætlige handlinger, som objektivt set forstyrrer, selvom de ikke udføres for at forstyrre arten (fx brug af sprængninger i et anlægsprojekt i en havbugt, hvor der forekom bilag 4 hvaler) 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

30 …og Naturstyrelsen igen:
3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

31 Konklusion: …tja, hvad mener I? Men: Bilag I-fugle ikke beskyttet som bilag IV-arter 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

32 Diskussion… Refleksion… Spørgsmål?
3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering

33 Således opløftet: Tak for opmærksomheden!
Fotokredits: Gøg: John Larsen Troldænder 1: NJ Hamann Andersen Troldænder 2: Klaus Dichmann Taffeland: Daniel Petterson Rød glente: Simon Berg Pedersen Rødr. tornskade: Per Boye Svensson Boobok: Ole Zoltan Göller Alle nævnte fotos fra netfugl.dk 3 september 2013 Fugle og konsekvensvurdering


Download ppt "Fugle og konsekvensvurderinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google