Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Danmarks produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Danmarks produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen."— Præsentationens transcript:

1 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Danmarks produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Indlæg på Nationaløkonomisk Forenings årsmøde på Koldingfjord den 10. januar 2014

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dagsorden  Har Danmark et produktivitetsproblem? (Afsløring: Ja!)  Hvor ligger problemet?  Hvordan fremmer vi produktiviteten i den private sektor?  Produktivitetsmåling og produktivitetsproblemer i det offentlige  Problemer i uddannelsessystemet

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Har Danmark et produktivitetsproblem?

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kommissionen har valgt at fokusere på timeproduktivitet.

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Har Danmark et produktivitetsproblem? Et land har et produktivitetsproblem, hvis 1) Det er mindre produktivt end de mest produktive lande og 2) Produktivitetsvæksten er for langsom til, at landet indhenter de mest produktive lande Gælder dette for Danmark?

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dansk og europæisk timeproduktivitet sakker agterud PRODUKTION PR. ARBEJDSTIME I DANMARK OG VESTEUROPA RELATIVT TIL USA

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetsudvikling og velstandsudvikling i Danmark (gennemsnitlig årlig vækstrate, 1995-2011)

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetsudvikling contra værdiskabelse: Opvejes den svage produktivitetsvækst af den gunstige bytteforholdsudvikling? Bytteforholdskorrektion af BNP (initialt bytteforhold = 1):

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetsudvikling contra værdiskabelse: Opvejes den svage produktivitetsvækst af den gunstige bytteforholdsudvikling? Ved brug af det bytteforholdskorrigerede BNP får man, at Vækstrate i værdiskabelse per arbejdstime = vækstrate i real timeproduktivitet + eksportkvote x bytteforholdsgevinst hvor bytteforholdsgevinst = vækstrate i eksportpriser – vækstrate i importpriser

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Udvikling i bytteforholdskorrigeret BNP per arbejdstime, 1995-2012

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Danmark har et produktivitetsproblem - Men hvor ligger det?

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Her ligger produktivitetsproblemet Faktisk produktivitetsvækst siden 1995 (blå søjle) og produktivitetsvækst, hvis udviklingen havde været som i USA

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer De private serviceerhverv contra industrien: Gennemsnitlig vækst i timeproduktiviteten 1995-2010 Note: En underbranche i servicesektoren er internationaliseret, hvis mindst 25 pct. af produktionen i branchen eksporteres, eller hvis mindst 25 pct. af branchens værditilvækst i Danmark sker i udenlandsk ejede virksomheder.

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Bytteforholdets betydning: Årlig vækst i timeproduktiviteten i industrien 1995-2011

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetsproblemet i den private sektor: Opsummering  Det danske produktivitetsproblem er hovedsageligt koncentreret i de dele af servicesektoren, der retter sig mod hjemmemarkedet  Industrien har også haft en relativt lav produktivitetsvækst målt i faste priser, men det er et internationalt fænomen i de brancher, vi er specialiserede i, og ikke et særskilt dansk problem (modsvares af en bytteforholdsgevinst)

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvorfor har Danmark haft en relativt svag produktivitetsvækst?

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetsudvikling i USA contra Vesteuropa: IT-revolutionens betydning Bloom, Sadun og Van Reenen (AER, 2012) finder, at  Amerikansk-ejede selskaber i Europa har opnået større produktivitetsgevinster ved investering i IT end andre selskaber i samme branche, herunder andre udenlandsk ejede selskaber. Det gælder især for brancher med intensivt brug af IT  Amerikanske virksomheders ekstra gevinst ved IT-investering kan forklare omkring halvdelen af de senere års forskel i produktivitetsvækst mellem USA og Europa  De amerikansk-ejede selskabers ekstra gevinst ved IT-investering skyldes, at amerikanske selskaber har en bedre ledelsespræstation, når det gælder ”people management”

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvorfor har produktivitetsvæksten været særligt svag i Danmark? Ingen oplagte forklaringer, men flg. faktorer kan måske bidrage til forklaringen:  Relativt få højtuddannede får job i den private servicesektor  Danmark var tidligt ude med deregulering  Stramning af planloven har hæmmet detailhandelens produktivitetsvækst  Stigende trængselsproblemer kan have hæmmet produktivitetsvæksten indenfor landtransport  Aftagende bidrag fra stigning i uddannelsesniveau  De uddannelsessøgende har i stigende grad søgt mod uddannelser med lav lønpræmie og høj arbejdsløshed

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetskommissionens forslag til fremme af produktiviteten i den private sektor

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Muligheder for at styrke produktiviteten gennem øget konkurrence og virksomhedsdynamik → Skærp konkurrencen gennem lovgivning og internationalisering → Ryd op i uhensigtsmæssig regulering

21 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Baggrund for forslag  Ca. halvdelen af den samlede produktivitetsvækst stammer fra virksomhedsdynamik  Virksomhedsdynamikken fremmes af konkurrence og internationalisering  Virksomhedsdynamikken i Danmark halter bagefter dynamikken i Vesteuropa og især USA  Problemet er særligt udtalt i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv

22 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Forslag til styrkelse af konkurrencen  Afskaf krav om bevis for forsætlighed eller grov uagtsomhed ved overtrædelse af konkurrenceloven  Giv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mulighed for kontrolundersøgelser ved mistanke om overtrædelser af konkurrenceloven  Giv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mulighed for at kræve opsplitning eller frasalg af virksomheder, der misbruger en dominerende stilling på markedet  Revurdér de institutionelle rammer for konkurrencemyndighederne  Begræns mulighederne for virksomhedernes brug af arbejdsmarkedsklausuler

23 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Ryd op i uhensigtsmæssig regulering Giv hele erhvervsreguleringen et kritisk eftersyn og overvej fx en  Væsentlig lempelse af planlovens bestemmelser om størrelse og placering af butikker (mere kompetence til kommunerne)  Ophævelse af danske særregler om højlagre  Ophævelse af danske særregler om håndtering af farligt gods i godsterminaler og havne (harmonisering med regler for transport)  Strømlining af byggesagsbehandling (kvikskranker og ”indre marked”)  Delautorisationer indenfor håndværksfagene (el, vvs og kloak) og modulopbyggede håndværkeruddannelser  Ophævelse af ejerskabsrestriktioner for fx advokatvirksomheder, apoteker og landbrug

24 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Transportinfrastruktur og produktivitet

25 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Ressourcespild Næsten 40 pct. af de penge, man politisk besluttede at bruge på transportinfrastruktur i perioden 2002-2013, blev investeret i projekter, der på beslutningstidspunktet blev vurderet til at være urentable. Samfundsøkonomisk tab: 21 mia. kr.

26 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende investering i og udnyttelse af transportinfrastrukturen Prioritér investeringer efter samfundsøkonomisk afkast, dvs. giv høj prioritet til → Investeringer i områder med trængsel og korridorer med meget trafik → Investeringer der sammenbinder områder med meget økonomisk aktivitet → Investeringer i intelligente trafiksystemer, kørsel i nødspor, rampedosering o.l. → Investeringer i udvidelser af jernbaner og veje med lave anlægsomkostninger → Lav en sammenhængende strategi for prioritering af de offentlige investeringer i internationale forbindelser og den tilhørende baglandsinfrastruktur → Differentiér priserne for brug af veje, broer og tog for at mindske trængselen

27 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitet i den offentlige sektor: Kan den måles?

28 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Nationalregnskabets måling af produktiviteten i den offentlige sektor Forenklet eksempel: Arbejdskraft eneste input  Gammelt nationalregnskab: Værdi af offentlig service = lønsum. Pris på offentlig service = løn (per definition ingen produktivitetsvækst)  Nyt nationalregnskab: Værdi af offentlig service = lønsum. Pris på offentlig service = enhedsomkostning ved servicering af borgerne (produktiviteten kan stige, hvis enhedsomkostningen stiger mindre end lønnen)

29 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Problemer med nationalregnskabets mål for produktiviteten i det offentlige  Problem i det nye nationalregnskab: Mange steder haves ikke gode tal for enhedsomkostningerne (i uddannelsessektoren bruges fx taxametertaksterne, som er politisk fastsatte. Lavere takst → højere målt produktivitet ) Mere grundliggende problem:  Værdien af den offentlige serviceproduktion opgøres fra omkostningssiden, men  Omkostningerne afspejler ikke nødvendigvis værdien for borgerne

30 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetsmåling i det offentlige: Hvad har Produktivitetskommissionen gjort?  Omfattende sammenlignende analyse af produktivitet, effektivitet og kvalitet i den kommunale serviceproduktion for at identificere bedste praksis på alle væsentlige serviceområder (kan bruges til benchmarking og vurdering af effektiviseringspotentiale)  Beskrivelse af arbejdstidens anvendelse for forskellige offentlige personalegrupper – kan der frigøres mere tid til kerneydelsen?

31 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Princippet i en dataindhyldningsanalyse af effektiviseringspotentialet KORA analyse: Effektiviseringspotentiale i folkeskolen, daginstitutioner og ældrepleje på godt 10 pct.

32 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetskommissionens forslag til reformer i den offentlige sektor: Hovedbudskab i første analyserapport  Udskift regler om processer med klare krav til resultater for borgerne  Lad offentlige ledere og medarbejdere bestemme mere selv – og hold så institutionerne ansvarlige for deres resultater  Beløn dem, der når resultaterne, og følg op over for dem, der ikke gør

33 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Problemer i uddannelsessystemet

34 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer (Nogle af) problemerne i uddannelsessystemet  Eleverne i folkeskolen klarer sig middelmådigt og mange dumper til afgangsprøven  Erhvervsskolerne har massivt frafald og mange får aldrig eller først meget sent en ungdomsuddannelse  Mange studenter har ikke de kompetencer, der kræves for at starte på en videregående uddannelse  Dobbeltuddannelse: Mange studenter fra gymnasiet tager efterfølgende en erhvervsuddannelse  De unge søger i stigende grad mod de videregående uddannelser, der giver de dårligste beskæftigelsesmuligheder og den laveste løn  Det faglige niveau er under pres mange steder, og mange uddannelser tilbyder kun ganske få undervisningstimer

35 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Lønpræmie til videregående uddannelse

36 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Lønpræmie for videregående uddannelse (mænd, 2011)

37 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Erhvervsindkomst i forhold til en søskende, der har læst humaniora Note: Indkomstforskellene er korrigeret for effekten af forskelle i alder, køn og karaktergennemsnit i gymnasiet.

38 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Arbejdsløshed og overuddannelse blandt akademikere 2011

39 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Relativ arbejdsløshed blandt akademikergrupper Dårlige beskæftigelsesmuligheder er ikke uforudsigelige…

40 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Antal dimittender fra humaniora Arbejdsløshed for humanister Alligevel: Jo større arbejdsløshed, jo større tilstrømning…

41 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Erhvervsindkomst og studievalg på lange videregående uddannelser Note: Den relative indkomst er gennemsnitsindkomsten for personer med den pågældende uddannelse i forhold til gennemsnitsindkomster for alle med en lang videregående uddannelse. …og jo lavere indkomst, jo større tilstrømning!

42 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Andre problemer  Lave krav til læreruddannelsen: De lærerstuderende har væsentligt lavere karaktergennemsnit fra gymnasiet end den gennemsnitlige student og modtager kun halvt så mange undervisningstimer som i midt- firserne  Taxametersystemet tilskynder uddannelsesinstitutionerne til at slække på de faglige krav og omfanget af undervisning, men ikke til at tage hensyn til uddannelsernes anvendelighed på arbejdsmarkedet  Produktivitetskommissionens analyse viser, at 1 times ekstra ugentlig undervisning på universiteterne i gennemsnit øger indkomsten efter endt uddannelse med op mod 10.000 kr. om året  Alligevel tilbyder mange studier kun ganske få ugentlige undervisningstimer

43 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetskommissionens vigtigste anbefalinger vedrørende uddannelsessystemet  Systematisk måling og offentliggørelse af uddannelsesinstitutionernes resultater  Større krav til læreruddannelsen  Gennemgribende eftersyn af ungdomsuddannelserne  Bedre information til studiesøgende om løn og beskæftigelsesmuligheder  Omlægning af SU-systemet (alternativ: skrappere adgangsbegrænsning)  Reform af taxametersystemet

44 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer De videre planer for Produktivitetskommissionens arbejde  Analyserapport 6: Offentlig-privat samarbejde (februar 2014)  Slutrapport: Danmarks produktivitet – Problemer og løsningsmuligheder (marts 2014) Kommissionens hidtidige rapporter kan findes på www.produktivitetskommissionen.dk


Download ppt "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Danmarks produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google