Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Duelighedsbevis Yachtskipper III

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Duelighedsbevis Yachtskipper III"— Præsentationens transcript:

1 Duelighedsbevis Yachtskipper III
Virksund Sejlklub 2010

2 Præsentation Undervisere Duelighed: Michael von Hedemann, hold 1 Thomas Pedersen, hold 2 (hvis der er behov) Underviser Y3: Kristian Brøns Praktisk prøve: Erling Østergaard (forhindret i aften) Klaus Nielsen (forhindret i aften) Deltagerne Tilmeldinger Duelighed Tilmeldinger Y3

3 Introprogram Præsentation Praktiske oplysninger
Hvornår og hvor skal vi mødes? Lektionsprogram Bøger og tegnerekvisitter Betaling og bestilling af do. Duelighedsprøven Yachtskipper 3 (Y3) Hjemmesider Konkurrence

4 Praktiske oplysninger
Kursusforløbet D: Pensum er inddelt i ca kursusaftner = ca. 48 timer Y3: Kursus over 11 lørdage/søndage = 11 * 6 timer 66 timer Du skal forberede dig til hver gang ved at læse på lektien i dine bøger og løse opgaver. Stoffet gennemgås af instruktøren. På den efterfølgende kursusdag vil de vigtigste dele af stoffet blive repeteret, der kan stilles spørgsmål og kursisterne høres i stoffet og vi løser opgaver sammen, der relaterer sig til stoffet. Kursusforløb gennemgås lidt senere

5 Hvornår og hvor? Duelighed: Katedralskolen i Viborg Hold 1, Michael: #-dag 19:00 – 22:30 Y3: Klubhuset I Virksund Udvalgte Lørdage og søndage i jan-marts kl 9:00 – 16:00 Kalender

6 Lektionsprogram duelighed eksempel
18:30 Navigation 45 19:15 Pause 5 19:20 Øvelser 45 20:05 Pause 5 20:10 Søvejsregler 50 21:00 Kaffepause 15 21:15 Øvrige emner 45 22:00 Tak for i aften

7 Kursusprogram Y3 Navigation Sømandskab og søsikkerhed Meteorologi
Søret Vagttjeneste Praktisk gennemgang af redningsmidler Praktisk gennemgang af brandslukning

8 Prøve og beståelsesgaranti?
Når vi er igennem lektionerne laver vi repetition m træning i eksamensopgaver Du er klar til at aflægge en prøve, hvor du overfor en bemyndiget censor fra Søfartsstyrelsen skal vise, at du kan stoffet. Skriftlig og mundtlig prøve. D: Vi aftaler tid og sted i fællesskab for prøven med en censor. Y3: Søfartsstyrelsen afholder prøver. Datoer kendes p.t. ikke.

9 Priser Virksund Sejlklub duelighedskursus er kun: 1250,- kr. Inkl. medlemskab af Sejlklubben for Yachtskipper 3 er kun 1850,- kr Ud over dette skal du regne med en udgift til anskaffelse af lærebøger, søkort og rekvisitter: D: 600 – 900 kr. Y3: op til 2000,- Vi kan købe i fællesskab – du sparer fragten, eller du kan selv kontakte Nødvendige undervisningsmaterialer D: Søkort nr. 102 Kattegat i sidste nye udgave maj 2006 eller 102U Dansk Kort nr. 1 (forklaring på symboler og forkortelser i søkort) Tegnerekvisitter. (kurslineal, stikpasser, blyanter, blyantspidser og viskelæder). Duelighedsbogen 7. udgave. Weilbach Opgavesamling 7. udgave. Weilbach (Søvejsreglerne 9. udgave, Weilbach) Afmærkning af danske farvande 2000 Herudover skal du bruge diverse pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd. Disse kan bestilles gratis på Det koster 110,- kr. / 350,- kr at gå op til den teoretiske prøve. Det koster 500 kr. at deltage i praktikkurset

10 Bestilling af bøger m.m. Materialer til Duelighed
Materialer til Yachtskipper 3

11 Betaling og priser Duelighedskursus:
1250 kr. pr person i aften til Thomas eller Michael Yachtskipper 3: 1850 kr. pr person i aften til Kristian Teoretisk prøve D: 110 kr. pr person til censor Praktisk prøve D: 500 kr. pr person til instruktør, praktisk undervisning 160 kr. pr person til censor + evt. 40 kr. for et fotokort + eller 750 kr. pr person til evt. sejlerskole (+medlemskab) Teoretisk prøve Y3: 350 kr. pr person til Søfartsstyrelsen

12 Den praktiske prøve Duelighed.
Forberedelsen Den bedste forberedelse til den praktiske prøve er at deltage i vores sejlerskole eller få nogle af klubbens erfarne medlemmer til at instruere dig. Vi har også et tilbud om et kort praktisk kursus som målrettet forberedelse til den praktiske prøve. Vi vil i forbindelse med afslutningen af kurset gennemgå de krav, du skal opfylde. Du bør under alle omstændigheder tage nogle træningsture med en eller flere erfarne sejlere. Du gennemgår systematisk de forskellige manøvrer til du føler dig sikker. Praktisk prøve Herefter skal du sejle en tur med en bemyndiget censor fra Søfartsstyrelsen, og vise at du er "søsikker". Duelighedsbevis Når du har bestået både den teoretiske og den praktiske prøve, kan du få udstedt et duelighedsbevis.

13 Duelighedsprøven 1. Hvilke emner indeholder duelighedsprøven? 2. Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøven? 3. Rammer for den praktiske prøve 4. Hvordan aflægger jeg prøve? 5. Får jeg et bevis, når duelighedsprøven er bestået? 6. Kan jeg også få et sønæringsbevis? 7. Hvor meget koster det, at gå op til en duelighedsprøve 8. Bliver min duelighedsprøve registreret? 9. Hvad nu hvis jeg dumper? Hvor kan jeg få yderligere oplysninger?

14 1. Hvilke emner indeholder duelighedsprøven?
Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af "Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere". Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve omfattende: TEORI Søvejsregler Navigation Søsikkerhed Sejladsplanlægning Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer Beskyttelse af havmiljøet PRAKTIK Fartøjskendskab Styring og manøvrering af et mindre fartøj Fritidsfartøjers maskineri

15 2. Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere?
Teori Teoridelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere kan afholdes delvis som skriftlig prøve, men skal også omfatte en individuel mundtlig overhøring i søvejsreglerne. Teoriprøven omfatter: 1) Søvejsregler 2) Terrestrisk navigation 3) Søsikkerhed 4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer 5) Beskyttelse af havmiljøet

16 Søvejsreglerne Du skal være bekendt med indholdet i den seneste udgave af "De internationale søvejsregler". Udover at være bekendt med de almindelige bestemmelser i søvejsreglernes afsnit I skal du kunne identificere forskellige kategorier af skibe ud fra førte lanterner og dagsignaler, kunne gøre rede for, hvorledes man ved hjælp af gentagne pejlinger kan afgøre, om der er fare for sammenstød med observerede skibe, kunne - i tilfælde af fare for sammenstød - afgøre, hvilket skib der har vigepligt, og angive, hvorledes eget skib skal forholde sig, kunne redegøre for forholdsregler under nedsat sigtbarhed, kunne identificere lydsignaler for forskellige kategorier af skibe i forskellige situationer, kunne redegøre for sejlads i snævre løb samt i og i nærheden af trafiksepareringsområder, være bekendt med, at der findes særlige regler for sejlads i indre danske farvande, gennem broer, i havne m.v., og hvor oplysninger om disse regler kan findes, kunne nødsignalerne.

17 Du skal endvidere kunne redegøre for søvejsreglernes krav om behørigt udkig, for skibsførerens ansvar, samt de almindelige bestemmelser om vagthold i skibe. Til dette hører bl.a. emnerne: forsvarlig bemanding, behørigt udrustet fartøj, herunder betydningen af korrekt lanterneføring, sejlads i nærheden af hurtigfærger, stærkt trafikerede områder m.v., alkohol, euforiserende stoffer og sløvende medicin, pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød.

18 Terrestrisk navigation
Du skal kunne redegøre for følgende: kompassets inddeling, begreberne styret kurs, misvisning og deviation, sejlet kurs og beholden kurs, sammenhæng mellem tid, fart og distance, begreberne sejlet og beholden fart/distance, loggen, loddet, bestikberegning, søkortets indhold og brug, farvandsafmærkning efter IALA-system A, stedliniebegrebet og de terrestriske stedlinier: mærke, pejling og afstand, stedbestemmelse ved samtidige stedlinier, stedbestemmelse ved brug af GPS navigator inkl. korrektion for kort datum, planlægning af sejlads ved udlægning af rutepunkter (waypoints). Du skal være bekendt med og anvendelsen af følgende publikationer: Fiskeriårbogen, Havnelodsen, Den danske lods og Kort 1. Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes man kan indhente informationer om vejrudsigten for det aktuelle farvandsområde.

19 Søsikkerhed anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr (redningsvest, livline mv.), anvendelse af kollektivt redningsudstyr (flåde), betydningen af at undgå afkøling, indpakning af kuldeskadet person, organisationen af søredning i Danmark og tilstødende farvande, forholdsregler for at undgå unødige eftersøgninger, indholdet af Søsportens Sikkerhedsråds pjecer, hvorledes hjælp tilkaldes, såvel telefonisk som over radio.

20 Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
forebyggelse af brand i fartøjets brændstof, forebyggelse af brand i fartøjets tekniske installationer i øvrigt, faren ved rygning i køjen, anvendelsen af brandslukningsudstyr der er hensigtsmæssigt i mindre fartøjer.

21 Beskyttelse af havmiljøet
Du skal være bekendt med reglerne for beskyttelse af havmiljøet (olieudslip, affald, gråt- og sort lænsevand, kemikalier etc.) og med fredningsbestemmelserne.

22 Den praktiske prøve Bemærkninger Du bør forud for prøven have fået demonstreret forskellige typer redningsveste, inkl. oppustelige, en redningsflåde, brugen af brandtæppe, brugen af transportable ildslukkere (vand, pulver, CO2). Praktik Praktikdelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere begynder med tilrigning af fartøjet, hvorefter det pågældende fartøjs plads forlades. Prøven afholdes til søs og afsluttes igen på fartøjets plads. Nødvendig besætning for at sejle båden må være om bord, men prøveaflæggeren er fører af fartøjet under prøven. Praktikprøven omfatter: Fartøjskendskab Styring og manøvrering af et mindre fartøj Fritidsfartøjers maskineri

23 Teoriprøven Duelighed
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere kan du aflægge for personer, der af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøve og udstede dokumentation for bestået prøve. Underviseren forbereder prøvemateriale, der skal godkendes af censor. Skriftlig opgave, 30 min. Kortopgave, 60 min. Mundtlig prøve (sejladsplanlægning)

24 Yachtskipper III eksamen
Skriftlig prøve Tid til besvarelse: 30 minutter.  Hjælpemidler: skriveredskaber  Bedømmelse:  2 forkerte vigesituationer ELLER 2 forkerte skibslys ELLER 1 forkert vigesituation og 1 forkert skibslys ELLER 1 forkert vigesituation og en del andre fejl i den skriftlige og/eller mundtlige overhøring ELLER 1 forkert skibslys og en del andre fejl i den skriftlige og/eller mundtlige overhøring giver bedømmelsen: IKKE BESTÅET. Mundtlig prøve: Operativt interview 45 min. Sejladsplanlægning, navigation, metrologi og øvrigt pensum, inkl sejlads fra A-B

25 Får jeg et bevis, når duelighedsprøven er bestået?
Dokumentation for bestået prøve eller delprøve udstedes af den bemyndigede på særlige kort eller attester udfærdiget af Søfartsstyrelsen. Attest for bestået delprøve udstedes, når enten teori- eller praktikdelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere er bestået. Blåt fotokort udstedes, når begge delprøver af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere er bestået. Attester er gratis. Det blå fotokort koster 40 kr. Den bemyndigede (censor) skal indsende fortegnelser over afholdte prøver og udstedte dokumentationer for beståede prøver til Søfartsstyrelsen umiddelbart efter en prøves afholdelse.

26 Sønæringsbevis Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere (sønæringsbevis) udstedes uden betaling af Søfartsstyrelsen mod forevisning af dokumentation for bestået duelighedsprøve og gyldig syns- og høreprøveattest for søfarende.

27 Hvad nu, hvis jeg dumper? Såfremt du ikke består en delprøve, kan du tidligst gå til omprøve 14 dage senere. Det kan du gøre lige så tit du vil ind til det lykkes, du skal dog betale nyt gebyr hver gang. Yderligere oplysninger kan indhentes hos Søfartsstyrelsen, tlf og

28 Hjemmesider www.duelighed.dk www.fritidssejler.dk www.weilbach.dk

29 Konkurrence for sjov Duelighed Y3 1 fl. rødvin til vinderen
CD rom’er til de næste placeringer Kom&Sejl – 10 trin til maritim livsstil Y3

30 D: Thomas tp@kpf.dk Michael tormic@os.dk Y3: Kristian kbn@viborg.dk
Tak for i aften - Vi ses D: #dag #. november 18: Viborg Katedralskole, tagetagen Indgang i venstre side i kolonnaden, indkørsel fra Skivevej, tæt på lyskrydset Y3: Lørdag den 15. januar kl 09:00 Klubhuset, Virksund Virksund Sejlklub D: Thomas Michael Y3: Kristian


Download ppt "Duelighedsbevis Yachtskipper III"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google