Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation – hvem er jeg? 

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation – hvem er jeg? "— Præsentationens transcript:

1 Præsentation – hvem er jeg? 
Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: ”Foreningsjura” Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål Anden lovgivning, som berører idrætten

2 Temaaften om ansættelseskontrakter og aflønningsformer
Aftenens program: Lovgivningen og ansættelsesretlige regler mv. ved de forskellige former for ansættelse. Den skattemæssige behandling af udbetalinger fra en svømmeklub. Svømmeklubben som arbejdsgiver/arbejdsplads. 2 2 2

3 (Mindst) 3 forskellige slags ansættelser
Lønnet (chef)træner, hvor der typisk er tale om et fuldtidsjob. Lønnet træner, hvor der typisk er tale om bibeskæftigelse et vis antal timer om ugen. Ulønnet træner – typisk forholdsvis få timer om ugen. Uanset hvilken slags ansættelse der er tale om, vil der oftest være tale om en tidsbegrænset ansættelse – f.eks. en sæson.

4 Uanset ansættelsesform så ...
Ikke overenskomstreguleret område Derfor fri lønfastsættelse (aftale mellem parterne) Arbejdstidsfastlæggelse – også efter aftale Ikke krav om pensionsordning Børneattester

5 Cheftræneren er bl.a. omfattet af
Ansættelsesbevisloven Funktionærloven Ferieloven Lov om ATP (Dagpengeloven) Barselsloven

6 Ansættelsesbevisloven
Hvis trænerens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal der udarbejdes et ansættelsesbevis: Klubbens og trænerens navn og adresse Arbejdsstedets beliggenhed Beskrivelse af arbejdet Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesforholdets forventede varighed Rettigheder mht. betalt ferie Opsigelsesvarsler (gensidigt) Løn, evt. pension mv. + udbetalingsterminer Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid Evt. kollektiv overenskomst, der regulerer arbejdsforholdet

7 Hvem har funktionærstatus?
Beskæftiget mere end 8 timer ugentlig Er undergivet arbejdsgiverens instruktioner Arbejdet består bl.a. i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med andre ansattes arbejde Eller hvis der er aftalt funktionærstatus Funktionærloven fastsætter regler for bl.a.: Opsigelse – varsel og begrundelse Løn under sygdom og barsel Godtgørelse ved afskedigelse

8 Opsigelsesvarsler fra klubbens side
Et varsel på Inden udløbet af 1 måned 5 måneder 3 måneder 2 år og 9 måneder 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder Herefter Træneren selv kan opsige med 1 måneds varsel Tidsbegrænset ansættelse – opsigelse før tid? Der kan aftales prøvetid på højst 3 måneder

9 ”Rullende” kontrakter – hvilken konsekvens har det for en:
Cheftræner (funktionærstatus) Timeansat ikke-funktionær (Ulønnet træner)

10 Ferieloven Alle lønmodtagere er omfattet
Loven giver ret til 5 ugers ferie om året Optjeningsår, ferieår og ferieperiode: Ferie optjent i kalenderåret 2009 skal afholdes fra 1/ til 30/4 2011. Ferieperioden for denne ferie vil være 1/ til 30/ Arbejdsgiveren har ”det sidste ord” mht. feriens placering. Varslingsregler: 3 eller 1 måned (hovedferie og restferie) Ferie i opsigelsesperioden Sygdom og ferie Overførsel af ferie

11 Ferieloven/2 Fuld løn eller feriegodtgørelse, når optjent ferie holdes
Feriegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af den ferieberettigede løn Hvis ferie med løn, da i stedet for ferietillæg på 1 pct. Lønfradrag ved ferie Feriegodtgørelse ved fratrædelse FerieKonto: Lønmodtagere, der holder ferie med løn Lønmodtagere, der ikke holder ferie med løn

12 ATP-bidrag Lønperiode/ Lønmodtagers Arbejdsgivers Samlet
timeinterval andel (1/3) andel (2/3) bidrag Månedslønnede: (timer pr. måned) Mindst 117 (fuldtid) , ,00 270,00 Mindst 78 – under , , ,00 Mindst 39 – under , , ,00 Under , , ,00 Ovennævnte satser gælder for lønmodtagere, der er fyldt 16 år.

13 Timelønnet (ikke-funktionær) træner er/kan bl.a. være omfattet af
Ansættelsesbevisloven Ferieloven Lov om ATP Dagpengeloven Barselsloven

14 Dagpengeloven Lønmodtagere, uden ret til løn under sygdom, har som hovedregel krav på at få dagpenge ved sygdom. Dog skal følgende være opfyldt: Dagpenge fra arbejdsgiveren, hvis lønmodtageren har været ansat uafbrudt i de sidste 8 uger før fraværet. Endvidere skal den ansatte i denne periode have været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer. Hvis 1 og 2 er opfyldt, har lønmodtageren ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren de første 3 uger.

15 Dagpengeloven/2 Den ansattes bopælskommune udbetaler dagpenge:
Efter de første 3 uger (arbejdsgiverperioden) Hvis beskæftigelseskravet hos nuværende arbejdsgiver ikke er opfyldt. Dog krav om tilknytning til arbejdsmarkedet (13 uger/120 timer) Højeste dagpengesats pr. 1/4 2010: 101,62 kr. pr. time Refusion til arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for mindre arbejdsgivere – præmiesats: 0,63% af lønsummen.

16 Ulønnet træner En ulønnet træner er ikke omfattet af de førnævnte love, som gælder for de lønnede trænere. En byretsdom har dog fastlagt praksis ved fratrædelse. Dommen viser, at det (set fra en klubs side) både kan være en fordel og en ulempe, at der ikke er lovreguleret.

17 Ulønnede trænere, ledere m.fl.
Ligningsloven § 7 M Godtgørelser, der udbetales af en forening som led i dennes skattefri virksomhed til frivillige, ulønnede medhjælpere for foreningen, er skattefri for medhjælperen i det omfang, de ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som medhjælperen har afholdt på foreningens vegne. 17 17

18 Hvem er omfattet? Som medhjælpere betragtes alle, der udfører et arbejde for foreningen på et frivilligt, ulønnet grundlag. Eksempler på medhjælpere: Trænere/instruktører Bestyrelsesmedlemmer Dommere Forældre 18 18 18

19 Befordringsgodtgørelse
Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter ved kørsel for foreningen. Satserne fastsættes af Skatterådet og er i 2010: Egen bil eller motorcykel km: 3,56 kr. Over km: 1,90 kr. Egen cykel, knallert, EU-knallert eller scooter 0,48 kr. pr. km Begrænsningen i LL § 9 B finder ikke anvendelse (60 dages-regel). 19 19 19

20 Krav til km-regnskab Den, der kører, skal jævnligt aflevere en opgørelse over sin kørsel for foreningen med angivelse af: Dato for kørslen Oplysning om, hvor kørslen er sket fra og til Antallet af kørte kilometer Kørslens formål Foreningen skal sikre sig, at det angivne kilometerantal virker sandsynligt. 20 20 20

21 Rejsegodtgørelse Uden overnatning
Indtil 60 kr. pr. dag til dækning af merudgifter til fortæring ved udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed. Med overnatning Til natophold: Udgifter til logi kan dækkes enten efter regning eller med indtil 195 kr. pr. overnatning. Til fortæring m.v.: 455 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. 21 21 21

22 Rejsegodtgørelse/2 Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, reduceres døgnsatsen med 15%, 30% og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad. Hvis der ydes fuld kost (alle 3 måltider), eller hvis rejseudgifter dækkes efter regning, kan der udbetales 113,75 kr. pr. døgn til andre småfornødenheder. For tilsluttende rejsedag kan der udbetales 1/24 heraf pr. påbegyndt time. 22 22 22

23 ”Idrætssatserne” Telefon + Internet
Der kan udbetales godtgørelse til dækning af telefon- og internetudgifter med indtil kr. pr. år. Administration Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udokumenterede udgifter til f.eks. kontorartikler, porto og møder med indtil kr. pr. år. Beklædning Der kan udbetales godtgørelse til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (f.eks. sportstøj) o.lign. med indtil kr. pr. år. 23 23 23

24 Betingelser for udbetaling af godtgørelse mv.
Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser udbetalt til den pågældende skattepligtige. Alternativet til udbetaling af godtgørelser er dækning af udgifter efter regning - dvs. refusion af udgifter på grundlag af dokumentation. F.eks. kan foreningen vælge at godtgøre/dække de faktiske udgifter til telefon og/eller internet, som det skønnes, at den ulønnede medhjælper afholder i forbindelse med arbejdet for foreningen. En ulønnet medhjælper er således ikke omfattet af den nye multimediebeskatning, som gælder for lønnede personer. Godtgørelse eller refusion kan frit vælges mellem de forskellige grupper. 24 24 24 24

25 Lønnede trænere 25 25 25

26 Lønnede trænere A- eller B-indkomst?
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse (60 dages-regel) Ny multimediebeskatning Stilles en computer, telefon eller internetforbindelse til rådighed for privat benyttelse, skal den ansatte beskattes af en værdi på kr. om året. Beløbet er A-indkomst. Det skattepligtige beløb er på kr., uanset om foreningens udgift til telefon mv. er mindre eller højere end kr. En eventuel egenbetaling reducerer ikke den skattepligtige værdi. 26 26

27 Lønnede trænere/2 Skattepligtige ”frynsegoder” (A-indkomst)
- Tilskud til kontorhold (på den ansattes privatadresse) - Radio- og medielicens - Frirejser uden erhvervsmæssig relevans Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen på kr. - Beklædning, ønsket og betalt af arbejdsgiveren, evt. med arbejdsgiverens logo - Avis(er), fagblade og tidsskrifter til brug for arbejdet 27 27

28 Lønnede trænere/3 Skattefri personalegoder
- Arbejdstøj/uniform (særlig beklædning) - Kurser og efter-/videreuddannelse - Frikort til DSB, HT mv. - Gaver – jul/nytår 28

29 Holdfællesskaber Er der formelt stiftet en ny forening (selvstændig juridisk person) med egne vedtægter, bestyrelse, regnskab mv.? Eller er der ”blot” tale om, at holdfællesskabet hviler på en samarbejdsaftale mellem de involverede moderklubber? Sponsoraftaler/-stævner. Er det lovligt at oprette svømmerkonti (aktivkonto), som er øremærket den enkelte svømmer? Og hvilke problemer kan sådanne konti eventuelt medføre?

30 Indberetningspligt til SKAT?
Ulønnede medhjælpere (modtager kun skattefri godtgørelse/refusion) => NEJ Lønnede personer (modtager pengeløn + skattefri rejse-/ og befordringsgodtgørelse) => JA 30

31 Syv spørgsmål til ”professoren”
Skal vi lave kontrakter med vores trænere? Hvad skal være indeholdt i en kontrakt? Hvordan kan vi aflønne vores trænere? Hvor unge må vores trænere være? Hvordan er lovgivningen omkring ansættelse af unge trænere. Hvor mange timer må de have? Vi skal lave APV på vores ansatte. Gælder det alle ansatte uanset timeantal? Skal vi lave en sikkerhedsorganisation, når vi er over 10 ansatte?

32 Hvor unge må vores trænere være?
Unge mellem 13 og 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må være hjælpetrænere, hvis: Den daglige arbejdstid ikke overstiger to timer på skoledage og syv timer på andre dage Den samlede ugentlige arbejdstid ikke overstiger 12 timer i uger med skoledage Må ikke arbejde efter kl

33 Hvor unge må vores trænere være?/2
Unge, som er 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må være trænere, hvis: Arbejdstiden ikke overstiger otte timer om dagen Den daglige arbejdstid overstiger 4½ time, skal den unge have en pause på mindst 30 minutter Må ikke arbejde efter kl Instruktionspligt og effektivt opsyn af en person, der er fyldt 18 år

34 Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. Dette gælder også for svømmeklubber. Det er uden betydning, om den/de ansatte er lønnede eller ulønnede. Også uden betydning, hvor mange (eller få) timer træneren arbejder for klubben. Brug eventuelt Arbejdstilsynets tjekliste for idræts- og svømmehaller.

35 Sikkerhedsorganisation
Alle virksomheder med ansatte skal udføre et sikkerheds- og sundhedsarbejde (APV). Hvis en virksomhed har 10 eller flere lønnede ansatte, skal den som hovedregel oprette en sikkerhedsorganisation. En sikkerhedsorganisation er et udvalg med en uddannet sikkerhedsrepræsentant og en fra ledelsen. ”Vi er varsomme med at tælle instruktører og andre frivillige med som ansatte …” (Arbejdstilsynet). Inden udgangen af 2011 skal alle CVR-registrerede foreninger have haft besøg af Arbejdstilsynet.

36 Og så til sidst… Tak for i aften – og god sommer  36


Download ppt "Præsentation – hvem er jeg? "

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google