Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fællestime: 3.htx, dec 2019 Om SOP-eksamen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fællestime: 3.htx, dec 2019 Om SOP-eksamen"— Præsentationens transcript:

1 Fællestime: 3.htx, dec 2019 Om SOP-eksamen

2 Den mundtlige eksamination varer ca
Den mundtlige eksamination varer ca. 30 minutter og indledes med eksaminandens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Præsentationen har en varighed på op til 10 minutter. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og evt. censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt samt de punkter, som eksaminator og censor på forhånd har drøftet. Det er vigtigt, at der gives tid til, at begge fag kan bidrage til samtalen.

3 Inden eksamen Lærer og censor har talt om opgaven: Stærke/svage sider?
Hvad vil vi gerne høre mere om? Men de har ikke bedømt opgaven  ÉN karakter for mundtlig+skriftlig.

4 Max 10 minutter præsentation
ProblemstillingerUndersøgelse Konklusioner (obligatorisk) Gå i dybden med det der er relevant for lige præcis dit projekt: Særligt interessante faglige problemstillinger (Begrundelser for valg: Styrker og begrænsninger ved fag, viden og metoder) (fejl, mangler) Husk: lærer og censor HAR læst rapporten. Det skal ikke være ren gentagelse.

5 Gode Råd Fremhæv styrkerne ved dit projekt.
Vær ærlig om fejl og mangler, men lad være med at svælge i dem. Ret op på dem, hvis du kan. Vær forberedt på spørgsmål om metodevalg og viden. Begrund, begrund, begrund! Giv plads til begge fag Vær målrettet og initiativrig. Du kan selv påvirke hvilken retning, den efterfølgende dialog går i.

6 de SO-faglige mål ̶ undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering ̶ søge, vurdere og anvende fagligt relevant information ̶ kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen ̶ perspektivere den behandlede problemstilling ̶ demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse ̶ vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen ̶ kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde.

7 Ved den skriftlige opgavebesvarelse lægges vægt på:
̶ i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret ̶ undersøgelse og analyse af projektets problemstilling ̶ relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag ̶ kombination af empiri og teori i behandling af problemstillingen ̶ faglig dybde og perspektiv ̶ projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg ̶ beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse.

8 Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner ̶ faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet ̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden ̶ refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb. Der gives én karakter på grundlag af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation, som omfatter den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige eksamination.

9 Hvordan forbereder jeg mig?
Sæt god tid af til det. Læs bedømmelseskriterierne grundigt igennem. Læs din egen opgave, notater mm grundigt igennem. Hvad er de stærke/svage sider? Hvad skal uddybes? Forbered dit oplæg i god tid. Øv dig mange gange. Tag tid. Peer Review: hjælp hinanden, læs hinandens opgaver, hør hinandens oplæg. Spil lærer og censor for hinanden. Meld dig til workshop i uge 2.

10 Studiemetoder: Vær forberedt på, at I kan blive spurgt ind til:
Informationssøgning: Hvordan har I fundet og udvalgt information/data/baggrundsartikler/lærebøger. Hvordan har I forholdt jer kildekritisk? Hvordan er kilderne anvendt? (som citater, som henvisninger. Til at underbygge påstande? Læsestrategier: skimmet eller læst alt i dybden? Argumentation og Sprogrigtighed: Etikforløbet, Mundtlig prøve til dansk/Idéhistorie og Caseopgave.

11 Studiemetoder Ideudvikling og problemformulering: Problemtræ, basismodellen eller andet? Fx kan du blive spurgt ind til, hvordan du nåede frem til din problemformulering. Dansk/Idehistorie: I fik udleveret problemformulering, men skulle selv lave afgrænsning, metode mm. Caseopgaven: I skulle selv problemformulere, på baggrund af udleverede cases. SOP: I skulle selv gøre det hele selv, men under vejledning. Problemformuleringsworkshop/basismodellen/vejledningsskema/andet? --> SOP-blanket. Feedback og Evaluering: Hvad har I kunnet bruge jeres egen refleksioner, samt lærerenes feedback til: Faglighed, metoder, studieteknik, rapport, mundtlig præsentation.

12 PowerPoint: skal/skal ikke?
PP kan være en god måde at strukturere din præsentation. PP kan være relevant, hvis du skal forklare tal, modeller el.a. Men husk: Det er din mundtlige præsentation, der tæller. PowerPointen er kun et hjælperedskab. Obs: drop projektoren! Brug din egen skærm eller print/hand-out.

13


Download ppt "Fællestime: 3.htx, dec 2019 Om SOP-eksamen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google