Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Farmakologi og farmakologiopgaven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Farmakologi og farmakologiopgaven"— Præsentationens transcript:

1 Farmakologi og farmakologiopgaven
Skolepraktikinformationsmøde 4.December 2019

2 Plan for eftermiddagen
Velkomst og præsentation Baggrund for faget og farmakologiopgaven Indhold i undervisningen – fagmål Farmakologiopgaverne – progression Kaffepause – 14.00 Gruppedrøftelser Fælles opsamling Afrunding – nyt fra praksis

3 Baggrund og forventninger til fag og prøve - Farmakologi og medicinhåndtering
Sammenhængende borger- og patientforløb Styrket tværprofessionelt samarbejde Styrkede kompetencer Mindske antallet af UTH  Ovenstående kræver en høj, tydelig og ikke mindst kendt faglighed hos de fagprofessionelle.  Og de professionelles faglige arbejdsdeling kan alene lykkes, hvis den nødvendige og forventede faglighed er tilstede. Det styrkede fokus på farmakologi og medicinhåndtering skal ses i lyset af de generelle bevægelser på SOSU-assistentens jobområde – herunder på sundhedsområdet. PASS’ ønske om et selvstændigt fag med en obligatorisk udprøvning knytter an til de øgede kompetencekrav til SOSU-assistenten, herunder nye og mere komplekse opgaver. Fag og prøve er begrundet i kompetencekravene til SOSU-assistenten på både det kommunale og det regionale område.

4 Det betyder, at fag og prøve skal medvirke til at løfte:
Styrkede kompetencer Kliniske kompetencer Tidlig opsporing og dokumentation Koordinerende opgaver UTH Patientsikkerhed Faglig forsvarlig håndtering af medicin Dokumentation Sammenhængende forløb Koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats Tværprofessionelt samarbejde Samarbejde og kommunikere med alle relevante parter omkring borgerne/patienten

5 Utilsigtede hændelser
At antallet af UTH nedbringes, er afgørende - fx viser undersøgelser, at særlig administration og dispensering af medicin er årsag til størstedelen af UTH. Det er UTH, der i særlig grad har givet afsættet for formålet med faget og prøven. Indberetninger af UTH viser tydeligt, hvorfor det er SÅ afgørende, at der leves op til de faglige standarder – og at der er et konstruktivt lokalt og regionalt samarbejde om dette mellem skole og praktik. De UTH hændelser er så og sige et ‘symptom’ – På når det ikke lykkedes – når fagligheden ikke er som forventet – når der er ikke er den nødvendige viden hos de fagprofessionelle. Og ‘prisen’ er høj, når det går galt (risiko for dødelig udgang af hændelsen) De fælles retningslinjer er vejledende i forhold til lokalt at indgå i meningsgivende og lokalt tilpassede samarbejder (skole og praktik) om elevens faglighed og handlekompetencer, når det kommer til farmakologi og medicinhåndtering  det er det lokale samarbejde, der skal bære retningslinjerne og den fælles ramme videre.

6 Fagets formål Formålet med faget er, at social og sundhedsassistenteleven opnår kompetencer til selvstændigt at arbejde som autoriseret sundhedsperson i forbindelse med medicinadministration, herunder dispensering og medicinhåndtering. I faget lægges der vægt på de lovgivningsmæssige krav og ansvaret som sundhedsperson i et sundhedssystem, der i dag fra samfundets side indebærer høje krav til kvalitetssikring, patientsikkerhed og hindring af fejl. Gennem faget skal social og sundhedsassistenteleven tilegne sig praksisnær viden og handlekompetencer i varetagelsen af medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende praksis. Faget skal omhandle farmakologi i relation til alle borger- og patientgrupper, som social- og sundhedsassistenteleven kan møde i det somatiske, psykiatriske og kommunale område. Fagets formål er formuleret i forbindelse med at faget skulle udvikles og de konkrete fagmål formuleres. Selvom UTH ikke nævnes eksplicit i ovenstående, er det tydeligt. Der er fx fokus på SOSU-assistenten som autoriseret sundhedsperson, medicindispencering, medicinhåndtering, patientsikkerhed og hindring af fejl.

7 Baggrund for vejledningen
Faget indgik i arbejdet med den nye SOSU-assistent uddannelse. PASS anmodede i 2016 Danske SOSU-skoler om et samarbejde om at sikre et ensartet niveau i faget Farmakologi og medicinhåndtering og understøtte, at der arbejdes systematisk med den obligatoriske prøve i faget. Resultatet af samarbejdet er Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering. Formålet med vejledningen er sikring af, at alle elever arbejder med faget gennem hele uddannelsen og når det faglige niveau, så SOSU-assistenten har de nødvendige handlekompetencer i praksis. Fag og prøve Faget udviklet og indført i forbindelse med eud-reformen Prøven i faget blev gjort obligatorisk i forbindelse med de to nye SOSU-uddannelser Vejledning til prøve og fag Parallel til fælles retningslinjer for GF2-prøven, hvor der er et bekendtgørelseskrav om fælles retningslinjer Samarbejde med Danske SOSU-skoler – TAK!

8 Samarbejdet med praktikken
Fælles retningslinjer for Farmakologi og medicinhåndtering har som mål at øge læringen gennem samarbejdet mellem praktik og skole. Det er vigtigt, at det lokale samarbejde understøtter vekselvirkning mellem praksis og skoleundervisning. - fx vejledningens forslag til forløb og hjælpeskema til brug for elevens dataindsamling og træning i praktikken. Indsamling af data om case/borger Praktik Brug af materialet fra praktikken Skole Afprøvning i praksis Særligt bilaget til vejledningen kan bidrage som inspiration til, hvordan skole og praktik kan samarbejde om at kvalificere elevens læring. Og hvordan praktikundervisningen fx kan bidrage til prøven i faget. PASS vægter, at den lokale placering og tilrettelæggelse, sikrer at SOSU-hjælpere, med merit på SOSU-assistentuddannelsen, arbejder teoretisk med medicinens virkning og bivirkning. Det er et fælles ansvar for skole, praktikvirksomhed og elev. Bemærk at praktikken her byder ind med et stort medansvar for at der sker en systematisk læring i praktikken

9 Indhold 1a Ingen farmakologiundervisning på 1a Formål:
At eleven begynder at undersøge fagets indhold At eleven får øje på fagets forskellige dele Lovgivning Hygiejne UTH – patientsikkerhed Medicinpædagogik At eleven forberedes til faget så de bedre kan koble teori og praksis

10 Indhold 1b skoleperiode

11 Kinetik og dynamik

12 Indhold 2 skoleperiode

13 Indhold 2 skoleperiode

14 Medicinregning

15 Indhold 3. skoleperiode

16 Fagmål

17 Opgaverne

18 Kaffepause

19 Gruppedrøftelse Reflekter over de udleverede spørgsmål
Udvælg tre ting i vil dele med alle i opsamlingen

20 Refleksionsspørgsmål vedr. farmakologi opgaver i praksis
Det nære sundhedsvæsen-gruppe praktik 1A, 1B : Hvordan tænker primær at de kan arbejde med praktikopgaven Se på anbefalinger til praktikstedet anden side i opgaven. Hvordan kan det passe ind i jeres tilrettelæggelse af praktikvejledningen? Psykiatrigruppe, praktik 2: Hvorledes tænker psykiatri at de kan arbejde med farmakologiopgaven? Hvordan kan praktikkerne samarbejde ved splitpraktik? Hvordan kan psykiatripraktiksteder, som i mindre grad varetagermedicindispensering sikre at eleven arbejder med farmakolgiopgaven? Se anbefalinger til praktikstedet anden side i opgaven. Hvordan kan det passe ind i jeres tilrettelæggelse af praktikvejledningen? Somatik 3A/3B- gruppe: Hvorledes kan somatikken understøtte elevens videre faglige kompetencer i farmakologi, både i sygehuspraktik og primærområdet? Elevforudsætninger er, at eleven lige har bestået den obligatoriske prøve i Farmakologi og medicinhåndtering. Kompetencemål som er elevens næste og afsluttende mål 10) Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer.


Download ppt "Farmakologi og farmakologiopgaven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google