Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan skal vi arbejde med ”Den styrkede læreplan?”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan skal vi arbejde med ”Den styrkede læreplan?”"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan skal vi arbejde med ”Den styrkede læreplan?”
Udarbejdet af de pædagogiske ledere fra Klynge NBD

2 Dagsorden Den styrkede pædagogiske læreplan - et fælles pædagogisk grundlag 2. Intro til hele processen 3. Intro til klyngens pædagogiske grundlag/ barne-læringssyn 4. hvordan skal vi arbejde vi med klynges barne- læringssyn. Systematiske møder samt narrativer 5. besøg og inspirationsoplæg af Camilla der har arbejdet med børneperspektivet i praksis.

3 1. Den styrkede pædagogiske læreplan - et fælles pædagogisk grundlag
2018 – Ny dagtilbudslov - ny styrket pædagogisk læreplan - Gældende for alle dagtilbud. Den styrkede pædagogiske læreplan igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli Oktober 2019 skal den skriftlige læreplan være udarbejdet, men skal først være endeligt implementeret i juli 2020. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes på skrift – I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes én pædagogisk læreplan under hensyn til at børnene er inddelt i alderssvarende grupper. Det er lederens ansvar at den styrkede læreplan udarbejdes og implementeres med afsæt i kommunens pejlemærker og dagtilbudsloven. Forældrebestyrelsen og forældrerådet skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres hvert 2 år. Første gang i juli 2020 Kort introduktion til læreplanens værdigrundlag, de 6 læreplanstemaer og de 12 retningsgivende mål, samt en introduktion til forståelsen af perspektiverne i forhold til læreplanens værdigrundlag.

4 1. Den styrkede pædagogiske læreplan - et fælles pædagogisk grundlag
Den styrkede læreplan skaber en ramme for et fælles pædagogisk grundlag: Den ny styrkede læreplanen fastsætter, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen skal være grundlæggende, og der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Det betyder, at alle dagtilbud skal udarbejde et pædagogisk grundlag med afsæt i 5 centrale elementer: børnesyn, dannelse og børneperspektiv, leg, læring, børnefællesskaber. Den styrkede pædagogiske læreplan skaber en ramme for at vi systematisk skal arbejde med at planlægge, følge op på /evaluere og videreudvikle pædagogikken. Den styrkede læreplan skaber en ramme for at vi i dagtilbuddet skal tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng fra børnehaven til børnehaveklassen. (Det sidste år i dagtilbuddet). Endelig skaber den styrkede pædagogiske læreplan et grundlag for, at det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner, skaber effekt for børnenes udvikling. Samtidig med at der arbejdes med de 6 læreplanstemaer og 12 elementer (se blomsten)

5 1. Den styrkede pædagogiske læreplan - et fælles pædagogisk grundlag
Kernen i den styrkede læreplan er at alle dagtilbud får et fælles pædagogisk grundlag, som skal være kendetegnet for alle dagtilbud arbejder med: leg, læring, børnefællesskaber, dannelse og børneperspektiver. Det pædagogiske grundlag er skabt af en række fælles centrale elementer, som skaber retning for hvordan vi skal arbejde i vores dagtilbud, (inderste del af blomsten). ● De centrale elementer i den inderste del af blomsten er: Leg, Læring, Børnefælleskaber, Pædagogisk læringsmiljø, forældresamarbejde, børn i udsatte positioner, sammenhænge, barnesyn, dannelse og børneperspektiv.

6 1. Den styrkede pædagogiske læreplan - et fælles pædagogisk grundlag
Leg er en gennemgående del af børns læring, udvikling og trivsel, da legen særligt fremmer den sproglige og sociale udvikling og stimulerer børnenes fantasi Læring sker i en vekslen mellem den frie leg, udforske med krop og sanser, nysgerrighed. aktiviteter som er planlagte men også i hverdagens rutiner. Læring skal ske i et didaktisk virke mellem kropslige, sociale og den kognitive udvikling i alle situationer De 12 elementer skal udgøre institutionernes pædagogiske grundlag. Klyngens pædagogiske grundlag er defineret gennem de 12 elementer samt de 6 læreplanstemaer. De 12 elementer skal ses i sammenspil og i sammenhæng mellem hinanden.

7 1. Den styrkede pædagogiske læreplan - et fælles pædagogisk grundlag
De 12 elementerne i det pædagogiske grundlag skal afspejles sig i de 6 læreplanstemaer. Under hvert læreplanstema er der formuleret 2 brede mål som udtrykker sammenhængen mellem institutionens pædagogiske læringsmiljø, børnenes udvikling, trivsel og læring. Det betyder, at der skal arbejdes cirkulært og tænkes didaktisk i det pædagogiske arbejde.

8 1. Den styrkede pædagogiske læreplan - et fælles pædagogisk grundlag

9 Klynge nbd´s systematik på arbejdet med den styrkede læreplan
For at komme omkring kravene i den styrkede læreplan, har vi i klyngen udarbejdet 3 forskellige slags stuemøder: A- møde er planlægningsmøde i fht. tema, aktiviteter og tegn på, vi er nået i mål. Se blomsten B-møde er er fokus på det enkelte barn og udarbejdelse og opfølgning på handleplaner C-møder er evaluering af de temaer der er arbejdet med. Der kan være forskelligt behov for kadencen i møderne.

10

11 til hvordan der arbejdes i hverdagen
1. Den styrkede pædagogiske læreplan - et fælles pædagogisk grundlag – den skriftlige læreplan Indhold i den skriftlige pædagogiske læreplan: · Det skal fremgå, hvordan barnesyn, dannelse, leg, læring og børnefællesskab danner rammen for det pædagogiske grundlag i børnehuset, · Det skal fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer, · Det skal fremgå, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring, · Det skal fremgå, hvordan man vil tage højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes, · Det skal fremgå, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet etableres et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen, · Det skal fremgå hvordan dagtilbuddet arbejder med at integrere det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i læringsmiljøerne, · Det skal fremgå hvordan dagtilbuddet arbejder med at inddrage lokalsamfundet i det pædagogiske læringsmiljø. Læreplanen formuleres af den pædagogiske leder og medarbejdere kommer med skriftlige narrativer til hvordan der arbejdes i hverdagen

12 2. IntRo til hele processen
Overordnet ramme Maj/ Juni 2019: Barnelæringssyn – narrativer udarbejdes til brug i den skriftlige læreplan Ramme for det enkelte hus

13 2. Intro til hele processen – valg af faglige fyrtårne..
I Københavns Kommune er det besluttet, at faglige fyrtårne skal have følgende kvalifikationer: Aktiv deltager i det faglige fællesskab i institutionen Fagligt stærk og formår at reflektere systematisk og omsætte viden til handlinger i praksis Engagement og positiv gejst, som kan motivere andre Kommunikative kompetencer Skal kunne bidrage til at skabe en evalueringskultur Som en del af den kommende kompetenceudvikling er det et krav fra Ministeriet, at der udpeges faglige fyrtårne, som deltager i læringsforløbene. De faglige fyrtårne har en rolle i sammen med institutionens leder i fht. at omsætte viden til institutionens praksis mellem læringsdagene og efter læringsdagene

14 Pædagogiskgrundlag – Klynge NBD
3. Jeres narrative fortællinger - hvordan arbejder i med klynges barne- læringssyn? Pædagogiskgrundlag – Klynge NBD Mål Syn: Handlinger: Jeg er nysgerrig og følger barnets spor. Jeg går foran, bagved og ved siden af barnet. Jeg udfordrer og sætter rammer for leg og læring. Som faglig medarbejder i Himmelbuen ser jeg barnet som et kompetent og livsmodigt individ, der lærer og dannes gennem relationer, sansninger og leg. Jeg ved hvad jeg kan. Jeg ved hvad jeg vil. Jeg ved hvad jeg tør, og jeg er en betydningsfuld del af et fællesskab.

15 4. narrative fortællinger - hvordan VI arbejder med klynges barne- læringssyn
Start med at skitsere hvor du befinder dig med barnet og hvem der evt. yderligere er til stede. Skriv så narrativet som en fortælling, der har et forløb, hvor du er jeg-personen. Bare skriv hvad der sker. Du skal bruge max. 20 min. på denne opgave, og beskrivelsen må max fylde 1 side. Gruppearbejde hvor der ud fra et narrativ arbejdes med følgende 3 -Hvilken læring er fundet sted ud fra et fagligt perspektiv? - Hvilken læring er fundet sted ud fra et børneperspektiv? - Hvordan kan situationen opleves i et forældreperspektiv? Du skal beskrive en situation, som du selv var en del af fra dit pædagogiske virke. Alle narrativer afleveres til Helle og bruges evt. i den skriftlige læreplan

16 Gruppearbejde 20 min. I vælger en tidsholder I vælger en referent
I vælger en der læser sit narrativ op. (Alles narrativer afleveres til Helle) Herefter læses narrativet op og vedkommende fortæller sin faglige læring/perspektiv. (8.min.) Herefter fortæller den næste hvilken læring/perspektiv der kunne være i et børneperspektiv (5 min.) Til sidst fortæller den sidste hvordan situationen kan opleves i et forældreperspektiv (5 min.)

17 Mere nysgerrig på den styrkede læreplan?


Download ppt "Hvordan skal vi arbejde med ”Den styrkede læreplan?”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google