Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BR18 - Dokumentation af indplacering i brand- og konstruktionsklasser ved ansøgning og færdigmelding. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BR18 - Dokumentation af indplacering i brand- og konstruktionsklasser ved ansøgning og færdigmelding. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri."— Præsentationens transcript:

1 BR18 - Dokumentation af indplacering i brand- og konstruktionsklasser ved ansøgning og færdigmelding. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Simon Kolby Christensen

2 INDHOLD Indplacering i brand- og konstruktionsklasser Undtagelser til indplacering Dokumentation ved ansøgning Dokumentation ved indplacering Dokumentation ved færdigmelding Status for vejledninger på brandområdet

3 1.0. INDPLACERING I KONSTRUKTIONS- OG BRANDKLASSER

4 INDPLACERING I KONSTRUKTIONS- OG BRANDKLASSER
Et byggeri skal som udgangspunkt indplaceres i en brand- og konstruktionsklasse, hvis byggeriet kræver byggetilladelse efter BR18, og hvis byggeriets karakter gør det relevant i forhold til brand- og konstruktionsforhold. Vejledning om indplacering i konstruktionsklasser: Vejledning om indplacering i brandklasser:

5 1.1. UNDTAGELSER TIL INDPLACERING KONSTRUKTIONSKLASSER

6 UNDTAGELSER TIL INDPLACERING I KONSTRUKTIONSKLASSER
Visse konstruktioner er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser: Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m². Ændring juli 2019: Festival-, salgs- og campingområder Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.

7 UNDTAGELSER TIL INDPLACERING I KONSTRUKTIONSKLASSER
Ændring juli 2019: For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen vurderes om og i hvilket omfang: En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages. Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30. Dokumentation skal indsendes i forbindelse med ansøgningen.

8 1.2. UNDTAGELSER TIL INDPLACERING I BRANDKLASSER

9 UNDTAGELSER TIL INDPLACERING I BRANDKLASSER
Visse konstruktioner er undtaget fra indplacering i brandklasser Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² Ændring juli 2019 Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.

10 UNDTAGELSER TIL INDPLACERING I BRANDKLASSER
Ændring juli 2019 For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om og i hvilket omfang: En certificeret brandrådgiver skal inddrages. Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30. Dokumentation skal indsendes i forbindelse med ansøgningen.

11 2.0. DOKUMENTATION AF INDPLACERING

12 Dokumentation ved ansøgning
Dokumentation ved ansøgning om byggetilladelse er angivet i BR18, § 10 En ansøgning om byggetilladelse skal bl.a. indeholde: Oplysning om og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til. Oplysning om og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til. Kommunalbestyrelsen skal konstatere, om forudsætningerne for den indsendte dokumentation for konstruktionsklasser og brandklasser, er korrekt for at konstatere, om der er valgt korrekt konstruktionsklasse og brandklasse.

13 2.1. DOKUMENTATION FOR INDPLACERING I KONSTRUKTIONSKLASSER

14 Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse
3 situationer for indplacering Situation 1: Konstruktionsklasse 1 Situation 2: Konstruktionsklasse 2-4 med certificeret statiker Situation 3: Konstruktionsklasse 2-4 uden certificeret statiker (mulig indtil december 2019) Dokumentation for valg og indplacering af konstruktionsklasser fremgår af § 503. Dokumentationen for valg af konstruktionsklasse skal indeholde grundlaget for indplacering. Konstruktion: kompleksitet og erfaring Konsekvensklasse Lav (CC1) Middel (CC2) Høj (CC3) Ekstra høj (CC3+) Simpel og traditionel KK1 KK2* KK3 KK4 Kompleks eller utraditionel

15 Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse Situation 1: Konstruktionsklasse 1
Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse 1 fremgår af § 503. Dokumentationen for valg af konstruktionsklasse 1 skal indeholde grundlaget for indplacering. Dokumentationen for indplacering i konstruktionsklasse 1 er ikke udspecificeret. Konstruktion: kompleksitet og erfaring Konsekvensklasse Lav (CC1) Middel (CC2) Høj (CC3) Ekstra høj (CC3+) Simpel og traditionel KK1 KK2* KK3 KK4 Kompleks eller utraditionel * Dog KK1 for: - Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel. - Avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 meter, eksklusiv avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker. - Industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 meter.

16 Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse Situation 2: Konstruktionsklasse 2-4 med certificeret Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse 2-4 med certificeret statiker fremgår af § 503. Dokumentationen skal som minimum omfatte de for byggearbejdet relevante dele af følgende dele af den statiske dokumentation: A1. Konstruktionsgrundlag A2. 1. Statiske beregninger – bygværk A3. Konstruktionstegninger og modeller B1. Statisk projektredegørelse B2. Statisk kontrolplan Yderligere beskrivelse af den statiske dokumentation fremgår af §§ 501 – 502.

17 Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse Situation 3: Konstruktionsklasse 2-4 uden certificeret Ved byggearbejder indplaceret i konstruktionsklasse 2-4 uden en certificeret statiker, skal der ske kommunal teknisk byggesagsbehandling af konstruktionsforhold. Disse byggearbejder er dog undtaget for bl.a. kravet om dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse I stedet skal der ved ansøgningen indsendes: Dokumentation for, at byggeriet overholder bestemmelserne i kapitel 15 om konstruktioner. Dokumentationen skal udføres efter § 505, og skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223 og skal indeholde: Konstruktionsdokumentation: A1. Projektgrundlag. A2. Statiske beregninger. A3. Konstruktionstegninger og modeller. A4. Konstruktionsændringer. Projektdokumentation: B1. Statisk projekteringsrapport. B2. Statisk kontrolrapport. B3. Statisk tilsynsrapport.

18 2.2. DOKUMENTATION FOR INDPLACERING I BRANDKLASSE

19 Dokumentation for indplacering i brandklasse
3 situationer for indplacering Situation 4: Brandklasse 1 Situation 5: Brandklasse 2-4 med certificeret brandrådgiver Situation 6: Brandklasse 2-4 uden certificeret brandrådgiver (mulig indtil december 2019) Risikoklasse Metode for dokumentation Brandklasse Præ-accepterede løsninger Komparativ analyse Brandteknisk dimensionering 1 X 1 a) 2 3 1-3 X b) 1-4 4 c) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m². Der må ligeledes kun anvendes simple brandtekniske installationer, fx røgalarmanlæg simpelt håndslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering, som anført i denne vejledning. Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer, ved dokumentationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.

20 Dokumentation for indplacering i brandklasse Situation 4: Brandklasse 1
Dokumentation for indplacering i brandklasse 1 fremgår af § 511 Dokumentationen for indplacering i brandklasse skal indeholde en overordnet brandstrategi for byggeriet samt tegninger, der viser byggeriets udformning, og som underbygger, at den valgte brandstrategi kan indarbejdes i byggeriet. Den overordnede brandstrategi skal indeholde:  Beskrivelse af byggeriets udformning, herunder også anvendelsen af byggeriet og overordnet beskrivelse af personerne, der anvender byggeriet. Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier, jf. § 85, og risikoklasser, jf. § 86.  Beskrivelse af metode for eftervisning af brandkravene som grundlag for valg af brandklasser.  Hovedprincipperne for brandstrategien, omfattende:  Fortsættes…

21 Dokumentation for indplacering i brandklasse Situation 4: Brandklasse 1
…Fortsat Hovedprincipperne for brandstrategien, omfattende: Rammer for placering af byggeriet på grunden, afstand til andre bygninger og afstand til skel.  Hovedprincipper for evakuering af personer, herunder udformning af flugtveje, brug af redningsåbninger og valg af brandtekniske installationer, der understøtter evakuering.  Koncept for brandsikring af bærende konstruktioner, herunder nødvendig brandmodstandsevne og valg af brandtekniske installationer, der understøtter sikringen af de bærende konstruktioner.  Koncept for sikring mod brand- og røgspredning, herunder valg af indvendige overflader, brandmæssig opdeling af byggeriet, afstand mellem bygninger samt valg af udvendige beklædninger og brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- og røgspredning.  Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder behov for afsøgning og redning af personer, tilkørselsforhold til byggeriet, adgangsveje til byggeriet, indsatsveje i byggeriet og brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- og røgspredning

22 Dokumentation for indplacering i brandklasse Situation 5: Brandklasse 2-4 med certificeret
Dokumentation for indplacering i brandklasse 2-4, hvor der er tilknyttet en certificeret brandrådgiver fremgår af § 511. Dokumentationen for indplacering i brandklasse skal indeholde en overordnet brandstrategi for byggeriet samt tegninger, der viser byggeriets udformning, og som underbygger, at den valgte brandstrategi kan indarbejdes i byggeriet. … Altså præcis som ved brandklasse 1.

23 Dokumentation for indplacering i brandklasse Situation 6: Brandklasse 2-4 uden certificeret
Ved byggearbejder indplaceret i brandklasse 2-4 uden en certificeret brandrådgiver, skal der ske kommunal teknisk byggesagsbehandling af brandforhold. Disse byggearbejder er dog undtaget for bl.a. kravet om dokumentation for indplacering i brandklasse. I stedet skal der ved ansøgningen indsendes: Dokumentation for, at byggeriet overholder bestemmelserne i kapitel 5 om brandforhold. Dokumentation omfatter Brandteknisk dokumentation for bygningens udformning. Grundlaget for de valgte brandsikringstiltag. Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af brandsikringstiltag og bygningsdele vil blive gennemført. Brandteknisk dokumentation for bygningens udformning skal udføres efter § 522, dvs. at den afhængig af byggearbejdet skal indeholde: Fortsættes…

24 Dokumentation for indplacering i brandklasse Situation 6: Brandklasse 2-4 uden certificeret
…Fortsat Brandteknisk dokumentation for bygningens udformning skal udføres efter § 522, dvs. at den afhængig af byggearbejdet skal indeholde: Brandstrategirapport.  Tegningsmateriale, som kan omfatte brandplaner, pladsfordelingsplaner og belægningsplaner.  Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og rednings- og indsatsforhold.  Brandtekniske beregninger, hvor der anvendes brandteknisk dimensionering som en del af dokumentationen.  Redegørelse for drift af byggeriet.  Dokumentation for de enkelte bygningsdeles og installationers brandtekniske egenskaber samt en beskrivelse af, hvordan eventuelle brandtekniske installationer og bygningsdele løbende kontrolleres og vedligeholdes.  Funktionsafprøvninger for de brandtekniske installationer.  Systemintegrationstest, hvor flere brandtekniske installationer fungerer som et system.

25 3.0. DOKUMENTATION VED FÆRDIGMELDING

26 Dokumentation ved færdigmelding
Dokumentationen for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser ved færdigmelding skal bestå af al for byggearbejdet relevant materiale: Overordnede beskrivelser, Forudsætninger,  Beregninger, Tegningsmateriale, Prøvninger, Målinger mv. Det skal ved det fremsendte dokumenteres, hvordan specifikke niveauer er fastsat på baggrund af bygningsreglementets funktionskrav, og hvordan de specifikke niveauer eller detailkrav i bygningsreglementet opfyldes. Vejledning om dokumentation af konstruktionsforhold: Vejledning om dokumentation af brandforhold: Udgives maj 2019

27 KOMMUNENS ROLLE VED FÆRDIGMELDING OG IBRUGTAGNING
Dokumentation for byggeriets overholdelse af bygningsreglementet og byggetilladelsen indsendes ved færdigmelding Kommunalbestyrelsen foretager ikke en byggesagsbehandling af dokumentationen inden ibrugtagning Kommunalbestyrelsen skal kontrollere, at ansøgeren har indsendt den relevante dokumentation set i forhold til byggearbejdet

28 3.1. DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER VED FÆRDIGMELDING

29 Dokumentation af bærende konstruktioner ved færdigmelding
Dokumentation af bærende konstruktioner fremgår af kapitel 28, og afhænger af hvilken konstruktionsklasse byggeriet er indplaceret i. Der skal udarbejdes dokumentation for de bærende konstruktioner i den færdige bygning svarende til den konstruktionsklasse, bygningen er indplaceret i.

30 Dokumentation af bærende konstruktioner ved færdigmelding Situation 1: Konstruktionsklasse 1
Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er indplaceret i konstruktionsklasse 1 er angivet i § 504. Dokumentationen omfatter relevante dele af følgende, jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner:  1) Konstruktionsdokumentation: A1. Konstruktionsgrundlag  A2. Statiske beregninger A3. Konstruktionstegninger og modeller A4. Konstruktionsændringer 2) Projektdokumentation: B1. Statisk projekteringsrapport

31 Dokumentation af bærende konstruktioner ved færdigmelding Situation 2: Konstruktionsklasse 2-4 med certificeret Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, hvor der er tilknyttet en certificeret statiker er angivet i § 496. Dokumentationen omfatter: Sluterklæring Statisk dokumentation A. Konstruktionsdokumentation B. Projektdokumentation Den statiske dokumentation skal udarbejdes efter principperne i SBi-anvisning 271, dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

32 Dokumentation af bærende konstruktioner ved færdigmelding Situation 3: Konstruktionsklasse 2-4 uden certificeret Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret statiker er angivet i § 505. Den statiske dokumentation skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223 og skal indeholde: Konstruktionsdokumentation: A1. Projektgrundlag. A2. Statiske beregninger. A3. Konstruktionstegninger og modeller. A4. Konstruktionsændringer. Projektdokumentation: B1. Statisk projekteringsrapport. B2. Statisk kontrolrapport. B3. Statisk tilsynsrapport.

33 3.1. DOKUMENTATION AF BRANDFORHOLD VED FÆRDIGMELDING

34 Dokumentation af brandforhold ved færdigmelding
Dokumentation af brandforhold fremgår af kapitel 29, og afhænger af hvilken brandklasse byggeriet er indplaceret i. Der skal udarbejdes dokumentation for brandforhold i den færdige bygning svarende til den brandklasse, bygningen er indplaceret i.

35 Dokumentation af brandforhold ved færdigmelding Situation 4: Brandklasse 1
Dokumentation for brandforhold for byggeri, som er indplaceret i brandklasse 1, er angivet i § 521. Dokumentationen skal udføres efter principperne, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder vejledning om dokumentation af brandforhold. Der skal udarbejdes dokumentation for brandforhold som redegør for, hvordan brandsikkerheden i det færdige byggeri er udført, og at det er i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger. Relevant dokumentationsmateriale er: overordnede beskrivelser, forudsætninger og tegningsmateriale, som for eksempel situationsplan, plan- og snittegning, der viser bygningernes placering på ejendommen i forhold til anden bebyggelse og i forhold til skel mod nabo, vej og sti-midte. Der bør vedlægges et notat, som beskriver hvorledes, afstandsforhold, de bærende konstruktioner, indvendige og udvendige overflader samt redningsberedskabets indsatsforhold udføres i henhold til de præ-accepterede løsninger. 

36 Dokumentation af brandforhold ved færdigmelding Situation 5: Brandklasse 2-4 med certificeret
Dokumentation for brandforhold for byggeri, som er indplaceret i brandklasse 2-4, hvor der er tilknyttet en certificeret statiker, er angivet i § 507. Dokumentationen omfatter i relevant omfang: Sluterklæring.  Erklæring om, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel.  Dokumentation for indplacering i brandklasse.  Brandstrategirapport.  Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv.  Rapport om brandteknisk dimensionering.  Funktionsbeskrivelse.  Kontrolplan.  Kontrolrapport.  Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.  Dokumentationen skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder vejledning om dokumentation af brandforhold.

37 Dokumentation af brandforhold ved færdigmelding Situation 6: Brandklasse 2-4 uden certificeret
Dokumentation for brandforhold for byggeri, som er indplaceret i brandklasse 2-4, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret statiker er angivet i § 522. Dokumentationen omfatter: Grundlaget for de valgte brandsikringstiltag.  Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af brandsikringstiltag og bygningsdele vil blive gennemført.  Afhængigt af byggearbejdet skal dokumentationen indeholde følgende:  Brandstrategirapport.  Tegningsmateriale, som kan omfatte brandplaner, pladsfordelingsplaner og belægningsplaner.  Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og rednings- og indsatsforhold.  Brandtekniske beregninger, hvor der anvendes brandteknisk dimensionering som en del af dokumentationen.  Redegørelse for drift af byggeriet.  Dokumentation for de enkelte bygningsdeles og installationers brandtekniske egenskaber samt en beskrivelse af, hvordan eventuelle brandtekniske installationer og bygningsdele løbende kontrolleres og vedligeholdes.  Funktionsafprøvninger for de brandtekniske installationer.  Systemintegrationstest, hvor flere brandtekniske installationer fungerer som et system. Dokumentationen omfatter i relevant omfang: Sluterklæring.  Erklæring om, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel.  Dokumentation for indplacering i brandklasse.  Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv.  Rapport om brandteknisk dimensionering.  Funktionsbeskrivelse.  Kontrolplan.  Kontrolrapport.  Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.  Dokumentationen skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder vejledning om dokumentation af brandforhold.

38 Status for vejledninger på brandområdet

39 Vejledninger til kapitel 5 - brand
Er udgivet: Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 brand kapitel 0 – Introduktion Kapitel 1 – Generelt om sikkerhed ved brand Kapitel 2 – Evakuering og redning af personer Bilag 1-10 med præ-accepterede løsninger Kommende udgivelser: Kapitel 3 – Bærende konstruktioners brandmodstandsevne (maj 2019) Kapitel 4 – Antændelse, brand- og røgspredning (maj 2019) Kapitel 5 – Redningsberedskabets indsatsmulighed - Indsatstaktisk traditionelt byggeri (maj 2019). Kapitel 6 – Drift, kontrol og vedligehold (Efterår 2019) Dokumentation af brandforhold (april 2019) Kontrol af brandforhold (juni 2019) Brandteknisk dimensionering / eftervisning (juli 2019) Brandtekniske installationer (juli 2019)

40 TAK FORDI I LYTTEDE


Download ppt "BR18 - Dokumentation af indplacering i brand- og konstruktionsklasser ved ansøgning og færdigmelding. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google