Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Didaktiske planlægningsmodeller

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Didaktiske planlægningsmodeller"— Præsentationens transcript:

1 Didaktiske planlægningsmodeller
Hvordan og hvorfor i kristendomsfaget

2 Præsentation Opdraget til i dag: Didaktiske modeller

3 Bibelfortælling

4 Dagens program Optakt til didaktiske overvejelser Hvad er didaktik
Hvad mener vi er god kristendomsundervisning? Præsentation af didaktiske modeller Refleksioner omkring egen praksis Opsamling af refleksioner Didaktik og kristendom Didaktik i netværks- og videnssamfundet

5 Didaktik Læren om undervisning
Didaktik er den del af pædagogikken, der beskæftiger sig med planlægning, gennemførelse og evalueringen af undervisning. Før 1970: Snævert begreb: Fokus på indhold og formål Efter 1970: Bredt begreb, omfattende alle forhold med betydning for undervisningen

6 Det brede didaktikbegreb
En ny interesse for både den teoretiske og praktiske del af det didaktiske fagområde Hans Jørgen Kristensen: Læreren som et professionelt subjekt Ikke i et vakuum

7 Summeopgave Opstil en liste over de krav, som I vil stille til god kristendomsundervisning

8 Didaktiske planlægningsmodeller – et view
Modeller afbilder ikke virkeligheden – de forenkler og forvrænger den Modeller er gode til at forbinde virkelighed og teori, men er i sig selv ingen af delene. Modeller har grundlag i pædagogiske teorier Modeller kan fremhæve særlige vigtige forhold, som er så komplicerede, at de kun kan forstås i den forenklede form

9 Prøvebekendtgørelse Den mundtlige del
Kursisten præsenterer et undervisningsforløb – Det kan være et forløb kursisten selv har udarbejdet, et forløb fra en fagportal, fra et bogsystem eller andet, der er sat i en didaktisk model. Kursisten skal forholde sig analyserende og argumenterende i sin gennemgang af undervisningsforløbet og inddrage didaktiske og pædagogiske overvejelser, herunder valg af mål, fagligt indhold og tilgange, elevforudsætninger, arbejdsformer og evaluering.

10 Prøvebekendtgørelse Prøvens hensigt
At kursisten viser, at han/hun har viden om og kan forholde sig kritisk, analyserende og vurderende til forberedelse, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb i kristendomskundskabsfaget. At kursisten viser, at han/hun har viden om og kan forholde sig kritisk, analyserende og vurderende til egen praksis.

11 Epokale nøgleproblemer og det eksemplariske princip - Klafki
Dannelsesteoretisk didaktik er særligt optaget af indholdsvalg – undervisningens ”hvad” Stoffet spiller en central rolle Dannelses-teoretisk Kritisk-konstruktiv didaktik Dannelsesideal: Eleverne skal udvikle evne til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet

12 Relationsmodellen Betingelsesmomenter, (Heimann)
Beslutningsmonenter, (Heimann)

13 Kyrstein og Vestergaards didaktiske model

14 SMTTE

15 Undervisningsministeriets didaktiske model

16 Interview Hvilke didaktiske kategorier arbejder du med, når du planlægger undervisning/kristendomsundervisning Hvad danner grundlag for din undervisningsplanlægning? Anvender du skemaer, modeller, digitale læringsplatforme eller andre planlægningsværktøjer? Kan du komme med eksempler på, hvordan du planlægger din undervisningen/kristendomsundervisning? Hvilke justeringer i planen kan du finde på at lave, når du gennemfører undervisningen/kristendomsundervisningen? Hvordan samarbejder du med eleverne om at planlægge undervisningen? Hvilke beslutninger træffer du egenrådigt?

17 Folkeskolens formålsparagraf
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

18 Fagformål Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå viden om andre religioner og livsopfattelser. Stk. 3. Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund. m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning

19 Fællesmål for faget kristendom
%20januar% pdf Læseplan for faget kristendomskundskab aget%20kristendomskundskab.pdf

20 Didaktik 2.0 Videns og netværkssamfundet
Er der behov for en ny didaktik? Didaktiske modeller og overvejelser som matcher netværks- og videnssamfundet

21 Hvad kendetegner videns- og netværkssamfundet?
Fra It-færdigheder til dannelsesbegreb Dannelsen skal bestå af de færdigheder og kompetencer, der skal til for at virke som medborger og medarbejder i et gennemdigitaliseret og globaliseret samfund. (Sørensen og Levinsen) Forenklede fælles mål: ”It og medier er ikke længere kun redskaber for læring men også læringsomgivelser. De fysiske og online rum integreres med formelle og uformelle læringskontekster til hybride rum”

22 Web 2.0 Web 2.0 er en måde at tænke og bruge internettet på. Det er ikke en teknologisk opdatering Indholdet på nettet er brugergenereret Brugerne har fraskrevet sig kommercielle rettigheder til indholdet Det er legitimt at bruge hele eller dele af indholdet i nye indholdsformer og kontekster Indholdet er digitalt medieret

23 Hvad er didaktik 2.0 En didaktik som matcher undervisning og læring i netværks- og videnssamfundet

24 Summeopgave Diskuter kristendomsfagets værdi og plads i folkeskole-uddannelsen i netværks– og videnssamfundet

25 Didaktik 2.0 – model af Karsten Günther

26 Loops i didaktik 2.0


Download ppt "Didaktiske planlægningsmodeller"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google