Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nævn de 4 metoder til vurdering af om en investering er rentabel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nævn de 4 metoder til vurdering af om en investering er rentabel"— Præsentationens transcript:

1 Nævn de 4 metoder til vurdering af om en investering er rentabel
Der er 4 metoder til vurdering af om en investering er rentabel: 1. Nutidsværdimetoden, kapitalværdimetoden, eller NPV(net present value) 2. Annuitetsmetoden 3. Den interne rente 4. Payback-time

2 Hvad er nutidsværdimetoden / kapitalværdimetoden eller NPV?
Ved nutidsværdimetoden tager man hele cash-flowet tilbage til nutid(tid 0) og modregner med investeringen i tid 0. Hvis der er overskud eller 0 er investeringen rentabel. Hvis negativ er investeringen ikke rentabel, og bør ikke foretages

3 Hvordan finder man en passende kalkulationsrente?
Kalkulationsrenten fastsættes ud fra virksomhedens afkastningsgrad. Husk afkastningsgraden er den gennemsnitlige forrentning af alle investeringer i virksomheden. Derudover tages højde for den specifikke risiko som investeringen har. Hvis det er en meget risikabel investering skal renten være højere. Risiko op => rente op. Alternativt kan man bruge WACC (Weighted Average Cost of Capital) som er de gennemsnitlige kapitalomkostninger. WACC = (E/V) *RE + (D/V) *(RD * (1 - Tc))

4 Hvordan afspejles risikoen i en investering?
Den afspejles ved usikkerheden. F.eks. politisk usikkerhed, markedet/kunderne svigter, valutakursændringer. Løbetiden (jo længere løbetid jo større risiko) Svingninger (standardafvigelsen – Variansen) Beta-værdien (Den systematiske risiko, ”world risk”) Usystematiske risiko (”virksomheds risikoen”)

5 Hvad er den interne rente (IRR)?
Den interne rente er den rigtige rente som investor får i afkast af investeringen. Skal være højere end eller lig med kalkulationsrenten.

6 Hvad ligger der i begrebet annuitetsmetoden?
Ved annuitetsmetoden udregner man det årlige resultat ud fra nutidsværdien på investeringen, så man får lige store årlige resultater. Hvis det årlige resultat er positivt er NPV også positiv og investeringen bør foretages.

7 Hvad ligger der i begrebet kapitaltjenesten?
Man udregner hvad investeringsaktivet koster pr. år i afskrivninger og renter. F.eks. Ved køb af bil, vindmølle, solcelleanlæg, maskine. Hvad koster bilen pr. år i værditab (afskrivninger og renter) i gennemsnit

8 Hvad menes der med tilbagebetalingstiden for en investering?
Tilbagebetalingstiden er hvor mange år investeringen skal løbe før investeringen er tjent hjem. Det er break-even i tid. Er mest anvendelig ved investeringer hvor cash-flowet er ”rimeligt” konstant, f.eks. investeringer i vindmøller, solceller osv

9 Hvordan finder man cash flowet for en investering. (f. eks
Hvordan finder man cash flowet for en investering? (f.eks. for første år i dine beregninger) Man opstiller en lille resultatopgørelse og beregner indtjeningsbidraget som korrigeres for kapitalbindinger i driftskapitalen (Varelagre, varedebitorer, varekreditorer). Dvs. man finder driftens likviditetsvirkning pr. år.

10 Hvordan påvirker inflationen en investering?
Vi regner altid uden inflation i cash-flowet og bruger en real rente dvs. en rente uden inflation. Man kunne godt inddrage inflationen altså lægge den på talmaterialet i cash flowet og lægge den på kalkulationsrenten men det ville give sammen resultat. Så inflationen påvirker ikke.

11 Hvad er en realrente? Realrenten er renten uden inflation.
Husk inflation og rente skal ganges sammen. Her er et lille eksempel: Realrente(kalkulationsrente uden inflation: 12%. Inflation:4%. 1,12 * 1,04 = 1,1648 dvs. kalkulationsrenten incl. inflation er 16,48%. (vi bruger altid en realrente i vores investeringsberegninger, dvs rente og tal uden inflation)

12 Hvilke låneformer kender du?
1. Annuitetslån (konstant ydelse) 2. Serielån (Konstante afdrag–faldende rente=>faldende ydelse 3. Stående lån (ydelsen er kun renter, sidste ydelse=afdrag+ rente

13 Hvad er et annuitetslån?
Et annuitetslån er et lån med konstante ydelser. Ydelsen består af renter og afdrag. I starten er rentebeløbet stort og afdraget lille. I slutningen af løbetiden ændrer forholdet sig så rentebeløbet bliver lille og afdraget stort.

14 Hvad er et serielån? Serielånet har faldende ydelser, afdragene er konstante og rentebeløbet er faldende gennem løbetiden. Hvis man låner over 5 år bliver afdraget kr pr. år. Derefter beregnes renten efter restgælden.

15 Hvad er et stående lån? På et stående lån betales kun renter (only interest loan). Når lånet udløber dvs. den sidste termin betales hele afdraget på lånet tilbage til långiver. Et lån på til 3% i rente 10 år. Der skal betales pr. år, år 10 skal der betales tilbage.

16 Hvad menes der med effektiv rente / ÅOP?
Den effektive rente er den rigtige årlige rente som låntager betaler på et lån incl. alle omkostninger til stiftelse, kurstab, gebyrer. ÅOP = Årlige Omkostninger i Procent. (Vi vælger lånet med den laveste ÅOP)

17 Hvad påvirker den effektive rente?
Den effektive rente er højere jo flere rentetilskrivninger der er pr. år. (antal rentetilskrivninger) Den effektive rente er højere jo flere stiftelsesomkostninger/ gebyrer der er. (stiftelsesomkostninger) Den effektive rente er højere jo større kurstab der er på lånet. (kurstab) Den effektive rente er højere jo kortere løbetid der er på lånet. (løbetid)

18 Hvad menes der med lånets hovedstol?
Det er det beløb som skal tilbagebetales. Det er det beløb som man låner, hæfter for og skriver under på at man skylder til banken. Nettoprovenuet er det beløb som man får udbetalt fra lånet. Dvs. forskellen mellem hovedstol og nettoprovenu er kurstab og stiftelsesomkostninger.

19 Hvis man har et lån og forlænger løbetiden, hvad sker der så med den effektive rente?
Den effektive rente bliver mindre fordi stiftelsesomkostningerne fordeles ud på en længere periode.

20 Hvad sker der med den effektive rente hvis stiftelsesomkostningerne på lånet stiger?
Den effektive rente stiger. Stiftelsesomkostningerne anses som et tab for låntager, disse omkostninger indkalkuleres jo i den effektive rente, så når omkostningerne stiger, forøges den effektive rente på lånet.

21 Hvad sker der med den effektive rente hvis terminerne ændres fra at være årlige til at være halvårlige? Jo flere rentetilskrivninger pr. år jo højere bliver den effektive rente pga. renters rente (man betaler beløbet tilbage tidligere).

22 Kan man udregne effektiv rente på en leverandørkredit?
Ja, det kan man godt, man kan udregne effektive renter på alle låneformer, kassekredit, leverandørkredit, afbetalingskøb etc.. Den effektive rente er det samme som den interne rente for en investering. Investering => interne rente Finansiering=> effektiv rente Der kan regnes effektiv rente på alle cash flows / pengestrømme

23 Hvad er forskellen på et obligationslån og et almindeligt banklån?
På et obligationslån er der kurstab / kursgevinst. Obligationerne handles på fondsbørsen til dagskurs. Banklånet er altid i ”kurs 100”/ ingen kurs, dvs. intet kurstab/kursgevinst. Dette gælder både ved optagelse og indfrielse af lånet. (Husk Kurs 100 på et obligationslån kaldes også pari)

24 Hvordan kan man finansiere en investering?
Man kan bruge fremmedkapital og egenkapital. Fremmedkapital fremskaffes ved lån, kassekredit eller leverandørkredit. Egenkapitalen fremskaffes ved nyudstedelse af aktier (Aktieemission) eller indskud af egenkapital fra ejeren.

25 Hvad menes der med begrebet soliditet?
Normtallet for soliditetsgraden ligger på 50-40%. Det vil sige hvor stor en procentdel af virksomhedens kapitalgrundlag der er finansieret med egenkapital. Hvis den er 40% så er 40% af firmaets aktiver finansieret med egenkapital.

26 Hvad menes der med begrebet gearing?
Normtallet for gearingen ligger på 1- 1,5 gange. Det viser hvor mange gange egenkapitalen er belånt. Begrebet hænger sammen med soliditetsgraden. Hvis soliditetsgraden er 50% er virksomheden finansieret med 50% egenkapital og 50% fremmedkapital, gearingen er dermed 1. Hvis soliditetsgraden er 40%, udgør egenkapitalen 40% og fremmedkapitalen 60% altså er gearingen 60/40 = 1,5 gange. Jo større gearing, jo større er den finansielle risiko.

27 Er det en fordel med en høj/stor gearing?
Det afhænger af om man tjener på fremmedkapitalen og den valgte risikoprofil. Jo højere gearing, jo større risiko.

28 Hvad er et Balanced Scorecard?
Balanced scorecard (BSC) er en strategisk ledelses performance model Key Performance Indicators (KPI) definerer vaiable som måles med vision and strategi.

29 Hvad er de 4 perspektiver i Balanced Scorecard?
Finansiel / Financial: Klasiske nøgletal AG, OG, EKF, Earnings per share (EPS) Kunder / Customer: kundetilfredshed? Image? Genkøb? Anbefalinger? "How do customers see us?" Internal Business Processes: Nøgletal for processer?, Logistik? Administration? “Processes in which the orgasation must excel“ Værdkæden incl.postsales service Learning and Growth: Hvordan skaber vi værdi? Viden?, Medarbejdere? Uddannelse? Innovation? "Can we continue to improve and create value?". People, systems, and organizational procedures

30 Hvad er KPI’er i Balanced Scorecard?
KPI (Key Performance Indicator): Key Performance Indicators er et set af nøgletal/målepunkter som måles i forhold til strategien og visionen. Eksempler på KPI’er for kunder: Kunder som vi taber pr. år, max. 5% /Customer churn, max. 5% Måling af kundetilfredsheden, minimum 95% tilfredse kunder Antallet af nye kunder, minimum 10% nye kunder pr. år/ New customers acquired

31 Hvad er Activity Baced Costing (ABC)?
Det er en metode til at allokere alle omkostninger ud på det enkelte produkt eller kunde (direct and indirect costs skal fordeles) En model hvor fortjenesten er udregnet på hver kunde/produkt med alle de direkte og indirekte omkostninger. Så man finder “den rigtige fortjeneste” pr. kunde/produkt.

32 Hvordan kan man bruge ABC?
Man kan bruge ABC (Activity Based Costing) til at optimere cash flow’et. Stop salg til kunder eller salget af produkter, som ikke er profitable når alle omkostninger er allokeret.

33 Hvordan skaber man værdi for en virksomhed?
Det handler om at skabe værdi for aktionærerne, det er det ultimative mål. At maksimere aktiekursen og dermed markedsværdien af virksomheden. Markedsværdien kommer fra alle de fremtidige cash flow (fra kunderne). Hvis man skaber ekstra cash flow fra kunderne skaber man ekstra markedsværdi for virksomheden!

34 Hvad er tidshorisonten? (planning period value + terminal value)?
Bør max. være 7-10 år. Pay-back-time max years Lang periode => høj risiko => => høj rente =>lav nutidsværdi Man ender med en "terminal value“, som er værdien af den uendelige annuitet(perpetuity) i det sidste år af tidshorisonten . Perpetuity – betyder for altid, vi bruger dividende modellen

35 Hvad er WACC ? WACC = Weighted Average Cost of Capital?
WACC er den gennemsnitlige kapitalomkostning. Et vægtet gennemsnit at gældsrenten og egenkapitalensforrentning. Formlen er: WACC= (E/V)*Re + (D/V)*Rd*(1-Tc) E=Equity (Egenkapital) V=Value (aktiver/passiver i alt, balance sum) Re=Return equity (egenkapitalensforrentning) D=Debt (gæld) Rd=Return on debt (gældsrenten) Tc=Taxrate, dk = 0,25 (skattesatsen)

36 Er WACC udregnet på basis af markedspriser eller regnskabsmæssige værdier?
Det er markedsværdier som skal bruges når man udregner WACC. Regnskabsmæssige værdier at ikke til at anvende direkte når man skal værdiansætte en virksomhed. Det hele handler om Market value. (markedsværdi)

37 Hvad skaber værdi for et firma?
Kundernes fremtidige cash flow. Der er mange faktorer som understøtter dette f.eks. dygtige medarbejdere, de rigtige produkter til den rigtige pris, vores image, vores brand, vores kreativitet, vores service – logistik –effektivitet., osv.

38 Hvordan hænger rente og risiko sammen?
Hvis risikoen er høj skal renten være høj. (Rente = return on investment (ROI) /Afkastningsgrad. Høj risiko = høj usikkerhed = høj rente Lav risiko = lav usikkerhed = lav rente

39 Hvilke 3 styringsområder har man i en virksomhed?
Aktivitetsstyring (Markeder, priser, produkter,VO) Kapacitetsstyring (Investering, afskrivninger) Likviditetsstyring (kapitalstruktur, Finansiering)

40 Hvordan prioriterer man hvilket produkt man skal sælge ved begrænset kapacitet?
Man prioriterer efter differensbidrag pr. time. Vi starter med at sælge det produkt som har det højeste differensbidrag pr. time, derefter det næst højeste differensbidrag, osv.

41 Hvad forstås der ved indirekte budgettering?
Overordnet budgettering (ikke på produktniveau) Vi har ikke detaljer nok til at budgettere direkte på det enkelte produkt, men kan kun foretage budgetteringen på varegrupper, kundegrupper. Man har dermed ikke specifikke forkalkulationer på produkt niveau.

42 Hvad bruger man Wilsons formel til?
Til at planlægge den optimale indkøbsstørrelse. Så lageromkostninger og ordreomkostninger er minimeret. Formlen tager højde for: ordreomkostninger, årlige forbrug, indkøbsprisen, og lagerrenter/lageromkostninger.

43 Hvordan påvirker afskrivningerne likviditetsbudgettet?
Der er ingen likviditetsvirkning i afskrivninger så det påvirker ikke hvis vi ikke tager højde for skat. Afskrivninger er et ”skatteskjold” – virksomheden betaler dermed mindre i skat og dermed forbedrer det likviditeten hvis man har store afskrivninger alt andet lige.

44 Hvordan opstilles et likviditetsbudget?
Der er 2 modeller: Beholdningsforskydningsmodellen (den indirekte) Uddyb evt. Ind- og udbetalingsmodellen (den direkte)

45 Hvad sker der med likviditeten hvis varelageromsætningshastigheden stiger?
Så forbedres likviditeten, ”alt andet lige”. Med mindre det er fordi salget er steget og kunderne ikke betaler, eller at vareforbruget er steget voldsomt pga. stigende indkøbspriser

46 Hvorfor laver man budgetkontrol?
For at finde afvigelser mellem budget og regnskab. Man foretager en direkte budgettering ud fra forkalkulationer, omkostningssteder, omkostningsarter, fordelingsnøgler tekniske standarder og standardpriser. Alt dette sammenholdes med de ”bogførte poster”

47 Hvad er standardomkostningskontrol?
(Man isolerer mængde og prisændringer) Man udregner et standarddækningsbidrag for at finde mængdeafvigelsen i dækningsbidragsafgivelsen. Derefter udregner man prisafvigelser: salgsprisafvigelsen, indkøbsprisafvigelsen, salgsprovisionsafvigelsen, lønsatsafvigelsen, forbrugsafvigelsen og lagerafvigelsen.

48 Hvordan udregner standarddækningsbidraget?
Standarddækningsbidrag: (faktisk afsætning gange med budgetteret DB) = mængde afvigelse     Standardomsætning: Faktisk afsætning ganget med budgetteret salgspris * ,00 = Standard variable omkostninger Faktisk afsætning ganget med budgetteret VE * ,00 = Standarddækningsbidrag: Faktisk afsætning ganget med bud. DB * ,00 = Forskellen mellem periodens standarddækningsbidrag og budgetterede dækningsbidrag viser dækningsbidragsvirkningen af, at periodens faktiske afsætning afviger fra den budgetterede afsætning. Årsagen er altså en mængde ændring.

49 Hvordan udregner man salgsprisafvigelsen?
Salgsprisafvigelse: (faktisk afsætning * forskellen mellem faktisk salgspris og budgetteret salgspris) Faktisk omsætning: Faktisk afsætning ganget med faktisk pris * ,00 = Standardomsætning: Faktisk afsætning ganget med budgetteret salgspris * ,00 = Salgsprisafvigelse Kan også regnes som gange = Den budgetterede salgspris var 350, den rigtige salgspris blev 335 derfor er afvigelsen negativ

50 Hvordan udregner man indkøbsprisafvigelsen?
(faktisk indkøb * forskellen mellem faktisk indkøbspris og standardindkøbspris) Faktisk indkøb: Faktisk indkøb ganget med faktisk indkøbspris * 15,50 = Standardindkøb: Faktisk indkøb ganget med Standardindkøbspris * 15,00 = Indkøbsprisafvigelse: Kan også regnes som ,5 gange = Den budgetterede indkøbspris var 15, den rigtige indkøbspris blev 15,5 derfor er afvigelsen negativ. Salgsprisafvigelse:     Faktisk omsætning: Faktisk afsætning ganget med faktisk pris * ,00 = Standardomsætning: Faktisk afsætning ganget med budgetteret salgspris * ,00 = Salgsprisafvigelse Kan også regnes som gange = Den budgetterede salgspris var 350, den rigtige salgspris blev 335 derfor er afvigelsen negativ

51 Hvad er CSR ? CSR handler om anvarlighed og bæredygtighed
Coporate Social Responsibility = virksomhedens samfundsansvar. CSR handler om anvarlighed og bæredygtighed Eksempler: Nej til børnearbejde - menneskerettigheder -betale skat – kontakt til lokale myndigheder – sponsor – partnerskaber – støtte ”knæk cancer” – grøn teknologi – minimere affald – retur logistik – genbrug – rense spildevand – mindske luftemission- mindske farligt affald – etablere fleksjob - sunhed – frivilligt arbejde – reducere emballage – udlåne lokaler til arrangementer – velgørenhed – stille krav til leverandører / Code of Conduct

52 Hvad er den tredobbelte bundlinje ?
Det handler om: Økonomi Miljø (miljøregnskaber) Socialt ansvar - (CSR,Coporate Social Responsibility)

53 Hvad indeholder et grønt regnskab ?
Et grønt regnskab indeholder: Miljødata Miljøberetning Miljøindeks beregninger

54 Hvordan er sammenhængen mellem afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed ?
Afkastningsgrad (AG) Rentabilitet ca. 12% Overskudsgrad (OG) Rentabilitet ca. 6% Aktivernes omsætningshastighed (AOH) Rentabilitet ca. 2 gange Dækningsgrad Kapacitetsgrad Nulpunktsomsætning Markedsføringsgrad Indeks EKF = AG + (AG-Rente)* (Gæld/Egenkapital) Anlægsaktivernes omsh. Varedebitorernes omsh. Lagerets omsætningshast. Varekreditorernes omsh. Likviditetsgrader AG = OG * AOH Rentabilitet er et resultat af indtjeningsevne og kapitaltilpasning.

55 Hvad viser egenkapitalens forrentning ? Hvordan udregnes den ?
EKF viser forrentningen af ejernes kapital. Den skal være over AG, som bør være 12%. Det afhænger meget af virksomhed og risiko. Men en % er et flot niveau. Når EFK er større end AG tjener virksomheden på fremmedkapitalen. Rentemarginalen er forskellen mellem AG og gældsrenten. Når rentemarginalen er positiv, tjener virksomheden på gælden/fremmedkapitalen. EKF kan udregnes både før og efter skat. eller

56 Hvad menes der med begrebet soliditet?
Soliditet vil sige, hvor stor en procentdel af virksomhedens kapitalgrundlag der er finansieret med egenkapital. Normtallet for soliditetsgraden ligger på 50-40%. Hvis den er 40%, så er 40% af firmaets aktiver finansieret med egenkapital. Husk: Sig ikke solidaritetsgrad! men soliditetsgrad

57 Hvad menes der med begrebet gearing?
Gearingen viser, hvor mange gange egenkapitalen er belånt. Normtallet for gearingen ligger på 1- 1,5 gange Begrebet hænger sammen med soliditetsgraden. Hvis soliditetsgraden er 50%, er virksomheden finansieret med 50% egenkapital og 50% fremmedkapital. Gearingen er dermed 1. Hvis soliditetsgraden er 40%, udgør egenkapitalen 40% og fremmedkapitalen 60%, altså er gearingen 60/40 = 1,5 gange. Jo større gearing, jo større er den finansielle risiko.

58 Er det en fordel med en høj/stor gearing?
Det afhænger af, om man tjener på fremmedkapitalen og den valgte risikoprofil. EKF = AG + (AG-Rente)* (gearing) Jo højere gearing, jo større risiko.

59 Hvad er grænseomkostninger? Hvad er differensomkostninger?
Grænseomkostninger er ændringen i omkostninger når aktiviteten ændres med 1 enhed.(mer-omkostning, marginalomkostning) Differensomkostninger er ændringen i omkostninger når aktiviteten ændres med mere end 1 enhed.

60 Nævn nogle prisfastsættelsesmetoder?
Omkostningsbaseret (krav til Mark-up f.eks. DG 40%) Konkurrentbaseret (Sammenligner med konkurrenterne) Efterspørgselsbaseret (Sælg så længe dif.bidrag er positivt)

61 Hvordan skal salget prioriteres hvis der er kapacitetsbegrænsninger?
Prioriteringen skal foretages efter: Differensbidraget pr. time Det største differensbidrag pr. time har første prioritet.


Download ppt "Nævn de 4 metoder til vurdering af om en investering er rentabel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google