Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevfravær - Strategier og indsatser Aalborg Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevfravær - Strategier og indsatser Aalborg Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Elevfravær - Strategier og indsatser Aalborg Kommune

2 Hvem er vi? Vil du have dine lille præsentation her Lars?

3 Aalborg Kommune - organisation
Byråd Magistraten Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicap-forvaltningen Miljø- og Energiforvalt-ningen Skole-forvaltningen By- og Landskabs-forvaltningen Sundheds- og Kulturforvalt-ningen Borgmesterens forvaltningen Aalborg Kommune - organisation 48 almenskoler, 5 specialskoler, DUS-ordninger, Ung Aalborg, PPR, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Kulturskolen Familiegruppe, specialgruppe, central visitation, dag- og døgntilbud Dagpleje, daginstitution, tandpleje og fritidscentre Ca elever og medarbejdere PPR: I alt ca. 115 medarbejdere – psykologer, ergo- og fysioterapeuter, talepædagoger, specialpædagogiske konsulenter, fraværskonsulenter Jobcenter, beskæftigelse, ydelse etc.

4 Udfordringer og dilemmaer
Handlevejledning: overblik og systematik Erfaringer

5 Her er Lukas … Lukas går ikke skole – han har nemlig angst og har derfor svært ved at komme i skole.

6 Her Lukas´ mor. Lukas´ mor går normalt på arbejde, men det gør hun ikke lige nu.
Lukas´ mor passer nemlig Lukas derhjemme. Hun syntes nemlig ikke Lukas skoletilbud er godt nok i forhold til de problemstillinger Lukas er endt i.

7 Hun har nemlig flere børn med særlige behov.
Her Lukas´ skolelærer. Hun syntes at det er meget synd for Lukas. Børn bør nemlig gå i skole. Men skal hun være helt ærlig, så er det også lidt lettere når Lukas er hjemme. Hun har nemlig flere børn med særlige behov. Og det er svært at være vidne til, hvor svært han har det.

8 Her Lukas´ socialrådgiver
Her Lukas´ socialrådgiver. Han har lige bevilget tabt arbejdsfortjeneste til Lukas mor. Han ved godt at det ikke er helt optimalt, men så er der ro i den sag. Så kan han nemlig tage fat på den næste sag. Den handler om Ida. Ida kommer nemlig heller ikke i skole.

9 Her er Lukas igen… Lukas går stadig ikke skole.
Kommunen har nemlig fundet en løsning.

10

11 Kendetegn ved bekymrende fravær
I starten af 2018 havde vi 157 elever med bekymrende fravær 62 % af eleverne går i udskolingen, 26 % i mellemtrinnet og 13 % i indskolingen 13 % af eleverne går i specialklasse 56 % har en sag i PPR 76 % har en sag i Familiegruppen eller specialgruppen De tre hyppigste årsager til fraværet er Belastning pga. hjemlige forhold (skilsmisse, stress, sorg/tab, dårlig økonomi, højt konfliktniveau) Vanskeligheder i fællesskaber (ensomhed, stille børn, udadreagerende børn, mobning mv) Stress, overbelastning, ængstelighed, angst Bare slet hvis I Ikke vil have tal med

12 Reduceret skema I starten af 2018 havde vi 161 elever i reduceret skema Kendetegn for eleverne i reduceret skema: Vanskeligt ved at klare en hel skoledag. Mange af eleverne har diagnoser – særligt autisme, OCD, angst, depression og psykotiske symptomer, der gør dem sårbare over for overstimulering og stress. Vanskeligheder i fællesskaber. Somatiske sygdomme, som gør at de fysisk ikke kan holde til en hel skoledag. 40 elever var ligeledes på listen i 2017 Bare slet tallene;0)

13 Eksisterende sager med ydelser og foranstaltninger efter Serviceloven som følge af skolefravær
2018 2017 Antal cpr.nr. hvor forældre modtager ydelser og foranstaltninger efter Serviceloven som følge af skolevægring 103 96 Nye cpr.nr. på listen 2018 65 Er der et godt samarbejde med forældre/PPR/Skoleforvaltning 73 Der er bevillinger efter Lov om Social Service §42 – kompensation for tabt arbejdsfortjeneste pga. skolevægring 72 44 Der er andre (en eller flere) foranstaltninger ud over §42 Der er sket en stigning i sager, hvor der bevilges ydelser og foranstaltninger grundet skolefravær – særligt i forhold til tabt arbejdsfortjeneste I 73 af sagerne i 2018 opleves et godt samarbejde 38 af sagerne var ligeledes aktive i 2017

14 Tal med sidemanden Tal sammen med sidemanden om hvad I kan genkende fra egen praksis i forhold til det professionelle samarbejde på tværs – har vi eksempelvis berøringsangst, eller er vi konfkliktsky? Lader vi de hurtige løsninger træde i stedet for børnenes undervisningsret og –pligt? Hvad tror I skolerne – barn/ung- forældre - myndighed- PPR vil sige der skal til for at løse problemet? Opsamling i plenum

15 Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget besluttede i foråret 2017:
At der skal udarbejdes en handlevejledning om bekymrende fravær Der skal ske øget koordinering i nuværende sager med højt fravær og kompenserende ydelser efter Serviceloven Tidligere og intensiveret PPR-indsats i forhold til bekymrende skolefravær Der skal etableres et tilbud i PPR til børn med angst Elever i reduceret skema, enkeltmandsundervisning, sygeundervisning i hjemmet og bekymrende fravær skal registreres i de elevadministrative systemer Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget besluttede dette fordi der var/er behov for at vi går mere samstemt og analytisk tilværks og får inddraget barnet og den unges stemme således vi kan få segregering, § 42 og undervisningspligten til at gå mere hånd i hånd. FOKUS PÅ RET OG PLIGT TIL MODTAGE UNDERVISNING

16 Ligger i kopi på bordene.
Gennemgå: niveau 1, 2 og 3 i forhold til definition på fravær og fælles ansvar for handling

17 Handlevejledning – bekymrende fravær
Klare retningslinjer for folkeskolernes indsatser over for skolevægringsadfærd. Øget systematik og et styrket og tidligere samarbejde mellem elev, forældre, skole og netværk.   Bekymrende fravær defineres som enten 5 sammenhængende fraværsdage, 7 fraværsdage ud af 20 skoledage, eller 15 fraværsdage ud af 60 skoledage, hvor fraværet ikke skyldes almindelig sygdom eller fravær med skolelederens tilladelse. Der indføres en ny analyse- og samarbejdsmodel Fraværskonsulenterne skal inddrages, når en elev har haft max 8 ugers fravær sammenlagt uden undervisning. Det er ligeledes præciseret, at fraværskonsulenterne kan inddrages tidligere ved fravær ud over 2 uger.   Der skal sendes en underretning til Familiegruppen senest, hvis en elev har været uden undervisning i 8 uger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen henvender sig til skolen i forhold til elever med højt fravær, hvor der ansøges om kompenserende støtte efter Serviceloven. Skolerne er forpligtiget til at opfylde pasningsbehov i forhold til elever i reduceret skema, ligesom aftalen er i forhold til enkeltmandsundervisning. Forklar den nye handlesystematik – vil I have den side med her i handlevejledningen med de forskellige flow niveauer????

18 Kommunikationsplan – sikre kendskab
Handlevejledningen sendes ud til alle skoler / myndighedsafdelinger Orientering og oplæg på udvidet lederteam Oplæg og orientering på fælles temadag med myndighed og trivselsfora Chef for PPR rundt i alle familiegrupperne (myndighed) Tilgængelig i opslagsværker (Håndbog på tværs, Noget at have det i, SSP’s hjemmeside etc)

19 Øget koordinering i nuværende sager
Der er behov for opsamling i de sager, hvor der på baggrund af højt fravær er bevilliget ydelser efter Serviceloven. I de sager, hvor Specialgruppen og Familiegrupperne vurderer et behov for yderligere koordinering indkaldes skole og evt. PPR's fraværskonsulenter til et netværksmøde. Der skal på baggrund af en grundig analyse udarbejdes en fælles handleplan. Er der tale om fravær, der rækker ud over 8 uger uden undervisning skal PPR's fraværskonsulenter indkaldes, så der kan blive oprettet en sag i PPR.

20 Tidligere PPR-indsats
Indførelse af nyt analyseværktøj Studietur til København (Barnets stemme) Fra august 2017 prioriteres en tidligere og mere systematisk inddragelse af PPR's fraværskonsulenter på både almen- og specialområdet. Skolerne kan med den nye handlevejledning inddrage fraværskonsulenterne ved bekymrende fravær. Dette for at styrke den forebyggende indsats, så fraværet ikke udvikler sig til drop-out. Ved fravær, der strækker sig over 8 uger uden undervisning skal skolen inddrage PPR's fraværskonsulenter og der oprettes en sag i PPR. Der etableres en åben rådgivning til forældre, der er bekymrede for deres børns høje fravær eller manglende skolegang. Den åbne rådgivning har til formål at rådgive forældre, samt anvise fælles handleveje i overensstemmelse med kommunens handlevejledning for bekymrende fravær.

21 Registrering i skoleadministrative systemer
Ængstelighed og angst PPR har i løbet af foråret 2018 en bred vifte af differentierede indsatser målrettet ængstelige og angste elever, hvor hovedvægten vil ligge på forebyggende indsatser suppleret med indirekte behandling via forældre samt angstbehandling til børn i grupper i tæt samarbejde med skoler. Registrering i skoleadministrative systemer Elever i reduceret skema, enkeltmandsundervisning og sygeundervisning registreres fremadrettet i de elevadministrative systemer, således at der løbende kan følges op på udviklingen Skolerne skal anvende fraværsadvisering, hvor der fremsendes mail til skolen, hvis en elev har et bekymrende fravær Begge systemer er pilottestet i foråret og er nu i drift. Vi har brugt omsætningsplanen samt netværksrådgiver, temamøder mv.

22 Yderligere tiltag Der har været afhold flere fælles temadage mellem myndighed og PPR (fælles sprog og mind-set) Indførelse af handleplaner i sager hvor der bevilges tabt arbejdsfortjeneste) Myndighedsrådgiver deltager i trivselsfora på Specialområdet Fælles deltagelse i hinandens ledermøder Ansættelse af ekstra netværksrådgiver på området Forsøg med hyppigere opfølgningsmøder på skolerne Løbende og hyppig opfølgning i styregruppen ”En direkte linje” mellem chef for PPR og leder af Specialgruppen

23 Implementeringen af handlevejledningen – hvad sker der fremadrettet
Der opleves allerede en forbedret koordinering i nuværende sager med højt fravær og kompenserende ydelser efter Serviceloven – det skal fastholdes og videreudvikles Elever i reduceret skema, enkeltmandsundervisning, sygeundervisning i hjemmet og bekymrende fravær skal registreres i de elevadministrative systemer – fra pilottest til fuld indfasning Fraværskonsulenterne skal inddrages i alle sager, hvor en elev har over 8 ugers fravær – fraværsadviseringssystemet hjælper med til at sikre dette Analyse af de 40 gengangere – sagerne gennemgås tværsektorielt og der udledes fællestræk i forhold til hvilke indsatser der kræves Barnets/den unges perspektiv er ofte overset i udredningen, hvorfor vi skal blive bedre til at inddrage barnets den unges perspektiv i en udredning af skolevægring. Flere skoler arbejder med analysemodellen Barnets stemme. Dette kan med fordel udrulles til endnu flere skoler. Dialog med daginstitutionsområdet Vi er lykkedes men der er kommet nye børn på listen….og vi har stadig en fælles opgave- sidst nyt er at vores dagtilbud har meldt sig på banen for at forebygge fravær

24 Tal med sidemanden Tal sammen med sidemanden om hvad I kan genkende fra egen praksis i forhold til det professionelle samarbejde på tværs – har vi eksempelvis berøringsangst, eller er vi konfkliktsky? Hvad tror I skolerne – barn/ung- forældre - myndighed- PPR vil sige der skal til for at løse problemet? Opsamling i plenum

25 Politikker og strategier
Vi fortsætter de gode takter ved at arbejder videre med vores ambitiøse poltikker og strategier på børne og unge området, hvor handlevejledningen er en del af…strategierne skal gøre op med den opdelte tænkning omkring det generelle (småbørns- og skoleområdet), der forebyggende (sundhedspleje, tandpleje, tværfaglige teams mv.) og det foranstaltende område (foranstaltning efter serviceloven) Børn, unge og familier skal mødes af et tæt samspil mellem områderne. Områderne skal arbejde sammen og hjælpe barnet/den unge/familien med de behov, de har. Udviklingsstrategien understøtter tankerne bag indsatstrappen / Sverigesmodellen og er den grundlæggende forståelse, som strategien skal forstås. Strategien indeholder i alt 4 sporTilfør kompetencer tidligt i livet Styrk det tværfaglige samarbejde Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen Hav ambitioner for alle børn og unges læring


Download ppt "Elevfravær - Strategier og indsatser Aalborg Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google