Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvælstofeffekt af Fødevare og Landbrugspakken (FLP) på grundvandet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvælstofeffekt af Fødevare og Landbrugspakken (FLP) på grundvandet"— Præsentationens transcript:

1 Kvælstofeffekt af Fødevare og Landbrugspakken (FLP) på grundvandet
Christen Duus Børgesen. Seniorforsker, PhD Institut for Agroøkologi, AU Lars Troldborg Specialkonsulent, PhD Hydrologisk afdeling, GEUS

2 Kvælstofmodellen Nitratudvaskning fra marker Landbrugsdata fra 2011, Mark- og bedriftsdata

3 Nitrat omsætning fra marken til vandløb
Unsaturated zone Clay or sand e flow leaching Stream/river ditch Transport in lower aquifers Brønd Root zone Efter Dyhr-Nielsen, 1981

4 Udvaskningsresultater
Databaser Modelberegninger Udvaskningsresultater Årlige Bedriftsdata Landbrug Sædskifte- og Gødningsmodel Resultater Gridceller 500 m Delresultater aggregeres og korrigeres for Baseline elementer og bias. Gødningsforbrug Efterafgrødeareal A D Markblokdata Sædskifter og N-Gødningsplan C Arealanvendelse Jordbundsdata Vanding NLES4 Landbrugs arealer E Regionale data Grundvands model Daglige vejrdata ( ). 10 km grid skala Sædskifter Jordbundsdata Udbytter B Typetal Byer, skove, natur, m.fl. Arealdata Byer, skove, natur, m.fl

5 Sædskifte model Trin 1 Sædskiftet opstillet efter hektarstøtte
ansøgningen. Skelnes mellem sædskifte i omdrift, permanent græs og braklagte marker

6 Gødningsmodel Trin 2 Gødningsplanen er balanceret efter opgivet udbragt gødning i gødningsregnskab for bedriften. Gødskning til enkeltafgrøder baseres på landbrugspraksis for husdyrgødning og afgrødernes N norm

7 Udgangspunkt i landbrugsdata fra 2011
. Handelsgødning Husdyrgødning

8 Gødningsmodel Trin 2 Gødningsplanen er balanceret efter opgivet udbragt gødning i gødningsregnskab for bedriften. Gødskning til enkeltafgrøder baseres på landbrugspraksis for husdyrgødning og afgrødernes N norm

9 Afgrøder 2011 [% af landbrugsareal]
Vinterhvede Majs

10 Afgrøder 2011 [% af landbrugsareal]
Vårbyg Græs i omdrift

11 Jordbundstyper Afstrømning af vand [mm/år]

12 Øget N norm 2021 [Kg N/ha landbrugsareal]
Øget udvaskning

13 Marginaludvaskningen
Stigning i udvaskning per kg N ekstra tilført

14 Retention inden for et opland Kalibrering af kvælstofmodellen
De beregnede reduktioner i oplandet korrigeres så observerede og beregnede transporter i vandløbet stemmer overens Fordeling af reduktionen mellem rodzonen og grundvand baseres på Grundvandsmodellen. Dybden til redox fronten anvendes som kalibreringsparameter, således at tabet fra oplandet stemmer med målingerne i vandløbet ved udløbet fra oplandet. Usikkerhed på fordelingen mellem grundvandsreduktionen og reduktionen i rodzonen. Summen er afstemt med udvaskning og tab målt i vandløbet. Vand og kvælstof transporteret ind i oplandet 30 % 65 % 55% 40 % 20 % Vand og kvælstof Ved udløbet fra oplandet

15 Vandtransport I underjorden ved lavt liggende grundvandssspejl
Vandtransport I underjorden ved lavt liggende grundvandssspejl. Ingen dræn Vandløb Vandskel Grundvandsspejl Vandflow Potentialet Redox dybden Efter Andersen et al., 1980

16 Vandtransport I underjorden ved lavt liggende grundvandssspejl
Vandtransport I underjorden ved lavt liggende grundvandssspejl. Ingen dræn - kalibreret Vandløb Vandskel Grundvandsspejl Vandflow Potentialet Redox dybden Efter Andersen et al., 1980

17

18 Tabel 3 Baseline elementer (BL) og virkemidler (LP)
planlagt med Fødevare og Landbrugspakken 2016 LMB, BL & FLP Beskrivelse BL_1 Effekt af grundvandsrelaterede baselineelementer: energiafgrøder, økologi, miljøgodkendelser, biogas, slæt, udbyttestigning. Ingen teknisk justering. Fordeles på markblok arealet BL_2 Effekt af fald i N deposition. Fordeles på hele arealet LP_1 Skovrejsning (virkemiddel) og fordeles jævnt på markblok arealet. LP_2 MFO, Efterafgrøder (virkemiddel). Data leveret på markblok niveau med angivelse i [kg N]. LP_3 Effekt af delvis ophør med forbud mod jordbearbejdning (lempelse)

19 Tabel 3 Landsdækkende modelberegninger (LMB),
LMB, BL & FLP Beskrivelse LMB_0 2011 udvaskning, normalårsklima, ingen teknisk justering (konstant areal fra 2012) LMB_1 Udvaskning for enkelte år, normalårsklima, med 100 % norm tilbage rulning og teknisk justering indregnet (reduceret areal) LMB_2 Udvaskning for enkelte år, fuldt tilpasset norm, ingen teknisk justering (konstant areal fra 2012) LMB_3 Udvaskning for enkelte år, fuldt tilpasset norm, med teknisk justering (reduceret areal) indregnet LMB_4 Udvaskning for 2016, 2/3 tilpasset norm, med teknisk justering (reduceret areal) indregnet LMB_5 Udvaskning for 2016, 2/3 tilpasset norm, ingen teknisk justering (konstant areal fra 2012) LMB_6 Udvaskning for 2016, 60 % af 2/3 tilpasset norm, med teknisk justering (reduceret areal) indregnet LMB_7 Udvaskning for 2016, 60 % af 2/3 tilpasset norm, ingen teknisk justering (konstant areal fra 2012)

20 Tabel 4 Landsdækkende modelberegninger (LMB_0 og LMB_1) med landstal for N tilført med handelsgødning, husdyrgødning, fiksering og udvaskning [tusind ton N], samt landbrugsarealet [ha]. Ingen N norm tilbagerulning med reduceret landbrugsareal. Scenarie År Handelsgødning Husdyrgødning Fiksering Udvaskning Areal LMB_0 2011 205 235 43 166 2012 204 42 165 LMB_1 2013 203 2014 202 164 2015 201 2016 200 163 2017 199 41 2018 198 2019 197 162 2020 196 2021 195 40 161

21 Tabel 8 Landsdækkende modelberegninger (LMB) med landstal for N tilført med handelsgødning, husdyrgødning, fiksering og udvaskning [tusind ton N], for LMB_5 angiver 2/3 norm tilbagerulning uden nedgang i det dyrkede areal (uden teknisk justering) og LMB_7 angiver en beregning af en 60 % udnyttelse af de 2/3 norm tilbagerulning baseret på foreløbige tal for udviklingen i handelsgødningsforbruget. Scenarie År Handelsgødning Husdyrgødning Fiksering Udvaskning Areal LMB_5 2016 257 235 38 175 LMB_7 236 40 171

22 Udvasknings scenarier Grundvandsmodelberegninger
Udvasknings scenarier Grundvandsmodelberegninger. Katalog af resultater [1000 ton N] Tabel 11. Samlet årlig udvaskning for hele landet fra rodzonen for samtlige scenarier i tusind ton N 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Scenarie 0 169 168 Scenarie 1 167 166 164 163 161 160 158 157 155 Scenarie 2 172 175 174 173 171 Scenarie 3 165 178 177 Scenarie 4 170

23 Kvælstofmodellen. Grundvandspåvirkning
NLES udvaskning korrigeres for FLP elementer og Baseline elementer der ikke indgår i NLES beregninger

24 Eksempel beregning af indsatsbehov 2012 2017
50 kg N 10 kg N ID15_2 Magasin belastning 60 kg N (48 mg/l) ID15_1 100 kg N 65 kg N 13 kg N ID15_2 Magasin belastning 78 kg N (52 mg/l) ID15_1 130 kg N Indsats over for merbelastning (>50 mg/l )52 – 50 mg/l = 2 mg/l Magasin merbelastning på kg N/ha = 18 kg N; = 4 mg/l. Merudvaskning rodzonen = ( ) - ( ) = 45 kg N Summeret indsatsbehov i de to id15_oplande = (2/4 )*45 = 22.5 kg N Indsatsbehov fordeles mellem id15oplande efter markarealet der påvirker magasinet. Loft på indsatsbehov : Maks. af merudvaskningen fra id15_oplandet

25 Grundvandsforekomster

26 Nitrat koncentration >50 mg/l i tilstrømmende vand til grundvandsmagasinet id15 oplande
0% afskæring 20% afskæring

27 Indsatsbehov for at neutraliserer effekten af
FLP på grundvandet. Kg N/ha 2017 2016 2018

28 Grundvandsberegningerne omfatter
Katalog af udvaskningsdata for forskellige scenarier fra 2012 frem til Med og uden ændret landbrugsareal. Med og uden effekt af Baselineelementer og FLP-elementer. Kompensationsbehov for grundvandsmagasiner (id15 opland, magasiner, forekomster) Indsatsbehov på markarealet , med og uden afskæring og loft (id 15 oplande).

29 Tak for opmærksomheden
Rapporten kan downloades fra Data kan hentes fra Tak for opmærksomheden


Download ppt "Kvælstofeffekt af Fødevare og Landbrugspakken (FLP) på grundvandet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google